ေဆးလိပ္ထုပ္မ်ားတြင္ သတိေပး႐ုပ္ပံုႏွင့္ စာသားမ်ားမေဖာ္ျပပါက အျမင့္ဆံုးေထာင္ ဒဏ္(၂)နွစ္အထိ ခ်မွတ္ႏိုင္မည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ စတင္အသက္၀င္


ေဆးလိပ္ထုပ္မ်ားတြင္ သတိေပး႐ုပ္ပံုႏွင့္ စာသားမ်ားေဖာ္ျပရမည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ စတင္ အသက္၀င္ခဲ့ၿပီး လိုက္နာမႈမရိွပါက အျမင့္ဆံုးေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရိွရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးေသာက္သံုးမႈ ျမင့္မားေနၿပီး ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရးျပႆနာတရပ္အျဖစ္ ရင္ဆိုင္ေနရပါေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ က ေနျပည္ေတာ္ရိွ က်န္းမာေရးနွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၌ က်င္းပသည့္ ေဆးလိပ္ဘူးႏွင့္ ေဆးလိပ္ထုပ္မ်ားတြင္ သတိေပး႐ုပ္ပံုႏွင့္ စာသားမ်ား ပံုႏိွပ္ေဖာ္ျပ ျခင္းဆိုင္ရာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ စတင္အာဏာသက္ေရာက္ျခင္း အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာသက္ခိုင္၀င္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

''ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေဆးလိပ္နဲ႔ ေဆးရြက္ႀကီးေတြကို ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ သံုးစဲြေနၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမွာပါတဲ့အခ်က္ေတြကို ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္အတူ ႏီွးႏႊယ္ရာဌာနဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းေတြအားလံုး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္''ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ေဆးလိပ္ထုပ္တြင္ သတိေပး႐ုပ္ပံုႏွင့္ စာသားမ်ား ပံုႏိွပ္ေဖာ္ျပျခင္း ဆိုင္ရာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ ၀ါရီ ၂၉ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ စတင္အာဏာသက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဆးလိပ္ထုပ္ဆိုသည္မွာ ေဆးလိပ္ကိုျဖစ္ေစ၊ ေဆးရြက္ႀကီးကိုျဖစ္ေစ စုစည္း၍ ထည့္သြင္းထားေသာ သို႔မဟုတ္ ထုပ္ပိုးထားေသာ ဘူး၊ ပုလင္း၊ ကတ္ျပား သို႔မဟုတ္ အလားတူ အျခားပစၥည္းတမ်ဳိးမ်ဳိးကို ဆိုလိုေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆးလိပ္ႏွင့္ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ပစၥည္းေသာက္သံုးမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဥပေဒအခန္း(၅) တြင္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားတြင္ ''ေဆးလိပ္ထုပ္တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွရမည့္ ေဆးလိပ္ ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရးကို ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာဘာသာျဖင့္ သတိေပးစာသားကို လည္းေကာင္း၊ အျခားလိုအပ္ေသာ သတိေပးခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္း သတ္မွတ္ျခင္းျပဳလုပ္ႏိုင္ သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လိုအပ္သည့္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္ ေဆးလိပ္ထုပ္တြင္ သတိေပး ႐ုပ္ပံုႏွင့္ စာသားမ်ား ပံုႏိွပ္ေဖာ္ျပျခင္းဆိုင္ရာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အျမဲတမ္း အတြင္း၀န္က ေျပာၾကားသည္။

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအရ ေဆးလိပ္ႏွင့္ေဆးရြက္ႀကီးပစၥည္း ထုတ္လုပ္သူ သည္ ေဆးလိပ္ထုပ္ေပၚတြင္ သတိေပး႐ုပ္ပံုႏွင့္ စာသားကို ေရွ႕မ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္ ေနာက္မ်က္ႏွာျပင္အေပၚပိုင္း ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ မနည္းေစဘဲ ပံုႏိွပ္ေဖာ္ျပရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္း ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ ေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးသံုးစဲြမႈ၏ ဆိုးက်ဳိးမ်ား သတိ ေပး႐ုပ္ပံုကို ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ သတိ ေပးစာသားကို ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေဖာ္ျပရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။

သတိေပး႐ုပ္ပံုႏွင့္စာသားမ်ား ပံုႏိွပ္ေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွေသာ ေဆးလိပ္ ထုပ္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္းျပဳလုပ္သူ သို႔မဟုတ္ ေဆးလိပ္ထုပ္ပိုးရာတြင္ လိုက္နာရ မည့္အခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္သူမ်ားအား ပထမအႀကိမ္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ပါက ထိုသူအား ေငြဒဏ္ ႏွစ္ေသာင္းက်ပ္မွ ငါးေသာင္းက်ပ္အထိလည္းေကာင္း၊ ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္မံက်ဴးလြန္ပါက ႏွစ္ႏွစ္ ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္အထိ ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ အနည္းဆံုးငါးေသာင္းက်ပ္မွ အမ်ားဆံုးႏွစ္သိန္းက်ပ္အထိ ေငြဒဏ္လည္းခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားသည္ဟု ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚသူဇာခ်စ္တင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမာၻတ၀န္းလံုးတြင္ ေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီး ေသာက္သံုးမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေဆးလိပ္ နွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ ပစၥည္းေသာက္ သံုးမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းကို ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တို ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂၀ ရက္ တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ရာ အဆိုပါကြန္ဗင္းရွင္းကို လက္မွတ္ထိုးသည့္ (၁၁)ႏိုင္ငံေျမာက္ အဖဲြ႕၀င္ႏိုင္ငံျဖစ္လာခဲ့သည္။

ထြန္း(ေနျပည္ေတာ္)
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီ သတင္းမ်ား ဖတ္ရႈႏိုင္ဖုိ ့ facebook "like" ကုိ ႏွိပ္ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကုိ လည္း သတင္းမ်ား ဆက္သြယ္ေပးပုိ ့ႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Advertisement

 

အသစ္ တင္သမွ် သတင္းမ်ား အလို အေလွ်ာက္ပုိ ့ ေပးပါမည္

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး

တစ္ပတ္အတြင္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ သတင္းမ်ား

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား