အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္း ဥပေဒၾကမ္းအား အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳShare/Bookmark
4222
လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမ်ား မက်င္းပမီ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေတြ႔ရစဥ္
၂၀၁၁ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ပထမအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း ဆ႒မေန႔တြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း ဥပေဒၾကမ္းအား အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ယင္းဥပေဒၾကမ္း တြင္ ေဆး႐ုံ၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ သာသနိက အေဆာက္အဦ၊ ေလဆိပ္၊ ဘူတာ႐ုံ၊ ခရီးသည္တင္ ယာဥ္ရပ္နား စခန္း၊ ဆိပ္ကမ္း သုိ႔မဟုတ္ သံတမန္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တပ္မေတာ္ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕အေဆာက္အအုံ တစ္ခုခုမွ ကိုက္ ၅၀၀ အတြင္းတြင္ ဆႏၵျပျခင္းမျပဳရ အခ်က္ ပါ၀င္သည္။
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစံထြန္းက အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္း ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာကို ဖတ္ၾကားရွင္းလင္းခဲ့သည္။
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစံထြန္း ဖတ္ၾကားရွင္းလင္းခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာပါ အခ်က္မ်ားအရ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနမွ တင္ျပသည့္ ဥပေဒပါအခ်က္မ်ားကို အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီက ျမန္မာစာသဒၵါ ေရးထုံးႏွင့္ညီညြတ္ေစရန္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ဥပေဒေရးထုံး ႏွင့္ ညီညြတ္ေစရန္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ျခင္း စသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း ဥပေဒ ၾကမ္းအား အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ယင္းဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေဆး႐ုံ၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ သာသနိက အေဆာက္အဦ၊ ေလဆိပ္၊ ဘူတာ႐ုံ၊ ခရီးသည္ တင္ယာဥ္ရပ္နားစခန္း၊ ဆိပ္ကမ္း သုိ႔မဟုတ္ သံတမန္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တပ္မေတာ္ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ အေဆာက္အအုံတစ္ခုခုမွ ကိုက္ ၅၀၀ အတြင္းတြင္ ဆႏၵျပျခင္း မျပဳရအခ်က္ ပါ၀င္
ဥပမာ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန မွ တင္ျပသည့္ ဥပေဒပါ အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဥပေဒအစား လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီက အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္းဥပေဒဟု ျပင္ဆင္ အၾကံျပဳခဲ့ၿပီး ဥပေဒေရးထုံးအရ ဗဟု၀ုစ္အစား ဧက၀ုစ္သာ အသုံးျပဳရသျဖင့္ ဥပေဒအမည္ပါမ်ားအား ျဖဳတ္သင့္၍ ျပင္ဆင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္ဟူ၍ ရွင္းလင္းခဲ့သည္။
ထို႔ျပင္ အလုပ္သမား၀န္ႀကီး ဌာနမွ တင္ျပသည့္ ဥပေဒပါ “အလုပ္ပိတ္ျခင္း ဆိုသည္မွာ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈတစ္ခုခု တြင္ ညႇိႏိႈင္း၍မရေတာ့သည့္ အေျခအေနႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္၍ အလုပ္ရွင္က လုပ္ငန္းတစ္ခုခု၏ အလုပ္လုပ္ေသာ ေနရာကို ယာယီပိတ္ျခင္း၊ အလုပ္ကို ေခတၱရပ္ဆိုင္းထားျခင္း သို႔မဟုတ္ အလုပ္ခြင္ရွိ အလုပ္သမားမ်ားအား ဆက္လက္ အလုပ္လုပ္ခြင့္မျပဳျခင္းကို ဆိုသည္။” ကို လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီက “အလုပ္ပိတ္ျခင္းဆိုသည္ မွာ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈ တစ္ခုခုတြင္ ညႇိႏိႈင္း၍ မရႏိုင္သည့္ အေျခအေန၌ အလုပ္ရွင္က လုပ္ငန္းတစ္ခုခု၏ အလုပ္လုပ္ေသာ ေနရာကို ယာယီပိတ္ျခင္း၊ အလုပ္ကို ေခတၱရပ္ဆိုင္းထားျခင္း သို႔မဟုတ္ အလုပ္ခြင္ရွိ အလုပ္သမားမ်ားအား ဆက္လက္ အလုပ္လုပ္ခြင့္မျပဳျခင္းကို ဆိုသည္။”ဟူ၍ ျပင္ဆင္အၾကံျပဳခဲ့ၿပီး ဥပေဒေရးထုံးႏွင့္ ျမန္မာစာသဒၵါ ေရးထုံးႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းခဲ့သည္။
အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္းဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၆) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာတင္ေရႊက ေဆြးေႏြးခဲ့သလို အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္ ကလည္း ေဒါက္တာတင္ေရႊ၏ ေဆြးေႏြးခ်က္အေပၚ ျပန္လည္ေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ အလုပ္သမား၀န္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္က အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္း ဥပေဒၾကမ္းအား အတည္ျပဳရန္အဆို ျပဳခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေထာက္ခံခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္း ဥပေဒၾကမ္းအား အတည္ျပဳရန္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ ရယူသည့္အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က သေဘာ တူပါသလား သုံးႀကိမ္ ေမးျမန္းခဲ့ရာ သေဘာမတူသည့္သူ မရွိသျဖင့္ အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္းဥပေဒၾကမ္းအား အတည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

Share/Bookmark

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အချိန်နဲ့တပြေးညီ သတင်းများ ဖတ်ရှုနိုင်ဖို့ facebook "like" ကို နှိပ်ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကို လည်း သတင်းများ ဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
 

Advertisement

 

အသစ် တင်သမျှ သတင်းများ အလို အလျှောက်ပို့ ပေးပါမည်

ကျန်းမာရေးနှင့် ဖျော်ဖြေရေး

တစ်ပတ်အတွင်း စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ သတင်းများ