တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခဲ့ခ်န္ ႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္ ၏ အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြး

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လီခဲ့ခ်န္ က ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အားလက္ခံေတြ႕ဆံုစဥ္ (ဆင္ဟြာ)
    ေပက်င္း ၊ ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္(ဆင္ဟြာ)

    တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လီခဲ့ခ်န္ ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ လည္ပတ္ေရး ခရီး ျဖင့္ေရာက္ရွိေနသည့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႕သည္ ယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္း အခ်ိန္တြင္ ေပက်င္းၿမိဳ႕ရွိ ျပည္သူ႕ခန္းမႀကီးတြင္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခဲ့ခ်န္ က တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သည္ ေတာေတာင္ေရေျမခ်င္း ထိစပ္ ေနၿပီး နက္႐ႈိင္းေသာ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ ခ်စ္ၾကည္ ဆက္ဆံေရး တည္ရွိေၾကာင္း ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ စတင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္မွ စ၍ အာဆီယံ ျပင္ပ ပထမ ဦးဆံုး သြားေရာက္ လည္ပတ္သည့္ ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ သို႔လာေရာက္ ခဲ့သည့္ အတြက္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အစိုးရ ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မွ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အေလးထားသည္ ကို သိရွိရသည့္ အတြက္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ခ်ီးမြမ္းေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခဲ့ခ်န္ ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႕ ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕၏ေလးျပဳျခင္းကိုခံယူစဥ္ (ဆင္ဟြာ)
လီခဲ့ခ်န္ က ႏိုင္ငံတကာ အေျခအေန မည္သို႔ ေျပာင္းလဲ သည္ ျဖစ္ေစ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သည္ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈ ထားရွိၿပီး တန္းတူညီမွ် ဆက္ဆံမႈ ထားရွိခဲ့ေၾကာင္း ၊ တ႐ုတ္-ျမန္မာ-အိႏၵိယ အတူတကြ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူတကြ ယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရး အေျခခံမူႀကီး ၅ ခ်က္ သည္ ႏိုင္ငံ တကာ ဆက္ဆံေရး၏ အေျခခံ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ျဖစ္ခဲ့ရေၾကာင္း ၊ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ သည္ မိမိ ႏိုင္ငံ အေျခအေန ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ တိုးတက္ေရး လမ္းစဥ္ ေလွ်ာက္လွမ္း သည္ ကို ေထာက္ခံအားေပးသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး ၊ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ႏွင့္ လူမႈဘဝ ျမႇင့္တင္ေရး စသည့္ က႑မ်ားတြင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားကိုလည္း ေထာက္ခံအားေပးေၾကာင္း ၊ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ႏွင့္ အတူတကြ အျပန္အလွန္ ႏိုင္ငံေရး ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ကာ အစိုးရ ၊ လႊတ္ေတာ္ ၊ ပါတီ ၊ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ၊ အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာ ၊ လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႕ အစည္း က႑ မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးအား ပိုမို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားလိုေၾကာင္း ၊ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အတူတကြ ပူးေပါင္း၍ ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ သြားလိုေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လီခဲ့ခ်န္ ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႕အစည္းအေဝး က်င္းပေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)
ထို႔ေနာက္တြင္ လီခဲ့ခ်န္ က တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ျပည္သူလူထု အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္း ေစမည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လက္ေတြ႕က်ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မ်ား ေဆာင္ရြက္ကာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္း ေစမည့္ ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားတိုးျမႇင့္ ကာ အေရးႀကီး က႑  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပိုမိုး ေကာင္းမြန္စြာ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္လိုေၾကာင္း ၊ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္း ၊ ျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စသည့္ အေရးႀကီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စီမံကိန္းႀကီး မ်ားတြင္လည္း သင့္ေလွ်ာ္စြာ တိုးတက္မႈ ရရွိေအာင္  ေဆာင္ရြက္ သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ အေျခခံ အေဆာက္အဦး တည္ေဆာက္ေရး ႏွင့္ အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ကာ ကုန္သြယ္ေရး ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး စသည့္ က႑ မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ  တိုးျမႇင့္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ၊ ပညာေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး စသည့္ က႑မ်ားတြင္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ ျပည္သူလူထု အၾကား ႏွလံုးသားခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ေပး သည့္ တံတား ကို ခိုင္ၿမဲေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အထူး ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

လီခဲ့ခ်န္ က ယခု ႏွစ္သည္ တ႐ုတ္-အာဆီယံ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ၂၅ ေျမာက္ ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ သည္ အာဆီယံ ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ကိုအေလးထား ကာ အာဆီယံ အသိုက္အဝန္း တည္ေဆာက္ရန္ ကိုလည္း ေထာက္ခံအားေပးေၾကာင္း ၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ အာဆီယံ တြင္ အေရးပါ ေသာ အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္ကိုလည္း လြန္စြာ အေလးထားေၾကာင္း ၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အပါအဝင္ အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံ မ်ားႏွင့္ အတူတကြ ပိုမို နီးကပ္ သည့္ တ႐ုတ္-အာဆီယံ အသိုက္အဝန္းကို တည္ေဆာက္ သြားလိုေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ခ်စ္ၾကည္ ဆက္ဆံေရး သည္ ရွည္လ်ားေသာ သမိုင္းအစဥ္အလာ ရွိခဲ့ၿပီး နက္႐ႈိင္းသည့္ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ ဆက္ဆံေရး အေျခခံမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း ၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အစိုးရ သစ္ အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ကို လြန္စြာ အေလးထားေၾကာင္း ၊ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈ မ်ားကို ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ၊ ႏိုင္ငံတကာ အေျခအေနမ်ား ေျပာင္းလဲမႈ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ဆက္လက္၍ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ဆက္ဆံေရး ခိုင္ၿမဲတိုးတက္ေစရန္ အတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ ႏွင့္ အတူတကြ  အစိုးရ အရာရွိပိုင္း အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံမႈ ကိုထိန္းသိမ္းၿပီး ႏိုင္ငံေရး အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈ တိုးျမႇင့္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တိုးျမႇင့္ကာ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ စသည့္ က႑ မ်ားတြင္ လက္ေတြ႕ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားကို တြန္းအားေပး သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ကုန္သြယ္ေရး ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး ၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ပညာေရး စသည့္ က႑ မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မ်ား တိုးခ်ဲ႕ကာ နယ္စပ္ ေဒသ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရး ကို အတူတကြ ထိန္းသိမ္းၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ ျပည္သူလူထု ခ်စ္ၾကည္မႈ တိုးျမႇင့္ေရး ႏွင့္ အတူတကြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး တို႔ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ အာဆီယံ-တ႐ုတ္ ဆက္ဆံေရး တည္ေထာင္ျခင္း ၂၅ ႏွစ္ျပည့္ အခ်ိန္ကာလ တြင္ အာဆီယံ-တ႐ုတ္ ဆက္ဆံေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ တြန္းအားေပး သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာထား အျမင္မ်ား ဖလွယ္ ခဲ့ၾကသည္။ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခဲ့ခ်န္ မွ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံခိုင္ၿမဲေရးကို ေလးစားမႈ ထားရွိၿပီး ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ တြင္ ဆက္လက္၍ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈ မ်ား အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ညီလာခံ တြင္ ေအာင္ျမင္မႈ မ်ား ရရွိရန္ ႀကိဳတင္ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မွ လည္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေကာင္းမြန္သည့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားကို လြန္စြာ ခ်ီးက်ဴးသံုးသပ္ ခဲ့ၿပီး ဆက္လက္၍ ပူးေပါင္း ညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

အစည္းအေဝး မစတင္မီ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခဲ့ခ်န္ သည္ ျပည္သူ႕ခန္းမႀကီး ေျမာက္ဘက္ ေဆာင္တြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဂုဏ္ျပဳအခမ္းအနား ျဖင့္ ႀကိဳဆိုခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ မွ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိမ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။
အစည္းအေဝး အၿပီး တြင္ လီခဲ့ခ်န္ ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႔မွ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ ကို တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။

(Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီ သတင္းမ်ား ဖတ္ရႈႏိုင္ဖုိ ့ facebook "like" ကုိ ႏွိပ္ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကုိ လည္း သတင္းမ်ား ဆက္သြယ္ေပးပုိ ့ႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Advertisement

 

အသစ္ တင္သမွ် သတင္းမ်ား အလို အေလွ်ာက္ပုိ ့ ေပးပါမည္

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး

တစ္ပတ္အတြင္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ သတင္းမ်ား

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား