ICJ ်မႏၼာ ေလြ္ာကႅဲခ္က္ ဂမၻီယာ ေတာင္းဆိုခ္က္ေပၚ ေမခ္ဖ္ကၷိုင္ဟဳ ကႏၸါေမာကၡ သုံးသပ္

(Unicode)⤵⤵⤵
ICJ ႏိုင္ငံတကာတရား႐ုံးမြာ ေမန႔ ဗုဒၶဟူးေန႔က ႏိုင္ငံေတာ္အတိုငၸငၡံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာငၦႏ္းစုၾကၫ္ရဲ႕ ေလြ္ာကႅဲြခ္က္ေၾတဟာ ICJ တရားသူႀကီးေၾတ လကၡံစၪ္းစား ဆုံး်ဖတၼယ့္ ႐ိုဟငၢ္ာေၾတကို အကာအၾကယ္ေပးေရး ေအရးေပၚ ၾကား်ဖတၥီမံေဆာင္႐ၾကၼ္ား ခ္မြတ္ေပးဖို႔ ဆိုတဲ့ ဂမၻီယာရဲ႕ ေတာင္းဆိုခ္ကၠိဳ ခုခံေခ္ပႏိုင္်ခင္း မ႐ြိခဲ့ေၾကာင္း ေအမရိကႏၸါေမာကၡတဦးက သုံးသပၸါတယ္။ ေဒၚေအာငၦႏ္းစုၾကၫ္ ဘကၠ တရား႐ုံးမြာ ခုခံေလြ္ာကႅဲ ခဲ့တဲ့ အခ္က္ေၾတနဲ႔ ပတ္သကႅိဳ႕ အမႈကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ George Washington တကၠသိုလၠ ်မႏၼာ့ေအရးေလ့လာသူ ႏိုင္ငံတကာေရးရာ ပါေမာကၡ Christina Fink ကို မအင္ၾကင္းႏိုငၠ ဆက္ၾသယ္ေမး်မႏ္းရာမြာ သူက အခုလို ေစ်ပာပါတယ္။

Christina Fink ။ ။ ေဒၚေအာငၦႏ္းစုၾကၫ္ရဲ႕ အဓိက ခုခံေခ္ပတဲ့အခ္က္ေၾတက ်ဖစၷိုင္ေခ္ ႐ြိခဲ့တဲ့ စစ္ရာဇဝတၠ္ဴးၾလႏၼႈကို တေပၼတာ္ေရာ အရပ္သားအစိုးရပါ စုံစမ္းစစ္ေဆးဖို႔ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းခဲ့တာ အ်ပင္ ႏိုင္ငံထဲမြာ႐ြိေနတဲ့ ႐ိုဟငၢ္ာေၾတကို အကူအညီေေၾတပးေနၿပီး တဖကၷိုင္ငံ ဒုကၡသၫၥခႏ္းေၾတမြာ ႐ြိေနသူေၾတကို ေနရပ္်ပႏၷိုင္ေရး ျခင့္်ပဳထားေၾကာင္း စတာေၾတ်ဖစၸါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ တကယႅိဳ႕မ္ား လူမ္ိဳးတုႏ္းသတ္်ဖတၼႈေၾတ႐ြိခဲ့ရင္ တေပၼတာၷဲ႔ အရပ္သားအစိုးရ ေအနနဲ႔ ဒီလို လုပ္ရပၼ္ိဳးေၾတကို ်ပဳလုပၼြာ မဟုတၻဴးလို႔ တုန႔္်ပႏ္ ေခ္ပခဲ့တာ်ဖစၸါတယ္။ ဒါေပမယႅိဳ႕ က္မ်မငၱာက စစ္ရာဇဝတၠ္ဴးၾလႏၼႈနဲ႔ လူမ္ိဳးတုႏ္းသတ္်ဖတၼႈ ျစျပၥဲခ္က္ေၾတ၊ ်မႏၼာႏိုင္ငံထဲမြာ က္ႏ္႐ြိေေနသးတဲ့ ႐ိုဟငၢ္ာေၾတရဲ႕ ဆိုး႐ျားလြတဲ့ ေအ်ခေအေနၾတကို ေ်ဖ႐ြင္းဖို႔ တေပၼတာၷဲ႔ အရပ္သား အစိုးရဘကၠ စီမံေဆာင္႐ၾကၼႈ အနၫ္းငယ္ စတင္ေနတာကို လကၡံႏိုငၱယ္ ဆိုေပမဲ့ ႐ိုဟငၢ္ာ အရပ္သားေၾတေအပၚ က္ဴးၾလႏၡဲ့တဲ့ ႀကီးမာ်ပင္းထႏႅြတဲ့ ႏြိပၥက္ညႇၪ္းပမ္းမႈ အတိုင္းအတာ ပမာဏကို ေ်ဖ႐ြင္းဖို႔ အၾတက္ လုံေလာကၼႈမ႐ြိပါဘူး။

ဥပမာ- အိမၳဲမြာ ေကလးေၾတကို ပိတ္ေလြာင္ၿပီး မီးရႈိခဲ့တဲ့ ်ဖစ္ရပ္ေၾတအၾတက္ တရားမြ္တမႈဆိုတာ ဘာလဲ။ ဒါအ်ပင္ ်မႏၼာႏိုင္ငံမြာ ႐ိုဟငၢ္ာ အသိုင္းအဝိုင္းအၾတက္ လူမဆႏၲဲ့်ဖစ္ရပ္ေၾတ ရငၦိဳင္ေနရတဲ့ေအ်ခေအနကို ေဒၚေအာငၦႏ္းစုၾကၫ္ တိတိက္က္ ႐ြင္း႐ြင္းလင္းလင္း ေ်ဖ႐ြင္းေ်ပာဆို်ခင္း မ႐ြိခဲ့ပါဘူး။ ႏြစ္ေပါင္း ခုႏြစၷြစ္ ၾကာ်မင့္ၿပီး အခ္ိႏၼြာေတာင္ သံဆူးႀကိဳးေၾတနဲ႔ ဝိုင္းရံထားတဲ့ ်ပၫၱျင္းက အတင္းအဓမၼ ေနရပ္ေ႐ႊ႕ေ်ပာင္းသူေေၾတနထိုငၱဲ့ စခႏ္းေၾတမြာ လူေပါင္းမ္ားျစာ ပိတ္ေလြာငၳားၿပီး အသက္ေျမးဝမ္းေက္ာင္းျခင့္ ေမပးတာ၊ ပညာေရးနဲ႔ က္ႏ္းမာေရးေစာင့္ေ႐ြာင့ၼႈေၾတ ဘာေၾကာင့္ ေမပးတာလဲ။

အင္ၾကင္းႏိုင္။ ။ ေဒၚေအာငၦႏ္းစုၾကၫ္ ေလြ္ာကႅဲခ္ကၳဲမြာ- ရခိုင္်ပၫၷယ္ေ်မာကၸိဳင္းမြာ စစၱပ္ရဲ႕ ကိုျငၱယၼႈေၾတနဲ႔ ပတ္သကႅိဳ႕ သူ႔ဘကၠ တိုက္႐ိုက္ စစၱပၠ တာဝႏ္႐ြိသူေၾတနဲ႔ ေ်ပာဆိုမႈ တခ္ိဳ႕႐ြိခဲ့တာ၊ စစ္ရာဇဝတၼႈေၾတနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ၂၀၀၈ ၿဖဲ႕စၫ္းပုံ ေအ်ခခံဥေပဒ အရ အရပ္သားအစိုးရက အ်ပစ္ေပး ေအရးယူလို႔မရဘဲ စစၻကၦိဳင္ရာဘကၠပဲ တရားစီရငၸိဳျငၡင့္႐ြိတာေၾတကို ေ်ပာၾသားတဲ့ေနရာမြာ စစၱပၠ လုပ္ေဆာငၡ္က္ေၾတနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ သူ႔ဘကၠ အကန႔္အသတၱခ္ိဳ႕ ႐ြိေနတယၦိဳတဲ့ ေသဘာမ္ိဳး ေ်ပာၾသားတာပါ။ ဒါေပမယ့္ ်မႏၼာစစၱပ္ရဲ႕ ေ်ပာျခင့္ရက ေမန႔က ၿဗီအိုေအကို ေ်ပာတဲ့အထဲမြာေတာ့- ရခိုင္်ပၫၷယ္ ေအရးနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ အစိုးရရဲ႕ ၫျႏ္ၾကားမႈေအာကၼြာ သူတို႔ေဆာင္႐ၾကၡဲ့တာသာ ်ဖစၱယႅိဳ႕ ေ်ပာပါတယ္။ ဒီေအပၚမြာ ပါေမာကၡFink ရဲ႕ အ်မငၻယႅိဳ႐ြိလဲ။

Christina Fink ။ ။ ARSA ရဲ႕တိုကၡိဳငၼႈကို ႏြိမၷင္းဖို႔ စစၱပၠိဳ ေဒၚေအာငၦႏ္းစုၾကၫၠ ျခင့္်ပဳမိန႔္ ေပးခဲ့တယၦိဳေပမဲ့ အရပ္သားေၾတေအပၚ စစၱပၹကၠ စစ္ရာဇဝတၠ္ဴးၾလႏၹိဳ႕ထိ သူ႔ေအနနဲ႔ ေ်ပာခဲ့တာ မဟုတၸါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ စစၱပ္ရဲ႕ တာဝႏၠ- ပဋိပကၡမြာ အဓိကပါေနတဲ့သူေၾတက ဘယ္သဴေၾတလဲ၊ ဥေပဒနဲ႔အညီ ဘယႅိဳေ်ဖ႐ြင္းႏိုငၼလဲ စတဲ့ က္ယၠ္ယ္်ပန႔္်ပန႔္ အမ္ားက လကၡံထားတဲ့ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈႏ္းေၾတနဲ႔အညီ လိုကၷာေဆာင္႐ၾကၹိဳ႕်ဖစၸါတယ္။

အင္ၾကင္းႏိုင္။ ။ အဲေတာ့ ေမန႔က ်မႏၼာဘကၠ ခုခံ ေခ္ေပလြ္ာကႅဲခ္က္ၿပီးၾသားတဲ့ ေနရာမြာ ေဒၚေအာငၦႏ္းစုၾကၫ္ေအနနဲ႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ ်ပႏ္ၿပီး ေခ္ပႏိုငၡဲ့တယႅိဳ႕ ်မငၸါလား။

Christina Fink ။ ။ ်မႏၼာဘကၠ ႀကိဳးစားၿပီး ခုခံေခ္ေပနတာက သူ႔တို႔ေအ်ခေအနကို နားလၫ္ေပးဖို႔၊ အၾလႏ္ႀကီးမားလြတဲ့ ်ပစၼႈက္ဴးၾလႏၼႈေၾတကို တိုက္႐ိုကၳိပၱိဳက္ ကိုျငၱယၱာထက္ ႏိုင္ငံၾတင္းမြာပဲ ကိုယ့ၻာသာ ကိုယ္ေ်ဖ႐ြင္းျခင့္ေပးဖို႔ စတာေၾတပဲ်ဖစၸါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခု တရား႐ုံးက စစ္ေဆးၾကားနာတဲ့ကိစၥမြာ ေဒၚေအာငၦႏ္းစုၾကၫ္ ေလြ္ာကႅဲခ္ကၠ တဖကၠ တင္်ေပလြ္ာကႅဲခ္က္ နဲ႔ ႀကဲႀလဲေနပါတယ္။ ဂမၻီယာကဘက္ ေ်ပာတာက လူမ္ိဳးတုႏ္းသတ္်ဖတၼႈ ်ဖစၱယ္။ ေဒၚေအာငၦႏ္းစုၾကၫ္ေ်ပာေနတာက ကိုယ့ၻာသာကိုယ္ ကိုျငၱယ္ေ်ဖ႐ြင္းျခင့္်ပဳဖို႔ တုန႔္်ပႏ္ေ်ပာဆိုခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုၾကားနာၿပဲမြာ ေ်ပာေနတာက လူမ္ိဳးတုႏ္းသတ္်ဖတၼႈ ဟုတၼဟုတၦိဳတဲ့ အခ္ကၼဟုတၸါဘူး။ ႐ိုဟငၢ္ာ အသိုင္းအဝိုင္းကို အကာအၾကယ္ေပးဖို႔ ်မႏၼာေအပၚ ေအသအခ္ာ ဘယႅိဳ စီရငၠိဳျငၱယၼလဲ၊ အနာဂတ္ တရားစီရငၼႈအၾတက္ ေအထာက္အထားေၾတကို ခိုငၼာေအာင္ ဘယႅိဳစုေဆာင္းႏိုငၼလဲ စတာေၾတပဲ်ဖစၸါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဒၚေအာငၦႏ္းစုၾကၫ္ရဲ႕ ေလြ္ာကႅဲခ္ကၳဲမြာ ်မႏၼာအစိုးရေအနနဲ႔ ဒီအခ္က္ေၾတကို လကၡံ်ခင္း ႐ြိမ႐ြိဆိုတာကို တုန႔္်ပႏ္ေ်ပာဆို်ခင္း မ႐ြိခဲ့ပါဘူး။

ၾကာသေပတးေန႔ မြာေတာ့ ICJ တရား႐ုံးမြာ ဂမၻီယာနဲ႔ ်မႏၼာ ႏြစၻက္အ်ပႏ္အလြႏ္ အၿပီးသတ္ေလြ္ာကႅဲခ္က္ေၾတကို ႏႈတၷဲ႔ တင္ၾသင္းၾကမြာ်ဖစၸါတယ္။

(Zawgyi)⤵⤵⤵

ICJ ျမန္မာ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ဂမ္ဘီယာ ေတာင္းဆိုခ်က္ေပၚ မေခ်ဖ်က္ႏိုင္ဟု ကန္ပါေမာကၡ သုံးသပ္

ICJ ႏိုင္ငံတကာတရား႐ုံးမွာ မေန႔ ဗုဒၶဟူးေန႔က ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေလွ်ာက္လဲွခ်က္ေတြဟာ ICJ တရားသူႀကီးေတြ လက္ခံစဥ္းစား ဆုံးျဖတ္မယ့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြကို အကာအကြယ္ေပးေရး အေရးေပၚ ၾကားျဖတ္စီမံေဆာင္႐ြက္မ်ား ခ်မွတ္ေပးဖို႔ ဆိုတဲ့ ဂမ္ဘီယာရဲ႕ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ခုခံေခ်ပႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္ပါေမာကၡတဦးက သုံးသပ္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘက္က တရား႐ုံးမွာ ခုခံေလွ်ာက္လဲ ခဲ့တဲ့ အခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အမႈကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ George Washington တကၠသိုလ္က ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူ ႏိုင္ငံတကာေရးရာ ပါေမာကၡ Christina Fink ကို မအင္ၾကင္းႏိုင္က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာမွာ သူက အခုလို စေျပာပါတယ္။

Christina Fink ။ ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အဓိက ခုခံေခ်ပတဲ့အခ်က္ေတြက ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ရွိခဲ့တဲ့ စစ္ရာဇဝတ္က်ဴးလြန္မႈကို တပ္မေတာ္ေရာ အရပ္သားအစိုးရပါ စုံစမ္းစစ္ေဆးဖို႔ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းခဲ့တာ အျပင္ ႏိုင္ငံထဲမွာရွိေနတဲ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြကို အကူအညီေတြေပးေနၿပီး တဖက္ႏိုင္ငံ ဒုကၡသည္စခန္းေတြမွာ ရွိေနသူေတြကို ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ေရး ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း စတာေတြျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ တကယ္လို႔မ်ား လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈေတြရွိခဲ့ရင္ တပ္မေတာ္နဲ႔ အရပ္သားအစိုးရ အေနနဲ႔ ဒီလို လုပ္ရပ္မ်ိဳးေတြကို ျပဳလုပ္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ တုန႔္ျပန္ ေခ်ပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္လို႔ က်မျမင္တာက စစ္ရာဇဝတ္က်ဴးလြန္မႈနဲ႔ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ စြပ္စြဲခ်က္ေတြ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွာ က်န္ရွိေနေသးတဲ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြရဲ႕ ဆိုး႐ြားလွတဲ့ အေျခအေနေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔ တပ္မေတာ္နဲ႔ အရပ္သား အစိုးရဘက္က စီမံေဆာင္႐ြက္မႈ အနည္းငယ္ စတင္ေနတာကို လက္ခံႏိုင္တယ္ ဆိုေပမဲ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အရပ္သားေတြအေပၚ က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ ႀကီးမာျပင္းထန္လွတဲ့ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပမ္းမႈ အတိုင္းအတာ ပမာဏကို ေျဖရွင္းဖို႔ အတြက္ လုံေလာက္မႈမရွိပါဘူး။
ဥပမာ- အိမ္ထဲမွာ ကေလးေတြကို ပိတ္ေလွာင္ၿပီး မီးရႈိခဲ့တဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြအတြက္ တရားမွ်တမႈဆိုတာ ဘာလဲ။ ဒါအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ လူမဆန္တဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့အေျခအေနကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တိတိက်က် ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျဖရွင္းေျပာဆိုျခင္း မရွိခဲ့ပါဘူး။ ႏွစ္ေပါင္း ခုႏွစ္ႏွစ္ ၾကာျမင့္ၿပီး အခ်ိန္မွာေတာင္ သံဆူးႀကိဳးေတြနဲ႔ ဝိုင္းရံထားတဲ့ ျပည္တြင္းက အတင္းအဓမၼ ေနရပ္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသူေတြေနထိုင္တဲ့ စခန္းေတြမွာ လူေပါင္းမ်ားစြာ ပိတ္ေလွာင္ထားၿပီး အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းခြင့္ မေပးတာ၊ ပညာေရးနဲ႔ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာင့္မႈေတြ ဘာေၾကာင့္ မေပးတာလဲ။

အင္ၾကင္းႏိုင္။ ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ထဲမွာ- ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွာ စစ္တပ္ရဲ႕ ကိုင္တြယ္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သူ႔ဘက္က တိုက္႐ိုက္ စစ္တပ္က တာဝန္ရွိသူေတြနဲ႔ ေျပာဆိုမႈ တခ်ိဳ႕ရွိခဲ့တာ၊ စစ္ရာဇဝတ္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အရ အရပ္သားအစိုးရက အျပစ္ေပး အေရးယူလို႔မရဘဲ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာဘက္ကပဲ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိတာေတြကို ေျပာသြားတဲ့ေနရာမွာ စစ္တပ္က လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ သူ႔ဘက္က အကန႔္အသတ္တခ်ိဳ႕ ရွိေနတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳး ေျပာသြားတာပါ။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႕ ေျပာခြင့္ရက မေန႔က ဗြီအိုေအကို ေျပာတဲ့အထဲမွာေတာ့- ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ အစိုးရရဲ႕ ၫြန္ၾကားမႈေအာက္မွာ သူတို႔ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တာသာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒီအေပၚမွာ ပါေမာကၡFink ရဲ႕ အျမင္ဘယ္လိုရွိလဲ။

Christina Fink ။ ။ ARSA ရဲ႕တိုက္ခိုင္မႈကို ႏွိမ္နင္းဖို႔ စစ္တပ္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ခြင့္ျပဳမိန႔္ ေပးခဲ့တယ္ဆိုေပမဲ့ အရပ္သားေတြအေပၚ စစ္တပ္ဖက္က စစ္ရာဇဝတ္က်ဴးလြန္ဖို႔ထိ သူ႔အေနနဲ႔ ေျပာခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ စစ္တပ္ရဲ႕ တာဝန္က- ပဋိပကၡမွာ အဓိကပါေနတဲ့သူေတြက ဘယ္သူေတြလဲ၊ ဥပေဒနဲ႔အညီ ဘယ္လိုေျဖရွင္းႏိုင္မလဲ စတဲ့ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ အမ်ားက လက္ခံထားတဲ့ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းေတြနဲ႔အညီ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။

အင္ၾကင္းႏိုင္။ ။ အဲေတာ့ မေန႔က ျမန္မာဘက္က ခုခံ ေခ်ပေလွ်ာက္လဲခ်က္ၿပီးသြားတဲ့ ေနရာမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ ျပန္ၿပီး ေခ်ပႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ ျမင္ပါလား။

Christina Fink ။ ။ ျမန္မာဘက္က ႀကိဳးစားၿပီး ခုခံေခ်ပေနတာက သူ႔တို႔အေျခအေနကို နားလည္ေပးဖို႔၊ အလြန္ႀကီးမားလွတဲ့ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈေတြကို တိုက္႐ိုက္ထိပ္တိုက္ ကိုင္တြယ္တာထက္ ႏိုင္ငံတြင္းမွာပဲ ကိုယ့္ဘာသာ ကိုယ္ေျဖရွင္းခြင့္ေပးဖို႔ စတာေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခု တရား႐ုံးက စစ္ေဆးၾကားနာတဲ့ကိစၥမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္က တဖက္က တင္ျပေလွ်ာက္လဲခ်က္ နဲ႔ ကြဲလြဲေနပါတယ္။ ဂမ္ဘီယာကဘက္ ေျပာတာက လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ ျဖစ္တယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာေနတာက ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းခြင့္ျပဳဖို႔ တုန႔္ျပန္ေျပာဆိုခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုၾကားနာပြဲမွာ ေျပာေနတာက လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ ဟုတ္မဟုတ္ဆိုတဲ့ အခ်က္မဟုတ္ပါဘူး။ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အသိုင္းအဝိုင္းကို အကာအကြယ္ေပးဖို႔ ျမန္မာအေပၚ အေသအခ်ာ ဘယ္လို စီရင္ကိုင္တြယ္မလဲ၊ အနာဂတ္ တရားစီရင္မႈအတြက္ အေထာက္အထားေတြကို ခိုင္မာေအာင္ ဘယ္လိုစုေဆာင္းႏိုင္မလဲ စတာေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ထဲမွာ ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႔ ဒီအခ်က္ေတြကို လက္ခံျခင္း ရွိမရွိဆိုတာကို တုန႔္ျပန္ေျပာဆိုျခင္း မရွိခဲ့ပါဘူး။

ၾကာသပေတးေန႔ မွာေတာ့ ICJ တရား႐ုံးမွာ ဂမ္ဘီယာနဲ႔ ျမန္မာ ႏွစ္ဘက္အျပန္အလွန္ အၿပီးသတ္ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေတြကို ႏႈတ္နဲ႔ တင္သြင္းၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

အင္ၾကင္းႏုုိင္/VOA Burmese
https://burmese.voanews.com

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အချိန်နဲ့တပြေးညီ သတင်းများ ဖတ်ရှုနိုင်ဖို့ facebook "like" ကို နှိပ်ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကို လည်း သတင်းများ ဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
 

Advertisement

 

အသစ် တင်သမျှ သတင်းများ အလို အလျှောက်ပို့ ပေးပါမည်

ကျန်းမာရေးနှင့် ဖျော်ဖြေရေး

တစ်ပတ်အတွင်း စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ သတင်းများ