ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားတြင္ အမိႈက္ပစ္ျခင္း၊ အဝတ္တန္းမ်ား၊ အမိုးအဖီ မ်ားျပဳလုပ္လွ်င္ ဒဏ္ေငြက်ပ္ ငါးေသာင္းမွ ငါးသိန္း၊ ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္ အေရးယူမည္


ရန္ကုန္ ၾသဂုတ္ ၂၈

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား သန္႔ရွင္းေရးကို ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္မွ တာဝန္ယူရွင္းလင္းေပး ေနရဆဲျဖစ္သည္။ သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ၿပီးစီးေသာ ရပ္ကြက္ အခ်ဳိ႕တြင္ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားမ်ား အစဥ္သန္႔ရွင္းမႈရွိေနေစရန္ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားမ်ားတြင္ စည္းကမ္းမဲ့အမိႈက္ ပစ္ျခင္း၊ အဝတ္တန္းမ်ား၊ အမိုးအဖီမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား ျပန္လည္ျမင္ေတြ႕ ရပါက ေငြဒဏ္၊ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ အေရးယူမည့္ အသိေပးမႈမ်ားရွိလာသည္ဟု လမ္းမေတာ္ ၿမိဳ႕နယ္(၅)ရပ္ကြက္အတြင္း ေနထုိင္သူမ်ားက ေျပာသည္။

ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားမ်ားကို ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီမွ ေငြအင္အား၊ လူအင္အားမ်ားျဖင့္ ရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္သည္။ အေျပာင္ရွင္းလင္းၿပီးေသာ ေနာက္ေဖး လမ္းၾကားမ်ားတြင္ အမိႈက္ပစ္ျခင္း၊ အဝတ္တန္း၊ အမိုးအဖီမ်ား မျပဳလုပ္ရ။ တားျမစ္ခ်က္ကိုျပဳလုပ္ပါက တည္ဆဲဥပေဒအရ အေရးယူျခင္းခံ ရမည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားမ်ားတြင္ အမိႈက္ပစ္ျခင္း၊ အဝတ္တန္းမ်ား၊ အမိုးအဖီျပဳလုပ္ ျခင္းမ်ား ေတြ႕ရွိပါက ဒဏ္ေငြက်ပ္ငါးေသာင္းမွ ငါးသိန္း အထိ ဒဏ္႐ုိက္ခံရၿပီး ေထာင္ဒဏ္ တစ္ႏွစ္ ျပစ္ဒဏ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ေဘာ္ဒါေဆာင္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ စည္းကမ္းမဲ့အမိႈက္ပစ္ပါက အထက္ေဖာ္ျပပါျပစ္ဒဏ္မ်ားျဖင့္ အေရးယူျခင္းအျပင္ တည္းခိုခန္း ဥပေဒပုဒ္မအရ အေရးယူအျပစ္ေပး ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ လမ္းအသီးသီးသို႔ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ႏွင့္ ၂၆ ရက္တို႔တြင္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးမွ အသိေပးေၾကညာမႈရွိသည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္က ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားမ်ားကို အေျပာင္ရွင္းလင္းေပးရာတြင္ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ကြက္ မ်ားမွ နံနက္စာ ေကြၽးေမြးျခင္းမ်ားရွိသည္။ သန္႔ရွင္းေရး ျပဳလုပ္ေပးၿပီးေသာ (၅)ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ ေနာက္ေဖးလမ္း ၾကားမ်ားတြင္ အေနာ္ရထာလမ္းမွ ကမ္းနားလမ္းအထိ တိုးလွ်ဳိေပါက္ျမင္ကြင္း ရွင္းလင္းေနသည္ကို ျမင္ေတြ႕လာရ သည္ဟု (၁၁)လမ္း အတြင္း ေနထုိင္သူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယင္းသို႔တားျမစ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ပါက အေရးယူမည့္ေငြ ဒဏ္၊ ေထာင္ဒဏ္ပမာဏကို အသိေပးထားမႈရွိသျဖင့္ လိုက္နာမႈရွိလာႏိုင္မည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားကို တစ္ေျပး ညီအေရးယူမႈ ပါရွိလာလွ်င္ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားမ်ား အစဥ္သန္႔ရွင္းၿပီး လံုၿခံဳေရးအရ လည္း ျမင္ကြင္း ရွင္းလင္းလာႏိုင္သည္။

ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားမ်ားတြင္ အမိုးအဖီမ်ားျပဳလုပ္ ျခင္း၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား ခ်က္ျပဳတ္ေရာင္းခ်ျခင္း၊ လမ္း ေဘးေစ်းသည္ပစၥည္း သိမ္းဂိုေဒါင္အျဖစ္ အသံုးခ်ျခင္းမ်ားအျပင္ မိလႅာကန္အခ်ိဳ႕ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ အားနည္းသျဖင့္ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားေရေျမာင္းမ်ားတြင္ အနံ႔ဆိုးထြက္ ေရဆိုးေရညစ္စီးဆင္းမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ေဆာင္ၿပီးေသာ ရပ္ကြက္အခ်ဳိ႕ရွိ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား အခ်ဳိ႕အတြင္း အဝတ္တန္း၊ အမိုး၊ အဖီမ်ားသာမက ဆိုင္ခန္းသဖြယ္ခ်က္ျပဳတ္ အသံုးခ်ေန ျခင္းမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ေနရဆဲျဖစ္သည္ဟု မဟာဗႏၶဳလ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေန႔စဥ္ျဖတ္သန္းသြားလာေနေသာ ကိုမင္းက ေျပာသည္။

လသာၿမိဳ႕နယ္ တ႐ုတ္တန္းလမ္းသြယ္အခ်ဳိ႕ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားမ်ားတြင္ စီးပြားေရးအရ က်ဴးေက်ာ္ အသံုးခ်ေနမႈမ်ားအေပၚ အေရးယူဒဏ္ေငြ႐ိုက္မႈမ်ား ၂ဝ၁၆ ႏွစ္ဆန္းတြင္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဒဏ္ေငြေဆာင္ၿပီးေနာက္ ဆက္လက္က်ဴးေက်ာ္အသံုးျပဳေနဆဲျဖစ္သည္။ လမ္းမေတာ္ ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားသန္႔ရွင္းေရးကို ပထမဆုံးစတင္ျပဳလုပ္ေနေသာ္ လည္း မူလအေျခအေန မွာပင္ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေနာက္ေဖး လမ္းၾကား အမ်ားစု၊ အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားထက္ သန္႔ရွင္းမႈမ်ားသည္ ယခုကဲ့သုိ႔ စည္းကမ္းမဲ့လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚ ေငြဒဏ္၊ ေထာင္ဒဏ္အသိေပးမႈမ်ားပါရွိလာ သျဖင့္ စံျပၿမိဳ႕နယ္ အျဖစ္ ေရာက္ရွိလာႏုိင္သည္။ လမ္းမေတာ္ကဲ့သို႔ ဆက္စပ္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္လည္း ဆက္လက္၍ ထိေရာက္စြာအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေပးလွ်င္ ၿမိဳ႕နယ္အားလုံး ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား မ်ား သန္႔ရွင္းမႈပိုမိုလာၿပီး စည္းကမ္းမဲ့ျဖစ္စဥ္မ်ား ေလ်ာ့နည္းလာႏုိင္သည္ဟု လသာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေနထုိင္သူ ဦးလွဟန္က သုံးသပ္ေျပာဆုိသည္။

(ေမာင္ေစေအာင္)
MOI Webportal Myanmar
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီ သတင္းမ်ား ဖတ္ရႈႏိုင္ဖုိ ့ facebook "like" ကုိ ႏွိပ္ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကုိ လည္း သတင္းမ်ား ဆက္သြယ္ေပးပုိ ့ႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Advertisement

 

အသစ္ တင္သမွ် သတင္းမ်ား အလို အေလွ်ာက္ပုိ ့ ေပးပါမည္

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး

တစ္ပတ္အတြင္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ သတင္းမ်ား

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား