ျမန္မာနိုင္ငံ၏ စီးပြားေရမူ၀ါဒမ်ားရွင္းလင္းေျပာၾကား


ေနျပည္ေတာ္ ဇူလုိင္ ၂၉

ျပည္ေထာင္စုတစ္၀န္းလံုး၌ တတ္ႏုိင္သမွ် ညီတူညီမွ်ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရရွိရန္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးကို အေျခခံသည့္ စီးပြား ေရးမူ၀ါဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေရးကို စီးပြားေရးမူ၀ါဒ၏ အေျခခံျဖစ္ရမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ထားေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးမူ၀ါဒမ်ား ရွင္းလင္းေျပာၾကား ျခင္း အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားလုိက္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံေရးအရ သြားေနသည့္လမ္း သည္ စီးပြားေရးအရ သြားေနသည့္လမ္း ႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးမူ၀ါဒကိုအေျခခံသည့္ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားထဲတြင္ အေရးအႀကီးဆံုးတစ္ခုမွာ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကိစၥျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး မရရွိဘဲ ေရွ႕ဆက္သြား၍မရႏုိင္ပါေၾကာင္း၊ တစ္ခ်ိန္ က မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံသည္ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားထက္ စီးပြားေရးအေျခအေနေကာင္းမြန္ခဲ့ ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေရးက်ဆင္းသြားသည့္အခါ စီးပြားေရးပါက်ဆင္းသြားပါေၾကာင္း။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို အင္မတန္အေလးထားပါေၾကာင္း၊ ညီညီညြတ္ညြတ္ရွိမွသာ မိမိတုိ႔လုပ္ကိုင္လိုသည့္ အလုပ္မ်ားကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ညီညီညြတ္ညြတ္ လုပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္အတြက္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးသည္ အင္မတန္အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးအရ တစ္ႏုိင္ငံ လံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ ညီညီမွ်မွ် ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကို စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။


ထုိ႔ျပင္ မိမိတို႔ႏုိင္ငံတြင္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ျပည္သူမ်ားသည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳး ေရးကိုမီွတင္းေနထုိင္ၾကသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ စက္မႈက႑ကို ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ လိုေသာ္လည္း လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးကို လ်စ္လ်ဴရႈထား၍မရပါေၾကာင္း၊ ယေန႔ေခတ္ ကမၻာႀကီး တြင္ အစားအေသာက္ဖူလံုေရး(Food Security)ကို ေျပာဆိုၾကေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ က်က် ေဆာင္ရြက္မႈနည္းပါးပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔၏အေျခအေနကို အားသာ ခ်က္ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး လယ္ယာက႑၊ ေမြးျမဴေရးက႑ႏွင့္ စက္မႈ က႑မ်ားကို ဘက္ညီတိုးတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္အတူ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရရွိေစရန္လည္း ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သယံဇာတမ်ားကို ထုတ္ယူသံုးစြဲရာတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရးကိုပါ အားလံုးပူးတြဲေဆာင္ရြက္မွသာ ေရရွည္တြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိႏုိင္ မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရရွိေရးကို ညီမွ်စြာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား လက္ခံႏုိင္သည့္ အေျခအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအခန္းက႑ႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အံု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအခန္းက႑မ်ားသည္ အေရးႀကီးသည့္အတြက္ မူဝါဒ သီးျခား ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရမူ၀ါဒမ်ားရွင္းလင္းပြဲကို ယေန႔မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန ၂ ၌ က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာသံ႐ံုးမ်ားမွ သံအမတ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သံ႐ံုးတာ ၀န္ခံမ်ား၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ အခြန္ထမ္းႀကီးမ်ား၊ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္း ရွင္မ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာမိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ရွင္းလင္းပြဲ၌ စီမံကိန္းႏွင္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္း က ႏုိင္ငံေတာ္၏စီးပြားေရးမူ၀ါဒတြင္ အေျခခံမည့္ မူ၀ါဒ ၁၂ ခ်က္အား ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

အဆုိပါႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးမူ၀ါဒ ၁၂ ခ်က္မွာ-

■ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး ေကာင္းမြန္ေတာင့္တင္းသည့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ျဖင့္ ဘ႑ာေရးအရင္း အျမစ္မ်ား တုိးတက္ပြားမ်ားလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္။

■ နိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုေအာင္ျမင္ေစရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ႏုိင္ေျခရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲလုပ္ ေဆာင္ျခင္းတုိ႔အျပင္ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးႏွင့္ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈကို အေထာက္ အကူျပဳသည့္ အေသးစားႏွင့္အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီေပးရန္။

■ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးေသာစီးပြားကိုျဖစ္ထြန္းႏုိင္ေစသည့္ လူ႔အရင္းအျမစ္မ်ား ေမြးထုတ္ ေပးႏုိင္ရန္ႏွင့္ ပညာရပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာရပ္မ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး တက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္။

■ လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အား၊ လမ္းမ်ား၊ ဆိပ္ကမ္းမ်ား စသည့္အေျခခံစီးပြားေရး အေဆာက္အအံုမ်ား လ်င္ျမန္စြာတုိးတက္လာေစေရးကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ Data ID Card System၊ Digital Government Strategy ႏွင့္ e-Government System တုိ႔ကို ထူေထာင္သြားရန္။

■ ျပည္တြင္းေနႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား အားလံုးအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေပး ရန္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းျမင့္မားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ကာလတုိ အတြင္းပိုမိုဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္။

■ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေစေရးႏွင့္ ပုိ႔ကုန္ျမႇင့္တင္ႏုိင္ေရးတုိ႔ အတြက္ လယ္ယာက႑၊ ေမြးျမဴေရးက႑ႏွင့္ စက္မႈက႑မ်ား ဘက္ညီစြာတုိးတက္ လာေစရန္ႏွင့္ လယ္ယာစက္မႈက႑ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာညီသည့္ စီးပြားေရးပံုစံေဖာ္ထုတ္ရန္။

■ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္အညီ ပုဂၢလိကက႑ တုိးတက္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံသားတုိင္း မိမိတို႔ လုပ္ကိုင္လိုသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိေစရန္ႏွင့္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးျမွင့္ရန္အတြက္ မူဝါဒမ်ား သီးျခား ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ရန္၊ မူပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိေစေရးအတြက္ တုိးျမွင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္။

■ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး အေထာက္အကူျပဳႏုိင္မည့္ ေငြေရးေၾကးေရးစနစ္ျဖင့္ ဘ႑ာေရးတည္ၿငိမ္မႈ ရရွိလာေစေရးေဆာင္ရြက္ရန္။

■ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မ်ားကို ေရရွည္ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္အတြက္ လိုက္ေလ်ာညီ ေထြျဖစ္ေစမည့္ ၿမိဳ႕ျပမ်ား တည္ေထာင္ရန္၊ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ ျမႇင့္တင္ရန္တို႔အျပင္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေနရာမ်ား တုိးခ်ဲ႕ေဖာ္ထုတ္ရန္ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကို ပိုမိုေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းေရးတို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္။

■ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဝင္ေငြတိုးတက္ရရွိရန္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိၿပီး မွ်တေသာ အခြန္စနစ္ ထူေထာင္၍ ျပည္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆုိင္ခြင့္ကို ဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ျပ႒ာန္းလ်က္ အကာအကြယ္ေပးရန္။

■ တီထြင္ဖန္တီးမႈစြမ္းရည္မ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာ တုိးတက္မႈမ်ားကို အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းျဖစ္ေပၚႏုိင္ေစသည့္ အသိဉာဏ္ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မႈအတြက္ အေထာက္ အပံ့ျဖစ္ေစေသာ နည္းစနစ္မ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ျပ႒ာန္းေဆာင္ရြက္ရန္။

■ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အာဆီယံေဒသတြင္း သာကမ အျခားေဒသမ်ား အတြင္း၌လည္း တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာ အေျခအေန မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္၍ မိမိတို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေျမာ္အျမင္ေကာင္းမ်ားျဖင့္ အေျခတည္ထူေထာင္ရန္ တို႔ျဖစ္သည္။

Myanmar State Counsellor Office
https://www.facebook.com/state.counsellor/

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီ သတင္းမ်ား ဖတ္ရႈႏိုင္ဖုိ ့ facebook "like" ကုိ ႏွိပ္ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကုိ လည္း သတင္းမ်ား ဆက္သြယ္ေပးပုိ ့ႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Advertisement

 

အသစ္ တင္သမွ် သတင္းမ်ား အလို အေလွ်ာက္ပုိ ့ ေပးပါမည္

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး

တစ္ပတ္အတြင္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ သတင္းမ်ား

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား