ဒီမိုကေရစီ ရဲလုပ္ငန္း ဆိုသည္မွာ


ဒီမိုကေရစီရဲလုပ္ငန္းဆိုသည္မွာ ျပည္သူတို႔က ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္း ယႏၲရားမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ား ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရေသာ ရဲလုပ္ငန္း ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္သူလူထု၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈျဖင့္ လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရျခင္းသည္ ဤစနစ္၏ အေျခခံျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေလးစားမႈျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ထိေတြ႕ ဆက္ဆံရျခင္းမ်ားသည္ ဤရဲလုပ္ငန္းစနစ္ျဖင့္ တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရန္ အတြက္ လြန္စြာအေရးႀကီး ပါသည္။

ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံမ်ားအတြက္ နိုင္ငံ့ေရးရာမ်ားကိုထိန္းေက်ာင္းရာတြင္ နိုင္ငံတဝွမ္း တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ နိုင္ငံသားမ်ား ေဘးကင္းလုံျခဳံမႈရွိေစေရးအတြက္ အမ်ားသေဘာ ဆႏၵႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္မႈ (Consensus)၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ နိုင္ငံသားတို႔၏ လြတ္လပ္ခြင့္ (Freedom)ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ သာတူညီမၽွမႈ (Equality) ဟူသည့္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္၏အႏွစ္သာရမ်ား ပါဝင္သည့္ ဒီမိုကေရစီရဲလုပ္ငန္းစနစ္မွာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ပါသည္။ ဤစနစ္ကို ထူေထာင္ရာတြင္ နိုင္ငံသားျပည္သူတို႔၏ ယုံၾကည္ ကိုးစားမႈကို တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ပိုမို ထိေရာက္ၿပီး အက်ိဳးေက်းဇူးျပဳနိုင္ေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႕လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ပင္ျဖစ္သည္။

၁။ ဒီမိုကေရစီရဲလုပ္ငန္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္
ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံရွိ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ နိုင္ငံသားမ်ားက ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကိုက်င့္သုံးနိုင္ရန္အတြက္ေဘးကင္းလုံျခဳံ၍တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ပတ္ဝန္းက်င္မ်ား ျဖစ္လာေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္၊ ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္း၏ အေျခခံရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္၊ မႈခင္းမ်ားကို ကာကြယ္တားဆီး တိုက္ဖ်က္ရာတြင္ အေၾကာက္တရားႏွင့္ ဘက္လိုက္ျခင္း ကင္းရွင္းစြာျဖင့္ နိုင္ငံသား အားလုံးအတြက္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒကို ညီတူညီမၽွ အသုံးခ်ရန္တို႔ ျဖစ္သည္။

၂။ ဒီမိုကေရစီရဲလုပ္ငန္း၏ပင္မနိယာမမ်ားႏွင့္အေျခခံမူမ်ား
ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အေကာင္းဆုံး ျမႇင့္တင္နိုင္ရန္အတြက္ ေဘးကင္းလုံျခဳံေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ တစ္ရပ္ကိုဖန္တီးရာတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ တာဝန္ခံနိုင္မႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားမႈ၊ သာတူညီမၽွမႈ စသည့္ ပင္မနိယာမမ်ားႏွင့္အညီ က်င့္သုံးရမည္။ သို႔မွသာ ျပည္သူလူထု၏ ယုံၾကည္ကိုးစားမႈ၊ ေထာက္ခံအားေပးမႈျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏“Legitimacy”ဟုေခၚသည့္“ဥပေဒႏွင့္အညီတာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္နိုင္စြမ္း” ကိုတည္ေဆာက္နိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအေျခခံမူ (၄) ရပ္ႏွင့္အညီ ေဖာ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္ -
(က) တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
(ခ ) ရဲက်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္အညီ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကိုေလးစားမႈျဖင့္ တာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ ျခင္း
(ဂ ) တာဝန္ယူမႈႏွင့္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္း
(ဃ) ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားစနစ္က်နျခင္း


(က) တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
နိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ နိုင္ငံတကာလုံျခဳံေရးကို ထိပါးေစေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၊ မႈခင္းမ်ားႏွင့္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္နိုင္ရန္အတြက္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းရွိ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ဖိအားမ်ားေအာက္တြင္ အလုပ္လုပ္ၾကရသည္။ သို႔ေသာ္ လည္း အခ်ိန္တိုင္းတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားျဖစ္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၊ ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒ၊ ရဲအက္ဥပေဒမ်ားအျပင္ နိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပစ္မႈတရားစီရင္ေရးက႑ႏွင့္ ပူးေပါင္း လ်က္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္လည္း ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မိမိတပ္ဖြဲ႕၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တိုင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္မႈရွိေစရန္ႏွင့္ တရားသူႀကီးမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာတရားစီရင္မႈႏွင့္ ဘက္မလိုက္မႈတို႔ကို ေလးစားမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အထူးသတိျပဳရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

(ခ) ရဲက်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္အညီ လူ႔အခြင့္အေရးေလးစားမႈျဖင့္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ျခင္း
ျပည္သူလူထု၏ ယုံၾကည္ကိုးစားမႈျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ ရဲလုပ္ငန္းစနစ္ကို ေဖာ္ ေဆာင္နိုင္ရန္အတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ ရဲလုပ္ငန္းပိုင္ဆိုင္ရာက်င့္ဝတ္မ်ားကို ေလးစားလိုက္နာလ်က္ အဂတိတရားကင္းရွင္းစြာျဖင့္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိမႈတို႔ကို သက္ေသျပနိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ လူသားတို႔၏ဂုဏ္သိကၡာကို ေလးစားျခင္း၊ နိုင္ငံသား အားလုံးအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမျပဳဘဲ ညီတူညီမၽွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးျခင္း၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို ခိုင္လုံေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားေပၚတြင္သာ အေျချပဳေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းခံရသူမ်ားကို အားေပးကူညီ ေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ဖမ္းဆီး၍ တရားစြဲဆိုျခင္းအားျဖင့္ မၽွတစြာ တရားစီရင္နိုင္ေရးကို အေထာက္အကူ ေပးျခင္း၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ လူသားမဆန္သည့္ ရက္စက္မႈမ်ားျဖင့္ သက္ေသရယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ နိုင္ငံသားတို႔၏ ဒီမိုကေရစီ လြတ္လပ္ခြင့္ မ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕အင္အားကိုအသုံးျပဳရာတြင္ ျပည္သူလူထု၏ အသက္အိုးအိမ္မ်ားကို အေလးထား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ဟူေသာ မူဝါဒကို ရဲလုပ္ငန္း၏ အျမင့္ဆုံး ဦးစားေပးအျဖစ္ထားရွိျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားကို လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ တိက်စြာလိုက္နာရမည္ ျဖစ္သည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ နိုင္ငံသားတို႔၏ ေဘးကင္းလုံျခဳံမႈကို သာမကလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကိုပါ ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေပးရမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ပို႔ခ်ေပးရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။

(ဂ) တာဝန္ယူမႈႏွင့္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္း
ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံတိုင္းတြင္ ျပည္သူလူထုေဘးကင္းလုံျခဳံေရး (Public Safety) ႏွင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္ (Police Behaviour) မ်ား အတြက္ တာဝန္ယူရသကဲ့သို႔ နိုင္ငံေတာ္(State Control)၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း (Social Control)ႏွင့္ ဌာနတြင္း (Internal/ Departmental Control) ဟူသည့္ ပင္မယႏၲရားႀကီး (၃) ခု ၏ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈကိုလည္း တာဝန္ခံ ရပါသည္။

State Control ပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ နိုင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို တာဝန္ခံ ရသည္။ နိုင္ငံေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္း က်ေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႕အျဖစ္သို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑က ပါဝင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ ေရြးေကာက္ခံသမၼတ၊ အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မ်ား အပါအဝင္ အစိုးရအရာရွိမ်ားကို တိုက္ရိုက္တာဝန္ခံရသည့္အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑၏ ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္မႈသည္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏မဟာဗ်ဴဟာပိုင္းမွသည္ ဘတ္ဂ်က္ပိုင္းအထိ ပါဝင္ေနသည္။

ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းအရ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ တရား႐ုံး မ်ားကို တာဝန္ခံရသည့္အပိုင္းတြင္ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား၌ ဖိအားေပး ၿခိမ္းေျခာက္၍ ဝန္ခံခ်က္သက္ေသမ်ားရယူျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္ေအာင္ တာဝန္ခံရမည္ ျဖစ္သလို တရားမဆိုင္ရာ တရားစြဲဆိုမႈမ်ားတြင္လည္း က်င့္ဝတ္မ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ တာဝန္ခံရမည္ျဖစ္သည္။

ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္သည္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ားကို နိုင္ငံ၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ဥပေဒမ်ားေရးဆြဲျပင္ဆင္ျခင္း၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ဌာနမ်ား၊ စခန္းမ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ရန္ပုံေငြ မ်ားခ်မွတ္ေပးျခင္း စသည္တို႔အတြက္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္။ ထိုေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ျပဌာန္းဥပေဒမ်ား ႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ ျခင္း၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ နိုင္ငံ့ဘ႑ာမ်ားကို စီမံခန႔္ခြဲျခင္း တို႔ျဖင့္ တာဝန္ခံရပါသည္။

Social Control ပိုင္းတြင္ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မီဒီယာ မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ နိုင္ငံသားတို႔၏ တိုင္တန္းခ်က္မ်ားကို သုံးသပ္စစ္ေဆး ေပးျခင္းအျပင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈ မ်ားအတြက္ လမ္းဖြင့္ ေပးထားျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။

Internal/ Departmental Control ပိုင္းတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ က်င့္ဝတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးတို႔အတြက္ ဌာနတြင္း စနစ္မ်ား ရွိပါသည္။ ၎ဌာနတြင္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ ျပည္သူလူထု၏ ယုံၾကည္ကိုးစားမႈကို တည္ေဆာက္နိုင္ရန္အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ တာဝန္ခံမႈ ဆိုင္ရာယႏၲရား တစ္ခုျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီရဲလုပ္ငန္း၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအားလုံးသည္ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈရွိမွသာ ျပည္သူလူထု၏ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ေထာက္ခံမႈကိုရရွိနိုင္မည္ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ ျဖစ္နိုင္သမၽွ အျမင့္မားဆုံးေသာ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈမ်ားျဖင့္ တာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။ မႈခင္းမ်ားႏွင့္ ရဲလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ဆိုင္ရာသတင္းမ်ားကိုမီဒီယာမွ တစ္ဆင့္ျပည္သူလူထု သိရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ျပည္သူလူထုအတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေတာင္းခံနိုင္မည့္ စနစ္မ်ားထူေထာင္ျခင္း၊ မႈခင္းႏွင့္ လုံျခဳံေရး ဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားကို ျပည္သူလူထုႏွင့္ ပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြး နိုင္ရန္ ဖန္တီးေပးျခင္း စသည္တို႔သည္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအတြက္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

(ဃ) ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား စနစ္က်နျခင္း
ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား စနစ္က်နမႈရွိေစရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ရွင္းလင္းေသာ အမိန္႔ညႊန္ၾကား ခ်က္မ်ားျဖင့္ ကြပ္ကဲအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ဝန္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြးမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္မႈရွိေအာင္ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မျပဳသည့္ နိုင္ငံသားအားလုံးကို ကိုယ္စားျပဳေသာဖြဲ႕စည္းပုံ ျဖစ္ျခင္း၊ တပ္ဖြဲ႕ဝင္သစ္ စုေဆာင္းရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ နိုင္ငံသား လူနည္းစုမ်ား အေရအတြက္ လုံေလာက္စြာပါဝင္ျခင္း၊ ရဲအရာရွိမ်ား ခန္႔အပ္ ျခင္းႏွင့္ ရာထူးတိုးျမႇင့္ျခင္းမ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိ၍ ဝန္ထမ္း၏ အသိပညာ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈအရည္အေသြးႏွင့္ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံျခင္း၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္တို႔၏ နိုင္ငံသား အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္ မ်ားကို အျပည့္အဝခံစားနိုင္ေအာင္ စီမံေပးျခင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းႏွင့္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အသိအျမင္ဗဟုသုတႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ား တိုးတက္ ေစရန္ ဒီမိုကေရစီရဲလုပ္ငန္း၏မူဝါဒမ်ား၊ ရဲလုပ္ငန္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္ အေရးမ်ား ဆိုင္ရာ နိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားပါဝင္သည့္ သင္တန္းမ်ားကို ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ အဆင့္အားလုံး အတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ စီမံေပးျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။

၃။ ဝန္ေဆာင္မႈကိုေရွးရႈေသာရဲလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံတစ္ခုရွိ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ပင္မတာဝန္သည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ မႈခင္းမ်ားကို ကာကြယ္တားဆီးလ်က္ ျပည္သူလူထု ေဘးကင္းလုံျခဳံမႈရွိေစရန္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ထိေရာက္မႈ(Effectiveness)၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ (Efficiency)၊ အမ်ား ျပည္သူ လက္လွမ္းမီမႈ (Accessibility)၊ တာဝန္ခံနိုင္မႈ (Accountability) စသည့္ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ျဖည့္ဆည္းေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ဝန္ေဆာင္မႈကိုေရွ႕ရႈေသာ ရဲလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္သူဗဟိုျပဳေသာရဲလုပ္ငန္း (Community Policing)၊ ျပႆနာ ေျဖရွင္းမႈကို ေရွးရႈေသာ ရဲလုပ္ငန္း (Problem-oriented Policing) ႏွင့္ သတင္း အခ်က္အလက္ကို လက္ဦးမႈရယူ ေဆာင္ရြက္သည့္ရဲလုပ္ငန္း (Intelligent-led Policing) တို႔ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

၄။ ဒီမိုကေရစီရဲလုပ္ငန္းတြင္ရွိရမည့္ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား
ဒီမိုကေရစီရဲလုပ္ငန္း၏ သေဘာသဘာဝအရ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ား၊ နိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားႏွင့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၏ စည္းကမ္းေဘာင္အတြင္းတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရသည္။ ထို႔အျပင္ အင္တာနက္ႏွင့္ အီးေမးလ္မွတစ္ဆင့္ ျပည္သူတို႔၏အခက္အခဲျပႆနာမ်ားကို တိုင္တန္းနိုင္ေသာ စနစ္မ်ားထူေထာင္ထားရွိျခင္း၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို စုံစမ္းတင္ျပရန္ အတြက္ အရာရွိမ်ားခန္႔ထားျခင္း၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕အေပၚအမ်ားျပည္သူ၏ ခံစားခ်က္အျမင္ သေဘာထားမ်ားကို သိရွိနိုင္မည့္ လူထုသေဘာထားစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ (Public Opinion Poll)မ်ားထားရွိျခင္းႏွင့္ ၎တို႔ကို အမ်ားျပည္သူသိရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း တို႔လည္း လိုအပ္ပါသည္။

နိဂုံးခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီေခတ္၏ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ တရားဥပေဒစိုးမိုး ေရးအတြက္ မႈခင္းတိုက္ဖ်က္သူ (Crime Fighter) မ်ားအေနျဖင့္သာမက ဒီမိုကေရစီ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္း အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးသူ(Human Rights Protector)မ်ား၊ နိုင္ငံသားမ်ားအားလုံး ေဘးကင္းၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထိုင္နိုင္ေရး အတြက္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးရသူ (Peacekeeper) မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ အဆင့္ဆင့္သည္ ဒီမိုကေရစီရဲလုပ္ငန္း၏ က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ားကို ေလ့လာသင္ယူလ်က္ မိမိ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒကို အသုံးခ်မႈမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈျပဳနိုင္ေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ဝင္ေကာင္းမ်ားအျဖစ္သာမက လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ဘဝလမ္းေၾကာင္း တစ္ေလၽွာက္တြင္ စံျပနိုင္ငံသား ေကာင္းတစ္ေယာက္၏ တန္ဖိုးမ်ား၊ ကိုယ္က်င့္သီလေကာင္းမ်ားႏွင့္ အညီ ျပဳမူက်င့္ႀကံ ေနထိုင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မိမိအဖြဲ႕အစည္း၏ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ မိမိ၏ကိုယ္ပိုင္ အရည္အေသြး တို႔ကို အစဥ္ျမႇင့္တင္လ်က္ နိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူေပၚ အက်ိဳးျပဳရသည့္ မိမိအလုပ္ကို တန္ဖိုးထား ဂုဏ္ယူစြာျဖင့္ အစဥ္ႀကိဳးပမ္းသင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။

ေဇာ္ဝင္း
https://www.facebook.com/yezarnimedia/

References
“Democratic Policing: A Framework for Action” by Christopher Stone and Heather H.Ward
“Governing policing in a democracy - A primer”by Phillip Stenning, Professor in Criminology, Keele University
“Maintaining democratic policing: the challenge for police leaders” by Professor Rogers @ Public Safety Leadership Research Focus, Volume 2, Issue 2, June 2014
“Principles and Concept of Democratic Policing” by Dr. Markus H.F. Mohler, Lecturer on public, especially safety/security and police law at the University of Basel © Geneva Centre For the Democratic Control of Armed Forces, July 2009
ဒီမိုကေရစီ ရဲလုပ္ငန္း ဆိုသည္မွာ  ဒီမိုကေရစီ ရဲလုပ္ငန္း ဆိုသည္မွာ Reviewed by THITHTOOLWIN on 21:01 Rating: 5
Powered by Blogger.