အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ား တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္လာျခင္းကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိထိေရာက္ေရာက္ႏွိမ္နင္းသြားမည္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ
ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန
''ေမာင္ေတာေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးဆိုင္ရာသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္''”
၁၃၇၉ ခုႏွစ္ ဝါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္ ၄ ရက္
(၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္)

၁။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လုံၿခံဳတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ႏွစ္ဖက္အသိုင္း အဝိုင္းအၾကား ရင္ၾကားေစ့ေရးတို႔အတြက္ ေရတိုေရရွည္အစီအမံမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပအကူအညီမ်ားေပးအပ္ေနမႈမ်ား အပါအဝင္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား တိုးတက္တည္ေဆာက္ေရးကိုလည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လမ္း၊ တံတားမ်ား တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားတိုးျမႇင့္ရရွိေရးကိုလည္း ဦးစားေပးလုပ္ငန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

၂။ လက္ရွိတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္(၂ဝ)ရွိသည့္အနက္ (၁၃)ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေက်းရြာေပါင္း (၁၈၄) ရြာတို႔တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိသုံးစြဲေနႏိုင္ၿပီျဖစ္ကာ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ဒီဇယ္ဆီသုံးဓာတ္အားေပးစက္မ်ား ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေပးလ်က္ရွိပါသည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမရရွိေသးသည့္ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစနစ္မွ ရယူျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနက ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ အတူ ကနဦး စူးစမ္းတိုင္းတာေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည့္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕အား ယေန႔ ၁၁-၈-၂ဝ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ သို႔ ေစလႊတ္ၿပီးျဖစ္ကာ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

၃။ ထို႔အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေရရွည္အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ေနသကဲ့သို႔ ေဒသတြင္းလက္ရွိအေျခအေနမ်ားအရ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ စစ္ေတြခ႐ိုင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ဆက္စပ္ေသာ လမ္း၊ တံတားမ်ားႏွင့္ ေမယုေတာင္တန္း အေရွ႕ဘက္၊ အေနာက္ဘက္ ဆက္သြယ္သည့္ ေတာင္ေက်ာ္လမ္းမ်ား၊ လမ္းကြန္ရက္မ်ားကိုလည္း ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

၄။ ဤသို႔ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္း အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္မ်ားက အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္မႈမ်ား တိုးျမႇင့္ေဆာင္ ရြက္လာခဲ့ရာ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔အထိ ေသဆုံးသူ ၅၉ ဦး၊ ေပ်ာက္ဆုံးေနသူ ၃၃ ဦးအထိရွိလာခဲ့ပါသည္။ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ရာအိမ္ မွဴးမ်ား၊ ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာ မ်ားသို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သူမ်ား အပါအဝင္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္အမ်ား အျပားကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ၿပီး ယခုေနာက္ဆုံး ၿမိဳတိုင္းရင္းသားခုနစ္ဦးကို သတ္ျဖတ္ လာခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ေဒသတည္ၿငိမ္ ေရးအတြက္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား မျပဳႏိုင္ေစရန္ သတ္ျဖတ္ၿခိမ္းေျခာက္ေနျခင္းဟု ယူဆရပါသည္။ ဤရက္စက္ၾကမ္း ၾကဳတ္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ျပင္းထန္စြာ႐ႈတ္ခ်ပါသည္။

၅။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ တည္ဆဲဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ သတိထား၍ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ ဤသို႔ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္မ်ား တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္လာျခင္းကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိထိေရာက္ေရာက္ ႏွိမ္နင္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အျပစ္မဲ့အရပ္သား ျပည္သူမ်ားကို အကာအကြယ္ ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သလို အစြန္း ေရာက္အၾကမ္းဖက္မ်ား၊ အစြန္းေရာက္ အားေပးကူညီသူမ်ား အားလုံးကို ဥပေဒႏွင့္ အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ေဒသတြင္းတိုးျမင့္လာသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ား ရပ္တန္႔ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးႏွင့္ လုံၿခံဳတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ တပ္မေတာ္တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္း၍ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး လိုအပ္သည့္ေဒသမ်ားတြင္ ညမထြက္ရအမိန္႔ ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

၆။ သို႔ပါ၍ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မိတ္ေဆြႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းတို႔က အစြန္း ေရာက္အၾကမ္းဖက္ဆန္႔က်င္ျခင္းျဖင့္ ေထာက္ခံမႈျပသၾကပါရန္ တိုက္တြန္းအပ္ ပါသည္။မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီ သတင္းမ်ား ဖတ္ရႈႏိုင္ဖုိ ့ facebook "like" ကုိ ႏွိပ္ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကုိ လည္း သတင္းမ်ား ဆက္သြယ္ေပးပုိ ့ႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Advertisement

 

အသစ္ တင္သမွ် သတင္းမ်ား အလို အေလွ်ာက္ပုိ ့ ေပးပါမည္

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး

တစ္ပတ္အတြင္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ သတင္းမ်ား

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား