လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ခ်ီးျမႇင့္အပ္ႏွင္းထားေသာ ဆုတံဆိပ္မ်ား ႐ုပ္သိမ္းေနမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာထားေၾကညာခ်က္

ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၆/၂၀၁၈

ရက္စြဲ - ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္

ျမန္မာ႔ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းနွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဒီမိုကေရစီအေရး ေထာက္ခံအားေပးေသာ မိတ္ေဆြႏိုင္ငံမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကို ေလးစားဂုဏ္ယူဖြယ္ရာဆုမ်ား ခ်ီးျမႇင့္ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုသို႔ ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းမ်ားမွာ ျမန္မာျပည္သူတရပ္လံုးကိုယ္စား ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္အား ျမန္မာ႔ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ ခုခံေတာ္လွန္ျခင္းသေကၤတအျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳအပ္ႏွင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ခံယူပါသည္။

ဆိုးရြားေသာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္၏ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ျမန္မာျပည္သူလူထုအားလံုး ရာစုႏွစ္ ထက္၀က္မွ် ရင္ဆိုင္ခံစားခဲ့ၾကရသည့္ လူ႔ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈမ်ား၊ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ား၊ လူသားမိ်ဳးႏြယ္စုမ်ားအေပၚက်ဴးလြန္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအား မိတ္ေဆြႏိုင္ငံမ်ား၊ အသင္း အဖြဲ႔မ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူလူထုဘက္မွ ရပ္တည္ကာ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ အား တက္ခဲ့ရသည္။ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို အေရးယူရန္ နည္းလမ္းအသြယ္သြယ္တို႔ျဖင္႔ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းမ်ားကိုလည္း နားလည္ လက္ခံႏိုင္ ပါသည္။


ယခုကာလမ်ားအတြင္း လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ခ်ီးျမွင့္အပ္ႏွင္းထားေသာ ဆုတံဆိပ္မ်ား ရုပ္သိမ္းမႈကို အခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားက ျပဳလုပ္လာၾကသည္ကို ဝမ္းနည္းစြာ ၾကားသိရပါသည္။ ဂုဏ္ျပဳဆုခ်ီးျမႇင့္မႈမ်ားသည္ ခ်ီးျမႇင္႔ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၏ အမွန္တကယ္ ေလးစားျခင္း၊ တန္ဖိုးထားျခင္း၊ ဂုဏ္ယူျမတ္ႏိုးျခင္းတို႔ေၾကာင္႔ အပ္ႏွင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကၽြနု္ပ္တို႔ ရိုးသားစြာနားလည္ခဲ႔ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားက ဂုဏ္ျပဳဆုမ်ားအား တိုက္ရုိက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ အသံုးခ်ၿပီး၊ ၎တို႔ အက်ဳိးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္ျခင္းမ်ိဳးတို႔ကို စိုးရိမ္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ ျမင္ေတြ႔လာရပါသည္။

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ပင္ ဆုခ်ီးျမႇင့္ရာ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားက တိုက္ရုိက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ တန္ရာတန္ေၾကး ျပန္လည္ေတာင္းခံသည့္ ပံုစံမ်ိဳး၊ ႏိုင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္ျခင္းမ်ိဳးတို႔ကို အေျခခံေသာ ဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္း၊ ဆုရုပ္သိမ္းျခင္းတို႔ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အသင္းမွ အေလးအနက္ ျပစ္ တင္႐ႈတ္ခ်ပါသည္။

လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဆုမ်ားျပန္လည္ရုပ္သိမ္းျခင္း၊ စြတ္စြဲျပစ္တင္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနအရပ္ရပ္ တိုး တက္ျဖစ္ထြန္းလာလိမ့္မည္မဟုတ္ဘဲ၊ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးအခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းကို ဘက္ေပါင္းစံုမွ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ ခ်ဥ္းကပ္ ေျဖ ရွင္းျခင္းျဖင့္သာ ေအာင္ျမင္မႈကို ေဆာင္ၾကဥ္းႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေရးကိစၥမ်ား၏ ပကတိအေျခအေနမွန္ကို ဘက္စံုေထာင့္စံုမွ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ႏိုင္ျခင္းမရိွဘဲ တဖက္သတ္ အျမင္ မ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ိဳးအျမတ္ ေမွ်ာ္ကိုးေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားက မိမိတို႔ျပည္သူလူထုႏွင္႔ ျပည္သူ႔အစိုးရအေပၚ ကူညီအားေပးေဆာင္ရြက္ရာ မ ေရာက္ဘဲ မလိုလားအပ္ေသာ အေျခအေနဆိုးမ်ား ရလဒ္ဆိုးမ်ားအား ဖိတ္ေခၚရာေရာက္ေနသည္ဟု မိမိတို႔အေနျဖင္႔ သံုးသပ္႐ႈျမင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင္႔ မိတ္ေဆြႏုိင္ငံမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဧ။္ လတ္တေလာရင္ဆိုင္ေနရေသာ အခက္အခဲႏွင့္ အက်ပ္အတည္းမ်ား အ ေပၚ မွန္မွန္ကန္ကန္ ႐ႈျမင္သုံးသပ္ႏိုင္ေစရန္ႏွင္႔ ထိေရာက္ေသာ၊ လက္ေတြ႔က်ေသာ အားေပးကူညီမႈမ်ားျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ ကၽြႏု္ပ္ တို႔ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အသင္း၏ သေဘာထားေၾကညာခ်က္အား ေလးနက္စြာ ထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။ ။

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔
ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အသင္း

Ref: http://www.citizenofburma.org/
Citizen of Burma Award
https://www.facebook.com/Citizen-of-Burma-Award-105304102834527/

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီ သတင္းမ်ား ဖတ္ရႈႏိုင္ဖုိ ့ facebook "like" ကုိ ႏွိပ္ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကုိ လည္း သတင္းမ်ား ဆက္သြယ္ေပးပုိ ့ႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Advertisement

 

အသစ္ တင္သမွ် သတင္းမ်ား အလို အေလွ်ာက္ပုိ ့ ေပးပါမည္

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး

တစ္ပတ္အတြင္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ သတင္းမ်ား