ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း ”မာရသာ”(Maarutha) ျဖစ္ေပၚမႈအေျခအေနႏွင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား

ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း ”မာရသာ”(Maarutha) ျဖစ္ေပၚမႈအေျခအေနႏွင့္ အမ်ိဳးသားသဘာ၀ေဘး အႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမွ လမ္းညႊန္ႀကီးၾကပ္၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ထားရွိျခင္း
- ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ိဳးသားသဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံ ခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ သည္ မိုးႀကိဳကာလႏွင့္မိုးတြင္းကာလမ်ားတြင္ျဖစ္ေပၚလာနိုင္သည့္ မုန္တိုင္းေဘး၊ ေရႀကီးေရလၽွံမႈမ်ား၊ ေလျပင္းတိုက္ခတ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ (၂၉-၃-၂၀၁၇)ေန႔တြင္ အမ်ိဳးသား သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီအစည္းအ‌ေ၀း(၁/၂၀၁၇)ကို က်င္းပကာ ျဖစ္ေပၚ လာနိုင္သည့္ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ထားရွိရန္ ေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားသို႔ လမ္းညႊန္မွာၾကားခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါ သည္။


ထို႔အျပင္ မိမိတို႔ေဒသအလိုက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ထားရွိရန္ လိုအပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပည္သူလူထုကိုယ္တိုင္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္သင့္သည့္အခ်က္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားဦးေဆာင္ေသာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ သဘာ၀ေဘး အႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မ်ား သို႔ အႀကံျပဳေပးပို႔ထားရွိၿပီး ျပည္သူႏွင့္အတူ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္လည္း ႀကိဳတင္လမ္းညႊန္ထားရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။

- ယခုလက္ရွိ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည့္ ဆိုင္ကလုန္း မုန္တိုင္း မာရသာ(Maarutha)ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း အေရးေပၚတုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေဒသအလိုက္ လိုအပ္ေသာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ေအာက္ေျချပည္သူလူထု အထိ ႀကိဳတင္သတိေပးခ်က္မ်ားေရာက္ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိရန္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားသို႔ ထပ္မံ၍လည္း ႏႈိးေဆာ္ထားပါသည္။


- သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မ်ား အေနျဖင့္ လည္း စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ားပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈမရွိေစေရး လုံျခဳံသည့္ေနရာမ်ားသို႔ ႀကိဳတင္ေရႊ႕ေျပာင္း သိုေလွာင္ထားရွိေစျခင္းႏွင့္ မုန္တိုင္း၀င္ေရာက္လာပါကအေရးေပၚတုံ႔ျပန္မႈလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ နိုင္ရန္၊ ျပည္သူမွလည္းပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာေစရန္၊ မုန္တိုင္းအႏၲရာယ္ႏွင့္ မုန္တိုင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ျဖစ္ေပၚနိုင္သည့္ အျခားေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္အသင့္ျဖစ္ေစရန္တို႔ကို သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အသီးသီးတြင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

- ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ လူမႈေရး၀န္ႀကီး၊ လၽွပ္စစ္ႏွင့္လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး၊ စိုက္ပ်ိဳး ေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးတို႔ ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕သည္ ရမ္းျဗဲၿမိဳ႕တြင္ ေရာက္ရွိအေျချပဳလ်က္ရွိၿပီး လိုအပ္ပါက ေရႊ႕ေျပာင္းေရး၊ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး၊ အေရးေပၚ ေထာက္ပံ့ေရးစသည့္ အလ်င္အျမန္တုံ႔ျပန္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ ႀကိဳတင္စုဖြဲ႕ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။


သံတြဲ၊ စစ္ေတြ၊ ေျမာက္ဦး၊ ေက်ာက္ျဖဴခရိုင္မ်ားအတြက္ ကယ္ဆယ္ ေရးေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ႀကိဳတင္စုပုံထားရွိၿပီး စစ္ေတြ၊ သံတြဲ၊ မာန္ေအာင္္၊ ဂြ၊ ေျမာက္ဦး၊ ရမ္းျဗဲ၊ မင္းျပား၊ ေျမပုံ၊ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာမ်ားမွ ျပည္သူမ်ား ႀကိဳတင္ သတိျပဳ ျပင္ဆင္နိုင္ရန္ မုန္တိုင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လိုက္လံအသိေပး ေဆာ္ၾသျခင္းမ်ားလည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

- ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း ၏ လက္ရွိအေျခအေနအရ ျမန္မာနိုင္ငံဘက္သို႔ ဦးတည္ေရြ႕လ်ားမည့္အေၿခ အေနျဖစ္၍ လိေမၼာ္ေရာင္အဆင့္ဟုသတ္မွတ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည့္အတြက္လည္း ျပည္သူ မ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားသဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ မွ အႀကံျပဳအပ္ပါသည္-

(က) အေရးေပၚေျပာင္းေရႊ႕နိုင္ရန္စီစဥ္ထားၿပီး လက္ႏွိပ္ဓါတ္မီး၊ ဖေယာင္းတိုင္၊ မီးျခစ္မ်ား အရံသင့္ေဆာင္ထားပါ။ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားကို အားသြင္းထားပါ။

( ခ) မိသားစုမ်ားကြဲကြာသြားပါက ျပန္လည္ဆုံေတြ႕နိုင္မည့္ဆုံရပ္သတ္မွတ္ထားပါ။

( ဂ) မုန္တိုင္းျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္တြင္ ခိုင္ခံ့လုံျခဳံေသာအေဆာက္အဦ၊ အမိုးအကာေအာက္တြင္ေနထိုင္ပါ။

(ဃ) ကမ္းေျခမ်ားတြင္ ေရာက္ရွိအပမ္းေျဖေနသူမ်ားသတိျပဳေနထိုင္ပါ။

( င) မုန္တိုင္းငယ္၏အရွိန္ေၾကာင့္ ကုန္းတြင္းပိုင္းတြင္ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းရာမွတစ္ဆင့္ ျဖစ္ေပၚတတ္သည့္ လၽွပ္တျပက္ေရႀကီးေရလၽွံမႈမ်ား၊ ေျမၿပိဳမႈမ်ားကိုလည္း အထူးသတိထားပါ။

( စ) ၂၀၁၁ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ(၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒရွ့္နိုင္ငံ အၾကားမွျဖတ္ေက်ာ္၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္ O2Bမုန္တိုင္း၏အရွိန္ေၾကာင့္ မေကြးတိုင္းေဒသ ႀကီး၊ ပခုကၠဴခရိုင္ႏွင့္ ဂန္႔ေဂါခရိုင္တို႔၌ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းခဲ့ၿပီး လၽွပ္တျပက္ေရေဘး ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အေတြ႕အၾကဳံမ်ားရွိၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္လည္း ကုန္းတြင္း ပိုင္းေဒသမ်ားသည္ မုန္တိုင္းဒဏ္ကို တိုက္ရိုက္မခံစားရေသာ္လည္း ေနာက္ဆက္တြဲ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားခံစားရနိုင္သျဖင့္ ႀကိဳတင္သတိျပဳရန္လိုအပ္ပါသည္။

(ဆ) ေတာင္က်ေခ်ာင္းမ်ားတြင္ ႐ုတ္တရက္ေရႀကီးမႈမ်ားျဖစ္လာနိုင္သျဖင့္ ေတာင္က်ေခ်ာင္းမ်ား အနီးေနထိုင္သူမ်ားအထူးသတိထားေနထိုင္ပါ။ လိုအပ္ပါက လုံျခဳံသည့္ေနရာသို႔ေရႊ႕ေျပာင္းပါ။
( ဇ) ျမစ္၊ေခ်ာင္းမ်ားအနီးႏွင့္ ေျမၿပိဳမႈမ်ားျဖစ္ေပၚနိုင္သည့္ေနရာမ်ားမွေခတၱေရွာင္ရွား ေနထိုင္ပါ။


- ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း (Maarutha)အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ စဥ္ဆက္ မျပတ္ေလ့လာကာ အေရးေပၚအခ်ိန္တြင္ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္၊ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊အေရးေပၚအေျခအေနစီမံခန္႔ခြဲမႈဗဟိုဌာန (EOC) တြင္ (၂၄)နာရီဖြင့္လွစ္ထားရွိေသာ Call Centre ဖုန္းမ်ားျဖစ္သည့္ (၀၆၇-၄၀၄၆၆၆ ႏွင့္ ၀၆၇-၄၀၄၇၇၇)တို႔သို႔ အခ်ိန္မေရြးဆက္သြယ္အကူအညီေတာင္းခံနိုင္ပါေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသားသဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီအေနျဖင့္ မုန္တိုင္းအႏၲရာယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လိုအပ္ သည့္စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း အသိေပးေဖာ္ျပအပ္ပါ သည္။

အမ်ိဳးသားသဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ
State Counsellor Office Information Committee
https://www.facebook.com/MyanmarSCOInfoCom

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီ သတင္းမ်ား ဖတ္ရႈႏိုင္ဖုိ ့ facebook "like" ကုိ ႏွိပ္ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကုိ လည္း သတင္းမ်ား ဆက္သြယ္ေပးပုိ ့ႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Advertisement

 

အသစ္ တင္သမွ် သတင္းမ်ား အလို အေလွ်ာက္ပုိ ့ ေပးပါမည္

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး

တစ္ပတ္အတြင္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ သတင္းမ်ား

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား