အနာဂတ္ကာလေကာင္းမြန္ေရးသည္ ပညာေရးအေပၚမူတည္ေနၿပီး ပညာေရး ေကာင္းမြန္ေရးသည္ ဆရာဆရာမမ်ားအေပၚ မူတည္ေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေျပာၾကား


ေနျပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္ ၄

အနာဂတ္ကာလေကာင္းမြန္ေရးသည္ ပညာေရးအေပၚမူတည္ေနၿပီး ပညာေရး ေကာင္းမြန္ေရးသည္ ဆရာဆရာမမ်ားအေပၚ မူတည္ေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႕ျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ဆရာဆရာမမ်ား အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားကို မွတ္ဉာဏ္ေကာင္းေအာင္ သာမက ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ ဆင္ျခင္ သုံးသပ္သည့္ ဉာဏ္ပညာရရွိေအာင္ သင္ၾကားေပးၿပီး သင္ယူသူမ်ားက ႏိုင္ငံေကာင္းေအာင္၊ ကမၻာႀကီး ေကာင္းေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈကသာ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈကို တိုင္းတာေသာစံမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ အားကစားေက်း႐ြာ၌ ယေန႔ နံနက္ ၉နာရီတြင္ က်င္းပေသာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနပညာေရးျမႇင့္တင္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ (ဆရာအတတ္ပညာက႑) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ယခုကဲ့သုိ႕ ေျပာၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။


ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန သင္ၾကားေရးလုပ္ငန္းတြင္ အမ်ိဳးသားဆရာ အင္အား နည္းပါးေနၿပီး အမ်ိဳးသမီးဆရာမ အင္အားမ်ားေနျခင္းကို စဥ္းစားၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆရာဗဟိုျပဳသင္ၾကား နည္း၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ဗဟိုျပဳသင္ၾကားနည္း၊ ဗဟုသုတ ဗဟိုျပဳ သင္ၾကားနည္းဟူ၍ သင္ၾကားနည္းသုံးမ်ိဳးရွိေၾကာင္း၊ ဗဟုသုတဗဟိုျပဳ သင္ၾကားနည္းထက္ သင္ယူျခင္းကို ဗဟိုျပဳသင္ၾကားနည္းကပိုမိုအေရးပါ က်ယ္ျပန္႔မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သင္ယူျခင္းကို တစ္သက္တာလုံး ေဆာင္႐ြက္ေနရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။


ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ကေလးမ်ားသည္ အေမးအျမန္းထူတတ္ရာ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ေျဖၾကားေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရွးဟိႏၵဴဒႆနိကအရ ဆရာဝန္၊ မင္း၏ အတိုင္ပင္ခံႏွင့္ ဆရာမ်ားသည္ လုံးဝမုသားမေျပာရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားဟု သတ္မွတ္ထားပါေၾကာင္း၊ တပည့္မ်ားကိုသင္ၾကားေပးေသာ ဆရာဆရာမတို႔သည္ ဘယ္ေသာအခါမွ မုသားမေျပာဆိုၾက ရဘဲ ေျဖာင့္ေျဖာင့္မတ္မတ္ ေျပာဆိုဆက္ဆံရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆရာဆရာမ မ်ားသည္ တပည္‌့မ်ားကို ရင္ေသြးပမာ ေစတနာထားကာ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမျပဳဘဲ စာမေတာ္သူ၊ စာညံ့သူမ်ားကို အထူး ဂ႐ုစိုက္ သင္ၾကား ေလ့က်င့္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံ၏တိုးတက္မႈအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္လည္း ဝင္ေငြနည္းေသာ ျပည္သူမ်ား၏အ‌ေျခအေနကို အေလးထား ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။


ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဦးေႏွာက္ပိုင္းဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ (Intelligence Quotient - IQ) သာမက ႏွလုံးသားဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ (Emotional Quotient - EQ) မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုမွတစ္ဆင့္ သိမႈဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ(Spiritual Quotient-SQ) ကိုလည္း ျမႇင့္တင္ရန္ လိုမလိုကို ဆရာဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ စဥ္းစားၾကရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ဆရာဆရာမမ်ား ကိုယ္တိုင္က သင္ယူလိုစိတ္ရွိေနမွသာတပည္‌့မ်ားကို သင္ယူ လိုစိတ္မ်ား ေမြးဖြားေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မူလတန္းဆရာဆရာမမ်ားသည္ အေျခခံ ပညာေရးတြင္ အေရးပါသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကေလးမ်ားကိုေက်ာင္းေနစအ႐ြယ္မွစ၍ သင္ယူလိုသည့္စိတ္၊ ပညာကိုေလးစားတန္ဖိုးထားသည့္စိတ္မ်ားကို ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ခါတရံတြင္ ေဆာ့ကစားခ်င္ေသာကေလးမ်ားသည္ အလြန္ ေတာ္ေသာကေလးမ်ားျဖစ္တတ္ေၾကာင္း၊ ေဆာ့ကစားခ်င္ေသာစိတ္သည္ ကမၻာႀကီးကို စူးစမ္းလိုေသာစိတ္ျဖစ္သျဖင့္ ထိုစူးစမ္းလိုေသာစိတ္မွသည္ သင္ယူလိုခ်င္ေသာစိတ္ျဖစ္ ေအာင္ ဆရာဆရာမမ်ားက ျပဳျပင္ေပးၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္က ဆရာဆရာမမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ားကို သိရွိပါေၾကာင္း၊ ပီတိစား၍ေဆာင္႐ြက္ရမည္ဆိုသည္မွာလည္း လက္ေတြ႕မက်သျဖင့္ ဆရာဆရာမမ်ား၏ လူမႈဘဝျပည့္စုံေရးကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စာေမးပြဲစနစ္၊ သင္ယူမႈစနစ္မ်ားကိုလည္း ေျပာင္းလဲေဆာင္႐ြက္ရမည့္အျပင္ ပညာေရး အသုံးစရိတ္မ်ားကိုလည္း တိုးျမႇင့္ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားကိုလည္း ဆရာဆရာမမ်ား၏ စာသင္ေပးျခင္းတန္ဖိုးကို နားလည္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို အေတြ႕အႀကဳံဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ မတူညီေသာ အျမင္မ်ားကို ၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္တတ္ျခင္းက သင္ယူျခင္းျဖစ္သည္ကို သိရွိနားလည္ ေစၿပီး ပညာရွိမ်ား၏ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ား ျဖစ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကိုလည္း အမွတ္မ်ားမ်ားရျခင္း၊ ဂုဏ္ထူးမ်ားမ်ား ထြက္ျခင္းထက္ အနာဂတ္ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို ေကာင္းသထက္ေကာင္းေအာင္ ဘယ္လိုတည္ေဆာက္မည္က ပို၍အေရးႀကီးေၾကာင္း ကို သိရွိနားလည္ေအာင္ သင္ၾကားေပးၾကပါရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။


ယင္းေနာက္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီး က ဆရာအတတ္ပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ားကို ရွင္းလင္း တင္ျပသည္။

ထို႕ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးမ်ား၊ အထူးဖိတ္ၾကားထားသူမ်ားသည္ စုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ၾကသည္။


ဆက္လက္၍ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ(ဆရာအတတ္ပညာက႑) ပထမေန႔အစီအစဥ္အရ စာတမ္းဖတ္ပြဲမ်ားကို ဆက္လက္က်င္းပသည္။
ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ သုံးခြၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစုစုလြင္၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး(ၿငိမ္း) ေဒါက္တာမ်ိဳးျမင့္၊ အထူးဖိတ္ၾကားထားေသာပညာရွင္ႀကီးမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာမိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားမွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဆရာဆရာမမ်ားတက္ေရာက္ၾကသည္။

Myanmar State Counsellor Office
https://www.facebook.com/state.counsellor/

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီ သတင္းမ်ား ဖတ္ရႈႏိုင္ဖုိ ့ facebook "like" ကုိ ႏွိပ္ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကုိ လည္း သတင္းမ်ား ဆက္သြယ္ေပးပုိ ့ႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Advertisement

 

အသစ္ တင္သမွ် သတင္းမ်ား အလို အေလွ်ာက္ပုိ ့ ေပးပါမည္

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး

တစ္ပတ္အတြင္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ သတင္းမ်ား

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား