ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀း၊ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း ဥပေဒ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ


    ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

    လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာကြဲမႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းျခင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို ယေန ့ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းက အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အၾကား သေဘာကြဲလြဲခ်က္ ရွစ္ခု ရွိခဲ့သည့္ အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္း တြင္  လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္၏ ျပင္ဆင္ အတည္ျပဳခ်က္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္း ေကာ္မတီ၏ ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားအား ယေန ့ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို အသီးသီး ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့ၾကျပီး ဆႏၵမဲ ရယူသည့္ နည္းျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ဥပေဒၾကမ္း၏ ပုဒ္မ ၄(စ)၊ ပုဒ္မ ၁၀ (ည)၊ ပုဒ္မ ၁၀ (ခ)၊ ၁၀ (ဂ)၊ ၁၀ (စ်)၊ ပုဒ္မ ၁၂ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၂၅ တို ့တြင္ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္တို ့သေဘာကြဲလြဲခဲ့ၾကျပီး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီသည္ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္၏ ျပင္ဆင္ အတည္ျပဳခ်က္ ေျခာက္ခုႏွင့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္၏ ျပင္ဆင္ခ်က္ တစ္ခု တို ့ကို သေဘာတူခဲ့ျပီး သီးျခားျဖည့္စြက္ခ်က္တစ္ခုကိုလည္း ျပင္ဆင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

“ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းျခင္း၊ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း ျပဳရာတြင္ သူတစ္ဦးဦးအား ေငြေၾကး၊ သို ့မဟုတ္ ပစၥည္း တစ္စုံတစ္ရာ ေပး၍ ပါ၀င္ေစျခင္း၊ ေငြေၾကး၊ သို ့မဟုတ္ ပစၥည္း တစ္စုံတစ္ရာ လက္ခံ၍ ပါ၀င္ျခင္းတို ့ မျပဳလုပ္ရ။” ဟူ၍ ပုဒ္မ ၁၀(စ်) တြင္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းကို ျပည္သူ ့ လႊတ္ေတာ္က ထို ပုဒ္မ တစ္ခုလုံးအား ပယ္ဖ်က္ထားေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီက စာသား အသစ္မ်ား ေျပာင္းလဲ ျဖည့္စြက္ခဲ့သည္။

ေျပာင္းလဲ ျဖည့္စြက္သည့္ စာသားမွာ “ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းျခင္းႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း တို ့ ျပဳလုပ္ ေစရန္ မရိုး မေျဖာင့္ေသာ သေဘာျဖင့္ သူတစ္ဦးဦးအား ေငြေၾကး၊ သို ့မဟုတ္ ပစၥည္း တစ္စုံတစ္ရာ ေပး၍ ေသြးေဆာင္ျခင္း မျပဳရ။” ဟု ျဖစ္သည္။ ထိုသို ့ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္က ပယ္ဖ်က္ထားျခင္း၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ ေတာ္က အသစ္ ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ထားျခင္းတို ့အေပၚ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္သည့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသၾကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၄) မွ ဦးလွဦး၊ မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၅) မွ ဦးတင္ေအာင္ထြန္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂) မွ ဦးေဌးဦးတို ့က ကန္ ့ကြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက သည္။

ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္က ထိုပုဒ္မကို ပယ္ဖ်က္ထားျခင္းအေပၚ “ကၽြန္ေတာ္တို ့ႏိုင္ငံမွာ ပိုက္ဆံနဲ ့အာဏာနဲ ့ လူေတြကို ခိုင္းစားေနတာကို မ်က္ကြယ္ျပဳျပီး ဒီပုဒ္မကို ျဖဳတ္လိုက္ရင္ သစၥာေဖာက္ေတြ ျဖစ္သြားမယ္” ဟု အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဌးဦးက ကန္ ့ကြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္း ေကာ္မတီကလည္း အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳထားသည့္ စာသားကို ျပင္ဆင္ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး “ေငြ သို ့မဟုတ္ ပစၥည္း ေပးျခင္း၊ ယူျခင္း လို ့သုံးထားရင္ စီတန္းလွည့္လည္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရာမွာ အေ၀းက လာရသူေတြကို ခရီးစရိတ္ေပးရတာ၊ ရင္ထိုး ပစၥည္းေပးရတာေတြ ရွိႏိုင္ေတာ့ အေရးယူခံရနိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေငြေၾကး သို ့မဟုတ္ ပစၥည္း တစ္စုံတစ္ရာ ေပး၍ ေသြးေဆာင္ျခင္း မျပဳရလို ့ျပင္ဆင္ရတာပါ” ဟု ရွင္းျပခဲ့သည္။ ျပည္ထဲေရး ၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီးကမူ ထိုကြဲလြဲေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာထားကိုသာ ခံယူပါမည္ဟု ေျပာခဲ့သည္။

ထိုပု္ဒမ ၁၀ (စ်)အတြက္ ဆႏၵမဲ ရယူသည့္အခါ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္း ေကာ္မတီ၏ ျပင္ဆင္ အတည္ျပဳခ်က္ကို ေထာက္ခံမဲ ၂၂၅ မဲ၊ ကန္ ့ကြက္မဲ ၁၆၀၊ ၾကားေန ၁၆၁ မဲရရွိခဲ့သည္။ယေန ့ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ ဆႏၵမဲ ရလဒ္တို ့တြင္ ပြတ္ကာသီကာ အႏိုင္ရျခင္း၊ ၾကားေနမဲမ်ား ပုံမွန္ ထက္ မ်ားေနျခင္းတို ့ ရွိခဲ့သည္။ “ယာဥ္မ်ား၊ လမ္းသြား လမ္းလာ ျပည္သူမ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တမင္ တားဆီး ပိတ္ဆို ့ျခင္း မျပဳလုပ္ရ။” ဟူသည့္ ပုဒ္မ ၁၀(ဂ) ပါ စာသားကို ျပင္ဆင္ရန္ မဲခြဲသည့္အခါ ေထာက္ခံမဲ ၁၉၆၊ ကန္ ့ကြက္မဲ ၁၉၀ ႏွင့္ ၾကားေနမဲ ၁၆၇ မဲျဖင့္ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္၏ ျပင္ဆင္ အတည္ျပဳခ်က္က အႏိုင္ရခဲ့သည္။

ထိုသို ့လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ သေဘာကြဲလြဲခ်က္အားလုံးကို ဆႏၵမဲ ရယူ ဆုံးျဖတ္အျပီးတြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု လႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးမန္း၀င္းခိုင္သန္းက ေျပာခဲ့သည္။ “သေဘာကြဲလြဲခ်က္အားလုံးကို ဆႏၵမဲနဲ့ အတည္ျပဳ ေပးလိုက္တာျဖစ္လို ့ လႊတ္ေတာ္ နာယကက ဒီဥပေဒကို အတည္ျပဳလိုက္ျပီ လို ့ မေျပာေပမယ့္လည္း ဒါက အတည္ျပဳတာနဲ ့ အတူတူပဲ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေနျပည္ေတာ္ ဇမၺဴသီရိ မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦး ျဖိဳးေဇယ်ာေသာ္က ဆင္ဟြာကို ေျပာသည္။

(Xinhua)
 http://www.xinhuamyanmar.com/myanmar

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီ သတင္းမ်ား ဖတ္ရႈႏိုင္ဖုိ ့ facebook "like" ကုိ ႏွိပ္ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကုိ လည္း သတင္းမ်ား ဆက္သြယ္ေပးပုိ ့ႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Advertisement

 

အသစ္ တင္သမွ် သတင္းမ်ား အလို အေလွ်ာက္ပုိ ့ ေပးပါမည္

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး

တစ္ပတ္အတြင္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ သတင္းမ်ား

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား