လစာတိုးေပးေရး အပါအ၀င္ အခ်က္(၇) ခ်က္ကို တင္ျပခဲ့တဲ့ သူရဦးေ႐ႊမန္း၏ ေျပာၾကားခ်က္

နာယကႀကီးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ခင္ဗ်ား

အားလံုး မဂၤလာပါ။ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး က်န္းမာ ခ်မ္းသာ ၾကပါေစ။

          ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပုံမွန္ အစည္းအေဝး စတင္ က်င္းပတဲ့ေန႔မွာ နာယကႀကီးက လႊတ္ေတာ္ ေဆာင္ပုဒ္ ျဖစ္ေပၚလာပုံကို ရွင္းလင္းေျ ပာၾကားခဲ့သလို --
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံ အတြင္းမွာ ျဖစ္ေပၚ ႀကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ အေျခအေနေတြ၊ အေၾကာင္း အရာေတြထဲက သတိျပဳဆင္ျခင္ စဥ္းစား သုံးသပ္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ထည့္သြင္းေျပာၾကား ခဲ့ပါတယ္။ ယခုအခါ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရက တင္ျပလာတဲ့ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္ အတြက္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား အေပၚ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားဟာ အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီး က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ နက္နက္႐ႈိင္း႐ႈိင္း ရွိပါတယ္။ ျပည္သူ႕အသံမ်ား၊ ျပည္သူ႕ဆႏၵမ်ား၊ ျပည္သူ႕ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထင္ဟပ္ၿပီး ျပည္သူ႕အက်ိဳး၊ ျပည္ေထာင္စု အက်ိဳး အတြက္ ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္တဲ့ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
          ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပီပီ ျပည္သူ႕အက်ိဳး၊ ျပည္ေထာင္စုအက်ိဳးအတြက္ ေစတနာေကာင္းျဖင္‌့ ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းမႈမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အေလးထား စဥ္းစား ဆုံးျဖတ္ေပးသြားျခင္းျဖင့္ ျပည္သူတို႔၏ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ကို ေဖာ္ေဆာင္ သြားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းလည္း ဦးစြာႀကိဳတင္ တင္ျပလိုပါတယ္။

နာယကႀကီးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက တင္ျပလာေသာ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ ဥပေဒၾကမ္း မ်ားကို ေလ့လာသုံးသပ္ၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာ ဥပေဒ၊ ျပည္သူမ်ား၏ဆႏၵႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္ကို အမွန္တကယ္ျဖစ္ေစေသာ ျပည္သူ႕အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အက်ိဳးစီးပြားကိုျဖစ္ေစေသာ ဥပေဒမ်ား ျဖစ္လာရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တာဝန္ရွိေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။
          ဒါ့ေၾကာင့္ ဥပေဒၾကမ္းမွာပါရွိေနတဲ့ အခ်က္အလက္ႏွင့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကို  မဆီေလ်ာ္တာမ်ား ဆီေလ်ာ္ေအာင္၊ ေရွ႕ေနာက္မညီတာမ်ား ေရွ႕ေနာက္ ညီေအာင္၊ မမၽွတတာေတြ မၽွတေအာင္၊ အက်ိဳးမရွိတာေတြ အက်ိဳးရွိေအာင္ ျပန္လည္စိစစ္ေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႔ လိုအပ္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။
          ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကတင္ျပလာတဲ့ ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြက္ သုံးမည့္ ေငြမ်ားဟာ ယခုလို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနၿပီး ႏိုင္ငံကို ျပန္လည္ထူေထာင္ေနသည့္ ကာလတြင္ မျဖစ္မေနသုံးစြဲရမွာျဖစ္သည့္အတြက္  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ခြင့္ျပဳသင့္ပါတယ္။ သို႔ရာတြင္ ယခုကာလမွာ မလိုအပ္ေသးေသာ က႑ေတြ၊ စီမံကိန္းေတြ၊ လုပ္ငန္းေတြမွာ သုံးမည့္အစား ယခု ယေန႔ကာလမွာ အမွန္တကယ္သုံးရန္လိုအပ္သည့္ က႑ေတြ၊ စီမံကိန္းေတြ၊ လုပ္ငန္းေတြမွာ ဦးစားေပးအသုံးျပဳဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ သေဘာ ကေတာ့ အသုံးျပဳရန္တင္ျပလာေသာ ဘတ္ဂ်က္အသုံးကို ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ေလ်ာ့ခ်ျခင္း လုံးဝမျပဳဘဲ ယေန႔ကာလအတြက္ အမွန္တကယ္လိုအပ္သည့္ေနရာ ေတြမွာ အသုံးျပဳေရးကို လႊတ္ေတာ္က ဆုံးျဖတ္ေဆာင္႐ြက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

နာယကႀကီးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား

          အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေနေသာ ျပည္သူမ်ား အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ လည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲၿပီး ဒုကၡမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ေအာက္ေျခႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား အတြက္လည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲၿပီးေႂကြးအထပ္ထပ္ တင္ေနေသာ ေတာင္သူလယ္သမား မ်ားႏွင့္ ေမြးျမဴေရးသမားမ်ားအတြက္လည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲၿပီးေနၾကရေသာ ေအာက္ေျခအလုပ္သမားမ်ားအတြက္လည္းေကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရလိုသူမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ရန္  အတြက္လည္းေကာင္း သက္ဆိုင္သည့္က႑အသီးသီး တြင္ စီမံကိန္းအသြင္ Campaign အသြင္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္သလို ထိုစီမံကိန္းမ်ားကို ဥပေဒအျဖစ္ျပ႒ာန္း၍ ေငြေၾကးအသုံးျပဳႏိုင္ေရးဟာ ယေန႔ကာလအတြက္ မလုပ္မျဖစ္ လုပ္ရမည့္ ကိစၥမ်ားျဖစ္ပါတယ္။
          မသင္မေနရ မူလတန္းပညာေရးစနစ္က်င့္သုံးရန္ဦးတည္ေနေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာ တြဲဖက္ေက်ာင္း၊ မူလြန္ေက်ာင္း၊ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးေက်ာင္း၊ ကိုယ္ထူ ကိုယ္ထေက်ာင္းႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးစာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ရပ္႐ြာျပည္သူလူထု ေငြေၾကးျဖင့္ခန္႔ထားေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား စိစစ္၍  ေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြကို လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္မွ စတင္ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ေရး၊ ေဆးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းဆင္း၊ အလုပ္သင္ဆရာဝန္ဆင္းၿပီး အလုပ္ထဲဝင္ဖို႔ ဝန္ထမ္းေ႐ြးခ်ယ္ေရးမွ အေၾကာင္း မညီၫႊတ္၍ ေအာင္ျမင္မႈမရွိေသာသူမ်ားကိုလည္း ေဆးေကာင္စီလိုအဖြဲ႕က (သို႔မဟုတ္)သင့္ေတာ္သည့္အဖြဲ႕က စိစစ္ၿပီး လိုအပ္တဲ့ေနရာေတြမွာ ဆရာဝန္ ခန္႔ထားၿပီး လိုအပ္ပါက ေနာင္မွျပန္ၿပီး ဝန္ထမ္းေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းတြင္ သင္တန္းတက္ေရးကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အျခားသင့္ေတာ္ရာနည္းလမ္းတစ္ခုခုျဖင့္လည္းေကာင္း အလ်င္အျမန္ေဆာင္႐ြက္ ေပးၿပီး ေက်းလက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားစြာ မကြာဟေစရန္ တို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

နာယကႀကီးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား

          လႊတ္ေတာ္မ်ားက ျပည္သူ႕လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးတဲ့ေနရာမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ ယေန႔ ခံယူေဆာင္႐ြက္ေနၾကတဲ့အတိုင္း ပါတီစြဲ၊ ဝါဒစြဲ၊ ေဒသစြဲ၊ လူမ်ိဳးစြဲ၊ ကိုးကြယ္သည့္ အယူဘာသာ အစြဲမထားဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္၊ ႏိုင္ငံသားအက်ိဳးအတြက္ အဓိကထား ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္တဲ့ ခံယူခ်က္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားက ေဖာ္ျပေနပါတယ္။
          ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တကယ္လိုခ်င္တယ္ဆိုရင္ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံး ညီၫႊတ္ေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင္‌့ျမတ္ေရးမ်ား ရွိဖို႔ အတြက္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို အားလုံးက ေလးစားလိုက္နာေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ၾကဖို႔ လိုပါတယ္။
          ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ ဥပေဒျပဳရန္ လိုအပ္၊ မလိုအပ္ စဥ္းစားရန္ လိုပါတယ္။ ဥပေဒအျဖစ္ျပ႒ာန္းရန္ မလိုအပ္ေသးဟု ယူဆလၽွင္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ရာမွာ ေငြကုန္ေၾကးက်ခံၿပီး ေဆာင္႐ြက္ရမွာျဖစ္လို႔ ျပည္သူ႕ေငြမ်ားမွ ရန္ပုံေငြတစ္ရပ္ထူေထာင္ၿပီး စနစ္တက် ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။
          ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီး၏ အကူအညီေတြ တကယ္ ရမွာလား၊ ဘယ္ေလာက္ရမွာလဲ၊ ဘယ္ေတာ့ရမွာလဲဆိုတာေတြ ေသခ်ာစြာ မသိရေသး လၽွင္လည္း မိမိတို႔၏ ျပည္သူ႕ေငြမ်ားကို ဥစၥာရင္လို ဥစၥာရင္ခဲ ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္၍ လႊတ္ေတာ္က ဆုံးျဖတ္ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ လိုပါတယ္။ ထို႔အတူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိႏိုင္ရန္ ဥပေဒတစ္ရပ္ျပ႒ာန္းၿပီး ေငြေၾကးအကုန္အက်ခံ ေဆာင္႐ြက္႐ုံျဖင့္ မရရွိႏိုင္ေသးပါဘူး၊ ျပည္ေထာင္စုသား တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလုံးက စိတ္ေစတနာေကာင္းမ်ားျဖင့္ ပါဝင္ရန္လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

နာယကႀကီးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား

          တည္ဆဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာ၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားသည္ လက္ေတြ႕လိုက္နာႏိုင္ေသာ ဥပေဒ အဆင့္ဆင့္ရွိဖို႔ အမွန္တကယ္လိုအပ္သလို ကိုင္တြယ္က်င့္သုံးေသာဌာနႏွင့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားသည္လည္း ကိုယ့္ဂုဏ္ကိုယ့္သိကၡာႏွင့္ ေနႏိုင္၊ စားေသာက္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနႏွင့္ အေနအထားရွိမွ ျဖစ္ပါမယ္။ ထိုအေနအထားမ်ိဳး ေရာက္ရွိ ေစရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းေတြကို မလုပ္တတ္လၽွင္ လုပ္တတ္ေအာင္၊ မလုပ္ခ်င္လၽွင္ လုပ္ခ်င္ေအာင္၊ မလုပ္ႏိုင္လၽွင္ လုပ္ႏိုင္ေအာင္ ေလ့က်င့္မႈေတြ၊ စီစဥ္ေပးမႈေတြႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈေတြ ျပဳလုပ္ေပးရန္လိုပါတယ္။ ဒါမွသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚ ျပည္သူလူထုက ယုံၾကည္ေလးစားၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး သြက္လက္ျမန္ဆန္ လာႏိုင္ပါမယ္။ ထို႔အတူ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး(Rule of Law)အတြက္လည္း အေထာက္အကူျဖစ္လာႏိုင္ပါမယ္။ ယေန႔ေျပာေနၾကတဲ့ “ဝန္ထမ္းေကာင္းမွ ႏိုင္ငံေကာင္းမယ္” ဆိုတဲ့စကားဟာလည္း ႐ုပ္လုံးေပၚ မွန္ကန္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
          မႏွစ္က ဒီလို ဘတ္ဂ်က္အစည္းအေဝးကာလမွာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေငြ(၃၀၀၀၀)က်ပ္ (သုံးေသာင္းက်ပ္)ကို ေပးႏိုင္ ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကရခဲ့တဲ့ ေထာက္ပံ့ေငြကို လစာေငြအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ထပ္၍ သာမန္အသုံးေငြမွစိစစ္၍ စိစစ္ၿပီးရရွိလာေသာေငြကို ေထာက္ပံ့ေငြအျဖစ္လည္းေကာင္း ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ပါက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္လိုအင္ဆႏၵမ်ားအေပၚ အေလးထားပါေၾကာင္း၊ ကတိစကားမ်ားလည္း တည္ၾကည္ေစမႈျပဳေပးႏိုင္ပါေၾကာင္းကို ျပသေဖာ္ေဆာင္ ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေနာက္ဘ႑ာႏွစ္မွာ လစာတိုးေပးမည္ ဆိုေသာကတိစကားကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွတ္သားၿပီး ယခုလႊတ္ေတာ္ အတြင္းမွာ ေဆြးေႏြးေတာင္းဆိုေပးမႈမ်ားဟာလည္း အစိုးရအေပၚႏွင့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း မ်ားအေပၚ ေစတနာထားျခင္းျဖစ္သလို ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္းေအာင္ ေဆြးေႏြးေတာင္းဆိုျခင္းပဲလို႔ မွတ္ယူလက္ခံၿပီး ေက်းဇူးလည္းတင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
          ထို႔အတူပဲ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္အခ်ိဳ႕ ေငြေတာင္းျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္း မ်ားက မေလ်ာ္ေသာ ေငြေၾကးမ်ား ရယူေနျခင္းမ်ားကို ဤေခတ္ေျပာင္းကာလ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအခ်ိန္တြင္ မျဖစ္သင္‌့ေၾကာင္း ေထာက္ျပေဆြးေႏြး တင္ျပ ေနၾကျခင္းဟာလည္း အျပဳသေဘာေဆာင္ပါတယ္။

နာယကႀကီးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား

          ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားဟာ မွန္ႏိုင္ပါတယ္၊ ရဲတစ္ေယာက္၊ ေအာက္ေျခဝန္ထမ္း တစ္ေယာက္သည္ သူႏွင့္ သူ႕မိသားစု စားဝတ္ေနေရး၊ လူမႈေရး အဆင္ေျပေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ ဘယ္လိုေနမလဲ ဆိုတာကို စဥ္းစားၾကည့္ဖို႔ လိုသလို ေအာက္ေျခဝန္ထမ္းဦးစီးမႉး တစ္ေယာက္အတြက္လည္း ႐ုံးလုပ္ငန္းမ်ား ပုံမွန္လည္ပတ္ေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ရပ္တည္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ စဥ္းစားေပးဖို႔ လိုမွာျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔အခ်ိန္အခါ အေျခအေနႏွင့္ ယွဥ္တြဲ စဥ္းစား သုံးသပ္ၾကည့္ရင္ ဘယ္လိုျဖစ္ေနၾကမလဲ။ ဒါကို စိစစ္ စဥ္းစား သုံးသပ္ၾကဖို႔ လိုပါတယ္။ အဆင္မေျပလို႔ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ထြက္ခြာ သြားတာေတြ ရွိေနႏိုင္ပါတယ္။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံမွာ သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ထားတဲ့ ပညာႏွင့္ အစိုးရ ဝန္ထမ္းအျဖစ္ ဝင္လုပ္မယ္ဆိုရင္ ရတဲ့လစာႏွင့္ စရိတ္က ဘဝရပ္တည္ရွင္သန္ေရးအတြက္ အခက္အခဲရွိလို႔ ႏိုင္ငံရပ္ျခားကို ထြက္ခြာသြားေနတာေတြ ဘယ္ေလာက္ ရွိၿပီလဲ။ တစ္ခ်ိဳ႕က်ေတာ့ အျပင္မွာလည္း အလုပ္မရွိ၊ အလုပ္မရ ဒါေၾကာင့္ ဒီမွာကပ္ၿပီး ျဖစ္သလိုလုပ္ ျဖစ္သလိုေနေနရတာေတြ ဘယ္ေလာက္မ်ားေနလဲ။

နာယကႀကီးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား

          ေအာက္ေျခဝန္ထမ္းေတြ အဆင္မေျပဘူးဆိုတာကိုသိရင္ ဒီလိုျဖစ္ရတာ ဘယ္သူ႕မွာတာဝန္ရွိၾကသလဲ၊ ဘယ္သူေတြတာဝန္ယူမလဲ။ တာဝန္ယူတာဝန္ခံ ရမည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမရွိဘူးဆိုလၽွင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကပဲ တာဝန္ယူ တာဝန္ခံ ေဆာင္႐ြက္လိုက္လၽွင္ မသင့္ဘူးလား၊ မေကာင္းဘူးလား။လုပ္ဖို႔ သင့္တယ္၊ တာဝန္ယူဖို႔သင့္တယ္ ဆိုလၽွင္လည္း အခုလႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာပဲ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္မလား စတဲ့ေမးခြန္းမ်ားေမးလာရင္လႊတ္ေတာ္က တာဝန္ယူ တာဝန္ခံ ေဆာင္႐ြက္သင့္တယ္ဆိုရင္ - လႊတ္ေတာ္ကိုတင္ျပလာမယ့္ သာမန္ အသုံးစရိတ္ေငြမ်ားကို စိစစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ လိုအပ္မွာႏွင့္ မလိုအပ္ေသး တာေတြကို ခြဲျခားကာ စိတ္ေကာင္းေစတနာျဖင့္ တာဝန္ယူ တာဝန္ခံၿပီး ႐ုံးအဆင့္အတန္းအလိုက္ ေလ်ာ္ညီစြာအသုံးျပဳရန္ သင့္တင့္မၽွတေသာ ႐ုံးအသုံး စရိတ္၊ အေထြေထြစရိတ္၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ေန႔တြက္စရိတ္၊ ခရီးစရိတ္၊ အျခား စရိတ္မ်ားကို စိစစ္တိုးျမႇင့္ေပးဖို႔ႏွင့္ တကယ္လို႔ ေငြပိုေနေသးလၽွင္ ဝန္ထမ္းမ်ား အတြက္ လစာေငြႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေငြ ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာတို႔ႏွင့္ ၫွိႏႈိင္း စိစစ္ေဆာင္႐ြက္လၽွင္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း ေလ့လာေတြ႕ရွိထား ပါတယ္။ ဒီကိစၥအတြက္ လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပလာလၽွင္ အတည္ျပဳေပးသင့္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပအပ္ပါတယ္။

နာယကႀကီးႏွင့္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား

          ကၽြန္ေတာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္ဟာ ျပည္သူလူထုအက်ိဳး  ျပည္ေထာင္စုအက်ိဳးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေသာ ဥပေဒမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုအက်ိဳး ျပည္သူ႕အက်ိဳးကို ျဖစ္ထြန္းေစေသာ ဥပေဒမ်ားျပဳဖို႔ အဓိကတာဝန္ရွိၿပီး တာဝန္ေက်ေအာင္  ေဆာင္႐ြက္ေနၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒျပဳတယ္ဆိုရာမွာ အသစ္ျပဌာန္းျခင္း၊ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအား ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ အစားထိုးျခင္း တို႔ပါဝင္ ပါတယ္။ ဒါဟာလည္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အဓိက တာဝန္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။
          ဥပေဒတစ္ရပ္ျဖစ္လာလ်င္ ထိုဥပေဒဟာ ျပည္သူျပည္သားေတြ လိုက္နာ ႏိုင္ေသာ တရားမၽွတေသာဥပေဒမ်ား ျဖစ္ဖို႔လိုပါတယ္။ တရားမၽွတမႈမရွိေသာ ဥပေဒမ်ားျဖစ္လ်င္ ၎ကိုအေၾကာင္းျပဳၿပီး မလိုက္နာႏိုင္ၾကတဲ့ ျပည္သူေတြဟာ အလိုအေလ်ာက္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သူေတြ လိုက္နာရန္ပ်က္ကြက္သူေတြျဖစ္ၿပီး ျပစ္ဒဏ္ေတြခံရလၽွင္ ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းပါတယ္။ ႏိုင္ငံစည္းလုံးညီၫြတ္မႈ အားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္မႈအားေတြ ယုတ္ေလ်ာ့သြားေစပါတယ္။
          ဒါ့ေၾကာင့္ ဥပေဒအရပ္ရပ္တိုင္းမွာ အေၾကာင္းအက်ိဳးေလ်ာ္ညီေသာ တရား မၽွတေသာ အားလုံးက လိုက္နာသင္‌့ေသာ လိုက္နာႏိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ားျဖစ္ဖို႔ လိုပါတယ္။
နာယကႀကီးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား
          အခြန္အခေကာက္ယူေနျခင္းကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးသုံးသပ္မႈမ်ား ရွိပါတယ္။ ဒါဟာအေၾကာင္းအက်ိဳးေလ်ာ္ညီၿပီး တရားမၽွတ ေသာ ဥပေဒေကာင္းျဖစ္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပသည့္ တင္ျပခ်က္မ်ားတြင္ က႑အလိုက္၊ နယ္ပယ္အလိုက္၊ လုပ္ငန္းအလိုက္ ေကာက္ခံၾကမည့္ ႏႈန္းထားႏွင့္ ေကာက္ခံမႈပုံစံ၊ နည္းလမ္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား အသိေပးတင္ျပရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ ထိုအခါက်မွသာ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ၿပီး၊ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းေပးႏိုင္မွာျဖစ္လို႔ အခြန္အခေကာက္ခံ ေနသည့္ ဌာနအသီးသီးမွ လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ေကာက္ခံမည့္ အခြန္အခ ဆိုင္ရာ အမိန္႔၊ ေၾကာ္ျငာစာမ်ား၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္သို႔ အျမန္ဆုံး တင္ျပရန္ လိုအပ္ပါတယ္။
          တင္ျပလာေသာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကိုလည္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္‌့ တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံ ေဆာင္႐ြက္ၾကရမည့္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ား ေဆြးေႏြးၾကမွသာ အမ်ားျပည္သူတို႔ အမွန္တကယ္ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ေသာ အခြန္အခဆိုင္ရာ ဥပေဒေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္လာၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔မွသာ ျပည္သူလူထု၏ ပူးေပါင္း ပါဝင္မႈမ်ားပိုမိုရရွိလာၿပီး ယေန႔ႀကဳံေတြ႕ေနေသာ အခြန္အခဆိုင္ရာမ်ားႏွင္‌့ စပ္လ်ဥ္းေသာ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည့္ အခြန္ေရွာင္ျခင္း၊ ပုန္းကြယ္ျခင္း၊ အခြန္ေဆာင္သူႏွင္‌့ အခြန္စည္းၾကပ္သူ အၾကား ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိတတ္ေသာ အဂတိတရား၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈႏွင့္ မဖြယ္မရာျပဳမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
          ထိုအ‌ေျဖေကာင္းႏွင့္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားရရွိေရးအတြက္ကို အခြန္ထမ္းမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အႀကံဉာဏ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ မ်ားဟာ မ်ားစြာ အက်ိဳးရွိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

နာယကႀကီးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား

          စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီ၊ အဖြဲ႕အစည္း မ်ား၏အကူအညီ၊ ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ အာရွဘဏ္မ်ား၏အကူအညီ၊ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုရယူျခင္းဟာ လိုအပ္တာအမွန္ပင္ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔တစ္ေတြ လာေရာက္ကူညီ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကလၽွင္လည္း သူတို႔အတြက္ တန္ရာတန္ေၾကး ျပန္ေပးလိုက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာလည္း သဘာဝက်ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံ၏ အမ်ားစုျဖစ္ေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ ေမြးျမဴေရးသမားမ်ား၏ ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့နည္းေရးအတြက္ စီမံကိန္းအသြင္ျဖင့္ ဥပေဒမ်ားျပဌာန္း ေဆာင္႐ြက္ ေပးလၽွင္ေအာက္ေျခအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ စီမံ ေဆာင္႐ြက္ေပးလၽွင္ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဆင္းရဲမႈရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ခဏခ်င္းပင္ က်ဆင္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို ကၽြန္ေတာ္တို႔လႊတ္ေတာ္က ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး အားလုံးႏွင့္ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္သြားရပါမယ္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအ‌ေျခခံဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္ပါ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေပးမည့္ဥပေဒမ်ား အလ်င္အျမန္ထုတ္ျပန္ၿပီး လက္ေတြ႕က်က် ေဆာင္႐ြက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့နည္းေရးအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ ေခ်းေငြပမာဏ၊ အတိုးႏႈန္းထား၊ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည့္ ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ကို ဥပေဒျပ႒ာန္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ လယ္ယာထြက္ကုန္သီးႏွံမ်ားအား အနိမ့္ဆုံးေဈးႏႈန္း သတ္မွတ္ ဝယ္ယူေရးဥပေဒကို အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ကာ ျပ႒ာန္းျခင္းအား လက္ေတြ႕က်က် ေဆာင္႐ြက္ပါလၽွင္ အေႂကြးထူေသာ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေနၾကေသာ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားကို အေကာင္းဆုံး ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးရာေရာက္သလို သီးႏွံမ်ား ထြက္ရွိမႈပမာဏ ပိုမ်ားလာျခင္း၊ အရည္အေသြး ပိုေကာင္းလာျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအခန္းက႑ပါ ပိုမိုတိုးတက္လာကာ အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈ၊ အခြင့္အလမ္း၊ လုပ္ခလစာျမင့္မားလာမႈမ်ားကို လယ္ယာလုပ္သားမ်ားသာမက အျခားလုပ္သားမ်ားအတြက္ပါ ပိုမိုရရွိလာမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ထို႔အတူ ေမြးျမဴေရးသမားမ်ားအတြက္လည္း ေဆာင္႐ြက္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဤစီမံကိန္းသည္ လက္ေတြ႕က်ၿပီး အလ်င္အျမန္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းလာမည့္ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့နည္းေရး စီမံကိန္းပင္ ျဖစ္ပါတယ္။

နာယကႀကီးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား

          ႏိုင္ငံစီးပြားေရးအတြက္၊ ျပည္သူလူထု အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ဘဏ္စနစ္ ေကာင္းမြန္ဖို႔လိုသလို ေငြေၾကးမူဝါဒ (Monetary Policy) ႏွင့္ ဘ႑ာေရးမူဝါဒ (Fiscal Policy) ဟာလည္း အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ထို႔အတူ ႏိုင္ငံစီးပြားေရး အတြက္ သင့္တင့္မၽွတေသာ ေငြလဲႏႈန္းမ်ားရွိဖို႔၊ အထူးသျဖင့္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ အက်ိဳးစီးပြားရွိဖို႔အတြက္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံထြက္ကုန္၊ ထုတ္ကုန္မ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံသုံးေငြ ထိုက္တန္စြာရဖို႔အတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထိုသို႔ ေဆာင္႐ြက္ရာမွာ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ ေငြေၾကးတန္ဖိုး မလိုအပ္ပဲျမင့္မားေအာင္ ဖန္တီး ျပဳလုပ္မႈကိုမခံပဲ ႏိုင္ငံစီးပြားေရး ဆက္လက္ေကာင္းမြန္ေနေအာင္ ေငြလဲႏႈန္းမ်ားကို သင့္ေတာ္သလို ထိန္းၫွိေပးလို႔ စီးပြားေရးေကာင္းလာၿပီး ဆက္လက္ ေကာင္းေအာင္လည္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္တဲ့ႏိုင္ငံမ်ားကို သိသာထင္ရွားစြာ ေတြ႕ျမင္ေနပါလ်က္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံဟာ ထိုႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ ဘာလို႔မက်င့္သုံးႏိုင္ရတာလဲ ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ေမးစရာျဖစ္လာပါတယ္။ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းႏွင္‌့ အလုပ္သမားမ်ား၏ ဝင္ေငြ တစ္ဦးခ်င္း ဝင္ေငြ Per Capital Income ကို ႏိုင္ငံျခားေငြႏွင္‌့ ေဖာ္ျပရာမွာ အျမင္ေကာင္း ေအာင္၊ ကိန္းဂဏန္းမ်ားေအာင္ တစ္ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္း (၈၅၀)က်ပ္ ဝန္းက်င္မွာပဲ ထားေနတာလား၊ တစ္ေဒၚလာ (၉၅၀)၊ (၁၀၀၀)ႏႈန္း ဝန္းက်င္ထားရွိေဆာင္႐ြက္မွ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူအတြက္ေကာင္းမွာကို သိလ်က္ႏွင့္ မ်က္ကြယ္ျပဳေနၾကတာလား ဆိုတဲ့အသံေတြ -
          ျပည္တြင္းစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးသမားမ်ားသာမက ကုန္ထုတ္လုပ္သူ CMP လုပ္ခလစာစားေနသူမ်ားဟာ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းေၾကာင္‌့ အခက္အခဲေတြ ေရာက္ေနတာကို မ်က္ကြယ္ျပဳထားတာဟာ ေကာင္းၾကသလား၊ တာဝန္ေက် ၾကသလားဆိုတဲ့ ၿငီးတြားသံေတြ ၾကားသိေနရၿပီ။ ဒီအသံေတြ ဟာလည္း မွန္ေနၿပီဆိုရင္။
          တကယ္လို႔ တာဝန္ယူဖို႔၊ တာဝန္ခံဖို႔ အခက္အခဲရွိေနၾကလၽွင္လည္း ျပည္သူ႕ဆႏၵ၊ ျပည္သူ႕ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးပါမယ္လို႔ ခံယူထားတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္က တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံ ေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႔ လိုပါၿပီ။ လိုၿပီလို႔ဆိုရင္ လိုအပ္ေသာ ၫွိႏႈိင္း ဆုံးျဖတ္ေဆာင္႐ြက္မႈေတြ အျမန္လုပ္ဖို႔ လိုအပ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုပါတယ္။
          အလ်ဥ္းသင့္လို႔ ႐ုရွားႏိုင္ငံမွာ ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္မ်ား ေ႐ြးခ်ယ္တာဝန္ေပးမႈကို တင္ျပလိုပါတယ္။ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ကို ေအာက္လႊတ္ေတာ္က ဒုတိယဥကၠ႒ကို အထက္လႊတ္ေတာ္က ေ႐ြးခ်ယ္ေပးရၿပီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ကို ေအာက္လႊတ္ေတာ္က၊ ဒုတိယစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ကို အထက္လႊတ္ေတာ္က ေ႐ြးခ်ယ္ တာဝန္ေပးပါတယ္။ ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြမ်ားကို စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က စစ္ေဆးေပးေန ျခင္းဟာ ျပည္သူ႕ေငြကို ဗဟိုဘဏ္က စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းၿပီး ဘဏ္ႏွင့္ ေငြေၾကးက႑ကို ေကာင္းမြန္ခိုင္မာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္သလို ထိုျပည္သူ႕ေငြမ်ားကို စာရင္းစစ္က စစ္ေဆးၾကပ္မတ္ေပးၿပီး ျပည္သူမ်ားကို တာဝန္ယူ တာဝန္ခံ ေဆာင္႐ြက္ေပးေနၾကပါတယ္။ ဘယ္လိုစနစ္ပဲ က်င့္သုံးက်င့္သုံး  ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာေငြေၾကးက႑ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ေငြေၾကးမ်ားကို စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲၿပီး ျပည္သူလူထုႏွင့္တိုင္းျပည္ စီးပြားေရးအ‌ေျခအေန ေကာင္းေအာင္၊ အဆင္ေျပတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ေငြေၾကးမ်ားကို စည္းစနစ္က်က်ႏွင့္ မွန္မွန္ကန္ကန္သုံးစြဲမႈရွိေရးအတြက္ စစ္ေဆးေပးရတဲ့ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္တို႔၏ အခန္းက႑ဟာ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ အတြက္ ယင္းတို႔ကို ဥပေဒႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အားေပးကူညီေဆာင္႐ြက္ရန္သင့္ပါေၾကာင္း တင္ျပ အပ္ပါတယ္။

နာယကႀကီးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား

          ကၽြန္ေတာ္တို႔ မွတ္သားနာယူဘူးပါတယ္။
          ေျခာက္တိုင္းလည္းမေၾကာက္ႏွင္‌့၊ မေၾကာက္ပဲလဲမေနနဲ႔။
          ေျမႇာက္တိုင္းလည္း မ‌ေျမာက္ႏွင့္၊မ‌ေျမာက္ပဲလဲမေနနဲ႔။
          ေခ်ာ့တိုင္းလည္း မေျပာ့နဲ႔၊ မ‌ေျပာပဲလဲမေနနဲ႔ ဆိုတဲ့စကား။
          ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ စိတ္ေကာင္းေစတနာမ်ားျဖင္‌့ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ပကတိ အေျခအေနမ်ားအေပၚ ဥာဏ္ပညာအေျမာ္အျမင္ျဖင့္ မွန္ကန္စြာ ႐ႈျမင္ ဆင္ျခင္ သုံးသပ္ၿပီး ရဲဝံ့စြာ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္႐ြက္ၾကရမည့္အခ်ိန္သို႔ ေရာက္ေနပါၿပီ။
နာယကႀကီးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား
          နိဂုံးခ်ဳပ္တင္ျပလိုပါသည္မွာ-
          (၁)     ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား ကိုယ့္ဂုဏ္ ကိုယ့္သိကၡာႏွင့္ ေနထိုင္စားေသာက္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ သာမန္သုံးေငြေခါင္းစဥ္ေအာက္က အခ်ိဳ႕ေသာ အတိုင္းအတာအထိ ေျပာင္းလဲၿပီး ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လစာ၊ စရိတ္ကို သင့္တင့္မၽွတစြာျဖည့္ဆည္းေပးေရး၊ " ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ သာမန္ သုံးေငြမ်ားကို ထပ္ေတာင္းရန္ မလိုပဲႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ ။ "
          (၂)     ဆင္းရဲမႈေလၽွာ႔ခ်ရန္ စီမံကိန္းအသြင္ျဖင့္ ေတာင္သူလယ္သမား၊ ေမြးျမဴေရး သမားမ်ား အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ေပးေသာဥပေဒ ျပ႒ာန္းၿပီး လက္ေတြ႕က်က် ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္႐ြက္ေပးေရး၊ အလုပ္လက္မဲ့ ပေပ်ာက္ေရးအတြက္လည္း စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ရန္။
          (၃)     ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရး ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ လိုအပ္က ဥပေဒ ျပဳေရးႏွင့္ ေငြေၾကးသုံးစြဲခြင့္ ခိုင္မာစြာရွိရန္ ဆုံးျဖတ္ေပးေရး။
          (၄)     ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရမည္ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္သူလူထုထံမွ ေကာက္ခံမည့္ အခြန္ဥပေဒမ်ား ျဖစ္သည့္  သက္ဆိုင္ရာ႒ာနအသီးသီးက ထုတ္ျပန္ထားေသာ ဥပေဒမ်ား၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ရသုံးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းႏွင့္အတူတင္ျပေစၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ျဖင့္ ဥပေဒျပဳေရး။
          (၅)     ႏိုင္ငံအႏွံ႔တြင္ရွိေနေသာ တြဲဖက္ေက်ာင္း၊ မူလြန္ေက်ာင္း၊ ကိုယ့္အား ကိုယ္ကိုးေက်ာင္း၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွာ ရပ္႐ြာ ျပည္သူလူထုေငြေၾကးျဖင့္  အမွန္ခန္႔အပ္ သင္ၾကားေပးေနတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား စိစစ္အတည္ျပဳၿပီး ထိုက္သင့္ေသာ ေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ခ်ီးျမႇင့္မႈကို လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္အစမွာ ေပးအပ္ေရး။
          (၆)     ေဆးေက်ာင္းေအာင္ၿပီး အလုပ္သင္ဆရာျဖစ္ၿပီး ဆရာဝန္မ်ားအား လိုအပ္ခ်က္အရ အလုပ္အရင္ခန္႔ၿပီး ေနာင္မွလိုအပ္ေသာ သင္တန္း တက္ေရးႏွင့္ ေက်းလက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ မကြာဟေရးအတြက္ ေဆး႐ုံ ေဆးခန္း အဆင့္ဆင့္ တိုးခ်ဲ႕ေရးႏွင့္  ဆရာဝန္၊သူနာျပဳ ခန္႔အပ္ေပးႏိုင္ရန္ လႊတ္ေတာ္မွ နည္းလမ္း တစ္ခုခုနဲ႔ ခ်မွတ္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ေဆာင္႐ြက္ေပးေရး။
          (၇)     အထက္ပါ တင္ျပခ်က္မ်ားမွ ဆက္စပ္သက္ဆိုင္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားအား ဤ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ရသုံးမွန္းေျခ၊ အခြန္ဥပေဒ မ်ားတြင္ တစ္ေပါင္းတစ္စည္းတည္း ဆုံးျဖတ္၍ျပ႒ာန္းၿပီး ျပည္သူလူထု၏ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးၾကရာတြင္-
                   အမ်ားအက်ိဳး    ႐ြက္သယ္ပိုးက
                   ခႏိုးခနဲ႔  ဆိုကဲ့ရဲ႕လည္း
                   မ႐ြဲ႕မေစာင္း     ကိုယ့္လမ္းေၾကာင္းကို
                   စိတ္ေကာင္းႏွင္‌့ယွဥ္      ေရွး႐ႈႏွင္ေလာ့
          ဆိုတဲ့ ဆိုစကားအတိုင္း ေဆာင္႐ြက္သြားၾကဖို႔ နာယကႀကီးမွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပတိုက္တြန္းရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္။

Pyithu Hluttaw - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီ သတင္းမ်ား ဖတ္ရႈႏိုင္ဖုိ ့ facebook "like" ကုိ ႏွိပ္ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကုိ လည္း သတင္းမ်ား ဆက္သြယ္ေပးပုိ ့ႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Advertisement

 

အသစ္ တင္သမွ် သတင္းမ်ား အလို အေလွ်ာက္ပုိ ့ ေပးပါမည္

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး

တစ္ပတ္အတြင္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ သတင္းမ်ား

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား