ကၽြန္မ၏ အႀကီးမားဆံုး ရည္မွန္းခ်က္ မွာ ျမန္မာ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္ ျဖစ္သည္ - ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္


    ေပက်င္း ၊ ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္(ဆင္ဟြာ)

    ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ DiaoYuTai ႏိုင္ငံေတာ္ ဧည့္ေဂဟာတြင္ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းကို လက္ခံေျဖၾကား ခဲ့ရာတြင္ သူမ၏ အႀကီးမားဆံုး ရည္မွန္းခ်က္ မွာ ျမန္မာ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္ ႏွင့္ အမ်ိဳးသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ယခု ကဲ့သို႔ သတင္းေထာက္မ်ား ၏ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈကို လက္ခံခဲ့ျခင္းသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္ အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ လက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခဲ့ခ်န္ ၏ ဖိတ္ၾကားမႈ အရ ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔က ေပက်င္းၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ၅ ရက္ၾကာ လည္ပတ္ေရး ခရီးစဥ္ ကို စတင္ ခဲ့ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ရာထူး တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္မွ စ၍္ ပထမဦးဆံုး သြားေရာက္ ခဲ့သည့္ အာဆီယံ ျပင္ပ ႏိုင္ငံ မွာ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က  ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရး ႏွင့္ အမ်ိဳးသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အတြက္ အလိုအပ္ဆံုး ျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ေဝးကြာေနလွ်င္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ေရရွည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရရွိႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ တြင္ လြတ္လပ္ေရး ရရွိခ်ိန္မွ စတင္၍ အင္အား ႀကီးငယ္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ား ရွိခဲ့ၿပီး၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလမွ စတင္၍  ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕တို႔မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ၉ ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (NCA)ကို ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိခ်ိန္တြင္ အဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕ မွ ပါဝင္ လက္မွတ္ေရး ထိုး ႏိုင္ခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္  ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ေန႔ မွ စတင္၍ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အစိုးရ မွ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာန ကို တရားဝင္ ဖြဲ႕စည္း ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား NCA တြင္ ပိုမို ပါဝင္ လက္မွတ္ေရးထိုး ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ ႏိုင္ရန္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ညီလာခံကို က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္သည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ကိစၥရပ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ အေရးႀကီးေသာ အိမ္နီးခ်င္း မိတ္ေဆြ ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ အေရးပါသည့္ အခန္းက႑တြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ၊ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ တက္အားသေရြ႕ ကူညီသြားမည္ကို ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အနာဂတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာႏုိင္ငံ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ အေရးႀကီး အခ်က္ ၃ ခ်က္ရွိၿပီး ၄င္းတို႕မွာ  အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးျခင္း ၊ စြမ္းအင္ ႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရး ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အစီအစဥ္ ခ်မွတ္ျခင္း ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး က႑ နည္းစနစ္ သစ္ျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း တို႕ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္ အလုပ္လက္မဲ့ ရာခိုင္ႏႈန္း အလြန္ျမင့္မားသည့္ ႏိုင္ငံ ျဖစ္ၿပီး လူမႈဘဝ ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ထိုမွသာလွ်င္ ျပည္သူလူထု အေနျဖင့္ ဂုဏ္သိကၡာ ရွိၿပီး အာမခံခ်က္ ရွိသည့္ ေနထိုင္မႈဘဝ ရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္သူ အမ်ားစု မွာ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရး ျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ျပဳၾကေသာေၾကာင့္ အစိုးရ အေနျဖင့္ ေခတ္မီ စိုက္ပ်ိဳးေရး က႑တည္ေဆာက္ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ဖခင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဖခင္ခ်န္ရစ္ထား ခဲ့သည့္ တန္ဖိုးအရွိဆံုး စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေမြအႏွစ္မွာ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္သည့္ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္လုပ္ၿပီး ျပည္သူလူထုကို စိတ္ရင္းသေဘာထား အမွန္ျဖင့္ ဆက္ဆံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးမွ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တသည့္ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ဤသည္မွာလည္း သူမဖခင္၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံ အတြက္လည္း အလိုအပ္ဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေခတ္အဆက္ဆက္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အစိုးရ သည္ ဘက္မလိုက္ေရးဝါဒ ကို က်င့္သံုးခဲ့ၿပီး  လက္ရွိ အစိုးရသည္လည္း ယင္းမူဝါဒကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံအပါအဝင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္၍ ႐ုိးသားမွန္ကန္ စြာ ဆက္ဆံသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ၿပီး ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

(Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီ သတင္းမ်ား ဖတ္ရႈႏိုင္ဖုိ ့ facebook "like" ကုိ ႏွိပ္ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကုိ လည္း သတင္းမ်ား ဆက္သြယ္ေပးပုိ ့ႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Advertisement

 

အသစ္ တင္သမွ် သတင္းမ်ား အလို အေလွ်ာက္ပုိ ့ ေပးပါမည္

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး

တစ္ပတ္အတြင္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ သတင္းမ်ား

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား