လိုင္စင္မဲ့ ဆိုင္ကယ္မ်ား ဖမ္းဆီး သိမ္းဆည္း ျခင္းကုိ ျပန္လည္ သုံးသပ္ ေပးေစလုိ (ေပးစာ)

 လိုင္စင္မဲ့ ဆိုင္ကယ္မ်ား ဖမ္းဆီး သိမ္းဆည္း ျခင္းသည္ ဥပေဒကို အသံုးခ်၍ ျပည္သူတို႔၏ ပစၥည္းဥစၥာကို အနိုင္က်င့္သိမ္းယူျခင္းသာျဖစ္သည္ ။

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ယာဥ္စည္းကမ္း ထိမ္းသိမ္းေရး ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာသတိေပးႏႈိးေဆာ္ခ်က္

(  သို႔မဟုတ္ )

မသက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒ ကို ျပ၍ အဓမၼ အနိုင္က်င့္သိမ္းဆည္းရန္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ျခိမ္းေျခာက္စာ

       "သတိေပးႏႈိးေဆာ္ခ်က္"

      ၁  ။  ယာဥ္မွတ္ပံုတင္လိုင္စင္မရွိေသာ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားအား ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနတြင္ လိုင္စင္ျပဳလုပ္ရန္ (၁၇ -၂ - ၂၀၁၄) ရက္ေန႔မွ ( ၄ - ၇ - ၂၀၁၄ ) ရက္ေန႔ထိ ကာလသတ္မွတ္၍ အႀကိမ္ႀကိမ္ အသိေပးႏိႈးေဆာ္ျပီး ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ မွတ္ပံုတင္လိုင္စင္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္ ။

     ၂  ။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ( ၁ - ၉ - ၂၀၁၄ ) ေန႔မွစတင္ျပီး ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး နယ္ေျမအတြင္း ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ မွတ္ပံုတင္ လိုင္စင္ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိပဲ လိုင္စင္မဲ့ စီးနင္းအသံုးျပဳသြားလာမႈေတြ႔ရွိပါက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ အမွတ္ ( ၁၇ ) ျဖင့္ ျပဌာန္းထားသည့္ " ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ဥပေဒ" အရ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ျပီး ေအာက္ပါအတိုင္း ျပစ္ဒါဏ္ခ်မွတ္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္ ။

   ( က )  တားျမစ္ခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ (၃)ႏွစ္ထက္မပိုေသာေထာင္ဒါဏ္ျဖစ္ေစ ေငြဒါဏ္ျဖစ္ေစ ဒါဏ္ ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ခံရမည္ ။

   ( ခ )  ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရာ၌ အက်ံဳးဝင္ေသာ သက္ေသခံပစၥည္းကို ျပည္သူ႔ဘ႑ာအျဖစ္သိမ္းဆည္းခံရမည္ ။

          ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ယာဥ္စည္းကမ္း ထိမ္းသိမ္းေရး ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ

    ဟုေဖာ္ျပပါရွိေသာ လက္ကမ္းစာရြက္မ်ား ျဖန္႔ေဝ ခဲ့ပါသည္ ။

    အဲဒီစာရြက္မွာပါတဲ့ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ အမွတ္ ( ၁၇ ) ပါျပဌာန္းခ်က္ အခ်ိဳ႔ကိုေလ့လာၾကည့္ပါ

     အခန္း (၄)
   တားျမစ္ခ်က္မ်ား

   ၅ ။ မည္သူမွ် ကန္႔သတ္ တားျမစ္ပိတ္ပင္ ထားေသာကုန္ပစၥည္းမ်ားကို တင္ပို႔ျခင္း တင္သြင္းျခင္းမျပဳရ

   [လိုင္စင္မဲ့ဆိုင္ကယ္စီးသူမ်ားသည္ နိုင္ငံျခားမွ မွာယူတင္သြင္းျပီး နယ္စပ္မွာ အေကာက္ခြန္မဲ့ ခိုးသြင္းလာသူမ်ားမဟုတ္ပါ ။ ျပည္တြင္း၌ပင္ ေျပာင္ေရာင္းခ်ေနေသာ အေကာက္ခြန္မဲ့တင္သြင္းလာသူမ်ားထံမွ ႀကိဳက္ေရာင္းႀကိဳက္ဝယ္ အလြယ္တကူ ဝယ္ယူခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၅ ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ပါ ။ တင္သြင္းေရာင္းခ်သူမ်ားႏွင့္သာဆိုင္သည္ ။ ]

    ၆ ။  မည္သူမွ် ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္ သတ္မွတ္ထားေသာကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူျခင္းမရွိဘဲ တင္ပို႔ျခင္း သို႔မဟုတ္ တင္သြင္းျခင္း မျပဳရ ။

      [  ဤပုဒ္မ ၆ ပါျပဌာန္းခ်က္သည္လည္း ဝယ္ယူစီးနင္းသူႏွင့္ မသက္ဆိုင္ပါ ။  တင္သြင္းလာသူမ်ားႏွင့္သာဆိုင္ပါသည္ ။ ]

      ၇ ။  မည္သည့္ ခြင့္ျပဳခ်က္႐ွိသူမွ် ခြင့္ျပဳခ်က္ပါ စည္းကမ္းမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းမျပဳရ ။

       [ ဤပုဒ္မ ၇ သည္လည္း ဝယ္ယူစီးနင္းသူမ်ားႏွင့္မဆိုင္ပါ ။ ခိုးသြင္းသူမ်ားႏွင့္ေတာင္မဆိုင္ပါ ။ ခြင့္ျပဳခ်က္ရျပီး တင္သြင္းသူမ်ားႏွင့္သာဆိုင္ပါသည္။]

         အခန္း (၅)
     ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒါဏ္မ်ား

     ၈  ။ မည္သူမဆို ပုဒ္မ ၅ ပုဒ္မ ၆ ပါ တားျမစ္ခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူအား သံုးႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒါဏ္ျဖစ္ေစ ေငြဒါဏ္ျဖစ္ေစ ဒါဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ ။

   [ ဝယ္ယူစီးနင္းသူမ်ားသည္ အထက္ပါ ပုဒ္မ ၅ ၊ ပုဒ္မ ၆ တို႔ႏွင့္မဆိုင္ေသာေၾကာင့္ ဤျပစ္ဒါဏ္ႏွင့္လည္းမဆိုင္ပါ ]

   ၉ ။ မည္သည့္ခြင့္ျပဳခ်က္႐ွိသူမဆို ပုဒ္မ ၇ ပါတားျမစ္ခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူအား သံုးႏွစ္ထက္မပိုေသာေထာင္ဒါဏ္ျဖစ္ေစ ေငြဒါဏ္ျဖစ္ေစ ဒါဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ ။

    [ ဝယ္ယူစီးနင္းသူမ်ား ၊ ခိုးသြင္းသူမ်ား သည္ အထက္ပါ ပုဒ္မ ၇ ႏွင့္မဆိုင္ပါ ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤျပစ္ဒါဏ္ႏွင့္လည္းမဆိုင္ပါ ။]

     ၁၀ ။ ဤဥပေဒပါ ျပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကို က်ဴးလြန္ရန္အားထုတ္သူ သို႔မဟုတ္ အားေပးကူညီသူအား ယင္းျပစ္မႈကိုက်ဴးလြန္သူျဖစ္ဘိသကဲ့သို႔ ျပစ္ဒါဏ္ခ်မွတ္ရမည့္ျပင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရာ၌ အက်ံဳးဝင္ေသာ သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားကို ျပည္သူ႔ဘ႑ာအျဖစ္သိမ္းယူရမည္ ။

   [  လိုင္စင္မဲ့ဆိုင္ကယ္စီးနင္းသူမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ဝယ္ယူေသာ ဆိုင္ကယ္မ်ားကို ျပပမွတင္သြင္းရန္အားထုတ္ျခင္းမျပဳရဘဲ ျပည္တြင္း၌သာ အလြယ္တကူ ဝယ္ယူခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္၍ အားထုတ္သူမဟုတ္ပါ။
    ထို႔အတူ တင္သြင္းသူမ်ားကို ေငြအရင္းအႏွီးထုတ္ေပးထားျခင္းမ်ိဳးမရွိသလို ထိုဆိုင္ကယ္မ်ားေရာင္းခ်ရန္ေနရာေပးျခင္း သယ္ယူေပးျခင္း မရွိၾကပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ အားေပးကူညီသူလည္းမဟုတ္ပါ ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤျပစ္ဒါဏ္ႏွင့္လည္းမဆိုင္ပါ ။ ]

     ဤသို႔ဆိုလွ်င္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ အမွတ္ ( ၁၇ ) ႏွင့္ အေရးယူရပါသနည္း ။
      အေကာက္ခြန္မဲ့ တင္သြင္းလာေသာ ပစၥည္းကို ဝယ္ယူသံုးစြဲမိသူသည္ ဤ ဥပေဒ အမွတ္ (၁၇) အရ ျပစ္ဒါဏ္ထိုက္လွ်င္ အျခားေသာ အေကာက္ခြန္မဲ့ တင္သြင္းလာေသာ ေရခဲေသတၱာ ေလေအးစက္ ရုပ္ျမင္သံၾကားစက္ ေဆးဝါး စားကုန္ လူသံုးကုန္ ပစၥည္းမ်ားစြာကို ဝယ္ယူသံုးစြဲမိသူမ်ားသည္လည္း ျပစ္ဒါဏ္ထိုက္ေပမည္ ။ အရက္ပုန္း ေရာင္းသူကို အေရးယူရမွာလား အရက္ေသာက္သူကို အေရးယူရမွာလား ကြဲျပားစြာစဥ္းစားပါ ။

   ယခုေျပာဆိုေနျခင္းသည္ လိုင္စင္မဲ့ဆိုင္ကယ္စီးျခင္းကို ခြင့္ျပဳေပးရန္ေတာင္းဆိုေနျခင္းမဟုတ္ပါ ။ အစိုးရတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားကို စည္းကမ္းတက် သံုးစြဲလာေစရန္ အသိပညာေပးရမည္ ၊ လိုင္စင္လုပ္ရလြယ္ကူသက္သာျမန္ဆန္ေအာင္ လုပ္ေပးရမည္ ၊ လိုင္စင္မဲ့စီးသူမ်ားကို ဖမ္းျပီး လိုင္စင္လုပ္ခိုင္းပါ ျပီးလွ်င္ျပန္ေပးလိုက္ပါ ။ ျမန္မာျပည္ ေက်းလက္ေတာရြာအႏွံ႔ သံုးစြဲေနေသာ ဆိုင္ကယ္မ်ားသည္ ေက်းရြာျခင္းဆက္လမ္းမ်ားတြင္ လြယ္ကူစြာသြားလာနိုင္၍ က်န္းမာေရး ေရာင္းဝယ္ေရး လူမႈေရး ပညာေရး စသည္တို႔တြင္ လြန္စြာအေထာက္အကူျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ ရွိတဲ့ေငြေလးနဲ႔ စုေဆာင္းဝယ္ယူသံုးစြဲေနၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္ ။

    အစိုးရ အေနႏွင့္ ျပည္သူကို ထိခိုက္ေစေသာ အမိန္႔ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ ျပဳျပင္သင့္ပါသည္။

    ဤသို႔မဟုတ္ပါက ယခု အမိန္႔သည္ မဆိုင္ေသာဥပေဒႀကီးကိုျပျပီး ျပည္သူေတြရဲ့ ပစၥည္းဥစၥာကို ျခိမ္းေျခာက္ အနိုင္က်င့္ သိမ္းယူျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္ ။

U Ko Chit ( Paungde )

BY THIT HTOO LWIN


ေမာ္ခ်ီး ႏွင့္ ပညာေရးမနက္ျဖန္

ျမဴေတြအုပ္ဆုိင္းေနတဲ့ မနက္ခင္းေလးတစ္ခုမွာ က်ေနာ္တုိ႔သူငယ္ခ်င္းတစု ေျခလွမ္းေတြက ေမာ္ခ်ီးေဒသရွိ (၁၃) ကုန္း (ယူေကာ္ခို) ေခၚရြာေလးသို႕ ၀င္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ထိုအခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တုိ႕နားထဲသို႕ ကေလးေတြရဲ႕ စာအံသံမ်ားႏွင့္အတူ ဆရာ၊ ဆရာမေတြရဲ႕ စာသင္ၾကားေပးသံကိုလည္း ၾကားေနရပါတယ္။ အဲ့ဒီအသံေတြက က်ေနာ္တို႔ကို စဥ္းစားစရာအေတြးတစ္ခုကို ျဖစ္ေပၚလာေစပါတယ္။

က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ အသိစိတ္တစ္ခုထဲမွာ သတိထားမိလိုက္တာက အဲ့ဒီေန႔ဟာဆိုရင္ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ စေနေန႔ျဖစ္ေနေပမဲ့ ေတာင္ေပၚေဒသရွိေက်ာင္းေလးတစ္ေက်ာင္းက ထူးဆန္းစြာ စာသင္ေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္ေပၚေဒသက မူလတန္းေက်ာင္းတေက်ာင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမူလတန္းေက်ာင္းအဆင့္ၿပီးရင္ေတာ့ ေမာ္ခ်ီးေတာင္ေပၚက အလယ္တန္းေက်ာင္းကို ဆက္ၿပီး ပညာသင္ၾကားရအုံးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီကို ဆက္တက္ဖို႕အတြက္က ေက်ာင္းသားမိဘေတြ ရင္ေလးတဲ့ ေနရာေလးျဖစ္ေနပါတယ္။

ဘာလို႕လဲဆုိေတာ့ အဲဒီအလယ္တန္းေက်ာင္းကို သြားတဲ့လမ္းက အႏၴရာယ္မ်ားတဲ့ ေမာ္ခ်ီးေတာင္ေပၚလမ္းေတြကို ျဖတ္ေလွ်ာက္သြားၾကရမွာ ျဖစ္လို႕ပါပဲ။ မိုးရြာလွ်င္ လမ္းတေလွ်ာက္လုံး ေျမၿပိဳမႈေတြ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိတာေၾကာင့္ပါ။ ေက်ာင္းသားမိဘတဦးျဖစ္သူ ေဒၚငယ္ငယ္မိုးစံက “မိုးရြာၿပီဆိုလုိ႔ရွိရင္ ကိုယ့္ကေလးေတြ သြားၿပီလာၿပီဆိုလုိ႔ရွိရင္ အေနာက္ကေနစိတ္က တထင့္ထင့္နဲ႔ေလ↔လို႕ ေျပာပါတယ္။

ပိုက္ဆံခ်မ္းသားတဲ့သူေတြကေတာ့ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ေပၚေက်ာင္းေတြမွာ သြားထားၾကပါတယ္။ ထိုအခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမိဘအမ်ားစုက မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားကို အလယ္တန္းေက်ာင္းခြဲမ်ား၊ အထက္တန္းေက်ာင္းခြဲမ်ားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲဖြင့္လွစ္ေစလိုေၾကာင္း သူမက ဆက္ေျပာပါတယ္။

“အမွန္တကယ္ေတာ့ ဒီအထိကို အလယ္တန္းေလာက္ ဒါမွမဟုတ္လို႔ရွိရင္ မူလြန္ေက်ာင္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းခြဲေလာက္ထိ ဖြင့္ေပးႏိုင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒါဆိုကေလးေတြ သြားရလာရတာလည္း အဆင္ေျပမွာေပါ့ေနာ↔လို႕ေျပာပါတယ္။

အဲဒါနဲ႕ က်ေနာ္တုိ႔ ေဒၚငယ္ငယ္မိုးစံနဲ႔ စကားေျပာဆိုၿပီးေနာက္မွာေတာ့ ေအာက္ရြာရွိ အထက္တန္းေက်ာင္းဘက္ကို ဆက္သြားျဖစ္ပါတယ္။

ေအာက္ရြာသို႔ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ေအာက္ရြာရွိ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမွ ဒသမတန္း ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက စေနေန႔အခ်ိန္ပို ေခၚယူ စာသင္ၾကားေပးေနသည္ကိုလည္း ေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။

ဒသမတန္း အခန္းတစ္ခန္းမွာ ေက်ာင္းဆရာမ၏ျမန္မာစာ ပုိ႔ခ်သင္ၾကားေပးမႈကို ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား ၂၅ ဦးခန္႔က ဂရုတစိုက္၊ စိတ္၀င္တစား သင္ၾကားေနသည္ကို စိတ္ၾကည္ႏူးစရာေကာင္းစြာ ေတြ႔ခဲ့ရေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ငယ္စဥ္က ေက်ာင္းသားဘ၀ကို ျပန္လည္သတိရခဲ့မိပါတယ္။

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကလည္း စေနေန႔သည္ ၎တုိ႔အတြက္နားရက္ျဖစ္ေနေသာ္ျငားလည္း ၎တုိ႔ရဲ႕ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေတြကို လာမည့္ႏွစ္ ၂၀၁၅ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္စာေမးပြဲမွာ ထူးထူးခြ်န္ခြ်န္ေအာင္ျမင္ေစခ်င္ေသာ ဆႏၵေၾကာင့္ သင္ၾကားေပးေနတာ ျဖစ္တယ္လို႕လည္း သိရပါတယ္။

က်ေနာ္တုိ႔လည္း ဒီအထက္တန္းေက်ာင္းမွာ တက္ေရာက္ပညာသင္ယူ ဆည္းပူးေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ အေျခအေနကိုပိုမို သိခ်င္လိုစိတ္ျဖင့္ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးရံုးခန္းဘက္သို႔ က်ေနာ္တုိ႔၏ ေျခလွမ္းမ်ား ဦးတည္ေလွ်ာက္လွမ္းလာခဲ့ပါတယ္။

ေက်ာင္းအုပ္ဆရာၾကီး ဦးေက်ာ္လြင္ ႏွင့္ စကားမ်ားစြာေျပာဆိုျပီးခ်ိန္မွာေတာ့ ေမာ္ခ်ီးေဒသတြင္းရွိ ပညာေရး ႏွင့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕ အေျခအေနကို ပိုမိုသိရွိလာေတာ့ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိခဲ့ပါတယ္။

စိတ္မေကာင္းစရာအေကာင္းဆုံးက ဒီႏွစ္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲေအာင္ခ်က္ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၄ ေမာ္ခ်ီးေဒသ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ခ်က္ ရာခိုင္ႏွဳန္းက သုည (၀%) ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး ဦးေက်ာ္လြင္က စိတ္မေကာင္းစြာ ေျပာျပပါတယ္။

အခုလို ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း သုညျဖစ္ရျခင္းအေၾကာင္းအရင္းက အေျခခံပညာကို ေၾကေၾကညက္ညက္ မတတ္ထားျခင္း၊ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားအမ်ားစုမွာ ဗမာစကားကို လည္လည္၀ယ္၀ယ္မေရးတတ္ မဖတ္တတ္ျခင္း၊ ေဒသအေျခအေနအရ ေက်ာင္းစည္းကမ္းကုိ တင္းၾကပ္မထားႏိုင္ဘဲ အေလ်ာ့အတင္းလုပ္ေနရေသာ အေျခအေန ရွိေနျခင္း စသည္မ်ားေၾကာင့္လည္း ယခုလိုႀကံဳေတြ႕ရျခင္းျဖစ္တယ္လို႕ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး ဦးေက်ာ္လြင္ကေျပာျပပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ေမာ္ခ်ီးေဒသက ၿမိဳ႕ႏွင့္ေဝးသည့္အတြက္ ဆက္သြယ္ေရးအစစအရာရာခက္ခဲသည့္ ေနရာျဖစ္သည့္အတြက္ တာဝန္က်ေရာက္ရွိလာသည္ ပညာေရး၀န္ထမ္းေတြကလည္း မၾကာခဏဆိုသလုိ တႏွစ္ သို႕မဟုတ္ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႕ေတြမွာ အေျပာင္းအေရႊ႕ေတြ တင္ၾက ေျပာင္းၾကျပဳလုပ္ၾကတာေၾကာင့္လည္း ဆရာ/မေတြရဲ႕ အေျပာင္းအလဲမ်ားၿပီး အေတြ႕အႀကံဳေတြ မရွိေသးတာေတြေၾကာင့္လည္း အခက္အခဲျဖစ္ရတယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။

အဲဒါေတြေၾကာင့္လည္း ကေလးေတြရဲ႕ စာသင္ၾကားေရး အရွိန္ပ်က္သြားကာ အေျခခံမေကာင္းတာေတြ ျဖစ္ေပၚလာတယ္လို႔ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာၾကီး ဦးေက်ာ္လြင္က ေျပာျပပါတယ္။

ဒီလိုေဝးလံၿပီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲတဲ့ေနရာမွာ အေနဆင္းရဲစြာနဲ႕ လာေရာက္ၿပီး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေပးေနၾကတဲ့ ေက်ာင္းဆရာ/မေတြကိုလည္း စိတ္ဓတ္မက်ပဲ ႀကိဳးစား ပညာသင္ၾကားေပးလ်က္ရွိေနတဲ့ အတြက္ ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။

သို႕ေပမယ့္လို႕လည္း ေရရွည္ ပညာသင္ၾကားေပးေရးအပိုင္းမွာေတာ့ ေက်ာင္းသူ/သားေတြ ပညာေရး အေျခခံေကာင္းဖို႕ အတြက္ အေျပာင္းအေရႊ႕ေတြမမ်ားေအာင္ ေဒသခံ ဆရာ/မေတြ ပိုလိုအပ္ ေနတယ္လို႕ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးျဖစ္သူက ေျပာပါတယ္။

“ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးကစ ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္းေတြအထိ ေဒသခံေတြၾကီးဘဲျဖစ္ရင္ေတာ့ ဒီေဒသရဲ႕ ပညာေရးဟာအေျခခံလည္းခိုင္မယ္၊ ပိုၿပီးမွာလည္းတုိးတက္ႏိုင္တာေပါ့ေနာ၊ ၀န္ထမ္းေတြလည္းဘဲ ေက်ာင္း၀င္းထဲမွာ တစုတစည္းတည္းရွိမယ္၊ ေဒသေ၀းက ေက်ာင္းသားေတြလည္းဘဲ အခုလုိေန႔ခ်င္းျပန္ မတက္ဘဲနဲ႔ ဒီမွာ အခမဲ့ေဘာ္ဒါေဆာင္ေလးလိုဟာမ်ိဳး ရွိရင္ေတာ့ျဖင့္ သင္ၾကားေရးကို ဒီ့ထက္ပိုျပီးေတာ့မွ အားစိုက္လုိ႔လည္းရမယ္၊ ကေလးေတြ႔ရဲ႕ပညာေရးကိုလည္း အေနအထားေကာင္းေအာင္ လုပ္လို႔ရမယ္လုိ႔ တင္ျပခ်င္ပါတယ္↔ဟု ခုလိုေျပာသြားပါတယ္။

ဒီ့အျပင္ ႏွစ္စဥ္ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသား အနည္းဆံုး ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ေက်ာင္းကေန ထြက္သြားၾကတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ ေက်ာင္းမွထြက္သြားၾကရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းက မိသားစုစား၀တ္ေနေရး၊ ေက်ာင္းသြားေက်ာင္းျပန္ လမ္းခရီးေ၀းျခင္း၊ စာမလုိက္ႏိုင္ျခင္း စတဲ့ အေနအေျခေတြေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ေမာ္ခ်ီးေဒသလိုမ်ိဳး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲျပီး ျမိဳ႕နဲ႔ေ၀းလံတဲ့ ကယားျပည္နယ္ ေဒသေနရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အခက္အခဲအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ျပႆနာအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ကေလးတခ်ိဳ႕ ပညာသင္ယူေရးမွာ အတားအဆီးျဖစ္ေနျပီး ပညာဆက္လက္သင္ၾကားဖို႕ အခြင့္အေရးေတြ အမ်ားႀကီးဆုံးရႈံး ခဲ့ၾကရပါတယ္။ ဒီလို အေျခခံပညာမွအစ အလယ္တန္း အထက္တန္းအဆင့္ဆင့္ထိ ပညာသင္ၾကားခြင့္ အခြင့္အလမ္းေတြ ဆုံးရႈံးမႈေတြ ႀကံဳေတြ႕ေနၾကရတာႏွင့္အမွ် ေက်ာင္းသားေတြအနာဂတ္ ပညာေရးဟာ ပိုပိုၿပီးၿပီး ေနာက္က်က်န္ခဲ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သို႕ေပမယ့္လည္း ယခုႏွစ္စမွ စတင္ေရာက္ရွိလာတဲ့ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးကေတာ့ မေလ်ာ့တဲ့ ဇြဲနဲ႕ လာမည့္ႏွစ္မွာ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္မားေရးအတြက္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေတြကို ႏွစ္စကပင္ ဖိအားေပးႀကိဳးစား သင္ၾကားေပးေနပါတယ္။

“ေမာ္ခ်ီးအတြက္ကေတာ့ မႏွစ္ကလိုမ်ိဳးမျဖစ္ေအာင္ အားစိုက္ၿပီးေတာ့မွ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ႏွစ္စကေနစျပီး အားစိုက္ျပီးမွ ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔ ဒီႏွစ္မွာေတာ့ အဲ့လို ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး အျဖစ္မ်ိဳး လံုး၀မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလုိ႔ ယူဆပါတယ္↔လို႕ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးကေနၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အလင္းေရာင္ျခည္ ေပးသြားခဲ့ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ လာမည့္ႏွစ္အတြက္မွာေတာ့ ေမာ္ခ်ီးေဒသဘက္က ေက်ာင္းသူ/သားေတြ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ၾကလို႕ ဘဝအသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း တကၠသိုလ္ပညာရပ္ေတြမွာ ဆက္လက္သင္ယူႏိုင္ၾကတဲ့သူေတြ ေမြးထုတ္လာႏိုင္မယ္လို႕ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးကေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္။။

Written by ေစာစီခို၊ ဂြ်န္ေပါလ္
Kantarawaddy Times
http://www.ktimes.org/index.php/feature/1021-2014-08-27-13-45-40ရန္ကုန္တဘက္ကမ္း ေျမ ၁ ဧက သိန္းေထာင္ခ်ီ ေစ်းတက္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တဖက္ကမ္းမွာ ေျမေစ်းႏႈန္းေတြ အဆမတန္ ျမင့္တက္ ေနပါတယ္။

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅ ဘီလီယံ ကုန္က်ခံ တည္ေဆာက္မယ့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကို လႊတ္ေတာ္မွာ ရွင္းလိုက္ၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္းမွာ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း က်ေနတဲ့ ရန္ကုန္တဘက္ကမ္းက အိမ္ျခံေျမေစ်းေတြ တဟုန္ထိုး ခုန္တက္သြားပါတယ္။

New City Yangonတြံေတးလမ္းမႀကီးေပၚမွာရွိတဲ့ ပြဲစားတဦးကေတာ့ တြံေတးၿမိဳ႕က လက္ရွိ ေျမေပါက္ေစ်းေတြကို ခုလို ဆိုပါတယ္။
“နယ္ေတြလည္း ရွိေသးတယ္။ ေတာေတြမွာလည္း ေျမေတြက်န္ေသးတယ္။ လမ္းဆံုနဲ႔ မေ၀းတဲ့ေနရာမွာ သိန္း ၁၂၀၀၊ ျမစ္ေကာက္ကမ္းမွာ သိန္း ၇၀၀ ေခၚထားတယ္။ အတြင္းထဲမွာ ၁ ဧက ၅၀၀ ရွိတယ္။ ၆၅၀ ရွိတယ္။ ၅၅၀ လည္းရွိတယ္။”

ေျမေစ်းေတြဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၄ နွစ္ေလာက္က လမ္းမႀကီးေဘးက ၁ ဧကကို ၁၀ သိန္း၀န္းက်င္ ရွိခဲ့ရာကေန ခုခ်ိန္မွာေထာင္ခ်ီတဲ့အထိ ေပါက္ေစ်းရွိေနတာပါ။

စီမံကိန္းအတြင္းမွာ ပါ၀င္တဲ့ ၾကည့္ျမင္တိုင္တဖက္ကမ္း၊ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တိုနဲ႔ တြံေတး ၿမိဳ႕နယ္ေတြအျပင္ ဒလနဲ႔ ကြမ္းျခံကုန္းနားကေျမေတြအထိ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေနၾကတာပါ။

ဒီၿမိဳ႕႔နယ္ေတြကို ျဖတ္သြားတဲ့ လမ္းမႀကီးေတြရဲ႕ ေဘးတက္တခ်က္ေတြမွာ ဥယ်ာဥ္ လယ္ေျမ ေရာင္းရန္ရွိသည္ဆိုတဲ့ ဆိုင္းဘုတ္ေတြ၊ ဆိုင္ကယ္ေတြနဲ႔ပြဲစားေတြကို လမ္းတေလွ်ာက္ မွာ ဟိုတစု ဒီတစု ေတြ႔ရပါတယ္။

ေျမယာေတြကို လာၾကည့္ၾကတဲ့သူေတြ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ၾကတဲ့သူေတြကလည္း ေန႔စဥ္မျပတ္ ရွိေနၾကတယ္လို႔ ေက်းရြာေတြမွာ ေနထိုင္တဲ့သူေတြက ဆိုၾကပါတယ္။ လာ၀ယ္သူ အမ်ားစုက တရုတ္လူမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

၀ယ္လိုတဲ့ေနရာအတိအက် ေျပာျပဖို႔ ေျမပံုေတြ ပါလာတတ္ၿပီး စရံေပးဖို႔ ပိုက္ဆံေတြလည္း ယူလာၾကတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

တြံေတးၿမိဳ႕နယ္တ၀ိုက္က ေက်းရြာေပါင္း ၅၅ ရြာေလာက္မွာ ေရာင္းခ်ဖို႔ လယ္ေျမ ၄ ပံု ၁ ပံုေလာက္သာ က်န္ေတာ့ေၾကာင္း လယ္သမားဦး၀င္းျမင့္က ခုလိုေျပာပါတယ္။

“က်န္တာေတြက ေရာင္းၿပီးသြားၿပီ။ လယ္ေျမ ၄ ခ်ဳိး ၁ ခ်ဳိးေလာက္ပဲ က်န္ေတာ့တယ္။ လယ္သမားဦးေရနဲ႔ဆိုရင္ လယ္ေတြ ကုန္သြားတဲ့သူေတြ ပိုမ်ားတယ္။ က်န္တဲ့သူ အနည္းအက်ဥ္းေလာက္ပဲ ရွိတယ္။”

လယ္သမားအမ်ားစုက လယ္ေျမေတြေရာင္းခ်ၿပီး တျခားစီးပြားေရး ေျပာင္းလုပ္ၾကသလို တခ်ဳိ႕ကလည္း လယ္ေျမနည္းနည္း ခ်န္ထားတယ္လို႔ သူက ထပ္ေျပာပါတယ္။

တြံေတးၿမိဳ႕၀န္းက်င္မွာ လယ္သမားေတြ အေတာ္ကို နည္းပါးသြားၾကၿပီး လယ္ေျမ စိုက္စားတာထက္ တျခားစီးပြားေရးလုပ္တာက ပိုအဆင္ေျပတာေၾကာင့္လို႔ လယ္သမားတဦးက ဆိုပါတယ္။

ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တိုၿမိဳ႕နယ္မွာ ေနထိုင္တဲ့ ကိုရဲေအာင္ကေတာ့ ဒီမွာေနခ်င္ေပမယ့္ ေစ်းရရင္ေရာင္းၿပီး တျခားေနရာေျပာင္းမွာ ျဖစ္ေၾကာင္းဆိုပါတယ္။

“ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းတည္မယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔က ေစ်းေကာင္း လာေပးရင္ လာေပးတဲ့သူကို ေရာင္းမွာပဲ။ ေပ ၁၀၀ သိမ္းရင္ ေပ ၁၀၀ ျပန္ေပးရင္ ဟိုးအစြန္အဖ်ားေရာက္သြားမွာပဲ။ ”

ၿမိဳ႕ရြာအိုးအိမ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႉးေဟာင္း ဦးျမင့္ေဆြက ဒီလို ေစ်းေတြတက္လာတဲ့ အေပၚ သူ႔အျမင္ကို ခုလို သံုးသပ္ေျပာၾကားပါတယ္။

“၀ယ္ထားရင္ တေန႔ ကာလေပါက္ေစ်းရမယ္ဆိုတဲ့ အျမင္က လႊမ္းမိုးေနတယ္။ ေနာက္တခုက ဒီေငြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အခြန္ေကာက္ခံမႈေတြ၊ ဒီေငြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေငြေၾကးခ၀ါခ်ဖို႔လာတာလား။ ဒါေတြက ဘယ္အရင္းအျမစ္က လာတာလဲ။ ဒါကို နည္းလမ္း၀ိုင္းရွာရမယ္။ ဒီအတိုင္းႀကီး လႊတ္ထားဖို႔ မျဖစ္ဘူး။”

ဒီစီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေသခ်ာေရးရာမႈေတြ မရွိေသးသလို ဒီစီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိရွိ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ အမတ္ေတြကလည္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလာၾကတာေတြ ရွိပါတယ္။

ရွမ္းညီေနာင္ အိမ္ျခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္ကေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းျဖစ္ျဖစ္ မျဖစ္ျဖစ္ အိမ္ျခံေျမေစ်း က်ဖို႔ မရွိေၾကာင္းေျပာဆိုပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ နဝမပံုမွန္ အစည္းအေဝးမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းနဲ႔ ပက္သက္လို႔ ေျပာဆိုမႈရွိလာၿပီး ၾကည့္ျမင္တိုင္၊ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တိုနဲ႔ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာရွိတဲ့ ေျမဧက ၃ ေသာင္းေပၚမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းျပဳလုပ္မယ့္ ေျမေတြအတြက္ လယ္ယာေျမဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၉ အရ ခြင့္ျပဳခ်က္ရထားၿပီးၿပီလို႔လည္း သိရပါတယ္။

By သာႏိုးေ၀ (ဒီဗီြဘီ)
http://burmese.dvb.no/archives/63482


တန္ဖိုးနည္းအဆင့္ျမင့္အိမ္ရာမ်ား ေဖာ္ထုတ္ရန္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား စိတ္ဝင္စားလာ

ရန္ကုန္ ၾသဂုတ္ ၂၆

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းကို အရွိန္ျမႇင့္တင္လ်က္ရွိရာ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းမႈအတြက္ လုပ္ငန္းရွင္ေပါင္း ၆၆ ဦးမွ တင္ဒါတင္သြင္းထားၿပီးမၾကာမီ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေပးသြားရန္ ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းျခင္းျဖင့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာငါးခုကို ထပ္မံေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ အတြက္စီစဥ္လ်က္ရွိၿပီး ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာက္လုပ္ရန္ရွိသည့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းႏွစ္ခုကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ တင္ဒါအဆိုျပဳမႈ အမ်ား ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွသိရွိရသည္။

ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ယာဥ္ရပ္နားစခန္းသစ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းကာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား တင္ဒါမ်ားေခၚယူထားၿပီး လက္ရွိတြင္ လုပ္ငန္းရွင္ ၆၆ ဦးခန္႔ လာေရာက္တင္ဒါတင္သြင္းထားၿပီးျဖစ္ၿပီး ထပ္မံတင္သြင္းသူမ်ားကိုလည္း လက္ခံ ေပးသြားမည္ျဖစ္ကာမၾကာမီပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေရြးခ်ယ္ေပး သြားမည္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ ေရးနယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ ဗိုလ္တေထာင္၊ ေျမာက္ဥကၠလာ၊ ကမာရြတ္၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ႏွင့္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ ပိုင္း)ႏွင့္(အေရွ႕ပိုင္း)တို႔တြင္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း သိမ္ျဖဴလမ္းႏွင့္ ကုန္သည္လမ္းဆံုရာေထာင့္တြင္ ေျမဧက ၃ ဒသမ ဝ၆၈ ဧကႏွင့္ ၄၅ လမ္းထိပ္ တြင္ ေျမဧက ၂ ဒသမ ၆၅၁ ဧကမ်ား ေပၚတြင္ ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာစီမံကိန္းႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ ယာဥ္ရပ္နားစခန္းမ်ားကို တည္ေဆာက္သြားရန္ စီစဥ္ထားသည္။

ထို႔အျပင္ ေျမာက္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္ ေရႊေပါကၠံၿမိဳ႕သစ္ ပုလဲလမ္း ေပၚရွိ ေျမဧက ၁ဝ ဒသမ ၉၃ ဧကေပၚတြင္ ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာ စီမံကိန္းတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားၿပီး ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ရာဇဓိရာဇ္လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ေျမ ဧက ၄ဝ ဒသမ ၄၉၃ က်ယ္ဝန္းသည့္ ေနရာ၌လည္း ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာတစ္ခုကိုလည္းေကာင္း၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္း) မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း၌လည္းေျမ ၁၁ ဧကေပၚတြင္ တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာ စီမံကိန္းတစ္ခုကို လည္းေကာင္း ေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္ေပးသြားရန္ စီစဥ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ လွည္းတန္း လမ္းမေပၚတြင္လည္း ေျမဧက ဝ ဒသမ ၁ဝ၃ ေပၚတြင္ အဆင့္ျမင့္ ယာဥ္ရပ္နားစခန္းကို တည္ေဆာက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ကာ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ေစ်းႀကီးလမ္းမႀကီးေပၚ တြင္လည္း ဝ ဒသမ ၃၆၄ ဧကေပၚ တြင္ ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာ စီမံကိန္းတစ္ခုကို ေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တင္ဒါေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို မၾကာမီကာလအတြင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီမွ သိရွိရၿပီးတင္ဒါတင္သြင္းမႈမ်ားတြင္ အာမခံအျဖစ္ စေပၚေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ငါးေသာင္းႏွင့္ တစ္သိန္းအၾကား သတ္မွတ္ကာ ဘဏ္မ်ားတြင္ အာမခံမ်ား တင္သြင္းထားရေၾကာင္း သိရသည္။

(ျမန္မာ့အလင္း)
https://www.facebook.com/MYANMAALINNNEWS


ေက်းရြာအတြင္းမွ အစိုးရတပ္မေတာ္ ဆုတ္ခြာေပးရန္ စစ္ေျပးေရွာင္မ်ားက သမၼတထံ ေတာင္းဆို

ၾသဂတ္စ္လ ၂၇ ရက္ ၂၀၁၄

သၽွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း လြိဳင္လင္ခရိုင္ ဝမ့္ဝပ္ေက်းရြာအုပ္စု တာ့ဖာေဆာင္ေက်းရြာအတြင္း တပ္စြဲ ထားသည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အား ဆုတ္ခြာေပးရန္ စစ္ေျပးေရွာင္ေဒသခံမ်ားက သမၼတဦးသိန္းစိန္ ထံ ယမန္ေန႔က စာေရးသားေပးပို႔ ေတာင္းဆိုေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ SSPP/SSA ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ၾကား လြန္ခဲ့သည့္ ဂၽြန္လေႏွာင္းပိုင္းက တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သျဖင့္ တာ့ေဖာင္ေဆာင္ရြာသူရြာသားမ်ား အိုးအိမ္စြန႔္ခြာကာ ဝမ့္ဝပ္ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္း၌ ယေန႔တိုင္ ခိုလွုံေနၾကရေၾကာင္း၊ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ စုစုေပါင္း ၂၉၁ ဦးရွိေၾကာင္း ဆို၏။

“ရြာသူရြာသားေတြ အိုးအိမ္စြန႔္ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေတာ့ ျမန္မာစစ္တပ္က ရြာသူရြာသားေတြ ရဲ့ ေနအိမ္ၿခံဝင္းေတြမွာ ဝင္ေရာက္ေနရာယူတယ္။ ရြာထဲမွာလည္း ခံတုတ္က်င္းေတြ တူးထား တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရြာသူရြာသားေတြ ရပ္ရြာမွာျပန္ေနဖို႔ ခက္ခဲေနတယ္” ဟု သၽွမ္းလူ႔အခြင့္အေရး မ႑ိဳင္ SHRF မွ နန္းေခါန္လိတ္က ေျပာပါသည္။

တဖက္၌လည္း ဂၽြန္လ ၂၆ ရက္မွ ယေန႔တိုင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္ရင္းမ်ားမွ ရြာလမ္းမေပၚ စည္းရိုးခတ္ လမ္းပိတ္ကာ ရြာသူရြာသားမ်ားအား တင္းၾကပ္စြာ စစ္ေဆးေမးျမန္းလၽွက္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ေနတာကတေၾကာင္း ရြာထဲမွာ ျမန္မာစစ္တပ္က စခန္းခ်ထားတဲ့အတြက္က တ ေၾကာင္း ရြာသူရြာသားေတြလည္း ရြာမျပန္ရဲဘူး။ သီးႏွံေတြလည္း ရင့္မွည့္ၿပီ။ ယူခ်ိန္တန္ၿပီ။ သြား မယူရဲဘူး။ အဓိက ေျမပဲေပါ့။ ခုဆိုရင္ သီးႏွံေတြ အမွည့္လြန္ၿပီး ပ်က္စီးကုန္တယ္။ ပ်ိဳးႏွုတ္ခ်ိန္ ဘယ္သူမွလယ္ထဲမဆင္းရဲၾကဘူး။ ေျပာင္းခင္းေတြကို ခတ္ထားတဲ့ ၿခံစည္းရိုးေတြ ျမန္မာစစ္တပ္က ဖ်က္ပစ္တယ္။ ပ်က္စီး သြားတဲ့ ၿခံစည္းရိုးေတြကို ျပန္ျပင္ဖို႔လည္း ျမန္မာစစ္တပ္က ခြင့္မျပဳေတာ့ ကၽြဲ၊ ႏြားေတြ ေျပာင္းခင္း ထဲ၀င္ေရာက္ စားေသာက္ကုန္တယ္” ဟု နန္းေခါန္လိတ္ က ဆက္ေျပာ ပါသည္။

လက္ရွိ၌ စိုက္ခင္းဧက စုစုေပါင္း ၄၂၂.၅ ဧက ပ်က္စီးဆုံးရွုံးေၾကာင္း၊ လယ္ ၄၃.၅ ဧကမွာ ပ်ိဳးသက္ ရင့္၍ စိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္ကုန္လြန္ကာ ေျမပဲ၊ ေျပာင္း ဧက ၃၇၉ ပ်က္စီးေၾကာင္း၊ အစိုးရတပ္မေတာ္က ရြာသူရြာသားမ်ား ေမြးျမဴထားသည့္ ၾကက္၊ ဝက္မ်ားကိုလည္း ယူငင္စားေသာက္ေၾကာင္း ဆို၏။

ထို႔ေၾကာင့္ တာ့ဖာေဆာင္ေက်းရြာအတြင္း ေနအိမ္ၿခံဝင္းမ်ား၌ ဝင္ေရာက္ေနရာယူထားသည့္ အစိုးရ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းအား ဆုတ္ခြာေပးရန္၊ ပ်က္စီးသြားသည့္ ၿခံဝင္း၊ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ လယ္ယာသီးႏွံမ်ားကို နိုင္ငံေတာ္မွ ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးရန္ ရြာသားမ်ား၏ေတာင္းဆိုခ်က္ကို SHRF မွ သမၼတထံ လက္ဆင့္ကမ္းေပးပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ဂ်ဴလိုင္လ ၈ ရက္ေန႔၌လည္း ထိုင္းနိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕ရွိ အေမရိကန္သံ႐ုံး၌ သၽွမ္းလူမွု အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဂၽြန္ကယ္ရီ ထံ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ ေပးပို႔ခဲ့သည္။

ေမြေခါဝ္
Panglong(Burmese)
https://www.facebook.com/Panglong.burmese?fref=nf


ပညာေရးဥပေဒၾကမ္းဖ်က္သိမ္းဖိုု ့ တကၠသိုလ္က်ာင္းသားမ်ား ဆႏၵျပ (ရုပ္/သံ)မႏၱေလးျမိဳ့ ရတနာပုံတကၠသုုိလ္မွာ အမ်ိဳးသားပညာေရးမူၾကမ္း ရုုပ္သိမ္းေပးဖိုု႔ ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။ ခြန္ဘသာ တင္ဆက္။ ရုုိက္ကူး - ဘၾကီးေအာင္ DVB TV - 27.08.2014


မႏၱေလးတြင္ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒမူၾကမ္းအား ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ဒုတိယအႀကိမ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

ဒီေန႔ မနက္က ရတနာပံုတကၠသိုလ္မွာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ၁၀၀ ေလာက္ဟာ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒမူၾကမ္းကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ဒုတိယအႀကိမ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒမူၾကမ္းနဲ႔ ေက်ာင္းတြင္းထုတ္ျပန္ထားတဲ႔ မတရားတဲ႔ စည္းကမ္းခ်က္ေတြကို ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်ၿပီး ဥပေဒနဲ႔ ဗဟိုဦးစီးစနစ္က ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိလို႔ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္တာပါလို႔ ပါ၀င္တဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြက ေျပာပါတယ္။
ရတနာပံုတကၠသိုလ္၊ စစ္ကိုင္း၊ မံုရြာနဲ႔ ေက်ာက္ဆည္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္ေတြက ေက်ာင္းသား သမဂၢေတြ ပူးေပါင္းၿပီး ဆႏၵေဖာ္ထုတ္တာျဖစ္ပါတယ္။

ေက်ာင္းဝင္းအတြင္းမွာေတာ့ ဆိုင္းဘုတ္ေထာင္တာပဲ ရွိခဲ႔ၿပီး ေက်ာင္း၀င္းအျပင္မွာေတာ့ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒမူၾကမ္း အလိုမရွိ၊ ေက်ာင္သားသမဂၢမ်ား အသင္းအဖြဲ ့မ်ားလြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ ရရွိေရး ဒို႔အေရး စတဲ႔ ေႂကြးေၾကာ္သံေတြနဲ႔ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ႔တာပါ။

“အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒမႈႀကမ္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ၇၁ ခ်က္ျပင္ဆင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဘာေတြ ျပင္ဆင္တာလည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္းက်ေနာ္တို႔ ေက်ာင္းသားထုကို ဖြင့္ခ်ျပတာေတြ မရွိပါဘူး။ တကယ္ဆိုရင္ ေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ေခၚယူျပီး ပြင့္လင္းျမင္သာေအာင္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနဆိုင္ရာေတြ အားလံုးနဲ႔ ေရးဆြဲရမွာျဖစ္တယ္။ ျပင္ေပးတယ္သာ ဆိုတယ္။ ဘာမသိလိုက္ရလ႔ို ဒုတိယအႀကိမ္ဆႏၵေဖာ္တာပါ”လို႔ ရတနာပံုတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ တာ၀န္္ခံက ေျပာပါတယ္။

ၿပီးေတာ့ ရတနာပံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္းဝင္းထဲမွာ သမဂၢခြပ္ေဒါင္းအလံေတြ စိုက္ထူတာ၊ ေက်ာင္းသား သမဂၢမွဦးေဆာင္ၿပီး စတစ္ကာ ကန္ပိန္းေတြလည္း လုပ္သြားဦးမယ္လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။

ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္ေန႔ကလည္း ရတနာပံုတကၠသိုလ္မွာ ဒီဥပေဒမူၾကမ္းကို ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပခဲ႔ၾကပါတယ္။

By ပိုင္စိုး (ဒီဗြီဘီ)
http://burmese.dvb.no/archives/63479

ဓာတ္ပံု-ရဲလင္းေအာင္


တရုုတ္ဇနီးအျဖစ္ လူကုန္ကူးခံရသူ ကေလးမိခင္ကို ျပန္ေခၚဖိုု႔ မိသားစု လိုုလား (ရုပ္/သံ)

တရုတ္ႏိုင္ငံမွာ ဇနီးမယားအျဖစ္လူကုန္ကူးခံထားရတဲ့ လားရွိဳးၿမိဳ႕နယ္ နားယားမေက်းရြာက ကေလးမိခင္တစ္ဦးကို သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူေတြက ျပန္လည္ေခၚယူေပးဖို႔ မိသားစုေတြက လိုလားေနၾကပါတယ္။ ခြန္ေဇာ္ဦးေပးပို႔ထားပါတယ္။ DVB TV - 27.08.2014

၀မ္းတြင္းျမိဳ ့ နယ္ လူခင္းေက်းရြာအုပ္စု ပ်ားစြဲေက်းရြာမွာ အစာအဆိပ္သင့္

မႏၱေလးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ မိတၳီလာခရိုင္၊ ၀မ္းတြင္းျမိဳ႔႕နယ္၊ လူခင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ပ်ားစြဲေက်းရြာမွာ ႀသဂုတ္လ-၂၅-ရက္-၂၀၁၄ေန႔နံနက္ ၁၀နာရီခန္႔ ေလာက္က အစာအဆိပ္သင္႔မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သစ္ထူးလြင္၀က္ဆုိဒ္မွ သတင္းရရိွပါတယ္။

ပ်ားစြဲမူလတန္းလြန္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသား/သူ(၁၂)ေယာက္ခန္႔နဲ႔ လူႀကီး(၆)ေယာက္ေလာက္ အစားအဆိပ္သင့္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အစာအဆိပ္သင္႔တဲ႔သူ (၁၆)ေယာက္ခန္႔ထဲမွာမွ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ မူးေ၀အန္တဲ႔သူ တစ္ဦးကုိေတာ႔ ျမိဳ႔နယ္က်န္းမာေရးဌာနက ၀မ္းတြင္းျပည္သူ ့ေဆးရုံကုိ ေခၚလာခဲ႔တယ္လုိ႕သိရပါတယ္။

အန္လာတဲ႔ အရည္နဲ႔ အစာအခ်ိဴ႕ကုိလည္း က်န္းမာေရးဌာနမွ ဓါတ္ခြဲစစ္ေဆးျပီးမွ မည့္သည္ေၾကာင့္ ျဖစ္ရတယ္ ဆုိတာ သိရမယ္လုိ ့ဆုိပါတယ္။

မိတၳီလာျမိဳ႔မွာ တရုတ္နိဳင္ငံက ၀င္လာတဲ႔ မုန္႔ေတြေႀကာင္႔ လွ်ာနဲ႔ပါးစပ္ေတြမွာ အနာေတြ ျဖစ္ႀကရတယ္ဆုိတာ သိရျပီးေနာက္၊ ၀မ္းတြင္းျမိဳ ့နယ္ ပ်ားစြဲေက်းရြာမွာလည္း အစာအဆိပ္သင့္မႈ ျဖစ္လာခဲ႔တာေႀကာင္႔ ကေလး - လူႀကီးမ်ား ထိတ္လန္႔ခဲ႕ရေၾကာင္း ေဒသခံေတြက သစ္ထူးလြင္၀က္ဆုိဒ္ကုိ  ေျပာျပပါတယ္။

BY THIT HTOO LWIN

ေဖာင္းျပင္ၿမိဳ႕တြင္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ဆိုင္ခန္း(၁၅)ခန္း ထိခိုက္ပ်က္စီး

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ေမာ္လိုက္ခရိုင္၊ ေဖာင္းျပင္ၿမိဳ႕တြင္ ရိပ္သာေခ်ာင္းေရ ရုတ္တရက္ တရွိန္ ထိုးက်ဆင္းသျဖင့္ ေခ်ာင္းအနီးရွိ စည္ပင္သာယာေစ်းရွိ ဆိုင္ခန္း(၁၅)ခန္းထိခိုက္ပ်က္စီး

မံုရြာ ၾသဂုတ္ ၂၆

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေမာ္လိုက္ခရိုင္၊ ေဖာင္းျပင္ၿမိဳ႕တြင္ ၾသဂုတ္လ(၂၅) ရက္ေန႕ည (၁၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ တစ္နာရီအတြင္း မိုးေရခ်ိန္(၄.၁၃)လက္မအထိ မိုးမ်ား သည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈၿပီး ရိပ္သာေက်ာင္းလမ္း၊ ထိန္က်င္းေခ်ာင္ဘက္မွ စိးဆင္းလာေသာ ေတာင္က်ေရမ်ား တစ္ရွိန္ထိုး ရုတ္တရက္ က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေစ်းေရွ႕ ရိပ္သာေခ်ာင္း ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး စည္ပင္ေစ်းတိုက္ခန္းစုစုေပါင္း(၂၄)ခန္းတြင္ တိုက္ခန္းတြင္ တိုက္ခန္း(၁၅)ခန္း၏ ေအာက္ေျခႏွင့္ ေနာက္ေက်ာနံရံမ်ား ပြင့္ထြက္သြားခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ဆိုင္ခန္း(၁၅)ခန္းတန္ဖိုး(၇၅)သိန္းႏွင့္ပစၥည္းတန္ဘိုး (၅၃၅၀၀၀ိ/-) က်ပ္ စုစုေပါင္း တန္ဖိုးေငြက်ပ္(၈၀၃၅၀၀၀ိ/-)က်ပ္ဖိုး ဆံုးရံႈးမႈျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး လူႏွင့္ တိရိစာၦန္မ်ား ထိခိုက္ေသေက်မႈ မရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ေဒသခံတစ္ဦးက ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ““ည(၁၀)ေလာက္ မိုးေတြတအားရြာၿပီး (၁၁)နာရီ ခန္႕တြင္ ေစ်းရွိတိုက္ခန္းနံရံမ်ားအက္လာၿပီး ၿပိဳက်လာတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ ၿမိဳ႕နယ္မွ တာ၀န္ရွိ သူေတြ ေရာက္လာၿပီး ကူညီကယ္ဆယ္ေရးေတြ ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။ ဒီလိုမျဖစ္ခင္ မိုးေလ၀သ သတင္းမွာလည္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အထက္ပိုင္းတြင္ မိုးႀကီးမည္ဟု သတိေပး ခ်က္ ရရွိသျဖင့္ ေဒသခံမ်ားမွ ဂရုျပဳေနၾကေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့သည့္ (၂၆)ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႕ ကလည္း တစ္နာရီအတြင္း မိုးေရခ်ိန္(၄)လက္မအထိ ရြာသြန္းခဲ့ဖူးသျဖင့္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို အေလးထားဂရုစိုက္သင့္ေၾကာင္း””ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

MOI Webportal Myanmar
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar


ေရးၿမိဳ႕နယ္ဇီးျဖဴေသာင္ေက်းရြာရဲကင္းမွ ရဲတပ္သားတစ္ဦး မိမိကိုယ္ကို ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ေသဆံုး

ေမာ္လၿမိဳင္ ၾသဂုတ္ ၂၆

မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕နယ္ ဇီးျဖဴေသာင္ေက်းရြာရဲကင္းမွ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္ လ/၂၂၆၉၄၅ ရဲတပ္သား ေအာင္ကိုျမင့္ အသက္ (၂၆)ႏွစ္(ဘ)ဦးသန္းျမင့္သည္ ယခု လ၂၁ရက္ ည ၆နာရီခြဲက ရဲကင္း စခန္းရွိ ေနအိမ္ လိုင္းခန္း အိပ္ရာ တြင္ လည္မ်ဳိ ေသနတ္ထိမွန္ ဒဏ္ရာျဖင့္ ေသနတ္ပိုက္၍ ေသဆံုး ေနသည္ကို ရဲကင္းမွဴး ဒုရဲအုပ္ ေဇာ္မ်ဳိးဦးက ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ဒုရဲအုပ္ေဇာ္မ်ဳိးဦးက ေရး ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ရဲမွဴးျမင့္ေသာ္ ထံ သတင္းေပးပို႔ခဲ့ရာ ရဲမွဴး ျမင့္ေသာ္ႏွင့္အဖြဲ႕က သြားေရာက္ စစ္ေဆးစဥ္ ရဲတပ္သား ေအာင္ကို ျမင့္သည္ လည္မ်ဳိ က်ည္ဝင္၊ ဦးေခါင္းေနာက္ေစ့ က်ည္ထြက္ ဒဏ္ရာျဖင့္ ေသနတ္ပိုက္လ်က္ ေသဆံုးေနၿပီး အနီး၌ အမ္-၂၂ က်ည္ခြံတစ္ခု၊ လီယိုဘီယာ ဘူးခြံ သုံးဘူး၊ ေသာက္လက္စ လီယို ဘီယာဘူးတစ္ဘူး၊ ဝဋ္ေၾကြးရွိရင္ ဒီဘဝဒီမွ်ႏွင့္သာ ေက်ပါေစ ဘုရားဟု ေရးသားထားသည့္ စာ တစ္ေစာင္တို႔ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 ရဲတပ္သား ေအာင္ကို ျမင့္သည္ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ ဇုတ္ သုတ္ေက်းရြာ ဇာတိျဖစ္ၿပီး အေဝး သင္ တကၠသိုလ္ ဒုတိယႏွစ္ (သမိုင္း) တက္ေရာက္ေနသူ ျဖစ္ ေၾကာင္းႏွင့္ ျဖစ္စဥ္အေပၚ ေရး ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ံုးက စံုခံုဖြဲ႔ စစ္ေဆးရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုကိုေဇာ္
The Union Daily
https://www.facebook.com/pages/The-Union-Daily/139677556201764


အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီ သတင္းမ်ား ဖတ္ရႈႏိုင္ဖုိ ့ facebook "like" ကုိ ႏွိပ္ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကုိ လည္း သတင္းမ်ား ဆက္သြယ္ေပးပုိ ့ႏိုင္ပါသည္။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္း အပုဒ္ (၅၀)

 

30 Days Stats

Sponsors

 

သင္ရဲ႕မိတ္ေဆြေတြ ဘာေတြဖတ္သလဲ စိတ္ဝင္စားသလဲ

အသစ္ တင္သမွ် သတင္းမ်ား အလို အေလွ်ာက္ပုိ ့ ေပးပါမည္

တစ္ပတ္အတြင္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ သတင္းမ်ား

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး

အဂၤလိပ္သတင္းမ်ား