ရခိုငၼြာ AA အျခႏ္ေကာကၹိဳ႕႐ြိShare/Bookmark
AA တျပၹဲ႔ဝငၼ္ား။ (ဓာတၸဳံ - ရကၡိဳင့္တေပၼတာ္ - သတင္းႏြင့္ ်ပႏ္ၾကားေရးဌာန)

(Zawgyi / Unicode)

်မႏၼာစစၱပၷဲ႔ စစ္ေရးတင္းမာေနဆဲ ရခိုငႅကၷကၠိဳင္ AA အၿဖဲ႔ေအနနဲ႔ လာမယ့္ ၂၀၂၀ ခုႏြစၼြာ ရခိုင္်ပၫၷယ္အၾတင္း ရခိုင္်ပၫ္သဴ႕အာဏာပိုင္အၿဖဲ႔ ထူေထာင္ၿပီး စီးျပားေရးလုပ္ငႏ္း႐ြငၼ္ားထံ အျခႏ္ေကာကၡံၾသားမယႅိဳ႕ AA တာ၀ႏ္႐ြိသူေၾတက ေ်ပာပါတယ္။ ေဒသခံ စီးျပားေရးလုပ္ငႏ္း႐ြင္ တခ္ိဳ႕ေကတာ့ AA အၿဖဲ႔ေအနနဲ႔ ဘယႅိဳအစီအစၪၷဲ႔ အျခႏ္ေကာကၡံမယၦိဳတာ မသိေသးတဲ့အၾတက္ မြတၡ္က္ေပးဖို႔ ခကၡဲေၾကာင္း ေ်ပာဆိုသလို ရခိုင္်ပၫၷယ္ အစိုးရအၿဖဲ႔ေကတာ့ AA ရဲ႕ ၀ါဒ်ဖႏ္႔မႈ လုပ္ရပႅိဳ႕လၫ္း ေ်ပာဆိုပါတယ္။ အ်ပၫ့္အစုံကို ၿဗီအိုေအ ်မႏၼာပိုင္းသတင္းေထာက္ ႏုိျငၠႏ္းအိႏ္ တင္်ေပပးထားပါတယ္။

ရခိုငႅကၷကၠိဳင္ AA အၿဖဲ႔ေကန သူတို႔အၿဖဲ႔လႈပ္႐ြားရာ ေဒေသၾတမြာ စီမံကိႏ္းနဲ႔ စီးျပားေရးလုပ္ငႏ္း လုပၠိဳင္သဴေၾတထံ ၂၀၂၀ ခုႏြစၠစၿပီး အျခႏ္ေခါင္းစၪၷဲ႔ ေေျငၾကး စတင္ေကာကၡံေတာ့မယႅိဳ႕ AA ေ်ပာျခင့္ရ ခိုင္သဳခက ေ်ပာပါတယ္။

“အစီအစၪ္႐ြိတာေပါ့။ က္ေနာၱဳိ႔ ဦးစီးခ္ဳပၱိဳ႕က တရား၀င္ေ်ပာၿပီးၿပီေလ။ ရက္အတိအက္ေတာ့ မ႐ြိေသးဘူး။ ဒါေပမယ့္လို႔ ဒီ ၂၀၂၀ ်ပၫ့္မြာေတာ့ က္ေနာၱဳိ႔ အဲဒါကို လုပ္်ဖစ္ေအာငႅဳပၼယ္။ အဓိကေကတာ့ စီးျပားေရးလုပ္ငႏ္း အႀကီးေၾတပဲဗ္ေနာ္။ သာမႏ္ လကႅဳပႅကၥားေေၾတတာ့ မဟုတၸါဘူး။ အဓိကေကတာ့ စီးျပားေရးလုပ္ငႏ္း အႀကီးစားေၾတပါ။”

လက္႐ြိ ရခိုင္်ပၫၱျင္းမြာ႐ြိတဲ့ စီမံကိႏ္းနဲ႔ စီးျပားေရးလုပ္ငႏ္းေၾတကို စိစစ္ေနဆဲလို႔ ခိုင္သဳခက ဆိုပါတယ္။

ရခိုင္်ပၫၷယ္အၾတင္း လိုအပၡ္က္အရ ရခိုင္်ပၫ္သဴ႕အာဏာပိုင္အၿဖဲ႔ ထူေထာင္ၾသားမယႅိဳ႕လၫ္း ခိုင္သဳခက ဆက္ေ်ပာပါတယ္။

“ရခိုင္်ပၫ္သဴ႕အာဏာပိုင္အၿဖဲ႔ ထူေထာင္ၾသားဖို႔ေတာ့ ႐ြိတာေပါ့။ ေအ်ခေအနရဲ႕ လိုအပၡ္က္အေရပါ့ေနာ္။ က္ေနာၱိဳ႕ရဲ႕ ေအနအထားေအပၚ မူတၫ္ၿပီးေတာ့ က္ေနာၱဳိ႔လုပၱာ ်ဖစၱယ္။ ထိႏ္းခ္ဳပၼႈ ဘယ္ေလာက္႐ြိလဲ ဆိုတဲ့ဥစၥာေကတာ့ အဲဒီလိုမ္ိဳး ေ်ပာဖို႔ေကတာ့ ခကၱာေပါ့။ ေ်ပာမယၦိဳလို႔႐ြိရင္ေတာ့ က္ေနာၱိဳ႕ ရခိုငၱ်ပၫႅဳံးေကတာ့ ်ဖႏ္႔ၾကကၳားမႈေတာ့ ႐ြိတယ္။ ရခိုင့္တပ္ေတာၠေတာ့ က္ေနာၱဳိ႔ ရခိုင္်ပၫ္အႏြံ႔မြာေတာ့ က္ေနာၱဳိ႔ ေအ်ခစိုကၳားၿပီးၿပီေပါ့ေနာ္။”

ရခိုငႅကၷကၠိဳင္အၿဖဲ႔ေအနနဲ႔ ရခိုင္်ပၫ္သဴ႕ေတာႅြႏ္ေရးအာဏာကို အသိအမြတ္်ပဳမႈကို အဓိက ဦးစားေပးမြာ်ဖစ္ၿပီး ေအကာၾကၡႏၠိဳ မ္ားမ္ားစားစား ေကာကၼြာမဟုတၻဴးလို႔ သူကဆိုပါတယ္။

ရခိုင္်ပၫၷယ္ အစိုးရအၿဖဲ႔၀င္ လုံၿခံဳေရးနဲ႔ နယၥပ္ေရးရာ၀ႏ္ႀကီး ဗိုလၼြဴးႀကီး မင္းသႏ္းေကတာ့ AA အၿဖဲ႔ရဲ႕ ေ်ပာဆိုခ္က္ေၾတဟာ ၀ါဒ်ဖႏ္႔တဲ့လုပ္ရပႅိဳ႕ သုံးသပၸါတယ္။

“ဘယႅိဳေတာ့႐ြိမလဲဗ္ာ။ က္ေနာၱိဳ႕အစိုးရရဲ႕ လႊမ္းမိုးမႈေအာကၼြာ သူတို႔ေရာက္ေနတာပဲ။ သူတို႔အသက္ေတာင္ သူတို႔႐ြင္ေအာင္ မနၫ္း ရပၱၫ္ေနရတယ္။ ဘယ္်ဖစၼလဲ ဒီလိုလုပႅိဳ႕။ က္ေနာၱိဳ႕က ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ တာ၀ႏၡံရတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေၾတဗ္။ ်ပၫ္ေထာင္အစိုးရရဲ႕ တာ၀ႏၡံရတာ။ ရခိုင္်ပၫၷယ္အစိုးရရဲ႕ တာ၀ႏၡံရတာ ်ဖစၱဲ့အၾတက္ ဒီစိတၠဴးယၪ္ ေလြ္ာက္ေ်ပာတဲ့ ဥစၥာေၾတဟာ သူတို႔ပါးစပၳဲမြာ ႐ြိတဲ့ဟာေၾတကို ၀ါဒ်ဖႏ္႔ၿပီး ေ်ပာတဲ့ဟာ အသံ်ပတဲ့ဟာေၾတပါပဲ။”

AA အၿဖဲ႔ေကန ၂၀၂၀ ခုႏြစၼြာ စီးျပားေရးလုပ္ငႏ္း႐ြင္ေၾတထံ အျခႏ္ေကာကၡံေတာ့မယႅိဳ႕ သတင္းၾကားသိေရပမယ့္ ဘယႅိဳအစီအစၪၷဲ႔ လုပ္ေဆာငၼယၦိဳတာ မသိေသးတဲ့အၾတက္ မြတၡ္က္ေပးဖို႔ ခကၡဲေၾကာင္း စစ္ေၾတၿမိဳ႕ စီးျပားေရးလုပ္ငႏ္း႐ြငၱဦး်ဖစ္သဴ ဦးခင္ေမာင္ႀကီးက ေ်ပာပါတယ္။

“ဘယႅိဳမ္ိဳး သူတို႔ ဘယႅိဳအစီအစၪၷဲ႔ သူတို႔လုပၱယ္။ ဘယႅိဳမ္ိဳး ထိခိုကၼႈေၾတ႐ြိတယ္။ အက္ိဳးေက္းဇူးက ဘာ႐ြိတယ္ ဆိုတဲ့ဥစၥာေၾတကို ေအသအခ္ာသိရမြ က္ေနာၱိဳ႕က ်ဖစ္သင့္်ခင္း မ်ဖစ္သင့္်ခင္းေပါ့ေနာ္။ ဒီဟာေၾတ နၫ္းနၫ္းေ၀ဖႏႅိဳ႕ရမြာ ေ်ပာလို႔ရမြာေပါ့ေနာ္။ အခုထိေကတာ့ က္ေနာ္ အဲဒါကို သူမ္ားေ်ပာလို႔သာ သိတာ။ ကိုယၠိဳယၱိဳငၠ ဘာမြ ေေသသခ္ာခ္ာ ေေရရရာရာ မသိေသးဘူး။ ဘယႅိဳအစီအစၪၷဲ႔ သူတို႔ေကာကၼယႅိဳ႕ ေ်ပာေနတာလဲ။ အဲဒါေေၾတတာ့ က္ေနာၱိဳ႕ ေမလ့လာေရသးဘူး။”

ခ္င္း်ပၫၷယ္ ပလက္၀ၿမိဳ႕ေန ေေရၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငႏ္း႐ြငၱဦးေကတာ့ အရငၠ ေေရၾကာင္းခရီးမြာ အျခႏ္ေပးေဆာင္ရတာ မ႐ြိေပမယ့္ လာမယ့ၷြစ္သစၼြာ အျခႏ္ေပးေဆာင္ရမယ့္ေအပၚ အခုလိုေ်ပာပါတယ္။

“AA အၿဖဲ႔နဲ႔ က္ေနာၱဳိ႔ ေက္ာက္ေတာ္-ပလက္၀ ၾသားတဲ့ေန႔မြာ က္ေနာၱိဳ႕ ဒီေမာ္ေတာၷဲ႔ ၾသားတာေပါ့။ တခါမြလၫ္း က္ေနာၱဳိ႔ကို ဒီေကာကၡံတာတို႔ ဘာတို႔ ဟႏ္႔တားတာတို႔ တခါေမြတာ့ ေမၾတ႔ဖူးေသးဘူး က္ေနာၱိဳ႕။ က္ေနာၱိဳ႕က ေအကာၾကၡႏၠိဳ ေပးရမြာပဲ။ ဒါေပမယ့္လၫ္း ဘယၷားေကကာကၼလဲ က္ေနာၱဳိ႔လၫ္း မသိဘူးေလ။ အခက္အခဲေကတာ့ ႐ြိမြာေပါ့ အနၫ္းနဲ႔အမ္ားေတာ့။”

ရခိုင္်ပၫၷယ္အၾတင္း ေေရၾကာင္းခရီးၾသားလာမႈနဲ႔ ကုႏၸစၥၫ္းတင္ေဆာငၼႈ လုပ္ေဆာင္ရင္ AA ရခိုငႅကၷကၠိဳငၱျပၹဲ႔ကို ေအၾကာင္းၾကားဖို႔ AA ဘကၠ ႏုိ၀ငာၻ ၂၈ ရက္ေန႔က သတင္းထုတ္်ပႏၳားပါတယ္။

လက္႐ြိ ရခိုင္်ပၫၷယ္ ဘူးသီးေတာင္၊ ေရသ့ေတာင္၊ ေ်မာက္ဦး၊ မင္း်ပား၊ ေက္ာက္ေတာ္၊ ေ်မပုံ၊ အမ္း၊ ပုဏၰားၾက္ႏ္းၿမိဳ႕နယ္၊ စစ္ေၾတၿမိဳ႕နယၱခ္ိဳ႕နဲ႔ ခ္င္း်ပၫၷယ္ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယၱိဳ႕မြာ ်မႏၼာစစၱပၷဲ႔ ရခိုငႅကၷကၠိဳင္ AA အၿဖဲ႔တို႔အၾကား တိုၾကၸဲ်ဖျစၸားေနတာပါ။

AA ရခိုငႅကၷကၠိဳင္အၿဖဲ႔ ေအနနဲ႔ ရခိုင္်ပၫၷယ္အၾတင္း စီးျပားေရး လုပ္ငႏ္းေၾတေအပၚ အျခႏ္ေကာကၡံဖို႔ ထုတ္်ပႏ္အၿပီး ၎တုိ႔ရဲ႕ ၂၀၂၀ ရခိုင္အိပၼက္ေၾတကို ေအကာင္အထၫ္ေဖာၹ္ုိ႔ ရၫ္ျရယ္ၿပီး ရခိုင္်ပၫၷယ္ အႏြံ႔အ်ပား တုိၾကၸဲေၾတ ေဖာၳဳတၱိဳကၡိဳကၱာလို႔လၫ္း တေပၼတာ္ ကာၾကယ္ေရးဦးစီးခ္ဳပ္႐ုံးေကန သတင္းထုတ္်ပႏၳားပါတယ္။

----------------------------------

(Unicode)

ရခိုင္မွာ AA အခြန္ေကာက္ဖို႔ရွိ

ျမန္မာစစ္တပ္နဲ႔ စစ္ေရးတင္းမာေနဆဲ ရခိုင္လက္နက္ကိုင္ AA အဖြဲ႕အေနနဲ႔ လာမယ့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ရခိုင္ျပည္သူ႔အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ ထူေထာင္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံ အခြန္ေကာက္ခံသြားမယ္လို႔ AA တာဝန္ရွိသူေတြက ေျပာပါတယ္။ ေဒသခံ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ AA အဖြဲ႕အေနနဲ႔ ဘယ္လိုအစီအစဥ္နဲ႔ အခြန္ေကာက္ခံမယ္ဆိုတာ မသိေသးတဲ့အတြက္ မွတ္ခ်က္ေပးဖို႔ ခက္ခဲေၾကာင္း ေျပာဆိုသလို ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ကေတာ့ AA ရဲ႕ ဝါဒျဖန႔္မႈ လုပ္ရပ္လို႔လည္း ေျပာဆိုပါတယ္။ အျပည့္အစုံကို ဗြီအိုေအ ျမန္မာပိုင္းသတင္းေထာက္ ႏိုင္ကြန္းအိန္ တင္ျပေပးထားပါတယ္။

ရခိုင္လက္နက္ကိုင္ AA အဖြဲ႕ကေန သူတို႔အဖြဲ႕လႈပ္ရွားရာ ေဒသေတြမွာ စီမံကိန္းနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူေတြထံ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ကစၿပီး အခြန္ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေငြေၾကး စတင္ေကာက္ခံေတာ့မယ္လို႔ AA ေျပာခြင့္ရ ခိုင္သုခက ေျပာပါတယ္။

“အစီအစဥ္ရွိတာေပါ့။ က်ေနာ္တို႔ ဦးစီးခ်ဳပ္တို႔က တရားဝင္ေျပာၿပီးၿပီေလ။ ရက္အတိအက်ေတာ့ မရွိေသးဘူး။ ဒါေပမယ့္လို႔ ဒီ ၂၀၂၀ ျပည့္မွာေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အဲဒါကို လုပ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္မယ္။ အဓိကကေတာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အႀကီးေတြပဲဗ်ေနာ္။ သာမန္ လက္လုပ္လက္စားေတြေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အဓိကကေတာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အႀကီးစားေတြပါ။”

လက္ရွိ ရခိုင္ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ စီမံကိန္းနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို စိစစ္ေနဆဲလို႔ ခိုင္သုခက ဆိုပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လိုအပ္ခ်က္အရ ရခိုင္ျပည္သူ႔အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ ထူေထာင္သြားမယ္လို႔လည္း ခိုင္သုခက ဆက္ေျပာပါတယ္။

“ရခိုင္ျပည္သူ႔အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ ထူေထာင္သြားဖို႔ေတာ့ ရွိတာေပါ့။ အေျခအေနရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္အရေပါ့ေနာ္။ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ အေနအထားအေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔လုပ္တာ ျဖစ္တယ္။ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ ဆိုတဲ့ဥစၥာကေတာ့ အဲဒီလိုမ်ိဳး ေျပာဖို႔ကေတာ့ ခက္တာေပါ့။ ေျပာမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ရခိုင္တျပည္လုံးကေတာ့ ျဖန႔္ၾကက္ထားမႈေတာ့ ရွိတယ္။ ရခိုင့္တပ္ေတာ္ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ရခိုင္ျပည္အႏွံ႔မွာေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အေျခစိုက္ထားၿပီးၿပီေပါ့ေနာ္။”

ရခိုင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အေနနဲ႔ ရခိုင္ျပည္သူ႔ေတာ္လွန္ေရးအာဏာကို အသိအမွတ္ျပဳမႈကို အဓိက ဦးစားေပးမွာျဖစ္ၿပီး အေကာက္ခြန္ကို မ်ားမ်ားစားစား ေကာက္မွာမဟုတ္ဘူးလို႔ သူကဆိုပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ လုံၿခဳံေရးနဲ႔ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီး မင္းသန္းကေတာ့ AA အဖြဲ႕ရဲ႕ ေျပာဆိုခ်က္ေတြဟာ ဝါဒျဖန႔္တဲ့လုပ္ရပ္လို႔ သုံးသပ္ပါတယ္။

“ဘယ္လိုေတာ့ရွိမလဲဗ်ာ။ က်ေနာ္တို႔အစိုးရရဲ႕ လႊမ္းမိုးမႈေအာက္မွာ သူတို႔ေရာက္ေနတာပဲ။ သူတို႔အသက္ေတာင္ သူတို႔ရွင္ေအာင္ မနည္း ရပ္တည္ေနရတယ္။ ဘယ္ျဖစ္မလဲ ဒီလိုလုပ္လို႔။ က်ေနာ္တို႔က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ တာဝန္ခံရတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြဗ်။ ျပည္ေထာင္အစိုးရရဲ႕ တာဝန္ခံရတာ။ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရရဲ႕ တာဝန္ခံရတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီစိတ္ကူးယဥ္ ေလွ်ာက္ေျပာတဲ့ ဥစၥာေတြဟာ သူတို႔ပါးစပ္ထဲမွာ ရွိတဲ့ဟာေတြကို ဝါဒျဖန႔္ၿပီး ေျပာတဲ့ဟာ အသံျပတဲ့ဟာေတြပါပဲ။”

AA အဖြဲ႕ကေန ၂၀၂၀ ခုႏွစ္မွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြထံ အခြန္ေကာက္ခံေတာ့မယ္လို႔ သတင္းၾကားသိရေပမယ့္ ဘယ္လိုအစီအစဥ္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုတာ မသိေသးတဲ့အတြက္ မွတ္ခ်က္ေပးဖို႔ ခက္ခဲေၾကာင္း စစ္ေတြၿမိဳ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တဦးျဖစ္သူ ဦးခင္ေမာင္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။

“ဘယ္လိုမ်ိဳး သူတို႔ ဘယ္လိုအစီအစဥ္နဲ႔ သူတို႔လုပ္တယ္။ ဘယ္လိုမ်ိဳး ထိခိုက္မႈေတြရွိတယ္။ အက်ိဳးေက်းဇူးက ဘာရွိတယ္ ဆိုတဲ့ဥစၥာေတြကို အေသအခ်ာသိရမွ က်ေနာ္တို႔က ျဖစ္သင့္ျခင္း မျဖစ္သင့္ျခင္းေပါ့ေနာ္။ ဒီဟာေတြ နည္းနည္းေဝဖန္လို႔ရမွာ ေျပာလို႔ရမွာေပါ့ေနာ္။ အခုထိကေတာ့ က်ေနာ္ အဲဒါကို သူမ်ားေျပာလို႔သာ သိတာ။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္က ဘာမွ ေသေသခ်ာခ်ာ ေရေရရာရာ မသိေသးဘူး။ ဘယ္လိုအစီအစဥ္နဲ႔ သူတို႔ေကာက္မယ္လို႔ ေျပာေနတာလဲ။ အဲဒါေတြေတာ့ က်ေနာ္တို႔ မေလ့လာရေသးဘူး။”

ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္ဝၿမိဳ႕ေန ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းရွင္တဦးကေတာ့ အရင္က ေရေၾကာင္းခရီးမွာ အခြန္ေပးေဆာင္ရတာ မရွိေပမယ့္ လာမယ့္ႏွစ္သစ္မွာ အခြန္ေပးေဆာင္ရမယ့္အေပၚ အခုလိုေျပာပါတယ္။

“AA အဖြဲ႕နဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ေက်ာက္ေတာ္-ပလက္၀ သြားတဲ့ေန႔မွာ က်ေနာ္တို႔ ဒီေမာ္ေတာ္နဲ႔ သြားတာေပါ့။ တခါမွလည္း က်ေနာ္တို႔ကို ဒီေကာက္ခံတာတို႔ ဘာတို႔ ဟန႔္တားတာတို႔ တခါမွေတာ့ မေတြ႕ဖူးေသးဘူး က်ေနာ္တို႔။ က်ေနာ္တို႔က အေကာက္ခြန္ကို ေပးရမွာပဲ။ ဒါေပမယ့္လည္း ဘယ္နားကေကာက္မလဲ က်ေနာ္တို႔လည္း မသိဘူးေလ။ အခက္အခဲကေတာ့ ရွိမွာေပါ့ အနည္းနဲ႔အမ်ားေတာ့။”

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေရေၾကာင္းခရီးသြားလာမႈနဲ႔ ကုန္ပစၥည္းတင္ေဆာင္မႈ လုပ္ေဆာင္ရင္ AA ရခိုင္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ကို အေၾကာင္းၾကားဖို႔ AA ဘက္က ႏိုဝင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔က သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

လက္ရွိ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္၊ ရေသ့ေတာင္၊ ေျမာက္ဦး၊ မင္းျပား၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ ေျမပုံ၊ အမ္း၊ ပုဏၰားကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္တခ်ိဳ႕နဲ႔ ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္တို႔မွာ ျမန္မာစစ္တပ္နဲ႔ ရခိုင္လက္နက္ကိုင္ AA အဖြဲ႕တို႔အၾကား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနတာပါ။

AA ရခိုင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အေနနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြအေပၚ အခြန္ေကာက္ခံဖို႔ ထုတ္ျပန္အၿပီး ၎တို႔ရဲ႕ ၂၀၂၀ ရခိုင္အိပ္မက္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ရည္႐ြယ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ အႏွံ႔အျပား တိုက္ပြဲေတြ ေဖာ္ထုတ္တိုက္ခိုက္တာလို႔လည္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးကေန သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

ႏုိျငၠႏ္းအိႏ္/VOA Burmese
https://burmese.voanews.com

Share/Bookmark

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အချိန်နဲ့တပြေးညီ သတင်းများ ဖတ်ရှုနိုင်ဖို့ facebook "like" ကို နှိပ်ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကို လည်း သတင်းများ ဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
 

Last 7 days Pageviews

အသစ် တင်သမျှ သတင်းများ အလို အလျှောက်ပို့ ပေးပါမည်

ကျန်းမာရေးနှင့် ဖျော်ဖြေရေး

တစ်ပတ်အတွင်း စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ သတင်းများ