ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္း မုိင္ ၂၀ အႀကီးစားျပင္ဆင္မႈစတင္


ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္ကာလအတြင္းရန္ကုန္ - မႏၲေလးအျမန္လမ္းမႀကီးမွ လမ္းမိုင္ ၂၀ ကို အဆင့္ျမွင့္တင္ ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္သြားမည္

ေနျပည္ေတာ္ ဧၿပီ ၃၀

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္ကာလအတြင္းရန္ကုန္ - မႏၲေလးအျမန္လမ္းမႀကီး၏ မိုင္တိုင္ ၁၅/၀ မွ မိုင္တိုင္၂၅/၀ ထိလမ္းပိုင္းႏွင့္ မိုင္တိုင္ ၁၆၃/၀ မွ မိုင္တိုင္ ၁၇၃/၀ ထိလမ္းပိုင္းစုစုေပါင္းလမ္းမိုင္ ၂၀ ကို အဆင့္ျမွင့္တင္ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
"လမ္းအရည္အေသြးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မိမိအေနျဖင့္ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့အာမခံေၾကာင္း၊ အစိုးရသစ္တက္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း လမ္းတစ္လမ္းသည္ ၅ ႏွစ္မခံပါက တာ၀န္ခံအင္ဂ်င္နီယာအား ထိေရာက္စြာအေရးယူသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း" ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခိုင္က ရန္ကုန္ - မႏၲေလး အျမန္လမ္း ယာဥ္မေတာ္ တဆ ျဖစ္ပြားမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးရက္ (၁၀၀) စီမံခ်က္ စတင္ေဆာင္ရြက္သည့္ အခမ္းအနားတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပသတင္း မီဒီယာမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရိွသူမ်ားအားေျပာၾကားသည္။


အဆိုပါအခမ္းအနားကိုယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ - မႏၲေလးအျမန္လမ္းမႀကီးမိုင္တိုင္ (၁၇၃/၁)၌ က်င္းပရာ ေရွးဦးစြာ လမ္းဦးစီးဌာနညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးၾကည္ေဇာ္ျမင့္က အျမန္လမ္းမႀကီး၏ ရက္ (၁၀၀) စီမံခ်က္ေဆာင္ရြက္ရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အေျခအေနမ်ားကိုရွင္းလင္းသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးကရက္ (၁၀၀) စီမံခ်က္အရေဆာင္ရြက္မည့္ လမ္းအဆင့္ျမွင့္တင္ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ျခင္း စီမံကိန္းအား အလံငယ္ေ၀ွ႔ယမ္း၍ စတင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳသည္။ ဆက္လက္ ၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးကလုပ္ငန္းတစ္ခုေဆာင္ရြက္မည္ဆိုလွ်င္ ျပည္သူလူထုစိတ္၀င္စားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူ လူထုစိတ္ပါ၀င္စားမႈ ရိွရန္ ေဆာင္ရြက္ သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ၌ အစိုးရ အဖြဲ႕သစ္တစ္ရပ္တက္လာလွ်င္ အစိုးရသစ္၏ စြမ္းေဆာင္မႈ တစ္ရပ္အျဖစ္ ရက္ (၁၀၀) လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ဟူ၍ရိွေၾကာင္း၊ ရက္ (၁၀၀) အတြင္း ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္ မည့္ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ယခုရက္(၁၀၀) အတြင္းရန္ကုန္ - မႏၲေလးအျမန္လမ္းမႀကီး၏ ၁၅/၀ မိုင္ မွ ၂၅/၀ မိုင္ ထိလမ္းပိုင္းႏွင့္ ၁၆၃/၀ မိုင္မွ ၁၇၃/၀ ထိလမ္းပိုင္း စုစုေပါင္း လမ္းမိုင္ ၂၀ ကိုအဆင့္ျမွင့္တင္ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေျခခံစံႏႈန္းတစ္ခုရရိွရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းလည္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုစံႏႈန္းကိုရယူၿပီး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အျမန္လမ္းမႀကီး၃၆၆ မိုင္၃ဖာလံုတြင္ကုန္က်မည့္ ကုန္က်စရိတ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူ လူထုထံပြင့္လင္းျမင္သာစြာ အစီရင္ခံတင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းအျပင္ ၀န္ႀကီးဌာန၏ ရက္ (၁၀၀) စီမံခ်က္၌ အထပ္ ၅ ထပ္တြင္ အခန္း ၄၀ ပါ၀င္သည့္ စံနမူနာ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာတစ္ခု တည္ေဆာက္ျခင္း အပါအ၀င္ ျပည္သူမ်ား အိမ္ဂရမ္ေလ်ာက္ထားျခင္းကို ေဆာလ်င္ စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးေရး အစီအစဥ္လည္း ပါ၀င္ေၾကာင္းေျပာၾကားၿပီး အခမ္အနားသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ ရွင္းလင္းေျဖၾကားသည္။
ရန္ကုန္-မႏၱေလး အျမန္လမ္းမၾကီးေဖာက္လုပ္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရႏွင့္ အေမရိကန္ အစိုးရတို႔၏ သေဘာတူစာတမ္းအရ ႏိုင္ငံျခားအတိုင္ပင္ခံ အင္ဂ်င္နီယာ အဖြဲ႔တစ္ခုျဖစ္သည့္ လူ၀ီဘာဂ်ာႏွင့္အဖြဲ႔ (Louis BerGer& Associates) သည္ ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၱေလးျမိဳ႔အၾကား ေခတ္မီလမ္းတစ္လမ္း ေဖာက္လုပ္ေရး အတြက္ "ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ အၾကိဳေလ့လာေရး လုပ္ငန္း" ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

၁၉၆၀ ခုႏွစ္ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းအဆိုပါ အတိုင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာ အဖြဲ႔သည္" ရန္ကုန္-မႏၱေလးလမ္းစီမံကိန္း ပဏာမ အင္ဂ်င္နီယာ အစီရင္ခံစာ" ကိုျမန္မာအစိုးရသို႔တင္ျပခဲ့သည္။ ထိုစဥ္ကအဆိုျပဳထားသည့္ ရန္ကုန္-မႏၱေလးအျမန္လမ္းသည္ (၂) လမ္းသြားအဆင့္ ျဖစ္ျပီး အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။
၁၉၇၇ ခုႏွစ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည့္ ရိုးမေတာင္ေျခလမ္းအူေၾကာင္းသစ္အရ ရန္ကုန္-မႏၱေလး အျမန္လမ္းမၾကီး တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ယခင္ျပည္ထဲေရး၊ သာသနာေရး ၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနတို႔ ပူေပါင္းအေကာင္ထည္ေဖာ္ သြားရန္ျဖစ္ၿပီး ၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္- မႏၱေလး အျမန္လမ္းေဖာက္ လုပ္ေရး လုပ္ငန္းအတြက္ လမ္းအူေၾကာင္း ရွာေဖြတိုင္းတာျခင္းႏွင့္ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းကို တစ္ျပိဳင္တည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။


အဆိုိပါအျမန္လမ္းသည္ ေလွေလွာ္အင္းမွမိတၳိလာအထိ ခန္႔မွန္းအလ်ားမိုင္ ၃၀၀ ခန္႔ရွိျပီး ၁၉၇၉ ခုႏွစ္၊ ဧျပီ(၁)ရက္မွစတင္၍ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ မတ္(၃၁)ရက္ထိ (၁၀)ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း အျပီးသတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လ်ာထားေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာတြင္ ေလွေလွာ္အင္းအနီး လမ္းအစပိုင္း ၃ မိုင္ ၁ ဖာလံုခန္႔ကို (၄) လမ္းသြားကြန္ကရစ္လမ္းပိုင္းႏွင့္ ၄င္းလမ္းေပၚရွိ ကြန္ကရစ္တံတား (၃) စီးသာ တည္ေဆာက္ျပီးစီးခဲ့ျပီး စီမံကိန္းရပ္ဆိုင္း သြားခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ယခုရန္ကုန္ မႏၱေလး အျမန္လမ္း စီမံကိန္းပဏာမလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ လမ္းအူေၾကာင္း ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ အေသးစိတ္တိုင္းတာပံုထုတ္ျခင္း စသည့္အၾကိဳအင္ဂ်င္နီယာ လုပ္ငန္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၄ခုႏွစ္ မတ္လ (၃၀) ရက္တြင္က်င္းပသည့္ အထူးစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔၏ အစည္းေ၀းအမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၄) က (၄) လမ္းသြားကတၱရာလမ္းမၾကီးအျဖစ္ တည္ေဆာက္ရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ရာ အဆိုပါဆံုးျဖတ္ခ်က္အရရန္ကုန္-မႏၱေလး အျမန္လမ္းမၾကီးေဖာက္လုုပ္ေရး စီမံကိန္းကို စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာအၾကိဳ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္မွာပင္ ကြန္ကရစ္ လမ္းမၾကီးအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။


ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္ လမ္းပိုင္းျဖစ္သည့္ အမွတ္(၃)လမ္းဆံုမိုင္တုိင္(၀/၀)မွ မိုင္တိုင္ (၈၃/၆)ထိႏွင့္ မိုင္တုိင္၁၇၃/၁မွမိုင္တိုင္ ၂၂၁/၁ ထိကို္ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းကလည္းေကာင္း၊ မိုင္တိုင္(၈၃/၆)မွမိုင္တိုင္ (၁၇၃/၁) ထိကို စစ္အင္ဂ်င္နီယာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရံုးကလည္းေကာင္း တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။
ေနျပည္ေတာ္-မႏၱေလးပိုင္းျဖစ္သည့္္ မိုင္တုိင္(၂၂၁/၁)မွ မိုင္တိုင္ (၃၀၄/၀) ထိကို စစ္အင္ဂ်င္နီယာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴရံုး ကလည္းေကာင္း မိုင္တုိင္ (၃၀၄/၀) မွ မိုင္တိုင္ (၃၆၆/၃) ထိကို္ ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းကလည္းေကာင္းတည္ေဆာက္ ခဲ့ၾကသည္။

ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္-မႏၱေလးအျမန္လမ္းမၾကီးသည္ မိုင္ေပါင္း(၃၆၆)မိုင္၊ (၃)ဖာလံုရွည္လ်ားျပီးရန္ကုန္-ပဲခူး-ေနျပည္ေတာ္-မႏၱေလးစသည့္ တုိင္းေဒသၾကီး (၄)ခုကိုဆက္စပ္လ်က္ရွိကာ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း (၁၅)ခု၊ ေက်းရြာေပါင္း(၁၅၆)ရြာႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ျမိဳ႕နယ္/ ခရုိုင္ခြဲမ်ားသို႔ သြားလာႏိုင္သည့္လမ္းမၾကီးတစ္ခုျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္- မႏၱေလး အျမန္လမ္းမၾကီးကို စတင္ တည္ေဆာက္စဥ္က (၈) လမ္းသြားဟု သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ (၄)လမ္းသြားအျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့ျပီး (၈) လမ္းသြားအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ေျမသားလမ္းကို္ေဆာက္ရြက္ၿပီး ျဖစ္သည္။

MOI Webportal Myanmar
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar

က်ပ္ သိန္း ၁၀၀ ေအာက္ တန္ဘုိးနည္း စံျပအိမ္ရာ စီမံကိန္းတစ္ခု တည္ေဆာက္မည္


က်ပ္ သိန္း ၁၀၀ ေအာက္ခန္႔မွန္းထားသည္႕ငါးထပ္ အေဆာက္အဦး အခန္း ၄၀ ပါတန္ဘုိးနည္း စံျပအိမ္ရာ စီမံကိန္းတစ္ခုကုိ ေမလ(၁)ရက္ေန႔မွစတင္တည္ေဆာက္မည္

ေနျပည္ေတာ္ ဧၿပီ ၃၀

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနပုိင္ေျမေနရာတြင္ တန္ဘုိး က်ပ္ သိန္း ၁၀၀ ေအာက္ခန္႔မွန္း ထားသည္႕ ငါးထပ္အေဆာက္အဦအခန္း(၄၀)ပါ တန္ဘုိးနည္းစံျပအိမ္ရာစီမံကိန္း တစ္ခုကုိေမလ (၁)ရက္မွ စတင္၍ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနဧ။္ ရက္(၁၀၀)အတြင္းအက်ိဳးရွိေစမည္႔ ေရတုိစီမံခ်က္ စံျပ အိမ္ရာ စီမံကိန္းတစ္ခုအေနျဖင့္ေနျပည္ေတာ္ရွိေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနပုိင္ေျမေနရာတြင္ တည္ေဆာက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခုိင္ကေျပာၾကားခဲ့သည္။


" ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ရက္(၁၀၀)အတြင္းအက်ိဳးရွိေစမဲ့ ေရတုိစီမံခ်က္ျဖစ္တဲ့ လမ္းတံတားတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းအျပင္ ျပည္သူ႕အိမ္ရာလုပ္ငန္းေတြ ဒါေတြကုိလည္း ကြ်န္ေတာ္ တုိ႔ လုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။အိမ္ရာေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကုိ အရင္တုန္းကေတာ့ ေဆာက္ခဲ့တဲ့အခါမွာ တန္ဘုိးနည္းအိမ္ရာဆုိၿပီးေတာ့ တန္ဘုိးက မနည္းဘူးျဖစ္ေနတယ္ တန္ဘုိးကနည္းနည္းမ်ားေနတယ္ ၊တကယ္ေတာ့ လူထု ေတြမတတ္နုိင္တဲ့ တန္ဘုိးေတြျဖစ္ေနတယ္။ဒါကုိကြ်န္ေတာ္တုိ႕သိခ်င္တယ္ ။ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ဌာနအေနနဲ႕သိခ်င္တယ္ ဒါေၾကာင့္မုိ႕ ရက္(၁၀၀)စီမံကိန္းထဲမွာ ငါးထပ္ အခန္း ၄၀ ပါ စံနမူနာျဖစ္တဲ့ တန္ဘုိးနည္းအိမ္ရာတစ္ခုကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ေဆာက္မွာပါ ။ေဆာက္ၿပီးေတာ့ ဒီအေပၚ မွာ စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြယူၿပီးေတာ့ တန္ဘုိး ဘယ္ေလာက္ထိနည္းနည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႕က ေဆာက္ေပး လုိ႕မယ္ဆုိတာ စံခ်ိန္စံညႊန္းယူမွာျဖစ္ပါတယ္ ။ေနာက္ပုိင္း ဒီစံနမူနာအတုိင္း ေဆာက္လုိ႕ အဲဒီ စံခ်ိန္စံ ညႊန္းနဲ႔လည္းေကာင္းရမယ္ တန္ဘုိးနည္းတဲ့အဆင့္လည္းေရာက္ရမယ္ ဒီစီမံကိန္းကုိ ရက္ ၁၀၀ အ တြင္းမွာ ငါးထပ္ အခန္း ၄၀ ပါ အေဆာက္အဦးတစ္ခုကုိ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနကဘဲ ေဆာက္ လုပ္ၿပီးေတာ့ ၿပီးစီးတဲ့အခါမွာလည္း သတင္းမီဒီယာမ်ားကုိေခၚျပပါမယ္ ။ေခၚျပၿပီးေတာ့ တန္ဖုိးနည္း အိမ္ရာရဲ႕ အေဆာက္အဦး အရည္အေသြးရယ္ ကုန္က်စရိတ္ရယ္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းခ်ျပ ပါမယ္ ကုန္က်စရိတ္က က်ပ္ သိန္း ၁၀၀ ကုန္တယ္ဆုိလည္း သိန္း ၁၀၀ ေပါ့ က်ပ္သိန္း ၇၀ ကုန္ တယ္ဆုိလည္း သိန္း ၇၀ ေပ့ါ တတ္နုိင္သေလာက္ တန္ဘိုးနည္းအိမ္ရာတန္ဘုိးကုိ ခ်ၿပီးလုပ္ပါမယ္ ဒီလုိေနရာမွာေတာ့ အေဆာက္အဦး တစ္လုံးထဲေဆာက္ရင္ေတာ့ တန္ဘုိးက နည္းနည္းမ်ားပါမယ္ အဲဒါကေတာ့ေနရာေဒသေတြအေပၚမွာေတာ့နည္းနည္းေလးမူတည္ပါတယ္။ဒီလုိစံျပအိမ္တစ္အိမ္ ေဆာက္လုိ႔ရသြားၿပီဆုိရင္ေတာ့ အေျခခံစံႏႈန္းတစ္ခုေတာ့ရသြားမယ္ တန္ဘုိးနည္း အိမ္ရာဆုိသည္မွာ ဘယ္ေလာက္နဲ႔ေဆာက္လုပ္ရတယ္ဆုိတာ ၀န္ႀကီးဌာန တစ္ခုအေနနဲ႔သတ္မွတ္ေပးလုိက္လုိ႔ရတယ္ ဒီလုိလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ျပည္သူေတြရဲ႕အိမ္ရာအခက္အခဲကုိလည္းကြ်န္ေတာ္တုိ႕ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ေျဖရွင္းေပးရမယ္ဆုိတာလည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႕က တာ၀န္တစ္ခုအေနနဲ႔ ခံယူထားပါတယ္ ဒါကုိလည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္" ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ဧၿပီလ(၃၀)ရက္ေန႔နံနက္ပုိင္းကရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္-မႏၱေလးအျမန္လမ္းမႀကီး ေဆာက္ လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနဧ။္ ရန္ကုန္-မႏၱေလး အျမန္လမ္း ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈေလ်ာ့ခ်ေရး ရက္(၁၀၀)စီမံခ်က္စတင္ေဆာင္ရြက္သည္႕အခန္းအနားဖြင့္ပြဲ၌ သတင္းမီဒီယာမ်ားအားရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဖုိးသားႀကီး
china.com Myanmar
https://www.facebook.com/china.com.mm
 

အိမ္ၿခံေျမ ဂရမ္ေလွ်ာက္ထားမႈအား ၄၅ရက္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ဆုိသည္႕သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ ေမလ(၁)ရက္ေန႔တြင္ သတ္မွတ္ေၾကညာသြားမည္


ေနျပည္ေတာ္ ဧၿပီ ၃၀

အိမ္ၿခံေျမ ဂရမ္ေလွ်ာက္ထားမႈအား ၄၅ ရက္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ ေပးရမည္ဆုိသည္႕ သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ ေမ၁ရက္တြင္ သတ္မွတ္ေၾကညာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခုိင္က ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းက ရန္ကုန္-မႏၱေလး အျမန္လမ္းမႀကီး မုိင္တုိင္အမွတ္ ၁၇၃ မွ ၁၇၃/၇ ၾကားတြင္က်င္းပျပဳလုပ္သည္႔ ေဆာက္ လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနဧ။္ ရန္ကုန္-မႏၱေလး အျမန္လမ္း ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈေလ်ာ့ခ်ေရး ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္ စတင္ေဆာင္ရြက္သည္႕အခန္းအနားဖြင့္ပြဲ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။


ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခုိင္က" ျပည္သူေတြအရမ္းစိတ္၀င္စားတာတစ္ခုရွိေသးတယ္ အိမ္ၿခံေျမ ဂရမ္သြားေလွ်ာက္တဲ့အ ခါမွာ ပုိက္ဆံေတြကုန္ၿပီးေတာ့ အဆင့္ေတြမ်ားၿပီးေတာ့ ေတာ္ေတာ္နဲ႔လည္းမရဘူးေပါ့ေနာ္ ၊အဲဒါကုိ လည္းျပည္သူလူထု ကြ်န္ေတာ္လည္းျပည္သူလူထုပါဘဲ ကြ်န္ေတာ္လည္းခံစားခဲ့ရပါတယ္ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားေမးၾကည္႔ေတာ့လည္း အဲဒီလုိပါဘဲ အိမ္ၿခံေျမ ဂရမ္သြားေလွ်ာက္ရင္ ပုိက္ဆံလည္းကုန္တယ္ အခ်ိန္လည္းကုန္တယ္ ရခ်င္မွလည္းရမယ္ဆုိေတာ့ အေနအထားကုိေျဖေဖ်ာက္ၿပီးေတာ့ ရက္၁၀၀ စီမံ ကိန္းမွာလည္းကြ်န္ေတာ္တုိ႕အိမ္ၿခံေျမ ဂရမ္ေလွ်ာက္တဲ့ ဂရမ္အမ်ိဳးအစားေတြရွိတယ္ ၊အဲဒီအေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ ေမလ (၁)ရက္ေန႕ကစၿပီးေတာ့ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ေၾကညာပါမယ္ ၊သတင္းစာထဲမွာလည္းေၾကညာပါမယ္ ျပည္သူေတြအားလုံးသိေအာင္လည္းေၾကညာပါမယ္ ရုံးေရွ႕ေတြမွာလည္းကပ္ထားပါမယ္ ဒီလုိ ဂရမ္းမ်ိဳး (၇)ရက္ၾကာရမလား (၇))က္ပါဘဲ ႏွစ္ပတ္ဆုိရင္ ႏွစ္ပတ္ ၊ ၁၅ ရက္ဆုိရင္ ၁၅ ရက္ ၊ ၂၂ ရက္ဆုိရင္ ၂၂ ရက္ စသည္ျဖင့္ ေပါ့ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ၄၅ ရက္ မေက်ာ္ေစရလုိ႔ေျပာထားပါတယ္ ဒါကုိလည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႕၀ုိင္းေဆာင္ရြက္ပါမယ္ ဒါဆုိရင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဂရမ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ျပည္သူလူထု ေတြ အမ်ားႀကီး စိတ္ထဲမွာ အစုိးရဌာနေတြအေပၚမွာ ရွိေနတဲ့စိတ္ထဲမွာသိပ္ၿပီးေတာ့ ၀မ္းမသာတဲ့ကိစၥေတြကုိ၀မ္းသာတာေတြျဖစ္ေအာင္ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ႀကိဳးစားၿပီးေတာ့ေဆာင္ရြက္ထား တယ္ဆုိတာကုိလည္းေျပာခ်င္ပါတယ္ "ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အိမ္ၿခံေျမ ဂရမ္ေလွ်ာက္ထားမႈအား ၄၅ ရက္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ ေပးရမည္ဆုိသည္႕ သတ္မွတ္ခ်က္ကိုလည္း ျပည္သူအမ်ားသိရွိရန္အတြက္ ေမလ(၁)ရက္ေန႔မွစတင္၍သတင္းစာ ထဲမွေၾကညာျခင္း၊အစုိးရရုံးမ်ားဧ။္ ေရွ႕ေၾကညာဘုတ္မ်ား၌ကပ္ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက သတင္း မီဒီယာမ်ားအား တရား၀င္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဖုိးသားႀကီး
china.com Myanmar
https://www.facebook.com/china.com.mm/

ရခိုင္ျပည္နယ္တိုင္ပြဲတြင္ (AA) ဘက္မွ ပူးေပါင္းတိုက္ပြဲ၀င္ေနဟု (DKBA) တပ္မႉးေျပာၾကား


ဧၿပီ - ၃၀ - ၂၀၁၆

ရခိုင္ျပည္နယ္ဘက္တြင္ျဖစ္ပြားေနသည့္တိုက္က္ပြဲတြင္ (DKBA) တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား ပူးေပါင္းတိုက္ပြဲ၀င္ေနသည္ဟု ဗိုလ္မႉးႀကီးအဆင့္ရိွ ေစာဆန္းေအာင္က ယေန႔တြင္ အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎က ' ကရင္ျပည္နယ္က တိုက္ပြဲေတြမွာ (AA) တပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြက က်ေနာ္တို႔ဘက္ကေန ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့သလို က်ေနာ္တို႔တပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြကလည္း ဘ၀တူတိုင္းရင္းသားေတြအတြက္ ပူးေပါင္းတိုက္ပြဲ၀င္ေနတာျဖစ္တယ္ " ဟု ကရင္အမ်ိဳးသား မီဒီယာ ကို ယေန႔တြင္ အတည္ျပဳေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စစ္သည္ေတာ္မ်ားအခ်င္းခ်င္း တိုက္ေနၾကသည့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အရပ္သားမ်ား ထိလိုက္ေစမည့္လုပ္ရပ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္မည္မဟုတ္ဟုလည္း ျဖည့္စြက္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

(DKBA) ႏွင့္ (AA) တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ယခင္ကလည္း နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟုလည္း ဗိုလ္မႉးႀကီးဆန္းေအာင္က ေျပာဆိုသည္။

သတင္းႏွင့္ဓာတ္ပံု - ကရင္အမ်ိဳးသား မီဒီယာ (facebook)


 

အလုပ္သမားေတြ ေနျပည္ေတာ္ကို ဆက္လက္ခ်ီတက္မယ္

ေနျပည္ေတာ္ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာနက ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ေဌးဝင္းနဲ႔ အဖဲ႔ြဟာ ဧၿပီလ ၃ဝ ရက္ေန႔က Myanmar Veneer ဆႏၵျပအလုပ္သမားေတြရဲ႕ သပိတ္ကို ရပ္နားၿပီး ခံုသမာဓိေကာင္စီရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုခံယူဖို႔ သြားေရာက္ေျပာၾကားခဲ့စဥ္။ Photo: Hste Paing Toe/RFA
မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕ ဖါးလင္ပိုးေက်ာင္းတိုက္မွာ ေရာက္ရွိေနတဲ့ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕က Myanmar Veneer အလုပ္သမားသပိတ္စစ္ေၾကာင္းက အလုပ္သမားေတြကို ေနျပည္ေတာ္ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူေတြက သပိတ္ရပ္နားဖို႔ေျပာၾကားခဲ့ေပမယ့္ အလုပ္သမားေတြက လက္မခံဘဲ ဆက္လက္ခ်ီတက္ ဆႏၵျပဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။

ခံုသမာဓိေကာင္စီရဲ႕ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈကို ခံယူမွာျဖစ္ေပမယ့္ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵျပမႈကို ရပ္နားမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ ကိုခိုင္မင္း က ေျပာပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာနက ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ေဌးဝင္းနဲ႔ အဖဲ႔ြဟာ ေန႔အပူခ်ိန္ျပင္းတာေၾကာင့္ ဆႏၵျပအလုပ္သမားေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးကို စိုးရိမ္တဲ့အတြက္ သပိတ္ကို ရပ္နားၿပီး ခံုသမာဓိေကာင္စီရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုခံယူဖို႔ သြားေရာက္ေျပာၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ လာမယ့္ ေမလ ၂ ရက္ေန႔မွာ ခံုသမာဓိေကာင္စီက စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

Myanmar Veneer စက္ရံုမွာ လုပ္သက္အလိုက္ ကြ်မ္းက်င္ေၾကး၊ လုပ္သက္ခံစားခြင့္၊ ရက္မွန္ေၾကး၊ စားစရိတ္ ၊ ေနစရိတ္၊ အႀကိဳအပို႔စရိတ္ေတြကို ခံစားခြင့္ရရိွမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြကို အလုပ္ရွင္ဘက္က ေဖါက္ ဖ်က္တဲ့အတြက္ အလုပ္သမားေတြက ဆႏၵျပေတာင္းဆုိၾကရာ အလုပ္ရွင္က အလုပ္သမား ၁၇ဝ နီးပါးကို ၃ ႀကိမ္ ခဲြၿပီး အလုပ္ကေန ထုတ္ပယ္လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

အဲ့ဒီစက္ရံုဟာ အိႏၵိယႏုိင္ငံသားပိုင္တဲ့ စက္ရံုျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမား ၂ဝဝ ေက်ာ္နဲ႔ လည္ပတ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese

ကားဘရိတ္ေပါက္ၿပီး ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္ပြားရာ တစ္ဦးေသဆုံး၊ တစ္ဦးဒဏ္ရာရ


လြိဳင္ေကာ္-ဖားေဆာင္း ကုန္တင္လာသည့္လိုင္းကား ဘရိတ္ေပါက္ရာမွ ဆိုင္ကယ္တစ္စီးျဖင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္တိုက္မိရာ ပြဲခ်င္းၿပီးေသဆုံးသြားသည့္ျဖစ္ရပ္ ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္တြင္ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္၌ ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။

သန္ျမန္သူ (ဖားေဆာင္း-လြိဳင္ေကာ္) ယာဥ္လိုင္း ခရီးသည္တင္ကားသည္ ဧၿပီ ၂၉ မြန္းလြဲ ၂း၃၀ အခ်ိန္တြင္ လိြဳ္င္ေကာ္မွ ဖားေဆာင္းသို႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ားတင္ေဆာင္လာစဥ္ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္ မယ္စေလာင္းေတာင္အဆင္း မိုင္တိုင္အမွတ္ ၁၄၉/၃ ႏွင့္ ၁၄၉/၄ အၾကား ေဘာလခဲၿမိဳ႕ႏွင့္ ၅မိုင္ခန္႔အကြာတြင္ ကားဘရ္ိတ္ေပါက္၍ ေဘာလခဲၿမိဳ႕မွ ေရခဲေခ်ာင္းေရာင္း၍ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လာသည့္ ဦးထြန္းႏိုင္ အသက္(၄၀) ခန္႔ ေမာင္းႏွင္လာသည့္ (Kenbo 110 )အမ်ိဳးအစား (၃၆ယ ၉၂၁၇၃) ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အား တိုက္မိသျဖင့္ ဦးထြန္းႏိုင္သည္ တိုက္မိသည့္ေနရာတြင္ပြဲခ်င္းၿပီး ေသဆံုးခဲ့သည္။

ယာဥ္ေနာက္လိုက္ ေမာင္းတူး အဘ ဦးျမတ္ႀကိဳင္ အသက္(၁၇) လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ (ဧက၅၀၀) ေနသူ ယာဥ္တိမ္္းေမွာက္စဥ္ ယာဖက္ဝမ္းဗိုက္ အူပြင့္ ဒဏ္ရာတစ္ခ်က္၊ ဝဲဖက္တင္ပါး ပြန္းပဲ့ ဒဏ္ရာတစ္ခ်က္၊ ညာဒူ ပြန္းပဲ့ဒဏ္ရာ တစ္ခ်က္ရရိွခဲ့သည္။

စိုးရိမ္ရသျဖင့္ လိြဳင္ေကာ္ျပည္သူ႔ေဆးရံုသို႔ ေဘာလခဲ ေဆးရံုမွလြဲေျပာင္း ကုသမႈခံယူရန္ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္။

ယာဥ္ေမာင္းသူမွာ ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္ အသက္၂၆ (ဘ)ဦးသန္းစိုး
လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊နမ့္ေဘာ္ဝမ္ေက်းရြာေနျဖစ္ၿပီး နစ္ဆန္းအမ်ိဳးအစား ယာဥ္အမွတ္ ၂ခ/ ၇၃၇၅ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္ကို ေဘာလခဲၿမိဳ႕မ ရဲစခန္ ဒုရဲမွဴး ဦးစိုးလြင္မွ (ပ)အမွတ္ ယာဥ္ ၁/၂၀၁၆ ျပစ္မူဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၇၉/၃၃၈/၃၀၄ (က) စခန္းမွဴးမွ တရာလို ျပဳလုပ္တိုင္တန္းၿပီး အမႈဖြင့္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။

စုိင္းလင္းလင္းဦး
Kantarawaddy Times
https://www.facebook.com/kantarawaddytimes

အင္းေလးကန္စပ္ ဟိုတယ္ေဆာက္မႈ ေဒသခံရြာသားမ်ား ကန္႔ကြက္

(ရွမ္းျပည္နယ္ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္က အင္းေလးကန္ကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္)
ရွမ္းျပည္နယ္ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္က အင္းေလးကန္စပ္မွာ Naing Group ကုမၸဏီက ဟိုတယ္ေဆာက္လုပ္ေနတာကို ေဒသခံ ၃ဝ ေက်ာ္က ဒီေန႔ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပၾကပါတယ္။

အင္းေလးကန္ ေရထြက္နဲ႔ ကၽြန္းေမ်ာေတြေပၚမွာ ဟိုတယ္ေဆာက္လုပ္ေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အင္းေလးကန္ရဲ႕ ဇီဝမ်ိဳးစိတ္ေတြ၊ ငွက္ေတြေနထိုင္ဖုိ႔ ေနရာေတြေပ်ာက္ဆံုးၿပီး မ်ိဳးသုဥ္းသြားမွာကို စိုးရိမ္တဲ႔အတြက္ ကန္႔ကြက္တာျဖစ္တယ္လို႔ မုိင္းေသာက္ေက်းရြာက ေဒသခံ ဦးသာယာက ေျပာပါတယ္။

"အဓိက ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရျခင္းက အင္းေလးေဒသမွာေနရွိတဲ့ ဇီဝမ်ိဳးစိတ္ ငွက္ေတြက အဲ့ဒီမွာေနဖို႔ေနရာေတြမွာ သူတို႔ အဲ့ဒီဟိုတယ္ႀကီးေဆာက္လို႔ရွိရင္ အဲ့ဒီငွက္ေတြေနဖို႔ ေနရာရွိေတာ့မွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး၊ ဟိုတယ္လာေဆာက္လုပ္ ကန္႔ကြက္ေနရျခင္း မဟုတ္ပါဘူးဗ်၊ သဘာဝမ်ိဳးစိတ္ေတြ ေပ်ာက္ပ်က္ၿပီး ပ်က္သုဥ္းသြားမွာ က်ေနာ္တို႔ မလိုခ်င္လို႔ပါဗ်၊ အဲ့ဒီ ဟိုတယ္ ေဆာက္ခ်င္ေဆာက္ေပါ့ဗ်ာ၊ ကြ်န္းေမွ်ာေလးေတြ မပ်က္စီးရေအာင္ ဘယ္လိုမ်ိဳး ထိန္းသိမ္းေပးမလဲ ဆိုတဲ့ဥစၥာမ်ိဳး အဲ့လိုမ်ိဳးျဖစ္ခ်င္လို႔ပါဗ်"

Naing Group ကုမၸဏီက ဟိုတယ္ေဆာက္လုပ္ေနတဲ့ေနရာဟာ အင္းေလးကန္အနီးမွာျဖစ္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ခြင့္ရထားတဲ့ ေျမဧက ၅ဝ ထက္ ေက်ာ္လြန္ေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ဟိုတယ္ေဆာက္တဲ့ေနရာဟာ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းေသာက္အင္းရြာနဲ႔ ဖက္ပုန္းရြာေတြက အဓိကထားအသံုးျပဳေနတဲ့ စိမ့္စမ္းေရထြက္ပါ ပါဝင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆႏၵျပတဲ့ ေဒသခံေတြဟာ အင္းေလးကန္ကို သနားဖို႔၊ ကၽြန္းေမ်ာေတြကို ထိန္းသိမ္းဖို႔၊ ဇီဝမိ်ဳးစိတ္ေတြ၊ ငွက္ေတြကို မ်ိဳးမသုန္းေအာင္ကာကြယ္ဖို႔နဲ႔ အင္းေလးကန္စပ္မွာ ဟိုတယ္ေတြ အလိုမရွိေၾကာင္း စာတန္းေတြ ကိုင္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

Naing Group ကုမၸဏီက ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ေမလမွာ လုပ္ငန္းစတင္ခဲ႔တာျဖစ္ၿပီး ေဒသခံေတြက ကန္႔ကြက္ေနတဲ႔အတြက္ လတ္တေလာမွာ ရပ္နားထားတာျဖစ္ပါတယ္။

RFA Burmese
https://www.facebook.com/RFA-Burmese

ရေနာင္းျမဳိ ့တြင္ အစုလုိက္အျပဳံလုိက္ ယာဥ္တုိက္ခံရမႈမွာ ေသဆုံးသြားတဲ့ အလုပ္သမ ၄ ဦးမွာ ထား၀ယ္အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္


၃၀၊၄၊၂၀၁၆ ရက္ေန႔ မနက္က၊ ထုိင္းႏိုင္ငံေတာင္ပုိင္း၊ ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕ျဖစ္သည္႔ ၊ ရေနာင္းျမိဳ႕၊ SIFCO Group ပင္လယ္စာ၊ အေအးခန္း၊ စက္ရံုတြင္၊ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနသည္႔ ျမန္မာေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမမ်ား၊ စက္ရံုသုိ႔ အလုပ္ဆင္းရန္၊ ကားေစာင္႔ေနစဥ္ မေတာ္တဆ၊ ကားတုိက္မႈ႔ ျဖစ္ပြား ခဲ႔သည္။

 အဆုိပါ ကားတုိက္မႈ႔ေၾကာင္႔ ေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမ (၃) ဦးပြဲျခင္းျပီး ေသဆံုးခဲ႔ ျပီး၊ ( ၁)ဦးမွာ ေဆးရံုတြင္ ေသဆုံးခဲ႔သည္။ (၈) ဦးမွာ အေရးေပၚလူနာအျဖစ္၊ ေဆးကုသခံယူလ်ွက္ရွိသည္။

 ရေနာင္းျမိဳ႕အေျခစုိက္ ေရႊ ့ေျပာင္း အလုပ္သမားအေရး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားမွ ထုိင္းဥပေဒအရ၊ အကူအညီေပးႏုိင္ရန္၊ ပညာေရးႏွင္႔ ဖြံ႕ျဖိဴးတုိးတက္ေရးေဖာင္ေဒးရွင္း(FED)သို႔ အကူအညီေတာင္းခံခဲ႔သည္။

FEDအေနနွင္႔လုိအပ္သည္႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျပည္႔ျပည့္စံုစံု စုေဆာင္းထားရန္ အၾကံေပးေျပာၾကားခဲ႔ျပီး၊ ထုိင္းေရွ႕ေနတစ္ဦး သြားေရာက္ ကူညီရန္ ျပင္ဆင္လွ်က္ရွိသည္။ ရေနာင္း ယာဥ္တိုက္မူ႔တြင္ ေသဆုံးသြားရွာေသာ ကံဆိုးေလသူ ထားဝယ္အမ်ိဳးသမီး ၄ဦး
.................................. ...........

(၁) မျဖဴျဖဴလြင္ . ျပင္းျဖဴႀကီးရြာ .သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕
အဘ ဦးလွလြင္ အမိ ေဒၚက်င္ေမႊး


(၂)မဥမၼာ
ဝဲကၽြန္းဆင္ဆိပ္ရပ္ကြက္ . ထားဝယ္ၿမိဳ႕
အဘ ဦးဆုေအး အမိ ေဒၚက်င္သိန္း


(၃)မသူဇာ
ၾကက္စားျပင္ရပ္ကြက္ .ထားဝယ္ၿမိဳ႕
အဘ ဦးၾကည္စိန္ အမိ ေဒၚသန္းရွင္
(ကေလး ၂ဦးမိခင္)


(၄)မသက္ခိုင္
ပန္းတပ္အင္းရြာ .ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕
အဘ ဦးေမာင္ထူး အမိ ေဒၚလွၾကည္

( ထူးခ်စ္)
https://www.facebook.com/htoochit3

ဓါတ္ပံု။ ကုိလင္းဦး။ ရေနာင္းမွ ေပးပုိ႔သည္။
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္သိလုိက အဆုိပါအမႈ႔ ကုိလုိက္လံ ကူညီေပးေနသည္႔ ကုိဟိန္းထက္ ( ၀၈၃၆၄၂၄၅၈၂) သုိ႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္ႏိုိင္ပါသည္)။

မွတ္ခ်က္။ ။ ရေနာင္းမွာ ေပးပုိ႔လာသည္႔ သတင္းအရ ေသဆံုးသူမွာ ( ၅) ဦးဟုသိရေသာ္လဲ တစ္ခ်ိဳ႕ ၏ေျပာျပခ်က္မွာ ( ၄) ဦးဟုသိရသည္။)

by သစ္ထူးလြင္


ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဂတ္စ္မီးျခစ္စက္ရုံ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြား


ျပည္ႀကီးတံခြန္ ဧၿပီ ၃၀

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၆၂×၆၃ လမ္းၾကား၊ ဖိုးရာဇာလမ္းႏွင့္ ကေနာင္မင္းသားႀကီး လမ္းၾကား၊ (စ်)ရက္ကြက္၊ အကြက္အမွတ္(H-96) ရွိ Hi-Star ဂတ္စစ္မီးျခစ္စက္ရုံတြင္ ဧၿပီ ၃၀ ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီ ၃၅ မိနစ္က ဂတ္စ္မီးျခစ္မ်ား မီးျခစ္၍ အရည္ အေသြးေကာင္းမေကာင္း စမ္းသပ္ရာမွ မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ မြန္းလြဲ ၂ နာရီ ၅၀ မိနစ္တြင္ မီးၿငိမ္းသတ္နိုင္ခဲ့သည္။ မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ RC သြပ္မိုးေျမစိုက္ ၅၀×၁၀ေပ အေဆာက္အဦတစ္လုံး မီးေလာင္ကၽြမ္းခဲ့သည္။


အဆိုပါမီးေလာင္ရာသို႔ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးႏွင့္အဖြဲ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕မွဴးႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ မီးၿငိမ္း သတ္ယာဥ္(၁၀)စီး၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ႕ယာဥ္(၁)စီး၊ သေႏၶမီးသတ္(၂၀)ဦး၊ အရန္မီးသတ္(၄၀)ဦးႏွင့္ ရပ္ကြက္ေန ျပည္သူမ်ား ၀ိုင္း၀န္းၿငိမ္းသတ္ခဲ့ၿပီး မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ အလုပ္သမား မႏွင္းသႏၱာျမင့္ (ဘ) ဦးလွျမင့္အား ျပည္ႀကီး တံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းမွ အမႈဖြင့္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

MOI Webportal Myanmar
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar/

ေလျပင္းမုန္တိုင္း တိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေနအိမ္ႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းပ်က္စီး

 ရြာသစ္ ဧၿပီ ၃၀

ကယားျပည္နယ္ ေဘာ္လခဲခရိုင္ ရြာသစ္ၿမိဳ႕တြင္ ယေန႔ညေန (၃း၄၅ မိနစ္) အခ်ိန္တြင္ ေလျပင္းမုန္တိုင္း တိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေနအိမ္ႏွင့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုႏွစ္ က်ပ္သိန္း ၂၀၀၀ ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ အထက ရြာသစ္ အထက္တန္းေက်ာင္း ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈကို သိရွိခဲ့ရေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

MOI Webportal Myanmar
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar/

မယားၾကီးနဲ႔ မယားငယ္ စကားမ်ား ရန္ျဖစ္ ေယာက်ာၤားျဖစ္သူ ပိုးသတ္ေဆးေသာက္

ယခုေဖာ္ျပထားတဲ့ ဓါတ္ပုံမွာ နမူနာ ဓါတ္ပုံသာ ျဖစ္ပါ
မယားၾကီး နဲ႔ မယားငယ္ စကားမ်ား ရန္ျဖစ္ၾကတဲ့အတြက္ စိတ္ညစ္ကာ ေယာက်ာၤးျဖစ္သူက ပဲစဥ္းငုံ ပိုးသတ္ေဆးေသာက္ခဲ႔ၿပီး မုံရြာျပည္သူ႔ေဆးရုံၾကီးကို ယင္းမာပင္ျမိဳ႔နယ္ ကံစုေက်းရြာမွ ပို႔ေဆာင္စဥ္ ေသဆုံးမႈျဖစ္ပြားခ့ဲတယ္လို႔ သိရပါတယ္ ။

 ဧျပီလ (၂၉) ရက္ ည (၇) နာရီ မိနစ္ (၄၀) က ယင္းမာပင္ျမိဳ႔မ စခန္းမွာ ဒုရဲအုပ္သန္းျမတ္စိုး တာဝန္မႈးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနခ်ိန္ မုံရြာျပည္သူ႔ေဆးရုံၾကီးမွာ ကံစုေက်းရြာက လူတစ္ဦး အဆိပ္ေသာက္ ေသဆုံးၿပီး ေရာက္ရွိေနတယ္ဆိုတဲ့သတင္းအရ သက္ေသေတြနဲ႔ အတူ သြားေရာက္စစ္ေဆးခ့ဲရာ ေသဆုံးသူမွာ ယင္းမာပင္ျမိဳ႔နယ္ ကံစုေက်းရြာေန အသက္ (၄၀) အရြယ္ရွိ ဝင္းစိုး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

 ကံစုေက်းရြာေန ဝင္းစိုး ဟာ ေတာင္သူလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ျပီး အိမ္ေထာင္ရွိကာ လြန္ခ့ဲတဲ့ သုံးလခန္႔က တစ္ရြာတည္းေန အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးနဲ႔ ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳကာ ရြာမွ ထြက္သြားခ့ဲတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 ဧျပီလ (၁၆) ရက္က ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳထားသူနဲ႔ အတူ ရြာကိုျပန္လာစဥ္ မယားၾကီးနဲ႔ မယားငယ္တို႔ စကားမ်ားရန္ျဖစ္ၾကရာကေန ေယာက်ာၤးျဖစ္သူ ဝင္းစိုးမွာ စိတ္ညစ္ျပီး အလူမီနီယံေဖာ့စဖိတ္ ပဲစဥ္းငုံ ပိုးသတ္ေဆးျပား တစ္ျပား ေသာက္ခ့ဲတယ္လို႔သိရပါတယ္။

 ေအာ့အန္ေနတာ ကို သိရွိျပီး မုံရြာျပည္သူ႔ေဆးရံုၾကီးကို ပို႔ေဆာင္ေဆးကုသစဥ္ ေသဆုံးသြားခဲ႔တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 ေသမႈေသခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေသဆုံးတဲ့ အေၾကာင္းရင္မွန္ကို စစ္ေဆးႏိုင္ဖို႔ ဒုတိယရဲအုပ္သန္းျမတ္စိုး က တရားလိုျပဳလုပ္ၿပီး ယင္းမာပင္ျမိဳ႔မရဲစခန္းက ေသမႈေသခင္း အမွတ္စဥ္ (၃/၂၀၁၆) နဲ႔ အမႈဖြင့္ကာ ယင္းမာပင္ျမိဳ႔မ ရဲစခန္းမႈး ဒုတိယရဲမႈးေအာင္ေက်ာ္ထူးက စုံစမ္းစစ္ေဆး ေနတယ္လို႔ဆိုၾကပါတယ္။

သတင္းစာသား ..... မ်ိဳး၀င္းထြန္း ( မံုရြာ)
5 PLUS NEWS
https://www.facebook.com/5-Plus-News

ေခ်ာင္းသာရွိ KTV တြင္ တပ္မေတာ္သား တပ္ရင္းမႈးက ေသနတ္ျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး ၀န္ထမ္း မိန္းကေလးကို သားမယားျပဳက်င့္ခဲ့မႈအား စစ္ေဆးေန


ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခရွိ KTV တစ္ခုတြင္ ေသနတ္ျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး ဆိုင္၀န္ထမ္းမ်ား အားႏွိပ္စက္ကာ ၀န္ထမ္းမိန္းကေလးကို သားမယားျပဳက်င့္ခဲ့သည့္ အရပ္သားႏွစ္ဦးအား မုဒိမ္းမႈအပါအ၀င္ ပုဒ္မ ငါးခုျဖင့္ စစ္ေဆးေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခရွိ Woody House KTV ၌ အမွတ္ ၂၇ ေျခလ်င္ တပ္ရင္းမွဴး ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး စိုးျမင့္ဦးႏွင့္ အရပ္သားႏွစ္ဦးက ေသနတ္ျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး ဆိုင္၀န္ထမ္းမ်ားအား ႏွိပ္စက္ကာ ၀န္ထမ္းမိန္းကေလး တစ္ဦးကို အလိုမတူဘဲ သားမယားျပဳက်င့္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အမႈတင္တာပဲ ရွိပါေသးတယ္။ တပ္ရင္းမွဴးကိုေတာ့ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာတရား႐ုံးက စစ္ေဆးတာပါ။ ဒီလိုအမႈေတြျဖစ္လာရင္ စစ္စည္းကမ္းနဲ႔ အေရးယူမလား တပ္ကိုအရင္ေမးရတယ္။ အခုက စစ္စည္းကမ္းနဲ႔လည္း အေရးယူထားၿပီလို႔ သိရတယ္”ဟု ပုသိမ္ခ႐ိုင္တရားသူႀကီး ေဒၚမိုးမိုးေအးက ေျပာသည္။

ပုသိမ္ခ႐ုိင္တရား႐ုံးက ရန္ႏုိင္ေအာင္ႏွင့္ အေဖာ္ပါလာသူ ေ၀လင္းတို႔အား ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ စစ္ေဆးရန္႐ုံးခ်ိန္း ျပန္လည္ေခၚဆိုထားၿပီး ၎တို႔ ႏွစ္ဦးအား ပုသိမ္အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားေၾကာင္း ပုသိမ္ခရုိင္တရား႐ုံးမွ သိရသည္။

“ဒီလုပ္ငန္းေတြကလည္း ဥပေဒကို လက္တစ္လံုးျခား လုပ္ၿပီး ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ လုပ္ငန္းေတြဆိုေတာ့ ေဒသအတြက္လည္း မေကာင္းဘူး။ ဒီဆိုင္ေတြကို စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အတိုင္း ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ စည္ကမ္းနဲ႔ မညီရင္လည္း အေရးယူေပးေစခ်င္တယ္” ဟု ေခ်ာင္းသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ကိုေတဇာေအာင္က ေျပာသည္။

မႈခင္းျဖစ္စဥ္ကို စတင္တိုင္ၾကားသူမွာ KTV ဆိုင္ပိုင္ရွင္ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္တြင္ လိင္ပိုင္း ဆိုင္ရာ မဖြယ္မရာ ျပဳလုပ္ခံရၿပီး အလိုမတူဘဲ သားမယားအျဖစ္ပါ ျပဳက်င့္ခံခဲ့ရသူ မိန္းကေလးက တရားလိုအျဖစ္ တိုင္ၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ေခ်ာင္းသာရဲစခန္းက (ပ) ၃၄/၂၀၁၆၊ က်င့္ ၁၇၂(၁)အရ ရဲစခန္းတြင္ အမႈေရးဖြင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အဆိုပါ ျဖစ္ရပ္အတြက္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟု စြပ္စြဲခံရသူ ရန္ႏုိင္ေအာင္ႏွင့္ အေဖာ္ပါ လာသူ ေ၀လင္းတို႔အား ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၇၆ (မုဒိမ္းမႈ)၊ ၃၇၇ (ဓမၼတာႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ ကာမဆက္ဆံမႈ)၊ ၅၀၆ (ရာဇ၀တ္မႈမကင္းေသာ ေျခာက္လွန္႔မႈ)၊ ၃၂၃ (သာမန္နာက်င္ေစမႈ)၊ ၁၁၄ (အားေပးကူညီပူးေပါင္း ႀကံစည္မႈ) တို႔ျဖင့္ ပုသိမ္ခ႐ုိင္ တရား႐ုံးက စစ္ေဆးေနၿပီး အမွတ္ ၂၇ ေျခလ်င္ တပ္ရင္းမွဴး ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး စိုးျမင့္ဦးအား စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ တရား႐ုံးက စစ္ေဆးေနေၾကာင္း ပုသိမ္ခရုိင္တရား႐ုံးမွ သိရသည္။

သတင္း - MMK
The Ladies News
https://www.facebook.com/News.TheLadies

ဧရာ၀တီတိုင္း၊ ေခ်ာင္းသာသစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းအတြင္း ေတာဆင္႐ိုင္းတစ္ေကာင္ ေခါင္းျဖတ္ အသတ္ခံရ


ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေခ်ာင္းသာသစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းအတြင္း ေတာဆင္႐ိုင္းတစ္ေကာင္ ေခါင္းျဖတ္ အသတ္ခံရမႈကို သစ္ေတာဦးစီးဌာနက တရားလိုျပဳလုပ္ကာ အမႈဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း ေခ်ာင္းသာရဲစခန္းမွ သိရွိရသည္။

ေခ်ာင္းသာႀကိဳး၀ိုင္း အကြက္အမွတ္ ၃၇ ရွိ ေအာင္ပင္လယ္ကုန္းအနီး ကရင္မေခ်ာင္းအတြင္း ေခါင္းျဖတ္ အသတ္ခံထားရသည့္ ေတာဆင္႐ိုင္းအထီး တစ္ေကာင္အား ေဒသခံ ၀ါးခုတ္လုပ္သား ဦးထြန္းကေတြ႔ရွိ အေၾကာင္းၾကားလာသျဖင့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက သြားေရာက္ စစ္ေဆးၿပီး ဆင္သတ္ဆင္စြယ္ျဖတ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသျဖင့္ ဧၿပီလ ၂၈ ရက္ေန႔က လာေရာက္အမႈဖြင့္ တိုင္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေခ်ာင္းသာရဲစခန္းမွ သိရသည္။

“ေခါင္းကိုျဖတ္ၿပီး အစြယ္ယူသြားပံုရတယ္။ ျပတ္သြားတဲ့ ႏွာေမာင္းကို ဆင္ေသရဲ႕ အေရွ႕ေျမာက္ ေပႏွစ္ဆယ္ေလာက္မွာ ေတြ႔တယ္”ဟု ေခ်ာင္းသာသစ္ေတာ ႀကိဳး၀ိုင္း အကြက္အမွတ္ ၃၅ မွ ၆၇ အထိ တာ၀န္ခံျဖစ္ေသာ ေတာအုပ္ဦးေလးေအာင္က ေျပာသည္။

ေခါင္းျပတ္ေသဆံုးလ်က္ ေတြ႔ရွိေသာ ေတာဆင္ရိုင္းအထီးမွာ အသက္ ၂၅ ႏွစ္ခန္႔ျဖစ္ၿပီး အျမင့္ ၇ ေပ ၆ လက္မ ၊ ကိုယ္ထည္ လံုးပတ္ ၁၂ ေပ၊ ခႏၶာကိုယ္ အလ်ား ၉ ေပ ရွိေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာန ေတြ႔ရွိခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ဆင္မွာစတင္ေတြ႔ရွိစဥ္ကပင္ ဦးေခါင္းျပတ္ေနၿပီး ညာဘက္ တင္ပါးဆံု႐ိုးတြင္ အရွည္ ၈ လက္မ အနက္ ၃ လက္ မ ခန္႔ျပတ္ရွဒဏ္ရာ တစ္ခုရွိကာ ႏွာေမာင္းကိုအရင္းမွ ျဖတ္ထားသျဖင့္ လူႏွင့္ဆင္ ပဋိပကၡျဖစ္ၿပီးမွ သတ္ျဖတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာန စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေသဆံုးခဲ႔ေသာ ဆင္မွာလူတစ္ဦး တစ္ေယာက္၏လက္ခ်က္ျဖင့္ ေသဆံုးခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ေဖာ္ထုတ္အေရး ယူေပးရန္ ေငြေဆာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ေတာအုပ္ဦးေလးေအာင္က ေခ်ာင္းသာနယ္ေျမရဲစခန္းသို႔ တိုင္တန္းလာသျဖင့္ (ပ) ၃၉/၁၆၊ သစ္ေတာႏွင္႔ ေတာရိုင္း တိရစာၦန္ကာကြယ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၇(က) ျဖင့္အမႈဖြင့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သတင္း - MMK
The Ladies News
https://www.facebook.com/News.TheLadies

လူထုစိန္၀င္း ၏ ေနအိမ္ကို အမ်ားျပည္သူေလ့လာႏိုင္ရန္ ျပသထားမည္


စာေရးဆရာလူထုစိန္၀င္းေနထိုင္ခဲ့သည့္အခန္းပါ၀င္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္၊ ကုန္သည္လမ္းေပၚရွိ ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္အေဆာက္အအံု ကို ဆယ္လၾကာ အေသးစိတ္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးသည့္ေနာက္ အမ်ားျပည္သူ ၾကည့္ရႈေလ့လာႏုိင္ရန္ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔မွ စတင္ျပသထားရွိမည္ျဖစ္သည္။


ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တည္ရွိကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူေနအိမ္ခန္းမ်ားပါ၀င္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ေနထိုင္သူ ၈၀ဦးခန္႔ရွိေသာ အဆုိပါ ကိုလိုနီေခတ္လက္ရာ ႏွစ္ထပ္ အေဆာက္အအံုကို ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ေန႔ အထိ အမ်ားျပည္သူ ၾကည့္ရႈေလ့လာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။


“အမ်ားျမင္သာတဲ့လမ္းမႀကီးေပၚလည္းျဖစ္၊ ဆရာလူထုစိန္၀င္းေနထိုင္ခဲ့တဲ့ ေနရာလည္းျဖစ္၊ အေဆာက္္အအံု ကလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အေစာပိုင္းကတည္းက ရွိခဲ့တဲ့ မူလလက္ရာျဖစ္ၿပီး ဗိသုကာလက္ရာအားျဖင့္လည္း ေကာင္းမြန္ထူးျခားတဲ့အတြက္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကတာပါ” ဟုရန္ကုန္ၿမဳိ႕ျပအေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ ဒါရိုက္တာျဖစ္သူ ေဒၚမုိးမိုးလြင္ကဆုိသည္။

မႏၱေလးအလင္း ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာ
https://www.facebook.com/mandalayahlindailynewspaper

“ဦးပိန္တံတားႀကီးမွ ေရွးေဟာင္းသစ္သားတိုင္လံုးေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္ အသစ္လဲ”


မႏၲေလးတိုင္း၊ အမရပူရျမိဳ့နယ္၊ ေတာင္သမန္အင္းႀကီးေပၚရွိ ကမာၻေက်ာ္သစ္ သားတံတားႀကီးျဖစ္ေသာ ဦးပိန္တံတား၏ ေရွးေဟာင္းတိုင္လံုးမ်ား ေဆြးေျမ႕လာျပီျဖစ္၍ ဧျပီ ၃၀ ေန႔က အစားထိုး ျပဳျပင္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။


"ကြ်န္ေတာ္တို႔က အင္းေလးကပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အင္းေလးေဒသ ရိုးရာနည္းနဲ႔ ျပဳျပင္ေနတာပါ။ ဒီအတြက္ အင္းသားေတြကိုေခၚယူျပီ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေဒသကလိုျပဳျပင္ဖို႔ တိုင္းအလံုးေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္ အခုခ်ေပးထားပါတယ္”ဟု အင္းသားအဖြဲ႔ အလုပ္သမားေခါင္ေဆာင္ ကိုစိုင္းေနာ္ထြန္းက ေျပာသည္။


အမရပူရျမိဳ႕က ဦးပိန္တံတားႀကီးဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၆၀ ေက်ာ္ျပီျဖစ္ျပီး ရာသီဥတုဒဏ္ ေရဒဏ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာခံခဲ့ရသျဖင့္ တံတားႀကီး၏တိုင္လံုးအခ်ဳိ႕ ေဆြးေျမ႕လာသျဖင့္ တိုင္အစားထိုးလဲလွယ္ျခင္း၊ က်မ္းခင္း အသစ္လဲျခင္းမ်ားကို စတင္ျပဳလုပ္ေနျပီး မိုးဦးမက်မီ အျပီးေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလး ေရွးေဟာင္းသုေတသနဌာနမွ သိရသည္။

စိုင္းထူးခန္ ့
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal

ျပင္းထန္ေသာ အယ္နီညိဳျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ အပူခ်ိန္ျမင့္တက္ကာ အိႏၵိယတြင္ ဧၿပီလအတြင္း လူ ၃၀၀ေက်ာ္ေသဆံုး


ျပင္းထန္ေသာ အယ္နီညိဳျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ပူျပင္းသည့္ရာသီဥတုျဖစ္ေပၚကာ အိႏၵိယတြင္ ဧၿပီလအတြင္း ေသဆံုးသူ ဦးေရ ၃၀၀ေက်ာ္ထိ ရွိလာၿပီ ဟုသိရသည္။

 ထိုေၾကာင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံအစိုးရမွ အပူခ်ိန္ကာကြယ္ေရးလုပ္ေဆာင္ေနၿပီး စီမံခ်က္အသစ္မ်ားခ်မွတ္ခဲ့ရသည္။


ထုိသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ အိႏၵိယတြင္ မီးေဘးကာကြယ္ရန္ မနက္ ၉ နာရီမွ ညေန၆ နာရီအတြင္း ထမင္းဟင္းမခ်က္ရန္တားဆီးခဲ့ၿပီး ဘာသာေရး အရမီးပူေဇာ္မႈကိုလည္း တားဆီးထားရေၾကာင္းသိရသည္။

 ထိုတားဆီးခ်က္မ်ားကိုေဖာက္ဖ်က္ပါက ေထာင္ဒဏ္ ၁ႏွစ္အထိခ်မွတ္ႏိုင္သည္ဟု ဥပေဒတစ္ရပ္ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားေၾကာင္းသိရသည္။


 အိႏိၵယ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၏ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ အရ ယေန႔အထိ အိႏၵိယျပည္သူ သန္း ၃၃၀မွာ ျပင္းထန္ေသာေရျပတ္လပ္မႈဒဏ္ကုိ ခံစားေနရေၾကာင္းႏွင့္ ယခုႏွစ္ ေႏြရာသီမွာ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ရာသီဥတုသမုိင္းတြင္ ႏွစ္ ၁၀၀အတြင္း အပူခ်ိန္အျပင္းဆံုးရာသီဥတုျဖစ္ေၾကာင္း၊ အိႏိၵယေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ လက္ရွိအပူခ်ိန္မွာ ၄၈ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ထက္ေက်ာ္လြန္ေနသျဖင့္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားက ေန႔လယ္ ၁၁ မွ ၂ နာရီအတြင္း အျပင္ မထြက္ရန္ တိုက္တြန္းထားေၾကာင္း Global Times သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဘာသာျပန္-ခန္႔ဇင္သူ(china.com)
china.com Myanmar
https://www.facebook.com/china.com.mm

မတၱရာၿမိဳ႕နယ္တြင္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြား


မတၱရာ ဧၿပီ ၃ဝ

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ လေကၠာင္းႀကီးေက်းရြာတြင္ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီ အခ်ိန္ခန္႔က ႏြားစာမ်ားထားရိွေသာ အေဆာက္အဦးတစ္လံုး မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လေကၠာင္းႀကီးေက်းရြာေန ပိုင္ရွင္ဦးလင္းလင္း၏ ငါးေမြးျမဴေရးၿခံရိွ ႏြားစာမ်ားထားရိွေသာ သက္ကယ္မိုး အေဆာက္အဦးတြင္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕မွ မီးသတ္ယာဥ္ႏွင့္ ေရသယ္ယာဥ္ (၂) စီး၊ အရန္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕မွ မီးသတ္ယာဥ္တစ္စီးႏွင့္အတူ သေႏၶမီးသတ္ (၆)ဦး၊ အရန္ မီးသတ္ (၁ဝ) ဦး၊ အဆိုပါၿခံရိွ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာသူ/သားမ်ားပူးေပါင္း၍ ၿငိမ္းသတ္ခဲ့ရာ ၁၀ နာရီ မိနစ္ ၂၀ တြင္ မီးၿငိမ္းသတ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။


မီးေလာင္မႈသည္ အျခားသို႔ကူးစက္ေလာင္ကၽြမ္းမႈမရွိသည့္အျပင္ တစ္စံုတစ္ရာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွမႈ မရိွေၾကာင္း သိရိွရၿပီး ပိုင္ရွင္ဦးလင္းလင္းအား မတၱရာၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းမွ အမႈဖြင့္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

စိုးေက်ာ္သူေထြး(မတၱရာ)
MOI Webportal Myanmar
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar/

ေရတြင္းထဲရွိ အမိႈက္မ်ား ဆင္းဆယ္ရာမွ ေအာက္ဆီဂ်င္ျပတ္ကာ လူတစ္ဦးေသဆံုး


မြန္ျပည္နယ္ သထံုၿမိဳ႕နယ္ သုဝဏၰဝတီၿမိဳ႕ က်ိဳေကၠာ္ရပ္ကြက္ ေအာက္က်င္းပိုင္းတြင္ ဧၿပီ ၂၉ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက ေရတြင္းထဲရွိ အမိႈက္မ်ား ဆင္းဆယ္ရာမွ ေအာက္ဆီဂ်င္ျပတ္ကာ လူတစ္ဦးေသဆံုးမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိမ္ဆိပ္နယ္ေျမရဲစခန္းမွ သိရွိရသည္။

"ေရတြင္းထဲ အမိႈက္ဆင္းဆယ္ရင္း ေအာက္ဆီဂ်င္ျပတ္ၿပီး လူေသတယ္လို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဆီက ဖုန္းနဲ႔ အေၾကာင္းၾကားလာလို႔ သြားစစ္ေဆးတာ အမိႈက္ဆင္းဆယ္တဲ့သူက အသက္ရွဴက်ပ္လာတယ္လို႔ ေအာ္ေျပာေတာ့ သူအစ္မနဲ႔ သ႔ူသားက ႀကိဳးကိုဆြဲတင္တာ ျပဳတ္က်ၿပီး ေအာက္ဆီဂ်င္ ျပတ္ေသဆံုးသြားတာ'' ဟု သိမ္ဆိပ္နယ္ေျမ ရဲစခန္းမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ျဖစ္စဥ္တြင္ ေဒၚပုလဲ ၅၀ ႏွစ္ (ဘ) ဦးထြန္းခင္ ေနအိမ္ၿခံဝင္းအတြင္းရွိ ေလးေပအက်ယ္ ကြန္ကရစ္ပိုင္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အနက္ ၂၄ ေပရွိ ေရတြင္းထဲ၌ အမိႈက္မ်ားရွိေနသျဖင့္ ေမာင္ေတာ္စပ္သူ ဦးထြန္းေအး (ခ) ဖိုးခ်ီး ၄၂ ႏွစ္ (ဘ) ဦးထြန္းခင္က အမိႈက္မ်ား ဆင္းဆယ္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ဆင္းဆယ္ရာ ေရတြင္းထဲ၌ ေအာက္ဆီဂ်င္ ျပတ္သျဖင့္ အသက္ရွဴမရေၾကာင္း ေအာ္ဟစ္ေျပာဆိုသျဖင့္ အစ္မျဖစ္သူႏွင့္ သားျဖင့္သူတို႔က ႀကိဳးအားဆြဲတင္ရာ ႀကိဳးျပတ္က်သျဖင့္ ဦးထြန္းေအးမွာ ေရတြင္းထဲတြင္ ေသဆံုးသြားေၾကာင္း ရဲမွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိမ္ဆိပ္နယ္ေျမရဲစခန္းက ဓမၼတာအတိုင္းေသဆံုးျခင္း ဟုတ္/ မဟုတ္ သိရွိေစရန္ ေသမႈေသခင္းအမွတ္စဥ္ ၁/၂၀၁၆ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိၾကာင္း သိရသည္။

သတင္း - MMK
The Ladies News
https://www.facebook.com/News.TheLadies

ေရတြင္းထဲအမွဳိက္ဆင္းဆယ္ရာမွ လူေသဆံုး


သထံု ဧၿပီ ၃၀

မြန္ျပည္နယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ သုဝဏၰဝတီၿမိဳ႕၊ က်ိဳေကၠာ္ရပ္ကြက္ ေအာက္က်င္းပိုင္းတြင္ ဧၿပီလ ၂၉ ရက္ ညေနပိုင္းက ေရတြင္းထဲရွိ အမိႈက္မ်ားအား ဆင္းဆယ္ရာမွ လူတစ္ဦး ေသဆံုးမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ေဒၚပုလဲ၏ ေနအိမ္ၿခံဝင္းအတြင္းရွိ အက်ယ္ (၄) ေပ၊ အနက္ (၂၄) ေပခန္႔ရွိသည့္ ကြန္ကရစ္ေခြျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ေရတြင္းထဲ၌ အမိႈက္မ်ားရွိေနသျဖင့္ ၎၏ ေမာင္ ေတာ္စပ္သူ ဦးထြန္းေအး (ခ) ဖိုးခ်ီး ၄၂ႏွစ္ (ဘ) ဦးထြန္းခင္မွ ႀကိဳးျဖင့္ တြင္းထဲဆင္း၍ အမိႈက္မ်ား ဆယ္ေပးရာ အသက္ရႈမရေၾကာင္း ေအာ္ဟစ္ေျပာဆိုသျဖင့္ အစ္မျဖစ္သူႏွင့္ ဦးထြန္းေအး၏ သားျဖစ္သူတို႔မွ ႀကိဳးအား ဆြဲတင္ကူညီရာမွ ႀကိဳးျပတ္က်ၿပီး ဦးထြန္းေအးမွာ ေရတြင္းထဲရွိ ေရအနက္ ၂ ေပခန္႔တြင္ ေအာက္ဆီဂ်င္ျပတ္ကာ ေသဆံုးသြားေၾကာင္း ရဲမွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးထြန္းေအးမွာ ဓမၼတာအတိုင္းေသဆံုးျခင္းဟုတ္ မဟုတ္ သိရွိရန္ သုဝဏၰဝတီၿမိဳ႕၊ သိမ္ဆိပ္နယ္ေျမရဲစခန္းမွ ေသမႈေသခင္းအမွတ္စဥ္ ၁/ ၂၀၁၆ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

MOI Webportal Myanmar
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar/

ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္းတြင္ ရဟတ္ယာဥ္ပ်က္က်မႈေၾကာင့္ ၁၃ ဦးေသဆံုး

ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္းရွိ Turoy ကၽြန္းတြင္ ရဟတ္ယာဥ္ပ်က္က်ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-အင္တာနက္)
    ေနာ္ေဝ၊ ဧၿပီ ၃၀ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

    ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္း ကမ္းရုိးတန္း အလြန္တြင္ ဧၿပီလ ၂၉ ရက္က လူ ၁၃ ဦး လိုက္ပါလာသည့္ ရဟတ္ယာဥ္ တစ္စီး ပ်က္က်ခဲ့ ၿပီးေနာက္ ရုပ္အေလာင္း ၁၁ေလာင္းကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ကယ္ဆယ္ေရး ဝန္ထမ္းမ်ား ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေနာ္ေဝႏိုင္ငံသား ၁၁ ဦး၊ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသား ၁ ဦး ႏွင့္ အီတလီႏိုင္ငံသား ၁ ဦး လိုက္ပါလာသည့္ Super Puma ရဟတ္ယာဥ္ သည္ ႏိုင္ငံပိုင္ ေရနံႏွင့္ ဓါတ္ေငြ႕ ကုမၸဏီ Statoil က ေျမာက္ပင္လယ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ေရနံလုပ္ကြက္ Gullfaks B မွ Bergen ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းသို႕ ပ်ံသန္းေနစဥ္ Turoy ကၽြန္းနားတြင္ ပ်က္က်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း ပူးတြဲကယ္ဆယ္ေရး ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ စင္တာ (JRCC) ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းအား JRCC မွ ဦးေဆာင္ ၍ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ JRCC က ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေပ်ာက္ဆံုးေနသူ ႏွစ္ဦးအတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ ေနေသာ္လည္း အသက္ရွင္က်န္ရစ္သည့္ လကၡဏာမ်ား မေတြ႕ရေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပ်က္က်မႈေၾကာင့္ ရဟတ္ယာဥ္ သည္ လံုးဝပ်က္စီးသြားၿပီး အခ်ဳိ႕အစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ ေျမျပင္ေပၚ၌ လည္းေကာင္း၊ ေရထဲ၌ လည္းေကာင္း ျပန္႕က်ဲလ်က္ရွိေၾကာင္း JRCC ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ က အေစာပိုင္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မ်က္ျမင္ေတြ႕ျမင္ခဲ့သူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ရဟတ္ယာဥ္သည္ ေျမျပင္ႏွင့္ ထိမိခ်ိန္တြင္ ေပါက္ကြဲခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒလက္ ေလးလက္ႏွင့္ အင္ဂ်င္ ႏွစ္လံုးပါ Super Puma ရဟတ္ယာဥ္ အား ေျမာက္ပင္လယ္ရွိ ေရနံတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားသို႕ လူႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ား သယ္ယူပို႕ေဆာင္ရန္ က်ယ္ျပန္႕စြာ အသံုးျပဳၾကေၾကာင္း သိရသည္။

 (Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com

“ေမလတြင္ မႏၱေလးေန႔အပူခ်ိန္မ်ား ၂၀၁၀ စံခ်ိန္တင္အမွတ္သို႔ နီးကပ္ဖြယ္ရွိ”


အယ္လ္နီညိဳျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ေဒသ ၁၁ ခုတြင္ ေန႔အပူခ်ိန္မ်ား စံခ်ိန္တင္ခဲ့ရာ မႏၱေလးျမိဳ႕တြင္ ေမလ၌ ၂၀၁၀ ခုနွစ္က စံခ်ိန္တင္ခဲ့သည့္ ေန႔အပူခ်ိန္သို႔ နီးကပ္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း မိုး/ဇလ (မႏၱေလး) အထက္ျမန္မာျပည္ညြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္လြင္ဦးက ေျပာသည္။

“မႏၱေလးတိုင္းအတြင္း တခ်ိဳ႕ေဒသေတြမွာ စံခ်ိန္တင္အပူခ်ိန္ ေရာက္ခဲ့တာရွိတယ္။ ျမန္မာနိဳင္ငံအလယ္ပိုင္းမွာ ေမ ၂၀ ရက္ေက်ာ္ရင္ မုတ္သုန္ေလ၀င္ေရာက္ဖို႔ အလားအလာရွိေနေပမယ့္ ဒီရက္အတြင္းမွာ ၄၅ နားေလး ေရာက္နိဳင္တဲ့ အေျခအေနရွိတယ္”ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

မႏၱေလးျမိဳ႕၏ ေန႔အပူခ်ိန္မွတ္တမ္းမ်ားအရ ၂၀၁၀ ခုနွစ္က ၄၅ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ျဖင့္ အျမင့္ဆံုးစံခ်ိန္တင္ခဲ့ျပီး ၂၀၁၁ ခုနွစ္တြင္ ၄၀.၇ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္၊ ၂၀၁၂ တြင္ ၄၂.၅ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္၊ ၂၀၁၃ တြင္ ၄၃.၇ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္၊ ၂၀၁၄ တြင္ ၄၂ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္၊ ၂၀၁၅ တြင္ ၄၂ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ျပီးခဲ့တဲ့ေန႔ေတြမွာ မိုးတိမ္ေတာင္ေတြရွိေတာ့ မိုးရြာခဲ့တယ္။ မိုးကလည္း မနက္ပိုင္းပူလုိက္ ညေနပိုင္းမွာ ရြာလိုက္ေပါ့။ မိုးမရြာရင္ အပူခ်ိန္က ျမင့္မွုာပဲ။ ဧျပီ၊ ေမလ ေတြက ေနသြားလမ္းေၾကာင္းျဖတ္တဲ့အေပၚမွာ ျမန္မာနိဳင္ငံကရွိေနလို႔ ျမန္မာနိဳင္ငံ အလယ္ပိုင္းမွာ အပူဆံုးအခ်ိန္ေတြပါ”ဟု မိုးဇလ (မႏၱေလး) လက္ေထာက္ညြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသန္းေဇာ္က ေျပာသည္။

ခိုင္ဆက္ေ၀
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal

NLD ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔နွင့္ ၀ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ၀ ေဒသပန္ဆန္းတြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေရးပါသည့္ ေျခလွမ္းဟု ေလ့လာသူမ်ားဆို


၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံကိုလပိုင္းအတြင္း က်င္းပမည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေၾကျငာခဲ့ျပီး ရက္ပိုင္းအတြင္းမွာပင္ အေရးပါသည့္ ေျခလွမ္းတရပ္အျဖစ္ NLD ပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးေဌး ( အျငိမ္းစား စစ္သံမွဴး ) ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔နွင့္ UWSA ၀ တပ္ဖြဲ႔ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ ဦးေရွာက္မီလ်ွံဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မွာ ဧျပီ ၂၇ ႏွင့္၂၈ ရက္ေန႔က ၀ ေဒသျမိဳ႕ေတာ္ ပန္ဆန္း ( ပန္ခမ္း )တြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။

၀ ေဒသအေျခစိုက္ ၀ ရုပ္ျမင္သံၾကား သတင္းဌာတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

' ၂၆ ကတည္းက ေရာက္တယ္ ။ ၂၇ နဲ႔ ၂၈ မွာေတြ႔တယ္။ ဦးေရွာက္မီလ်ွံတို႔ ဦးေက်ာက္က်ံဴးတန္းတို႔လည္းပါတယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ ၀ ကလည္း အေရးၾကီးေတာ့ အန္အယ္လ္ဒီကလည္း ေၾကျငာထားေတာ့ လာေတြ႔ျပီး ဘာအခက္ခဲရိွႏိုင္တယ္ ၀ ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္နဲ႔ အခက္ခဲေတြက ဘာဆိုတာ ေဆြးေႏြးတဲ႔သေဘာျဖစ္တယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေထာက္ကူျဖစ္ေစတဲ႔ ေဆြးေႏြးမႈလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ' ဟု ၀ တပ္ဖြဲ႔နွင့္ နီးစပ္သည့္ တရုတ္ျမန္မာနယ္စပ္ စစ္ေရးႏိုင္ငံေရး အကဲခတ္တဦးမွ The Ladies News သို႔ ေျပာဆိုသည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအနက္ အင္အားအၾကီးဆံုးနွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအက်ယ္ျပန္႔ဆံုး လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္ UWSA ၀ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္မွာ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးတြင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း မရိွေသးသည့္အဖြဲဲ႔အစည္းျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းမွ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအေပၚ အတန္အသင့္ ၾသဇာရိွသည့္ အဖြဲ႔အစည္းလည္းျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးထားမႈမရိွေသးေသာ္လည္း လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမ ရိွေသးသည့္အဖြဲ႔မ်ားနွင့္ ျပီးခဲ့သည့္ မတ္လကအစည္းအေ၀းတရပ္ျပဳလုပ္ထားျပီး အစိုးရသစ္ႏွင့္ အျမန္ဆံုးႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးလိုေၾကာင္း ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။
လက္ရိွျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အေျခေနအရ အပစ္မရပ္ေသးသည့္အဖြဲဲ႔မ်ားနွင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲရန္ ၊ ႏိုင္ငံေရးအရေဆြးေႏြးေနသည့္အဖြဲ႔မ်ားနွင့္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးေနမႈ စသည့္ အပိုင္းနွစ္ပိုင္းရိွေနျပီး ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံႏွင့္အပစ္မရပ္ေသးသည့္အဖြဲ႔မ်ား ညီလာခံတြင္ပါ၀င္လာေရးတို႔မွာ တျပိဳင္နက္တည္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားထားပါသည္။

တရုတ္ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ အေျခစိုက္သည့္ ၀ တပ္ဖြဲ႔မွာ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ျပဳရန္ ျငင္းဆန္ျခင္းခံထားရသည့္ MNDAA ကိုးကန္႔အဖြဲ႔နွင့္လည္း အလြန္နီးစပ္ေသာ မဟာမိတ္ ဆက္ဆံေရးရိွသည့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ျပီး ၀ ၊ ကိုးကန္႔ ၊ မိုင္းလားစသည့္အဖြဲ႔မ်ားမွာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ခြဲထြက္လာသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားလည္း ျဖစ္ကာ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးရျခင္းမရိွေသးေသာ အဖြဲ႔မ်ားလည္း ျဖစ္ပါသည္။
ေလ့လာသူ အခ်ဳိ႕ကမူ အပစ္ရပ္ေရးနွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အန္အယ္လ္ဒီအေနျဖင့္ တပ္မေတာ္ ၊ တရုတ္ႏိုင္ငံတို႔နွင့္ပါ ေျပလည္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းဆိုထားျပီး ၀ တပ္ဖြဲ႔နွင့္ ေတြ႔ဆံုမႈမွာ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေျခလွမ္းအျဖစ္ ရွဴျမင္သံုးသပ္မႈမ်ားရိွေနသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုနစ္ကလည္း ရန္ကုန္ကို လာေရာက္သည့္ ၀ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကိုလက္ခံေတြ႔ဆံုခဲ့ဖူးျပီး ျပီးခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလကလည္း ရွမ္းျျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းရိွ ၀ လူမ်ဳိးမ်ားေနထိုင္ရာ ေဒသရိွ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ ၀ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ မဲျဖင့္ အန္အယ္လ္ဒီကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕မွာ အႏိုင္ရရိွခဲ့ဖူးပါသည္။

NLD အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ၀ ေဒသသို႔သြားေရာက္ခဲ့သူ ဦးစိုးေဌးမွာ တပ္မေတာ္တြင္ ဗို္လ္မွဴးခ်ဳပ္အဆင့္အထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးျပီး မေလးရွား ၊ ရုရွားနွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ စစ္သံမွဴ းအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးပါသည္။

စိုင္းထြန္းေအာင္လြင္

The Ladies News
https://www.facebook.com/News.TheLadies

ရေနာင္းတြင္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား အုပ္စုလုိက္ ကားတုိက္ခံရ ၅ ဦးေသဆုံး ၁၀ ဦး ဒဏ္ရာရ (ရုပ္/သံ)


ထုိင္းႏုိင္ငံ ရေနာင္းၿမိဳ႕ စဖန္ပလားလမ္း စီကိုကုမၼဏီ အေအးခန္းမွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြ (၃၀.၄.၂၀၁၆) စေနေန ့ဒီေန႔မနက္ပုိင္း အခ်ိန္မွီအလုပ္ဆင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ကားေစာင့္ေနစဥ္ အစုအၿပံဳလိုက္ ကားတိုက္ခံရမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။

ကားတုိက္ခံရမႈေၾကာင့္ အခင္ျဖစ္ေနရာမွာ ၃ ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ေဆးရုံးေရာက္မွ၂ ဦးေသဆုံးသြားပါတယ္။
 ၁၀ ဦးကုိလည္း အတြင္းလူနာအျဖစ္ ရေနာင္းျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးမွာ ကုသေပးေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

သတင္း - ဓာတ္ပုံ – ေက်ာ္မင္းထုိက္

by သစ္ထူးလြင္မႏၱေလးက်ံဳးအတြင္း ေရဆင္းကူးရာမွ ေရနစ္ေသဆံုး
ယေန႔ ဧၿပီ ၃၀ မနက္ ၅ နာရီ ၁၅ မိနစ္ခန္႔ မႏၱေလးက်ံဳး အေ႐ွ႕ေျမာက္ေဒါင့္ ၁၂လမ္း × ၆၆လမ္းတြင္ အေလာင္းေပၚလာျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ ဆယ္ယူကာ ဓမၼတာအတိုင္း ေသဆံုးမႈဟုတ္မဟုတ္အား စံုစမ္းစစ္ေဆးလ်က္႐ွိသည္။

 ျဖစ္စဥ္မွာ ဧၿပီလ ၂၈ ရက္ ၾကာသပေတးေန ့ ည ၈ နာရီခန္႔က အသက္ ၃၉ ႏွစ္အရြယ္ ေမာင္တင့္လြင္ဆိုသူသည္ မႏၱေလးက်ံဳးအတြင္း ေရဆင္းကူးရာမွ ေရနစ္ေသဆံုးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သတင္း - ဓာတ္ပံု ။  ။ သိန္းထြန္းေအာင္ (Red Cross)

by သစ္ထူးလြင္
အချိန်နဲ့တပြေးညီ သတင်းများ ဖတ်ရှုနိုင်ဖို့ facebook "like" ကို နှိပ်ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကို လည်း သတင်းများ ဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
 

Last 7 days Pageviews

ကျန်းမာရေးနှင့် ဖျော်ဖြေရေး

တစ်ပတ်အတွင်း စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ သတင်းများ