ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း အစြန္းေရာက္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျမင့္တက္


 ■ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရုံးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြႏွင့္ အမ်ဳိးသားလုံျခဳံေရးဆိုင္ရာ အၾကံေပးပုဂၢဳိလ္ ဦးေသာင္းထြန္းတို႕က သံတမန္မ်ား၊ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေတြ႕ဆုံ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈ ေနာက္ဆုံး အေျခအေနမ်ား ရွင္းလင္း ■

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၁၈

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရုံးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြႏွင့္ အမ်ဳိးသားလုံျခဳံေရး ဆိုင္ရာ အၾကံေပးပုဂၢဳိလ္ ဦးေသာင္းထြန္းတို႕သည္ ယေန႕ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (National Reconcialiation and Peace Center-NRPC) ၌ ရန္ကုန္ျမဳိ႕အေျခစိုက္ သံရုံးမ်ားမွ သံတမန္မ်ား၊ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႕ဆုံျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈ ေနာက္ဆုံး အေျခအေန မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားမႈ တစ္ရပ္ကို က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

■ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လုံႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

အဆိုပါ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ပထမဦးစြာ နိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံရုံးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အက်ဥ္းျခဳံး၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးက ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အဓိက အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ ေသာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လုံ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မၾကာေသးခင္က က်င္းပျပီးစီးခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစု ပင္လုံ၊ ဒုတိယ အစည္းအေဝးတြင္ ရလဒ္အျဖစ္ ရရွိခဲ့ေသာ ဖက္ဒရယ္ဆုိင္ရာအေျခခံမူ (၃၇) ခ်က္မွာ သိသာ ထင္ရွား ေသာ တိုးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္(Union Peace Accord) ၏ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ျပီး ျမန္မာျပည္သူမ်ား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနသည့္ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေျခခံမူမ်ား ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၄င္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၄င္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-(၂၁)ရာစု ပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေဝး ျပီးစီးျပီးသည့္ေနာက္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည့္ ေနာက္ဆုံးအေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

■ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေနာက္ဆုံးအေျခအေန

၄င္းေနာက္ အမ်ဳိးသားလုံျခဳံေရးဆိုင္ရာ အၾကံေပးပုဂၢဳိလ္ ဦးေသာင္းထြန္းက ရခိုင္ျပည္နယ္ အေျခအေန ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေနာက္ဆုံး ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ားကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဦးေသာင္းထြန္းက ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥ၏ ရႈပ္ေထြးနက္နဲသည့္သေဘာသဘာဝႏွင့္ ယင္းအေရးကိစၥကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ ေရတို၊ ေရရွည္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္၍ ၾကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသားလုံျခဳံေရးဆိုင္ရာ အၾကံေပးပုဂၢဳိလ္က ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္ အေရးေကာင္စီက ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕ (Fact Finding Mission) ေစလႊတ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံက သေဘာတူလက္ခံျခင္း မရွိသည့္ ရပ္တည္ခ်က္ကို ထပ္ေလာင္း၍ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းအခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕ (Fact Finding Mission) ေစလႊတ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အေျခအေနမ်ားကို ပိုမို၍ ဆိုးရြားသြားေစႏုိင္ေၾကာင္း အေလးေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။


■အစြန္းေရာက္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျမင့္တက္

ဆက္လက္၍ ဦးေသာင္းထြန္းက ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၌ အျပစ္မဲ့အရပ္သား အမ်ားအျပား ေသဆုံးေနရေသာ အစြန္းေရာက္မ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအေၾကာင္းကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွစ၍ အျပစ္မဲ့အရပ္သား ၄၄ ဦး သတ္ျဖတ္ျခင္း ခံခဲ့ရျပီး ၂၇ ဦး ေပ်ာက္ ဆုံးလ်က္ ရွိေၾကာင္း ၄င္းက အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အၾကမ္းဖက္ လႈပ္ရွားမႈ မ်ား ျမင့္တက္လာသည့္ အေထာက္အထားမ်ား ေတြ႕ရွိေနရေၾကာင္း၊ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ေမယု ေတာင္တန္းေပၚ၌ လူလုပ္ဥမင္လႈိဏ္ေခါင္းမ်ား၊ ေသနတ္မ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးစခန္းတစ္ခုကို လုံျခဳံေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလုံျခဳံေရးဆိုင္ရာ အၾကံေပးပုဂၢဳိလ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

■ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္၏ ၾကားျဖတ္ အစီရင္ခံစာ

ယင္းေနာက္ ေဒါက္တာကိုဖီအာနန္ ဦးေဆာင္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္၏ ၾကားျဖတ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိေသာ အၾကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည့္ တိုးတက္မႈမ်ားကို ဦးေသာင္းထြန္းက ဆက္လက္ရွင္းလင္းခဲ့သည္။ အဆိုပါ တိုးတက္မႈမ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ခိုင္မာေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံံ႕ျဖဳိး တိုးတက္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ၾကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ သံႏၷိဌာန္ကို ေဖာ္ျပေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။


ယင္းေနာက္ သံတမန္မ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက သိလိုသည္ မ်ား ေမးျမန္းျပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးႏွင့္ အမ်ဳိးသားလုံျခဳံေရးဆိုင္ရာအၾကံေပးပုဂၢဳိလ္တို႕က ျပန္လည္ ရွင္းလင္း ေျဖၾကားျပီး ေတြ႕ဆုံပြဲကို ေန႔လည္ ၁၂ နာရီတြင္ ရုပ္သိမ္းခဲ့သည္။

ယေန႕က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ေတြ႕ဆုံပြဲ သို႕ ရန္ကုန္ျမဳိ႕အေျခစိုက္ သံရုံးမ်ားမွ သံတမန္မ်ား၊ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

Myanmar State Counsellor Office
https://www.facebook.com/state.counsellor

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီ သတင္းမ်ား ဖတ္ရႈႏိုင္ဖုိ ့ facebook "like" ကုိ ႏွိပ္ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကုိ လည္း သတင္းမ်ား ဆက္သြယ္ေပးပုိ ့ႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Advertisement

 

အသစ္ တင္သမွ် သတင္းမ်ား အလို အေလွ်ာက္ပုိ ့ ေပးပါမည္

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး

တစ္ပတ္အတြင္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ သတင္းမ်ား

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား