တရား႐ုံးကုိဖိနပ္္ဖင့္ ပစ္ေပါကၼႈကုိ လာမၫ့္႐ုံးခ္ိႏ္းၾတင္ အၿပီးသတ္အမိႏ္႔ခၼၫ္


ေမႏၲလး၊ ႏို၀ငာၻ ၇

(Zawgyi)⤵⤵⤵

တရား႐ုံးကို ဖိနပ္္ဖင့ၸစ္ေပါကၡဲ့တဲ့အၾတက္ ေ႐ျ႕ေေနဟာင္း ဦးေဇာ္ဝင္းကုိ ၅၀၅(ခ)္ဖင့္ ၿစဲဆိုထားတဲ့အမႈအား လာမယ့္ ႏိုဝငာၻလ ၂၀ ရက္ေန႔ျမာ အၿပီးသတ္ အမိႏ္႔ျခၼတ္ၾသားမယႅိဳ႕ ္ပၫ္ႀကီးတံ်ခႏ္ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံး ္ပႏ္ ၾကားေရးအရာ႐ျိ ဦးေအာင္ေက္ာ္ဦးက ေ္ပာပါတယ္။

္ပၫ္ႀကီးတံ်ခႏ္ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးျမာ အမႈတစၡဳအား ျႏစ္ရက္အၾတင္း စစ္ေဆးကာ အမိႏ္႔ခ္ ္ပစၵဏ္ေပးခဲ့္ခင္းက မတရားသ္ဖင့္ စီရငၡဲ့သၫ္ဟဳဆိုၿပီး တရားသူႀကီးဆိုင္းဘုတၠိဳ ဖိနပ္္ဖင့္ ပစ္ေပါကၡဲ့တဲ့အၾတက္ ္ပၫ္ႀကီးတံ ်ခႏ္ၿမိဳ႕နယ္ ေေအၾထၾထအုပၡ္ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယအုပၡ္ဳပ္ေရးျမဴးက ႏိုင္ငံေတာ္အၾကၫ္အညိဳ ပၠ္ေစမႈ ပုဒၼ ၅၀၅ (ခ) ္ဖင့္ တရားၿစဲဆို္ခင္း ္ဖစၸါတယ္။

" ဒီ႐ုံးျမာ သူ႔ကို အမႈ ၃ ခုနဲ႔ တရားၿစဲဆို စစ္ေဆးေနပါတယ္။ ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္ အုပၡ္ဳပ္ေရးျမဴး ဦးေက္ာၥိဳး ၿစဲထား တဲ့ ၅၀၅(ခ) အမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လာမယ့္႐ုံးခ္ိႏ္းျမာ အမိန႔ၡၼျာပါ၊ ဒီေန႔ျမာေတာ့ အၿပီးသတ္ ေလ္ာကႅဲခၠ္ ေပးဖို႔လုပ္ေပမယ့္ ျႏစၹကၥလုံးက ေလ္ာကႅဲခၠ္ ေမပးတဲ့အၾတက္ အၿပီးသတ္ အမိႏ္႔ခၹိဳ႕ပဲ ကၷ္ေတာ့တာ ပါ" လို႔ ္ပၫ္ႀကီးတံ်ခႏ္ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံး ္ပႏ္ၾကားေရးအရာ႐ျိ ဦးေအာင္ေက္ာ္ဦးက ေ္ပာပါတယ္။

ထို႔္ပင္ ဒုတိယၿမိဳ႕နယၱရားသူႀကီး ေဒၚစုသက္ငဳံက ပုဒၼ ၄ ခု္ဖင့ႅၫ္းေကာင္း၊ ရဲတ်ပၹဲ႕ျမ တရားလို ္ပဳလုပ္ ကာ ပုဒၼ ၂ ခု္ဖင့ႅၫ္းေကာင္း ဦးေဇာ္ဝင္းကုိ ထပၼံတရားၿစဲဆို ထားပါေသးတယ္။

" ကၽ်ႏ္ေတာၠ တရားစီရင္ေရး ႐ျိတယႅိဳ႕ကို မယူဆထားပါဘူး။ ဒီတရား႐ုံျမာ တရားစီရင္ေရးဆိုတာ မ႐ျိပါ ဘူး" လို႔ ဦးေဇာ္ဝင္းက ေ္ပာပါတယ္။

ဦးေဇာ္ဝင္းဟာ ၂၀၁၇ ခုျႏစၠလၫ္း မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးျမာ တရားသူႀကီး တစ္ဦးကို ဖိနပ္္ဖင့္ ပစ္ေပါက္ ခဲ့တဲ့အၾတက္ တရားၿစဲဆိုခံရကာ အမႈရငၦိဳငၡဲ့ရၿပီး ေ႐ျ႕ေနလိုငၥငၠိဳလၫ္း ႐ုတ္သိမ္းခံခဲ့ရသူ ္ဖစၸါတယ္။

မင္းေခါင္
ေ႐ႊႀတိဂံေဒသသတင္းလႊာ
https://www.facebook.com/GoldenTriangleRegionalNews/

တရား႐ုံးကုိဖိနပ္်ဖင့္ ပစ္ေပါကၼႈကုိ လာမၫ့္႐ုံးခ္ိႏ္းၾတင္ အၿပီးသတ္အမိႏ္႔ခ္မၫ္

(Unicode)⤵⤵⤵

မေႏၲလး၊ ႏို၀ငာၻ ၇

တရား႐ုံးကို ဖိနပ္်ဖင့ၸစ္ေပါကၡဲ့တဲ့အၾတက္ ေ႐ြ႕ေေနဟာင္း ဦးေဇာ္ဝင္းကုိ ၅၀၅(ခ)်ဖင့္ ၿစဲဆိုထားတဲ့အမႈအား လာမယ့္ ႏိုဝငာၻလ ၂၀ ရက္ေန႔မြာ အၿပီးသတ္ အမိႏ္႔ခ္မြတ္ၾသားမယႅိဳ႕ ်ပၫ္ႀကီးတံျခႏ္ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံး ်ပႏ္ ၾကားေရးအရာ႐ြိ ဦးေအာင္ေက္ာ္ဦးက ေ်ပာပါတယ္။

်ပၫ္ႀကီးတံျခႏ္ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးမြာ အမႈတစၡဳအား ႏြစ္ရက္အၾတင္း စစ္ေဆးကာ အမိႏ္႔ခ္ ်ပစၵဏ္ေပးခဲ့်ခင္းက မတရားသ်ဖင့္ စီရငၡဲ့သၫ္ဟဳဆိုၿပီး တရားသူႀကီးဆိုင္းဘုတၠိဳ ဖိနပ္်ဖင့္ ပစ္ေပါကၡဲ့တဲ့အၾတက္ ်ပၫ္ႀကီးတံ ျခႏ္ၿမိဳ႕နယ္ ေအေၾထၾထအုပၡ္ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယအုပၡ္ဳပ္ေရးမြဴးက ႏိုင္ငံေတာ္အၾကၫ္အညိဳ ပ္က္ေစမႈ ပုဒၼ ၅၀၅ (ခ) ်ဖင့္ တရားၿစဲဆို်ခင္း ်ဖစၸါတယ္။

" ဒီ႐ုံးမြာ သူ႔ကို အမႈ ၃ ခုနဲ႔ တရားၿစဲဆို စစ္ေဆးေနပါတယ္။ ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္ အုပၡ္ဳပ္ေရးမြဴး ဦးေက္ာၥိဳး ၿစဲထား တဲ့ ၅၀၅(ခ) အမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လာမယ့္႐ုံးခ္ိႏ္းမြာ အမိန႔ၡ္မြာပါ၊ ဒီေန႔မြာေတာ့ အၿပီးသတ္ ေလ္ာကႅဲခ္က္ ေပးဖို႔လုပ္ေပမယ့္ ႏြစၹကၥလုံးက ေလ္ာကႅဲခ္က္ ေမပးတဲ့အၾတက္ အၿပီးသတ္ အမိႏ္႔ခ္ဖို႔ပဲ က္ႏ္ေတာ့တာ ပါ" လို႔ ်ပၫ္ႀကီးတံျခႏ္ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံး ်ပႏ္ၾကားေရးအရာ႐ြိ ဦးေအာင္ေက္ာ္ဦးက ေ်ပာပါတယ္။

ထို႔်ပင္ ဒုတိယၿမိဳ႕နယၱရားသူႀကီး ေဒၚစုသက္ငဳံက ပုဒၼ ၄ ခု်ဖင့ႅၫ္းေကာင္း၊ ရဲတျပၹဲ႕မြ တရားလို ်ပဳလုပ္ ကာ ပုဒၼ ၂ ခု်ဖင့ႅၫ္းေကာင္း ဦးေဇာ္ဝင္းကုိ ထပၼံတရားၿစဲဆို ထားပါေသးတယ္။

" ကၽျႏ္ေတာၠ တရားစီရင္ေရး ႐ြိတယႅိဳ႕ကို မယူဆထားပါဘူး။ ဒီတရား႐ုံမြာ တရားစီရင္ေရးဆိုတာ မ႐ြိပါ ဘူး" လို႔ ဦးေဇာ္ဝင္းက ေ်ပာပါတယ္။

ဦးေဇာ္ဝင္းဟာ ၂၀၁၇ ခုႏြစၠလၫ္း မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးမြာ တရားသူႀကီး တစ္ဦးကို ဖိနပ္်ဖင့္ ပစ္ေပါက္ ခဲ့တဲ့အၾတက္ တရားၿစဲဆိုခံရကာ အမႈရငၦိဳငၡဲ့ရၿပီး ေ႐ြ႕ေနလိုငၥငၠိဳလၫ္း ႐ုတ္သိမ္းခံခဲ့ရသူ ်ဖစၸါတယ္။

မင္းေခါင္
ေ႐ႊႀတိဂံေဒသသတင္းလႊာ
https://www.facebook.com/GoldenTriangleRegionalNews/

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီ သတင္းမ်ား ဖတ္ရႈႏိုင္ဖုိ ့ facebook "like" ကုိ ႏွိပ္ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကုိ လည္း သတင္းမ်ား ဆက္သြယ္ေပးပုိ ့ႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Advertisement

 

အသစ္ တင္သမွ် သတင္းမ်ား အလို အေလွ်ာက္ပုိ ့ ေပးပါမည္

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး

တစ္ပတ္အတြင္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ သတင္းမ်ား