ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္း မုိင္ ၂၀ အႀကီးစားျပင္ဆင္မႈစတင္


ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္ကာလအတြင္းရန္ကုန္ - မႏၲေလးအျမန္လမ္းမႀကီးမွ လမ္းမိုင္ ၂၀ ကို အဆင့္ျမွင့္တင္ ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္သြားမည္

ေနျပည္ေတာ္ ဧၿပီ ၃၀

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္ကာလအတြင္းရန္ကုန္ - မႏၲေလးအျမန္လမ္းမႀကီး၏ မိုင္တိုင္ ၁၅/၀ မွ မိုင္တိုင္၂၅/၀ ထိလမ္းပိုင္းႏွင့္ မိုင္တိုင္ ၁၆၃/၀ မွ မိုင္တိုင္ ၁၇၃/၀ ထိလမ္းပိုင္းစုစုေပါင္းလမ္းမိုင္ ၂၀ ကို အဆင့္ျမွင့္တင္ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
"လမ္းအရည္အေသြးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မိမိအေနျဖင့္ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့အာမခံေၾကာင္း၊ အစိုးရသစ္တက္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း လမ္းတစ္လမ္းသည္ ၅ ႏွစ္မခံပါက တာ၀န္ခံအင္ဂ်င္နီယာအား ထိေရာက္စြာအေရးယူသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း" ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခိုင္က ရန္ကုန္ - မႏၲေလး အျမန္လမ္း ယာဥ္မေတာ္ တဆ ျဖစ္ပြားမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးရက္ (၁၀၀) စီမံခ်က္ စတင္ေဆာင္ရြက္သည့္ အခမ္းအနားတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပသတင္း မီဒီယာမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရိွသူမ်ားအားေျပာၾကားသည္။


အဆိုပါအခမ္းအနားကိုယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ - မႏၲေလးအျမန္လမ္းမႀကီးမိုင္တိုင္ (၁၇၃/၁)၌ က်င္းပရာ ေရွးဦးစြာ လမ္းဦးစီးဌာနညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးၾကည္ေဇာ္ျမင့္က အျမန္လမ္းမႀကီး၏ ရက္ (၁၀၀) စီမံခ်က္ေဆာင္ရြက္ရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အေျခအေနမ်ားကိုရွင္းလင္းသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးကရက္ (၁၀၀) စီမံခ်က္အရေဆာင္ရြက္မည့္ လမ္းအဆင့္ျမွင့္တင္ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ျခင္း စီမံကိန္းအား အလံငယ္ေ၀ွ႔ယမ္း၍ စတင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳသည္။ ဆက္လက္ ၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးကလုပ္ငန္းတစ္ခုေဆာင္ရြက္မည္ဆိုလွ်င္ ျပည္သူလူထုစိတ္၀င္စားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူ လူထုစိတ္ပါ၀င္စားမႈ ရိွရန္ ေဆာင္ရြက္ သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ၌ အစိုးရ အဖြဲ႕သစ္တစ္ရပ္တက္လာလွ်င္ အစိုးရသစ္၏ စြမ္းေဆာင္မႈ တစ္ရပ္အျဖစ္ ရက္ (၁၀၀) လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ဟူ၍ရိွေၾကာင္း၊ ရက္ (၁၀၀) အတြင္း ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္ မည့္ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ယခုရက္(၁၀၀) အတြင္းရန္ကုန္ - မႏၲေလးအျမန္လမ္းမႀကီး၏ ၁၅/၀ မိုင္ မွ ၂၅/၀ မိုင္ ထိလမ္းပိုင္းႏွင့္ ၁၆၃/၀ မိုင္မွ ၁၇၃/၀ ထိလမ္းပိုင္း စုစုေပါင္း လမ္းမိုင္ ၂၀ ကိုအဆင့္ျမွင့္တင္ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေျခခံစံႏႈန္းတစ္ခုရရိွရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းလည္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုစံႏႈန္းကိုရယူၿပီး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အျမန္လမ္းမႀကီး၃၆၆ မိုင္၃ဖာလံုတြင္ကုန္က်မည့္ ကုန္က်စရိတ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူ လူထုထံပြင့္လင္းျမင္သာစြာ အစီရင္ခံတင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းအျပင္ ၀န္ႀကီးဌာန၏ ရက္ (၁၀၀) စီမံခ်က္၌ အထပ္ ၅ ထပ္တြင္ အခန္း ၄၀ ပါ၀င္သည့္ စံနမူနာ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာတစ္ခု တည္ေဆာက္ျခင္း အပါအ၀င္ ျပည္သူမ်ား အိမ္ဂရမ္ေလ်ာက္ထားျခင္းကို ေဆာလ်င္ စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးေရး အစီအစဥ္လည္း ပါ၀င္ေၾကာင္းေျပာၾကားၿပီး အခမ္အနားသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ ရွင္းလင္းေျဖၾကားသည္။
ရန္ကုန္-မႏၱေလး အျမန္လမ္းမၾကီးေဖာက္လုပ္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရႏွင့္ အေမရိကန္ အစိုးရတို႔၏ သေဘာတူစာတမ္းအရ ႏိုင္ငံျခားအတိုင္ပင္ခံ အင္ဂ်င္နီယာ အဖြဲ႔တစ္ခုျဖစ္သည့္ လူ၀ီဘာဂ်ာႏွင့္အဖြဲ႔ (Louis BerGer& Associates) သည္ ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၱေလးျမိဳ႔အၾကား ေခတ္မီလမ္းတစ္လမ္း ေဖာက္လုပ္ေရး အတြက္ "ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ အၾကိဳေလ့လာေရး လုပ္ငန္း" ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

၁၉၆၀ ခုႏွစ္ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းအဆိုပါ အတိုင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာ အဖြဲ႔သည္" ရန္ကုန္-မႏၱေလးလမ္းစီမံကိန္း ပဏာမ အင္ဂ်င္နီယာ အစီရင္ခံစာ" ကိုျမန္မာအစိုးရသို႔တင္ျပခဲ့သည္။ ထိုစဥ္ကအဆိုျပဳထားသည့္ ရန္ကုန္-မႏၱေလးအျမန္လမ္းသည္ (၂) လမ္းသြားအဆင့္ ျဖစ္ျပီး အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။
၁၉၇၇ ခုႏွစ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည့္ ရိုးမေတာင္ေျခလမ္းအူေၾကာင္းသစ္အရ ရန္ကုန္-မႏၱေလး အျမန္လမ္းမၾကီး တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ယခင္ျပည္ထဲေရး၊ သာသနာေရး ၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနတို႔ ပူေပါင္းအေကာင္ထည္ေဖာ္ သြားရန္ျဖစ္ၿပီး ၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္- မႏၱေလး အျမန္လမ္းေဖာက္ လုပ္ေရး လုပ္ငန္းအတြက္ လမ္းအူေၾကာင္း ရွာေဖြတိုင္းတာျခင္းႏွင့္ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းကို တစ္ျပိဳင္တည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။


အဆိုိပါအျမန္လမ္းသည္ ေလွေလွာ္အင္းမွမိတၳိလာအထိ ခန္႔မွန္းအလ်ားမိုင္ ၃၀၀ ခန္႔ရွိျပီး ၁၉၇၉ ခုႏွစ္၊ ဧျပီ(၁)ရက္မွစတင္၍ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ မတ္(၃၁)ရက္ထိ (၁၀)ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း အျပီးသတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လ်ာထားေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာတြင္ ေလွေလွာ္အင္းအနီး လမ္းအစပိုင္း ၃ မိုင္ ၁ ဖာလံုခန္႔ကို (၄) လမ္းသြားကြန္ကရစ္လမ္းပိုင္းႏွင့္ ၄င္းလမ္းေပၚရွိ ကြန္ကရစ္တံတား (၃) စီးသာ တည္ေဆာက္ျပီးစီးခဲ့ျပီး စီမံကိန္းရပ္ဆိုင္း သြားခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ယခုရန္ကုန္ မႏၱေလး အျမန္လမ္း စီမံကိန္းပဏာမလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ လမ္းအူေၾကာင္း ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ အေသးစိတ္တိုင္းတာပံုထုတ္ျခင္း စသည့္အၾကိဳအင္ဂ်င္နီယာ လုပ္ငန္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၄ခုႏွစ္ မတ္လ (၃၀) ရက္တြင္က်င္းပသည့္ အထူးစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔၏ အစည္းေ၀းအမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၄) က (၄) လမ္းသြားကတၱရာလမ္းမၾကီးအျဖစ္ တည္ေဆာက္ရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ရာ အဆိုပါဆံုးျဖတ္ခ်က္အရရန္ကုန္-မႏၱေလး အျမန္လမ္းမၾကီးေဖာက္လုုပ္ေရး စီမံကိန္းကို စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာအၾကိဳ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္မွာပင္ ကြန္ကရစ္ လမ္းမၾကီးအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။


ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္ လမ္းပိုင္းျဖစ္သည့္ အမွတ္(၃)လမ္းဆံုမိုင္တုိင္(၀/၀)မွ မိုင္တိုင္ (၈၃/၆)ထိႏွင့္ မိုင္တုိင္၁၇၃/၁မွမိုင္တိုင္ ၂၂၁/၁ ထိကို္ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းကလည္းေကာင္း၊ မိုင္တိုင္(၈၃/၆)မွမိုင္တိုင္ (၁၇၃/၁) ထိကို စစ္အင္ဂ်င္နီယာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရံုးကလည္းေကာင္း တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။
ေနျပည္ေတာ္-မႏၱေလးပိုင္းျဖစ္သည့္္ မိုင္တုိင္(၂၂၁/၁)မွ မိုင္တိုင္ (၃၀၄/၀) ထိကို စစ္အင္ဂ်င္နီယာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴရံုး ကလည္းေကာင္း မိုင္တုိင္ (၃၀၄/၀) မွ မိုင္တိုင္ (၃၆၆/၃) ထိကို္ ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းကလည္းေကာင္းတည္ေဆာက္ ခဲ့ၾကသည္။

ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္-မႏၱေလးအျမန္လမ္းမၾကီးသည္ မိုင္ေပါင္း(၃၆၆)မိုင္၊ (၃)ဖာလံုရွည္လ်ားျပီးရန္ကုန္-ပဲခူး-ေနျပည္ေတာ္-မႏၱေလးစသည့္ တုိင္းေဒသၾကီး (၄)ခုကိုဆက္စပ္လ်က္ရွိကာ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း (၁၅)ခု၊ ေက်းရြာေပါင္း(၁၅၆)ရြာႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ျမိဳ႕နယ္/ ခရုိုင္ခြဲမ်ားသို႔ သြားလာႏိုင္သည့္လမ္းမၾကီးတစ္ခုျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္- မႏၱေလး အျမန္လမ္းမၾကီးကို စတင္ တည္ေဆာက္စဥ္က (၈) လမ္းသြားဟု သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ (၄)လမ္းသြားအျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့ျပီး (၈) လမ္းသြားအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ေျမသားလမ္းကို္ေဆာက္ရြက္ၿပီး ျဖစ္သည္။

MOI Webportal Myanmar
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီ သတင္းမ်ား ဖတ္ရႈႏိုင္ဖုိ ့ facebook "like" ကုိ ႏွိပ္ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကုိ လည္း သတင္းမ်ား ဆက္သြယ္ေပးပုိ ့ႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Advertisement

 

အသစ္ တင္သမွ် သတင္းမ်ား အလို အေလွ်ာက္ပုိ ့ ေပးပါမည္

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး

တစ္ပတ္အတြင္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ သတင္းမ်ား