ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း တရားမ၀င္တူးေဖာ္လ်က္ရွိသည့္ ေရႊေဖာင္မ်ား၊ ေရႊတူးေဖၚရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ယာဥ္ယႏၲရားမ်ား သိမ္းဆည္းရမိ၊ KIA လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ႏွင့္တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြား


ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ ၄

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတာ၀န္မ်ားအျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေရ၊ ေျမ သယံဇာတမ်ားအား တရားမ၀င္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ ထုတ္ယူသုံးစြဲေနမႈမ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္ လ်က္ရွိရာ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဒြန္ဘန္-ရွဒူဇြပ္နယ္ေျမအတြင္း တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားက နယ္ေျမရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္စဥ္ တရားမ၀င္တူးေဖာ္လ်က္ရွိသည့္ ေရႊေဖာင္မ်ား၊ ေရႊတူးေဖၚရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ယာဥ္ယႏၲရားမ်ား သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။


ျဖစ္စဥ္မွာ ကာမုိင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရွဒူဇြပ္ေက်းရြာအနီးပတ္၀န္းက်င္၌ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားက နယ္ေျမရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္စဥ္ ဇူလုိင္ ၂၈ ရက္တြင္ တရားမ၀င္ေရႊတူးေဖၚရာတြင္ အသုံးျပဳေသာ ဘက္ဟုိးယာဥ္ ၁၃ စီး၊ ၂၂ ဘီးတြဲယာဥ္ ၃ စီး၊ ၁၀ ဘီးယာဥ္ ၁ စီး၊ ေရႊေဖာင္ ၂ ခုႏွင့္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသား ၄ ဦးတုိ႔အားလည္းေကာင္း၊ ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္တြင္ ဘက္ဟုိးယာဥ္ ၂ စီး၊ ၆ ဘီးယာဥ္ ၃ စီး၊ ေရႊေဖာင္ ၂ ခုအားလည္းေကာင္း၊ ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္တြင္ ေရႊေဖာင္ ၅ ခုအားလည္းေကာင္း၊ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ ဘက္ဟုိးယာဥ္ ၂ စီးႏွင့္ ေရႊေဖာင္ ၄ ခုအားလည္းေကာင္း၊ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္တြင္ ၁၀ ဘီးယာဥ္ ၂ စီးအားလည္ေကာင္း စုစုေပါင္း တရားမ၀င္ေရႊတူးေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ဘက္ဟုိးယာဥ္ ၁၇ စီး၊ ၂၂ ဘီးတြဲယာဥ္ ၃ စီး၊ ၁၀ ဘီးယာဥ္ ၃ စီး၊ ၆ ဘီးယာဥ္ ၃ စီး၊ ေရႊေဖာင္ ၁၃ ခုတုိ႔အား သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ၿပီး တရားမ၀င္ေရႊတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသား ၈ ဦးတုိ႔အား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။


ထုိသုိ႔ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားက နယ္ေျမရွင္းလင္းျခင္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္စဥ္ ၾသဂုတ္ ၃ ရက္ နံနက္ပုိင္းတြင္ ရွဒူဇြပ္ေက်းရြာ၏ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ၅ မုိင္ခန္႔အကြာ တရားမ၀င္ ေရႊတူးေဖာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္ ပတ္၀န္းက်င္၌ KIA လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မွ အင္အား ၁၅ ဦးခန္႔ႏွင့္ ထိေတြ႕တုိက္ပြဲ ၂ ႀကိမ္၊ အင္အား ၅၀ ဦးခန္႔ႏွင့္ ထိေတြ႕တုိက္ပြဲ ၂ ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ား၏ ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ ေခ်မႈန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပန္လည္ဆုတ္ခြာသြားခဲ့ကာ KIA လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ထံမွ လက္ပစ္ဗုံးမ်ားႏွင့္ အမ္-၂၂ က်ည္မ်ားသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။


ထုိ႔အတူညေနပုိင္းတြင္ ဒြန္ဘန္ေက်းရြာႏွင့္ ရွဒူဇြပ္ေက်းရြာအၾကား လမ္းေၾကာင္းလုံၿခဳံေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းအား KIA လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မွ အင္အား ၃ ဦးခန္႔က ဆြဲမုိင္း ၄ လုံးျဖင့္ ေဖာက္ခြဲတုိက္ခုိက္ခဲ့သျဖင့္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းက ျပန္လည္ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္ခဲ့ရာ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္သုိ႔ ဆုတ္ခြာထြက္ေျပးသြားခဲ့သည္။


အလားတူ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္လည္း ကာမုိင္းၿမိဳ႕နယ္၊ လ၀ါးေက်းရြာ၏ေျမာက္ဘက္ အနီးတ၀ုိက္တြင္ နယ္ေျမရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားအား KIA လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ငယ္မ်ား က ဆြဲမုိင္းျဖင့္ တုိက္ခုိက္ျခင္း၊ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ေခ်ာင္းေျမာင္းပစ္ခတ္ျခင္း၊ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ေႏွာင့္ယွက္ပစ္ခတ္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ ထိမိတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈ ၃ ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားၿပီး ယင္းအဖြဲ႕မ်ား အေရွ႕ဘက္သို႔ ဆုတ္ခြာထြက္ေျပးသြားခဲ့သည္။

အထက္ပါ တရားမ၀င္ေရႊတူးေဖာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ အဖုိးတန္သယံဇာတမ်ား နစ္နာဆုံး႐ႈံး ရသည့္အျပင္ စက္ယႏၲရားမ်ား အသုံးျပဳေရႊတူးေဖာ္မႈေၾကာင့္ မုိးေကာင္းေခ်ာင္းပါ တိမ္ေကာ၍ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အား ထိခုိက္ပ်က္စီးျခင္း၊ လယ္ယာေျမမ်ား ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ၎နယ္ေျမအတြင္းရွိ တရားမ၀င္ေရႊတူးေဖာ္မႈမ်ား၊ ယင္းအဖြဲ႕မ်ားကုိ ေစာင့္ေရွာက္အကာအကြယ္ေပးေနမႈမ်ားအား ဆက္လက္ရွင္းလင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျမ၀တီ
https://www.facebook.com/mwdmedia

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီ သတင္းမ်ား ဖတ္ရႈႏိုင္ဖုိ ့ facebook "like" ကုိ ႏွိပ္ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကုိ လည္း သတင္းမ်ား ဆက္သြယ္ေပးပုိ ့ႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Advertisement

 

အသစ္ တင္သမွ် သတင္းမ်ား အလို အေလွ်ာက္ပုိ ့ ေပးပါမည္

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး

တစ္ပတ္အတြင္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ သတင္းမ်ား

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား