ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြမ်ား သုံးစဲြမႈ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၾကရန္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတမွာၾကား


ခြဲေဝရရွိသည့္ ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြမ်ားကို ဘယ္ေနရာတြင္ ဘယ္ေလာက္သုံးမည္၊
ဘယ္လိုသုံးေနသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိ အသိေပးၾကရန္လိုေၾကာင္း
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတမွာၾကား

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၁၅

မိမိတို႔ အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ေပၚေရးကိုေရွး႐ႈသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ တစ္ခု ေပၚေပါက္ေရးႏွင့္ ျပည္သူလူထုအမ်ားစု၏ လူေနမႈဘဝအဆင့္အတန္း တိုးတက္ ျမင့္မားေရးတို႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ဘ႑ာေရးႏွစ္အလိုက္ ယင္းမူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြသည့္ ဘ႑ာေငြအရအသုံးမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဘ႑ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ယေန႔နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း ခန္းမ၌ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ (၁/၂၀၁၆) အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားသည္။


ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ယခုအစည္းအေဝးသည္ မိမိတို႔ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ပထမဦးဆုံး က်င္းပသည့္ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ အစည္းအေဝးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအစည္းအေဝးတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ အစိုးရလက္ထက္၌ အတည္ျပဳခဲ့သည့္၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု ျပည္ေထာင္စု၏ အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပင္ဆင္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပ အတည္ျပဳရန္အဓိကေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။


၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး (၃၃) ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးယခင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ထုတ္ျပန္ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခင္ေရးဆြဲခဲ့သည့္ ဘတ္ဂ်က္မွာ ၿပီးခဲ့သည့္အစိုးရ လက္ထက္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ အေနအထားအရ ေရးဆြဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း။

မိမိတုိ႔ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရဖြဲ႕စည္းမႈ အေနအထား ေျပာင္းလဲ သြားခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန (၂၂) ခုျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႕ကို ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေျပာင္းလဲသြားသည့္ အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ဘ႑ာေငြအရအသုံး ခန္႔မွန္းေျခေငြ စာရင္းမ်ားကို ျပန္လည္ေရးဆြဲရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း။

ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရ၊ အသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပအတည္ျပဳခ်က္ ရယူေဆာင္ ႐ြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ဘ႑ာ ေငြခြဲေဝေဆာင္႐ြက္သည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒႏွင့္အညီ စံႏႈန္းသတ္ မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ စနစ္တက် တိုင္းတာတြက္ခ်က္ၿပီး အခ်ိဳးက်မၽွတေအာင္ ခြဲေဝေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘ႑ာရန္ပုံေငြ၊ ျပည္ေထာင္စုမွ ျဖည့္ဆည္း ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ရေငြတုိ႔ျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၊ျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေဆာင္႐ြက္ေပးၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္ သြားၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး က႑မ်ားမွာလည္း တိုးျမႇင့္သုံးစြဲသြားမည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ လၽွပ္စစ္မီးရရွိေရး၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလၽွာ႔ခ်ေရး၊ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ မူဝါဒလမ္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း။
ထို႔ျပင္ တယ္လီဖုန္းေခၚဆိုခမ်ားမွ ေကာက္ခံရရွိသည့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္သည့္ က်ပ္ ၇၅၀၀ သန္းကို ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ တိုက္႐ိုက္ အက်ိဳးရွိေစမည့္ က႑မ်ားတြင္ အသုံးျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။ ကနဦးအေနျဖင့္ ပညာေရးအတြက္ စတင္သုံးစြဲေနပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာေငြသည္ ျပည္သ႔ူဘ႑ာေငြ ျဖစ္ေၾကာင္း။ အစိုးရမ်ားက ကိုင္တြယ္ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားမႈ ကို ၾကည့္လိုက္ပါက သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံ၊ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ၏ ဦးစားေပး အစီအစဥ္ မ်ားကို သိရွိႏိုင္ေၾကာင္း။

ဘတ္ဂ်က္ကို သုံးစြဲၾကရာတြင္ စနစ္တက် အေလအလြင့္ အနည္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ အဆင့္ဆင့္ၾကပ္မတ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထုက ေ႐ြးခ်ယ္ေပးလိုက္သည့္ အစိုးရျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္သူလူထု၏ ဘ႑ာေငြမ်ားကို သုံးစြဲၾကရာတြင္ အမွန္ တကယ္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစရန္၊ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရး ဟန္ခ်က္ညီေစရန္၊ ႏိုင္ငံ့စီးပြား ႂကြယ္ဝမႈကေန တစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားကို အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈ စီးဆင္းေစရန္ အေလးထား ေဆာင္႐ြက္ၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။

ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ ဒုတိယဥကၠ႒၊ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ေလ်ာ့နည္းသြားမည့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား၏ လစာ၊ စရိတ္၊ ခ်ီးျမႇင့္ေငြ၊ အေဆာင္အေယာင္ စရိတ္မ်ားကို ေလ်ာ့နည္းသြားသည့္အတိုင္း ေလွ်ာ့ခ် ေရးဆြဲၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး႐ုံးမ်ား၏ သာမန္အသုံးစရိတ္၏ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အသစ္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရး ရာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ႏုိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအရ အသုံးစရိတ္မ်ားကို ထည့္သြင္းေရးဆြဲခဲ့ေၾကာင္း၊ ေငြလုံးေငြရင္း အသုံးစရိတ္တြင္ ယခင္ လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳထားၿပီးျဖစ္သည့္ ၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း ဥပေဒႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒတို႔တြင္ ပါဝင္သည့္အတိုင္း ေျပာင္းလဲျခင္း မျပဳဘဲ ေရးဆြဲခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေႂကြးၿမီစာရင္းမ်ားကိုလည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒတြင္ ပါဝင္သည့္အတိုင္း ေျပာင္းလဲျခင္းမျပဳဘဲ ေရးဆြဲထား ပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာ ရန္ပုံေငြမွ ျဖည့္ဆည္းေပးေသာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား၏ လိုေငြကိုလည္း မူလ အတိုင္းပဲ ျဖည့္ဆည္းထားပါေၾကင္း၊ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန၏ အခြန္ရေငြစာရင္းရွိ တယ္လီဖုန္းေျပာဆိုခေပၚတြင္ ေကာက္ခံသည့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ရေငြမွ က်ပ္ ၇.၅ ဘီလီယံကို ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ အသုံးစရိတ္တြင္ တိုးျမႇင့္ၿပီး လ်ာထားေပးထားပါေၾကာင္း၊ တယ္လီဖုန္းေျပာခေပၚ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္မ်ားကို ကနဦးအေနႏွင့္ ပညာေရး အသုံးစရိတ္တြင္ သုံးစြဲသြားရန္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕အတြက္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ ၿခံစည္း႐ိုးကာရံျခင္းႏွင့္ ျမန္မာ-အိႏၵိယ နယ္စပ္ၿခံစည္း႐ိုး ကာရံျခင္းအတြက္ ခြဲေဝ ေပးထားသည့္ ေငြလုံးေငြရင္းအသုံးစရိတ္ က်ပ္ ၅.၅၄ ဘီလီယံကိုလည္း တစ္စုံတစ္ရာ ျပင္ဆင္ျခင္းမျပဳဘဲ ေရးဆြဲထားပါေၾကာင္း တင္ျပသည္။

ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ ဒုတိယဥကၠ႒၊ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ႏိုင္ငံေတာ္၏ လိုေငြႏွင့္ GDPအခ်ိဳး ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း မေက်ာ္ေစရန္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုမွ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားသို႔ သြင္းကုန္တင္သြင္းမႈအေပၚ ေကာက္ခံရရွိသည့္ ေငြမွအပ ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္မ်ား၏ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ခြဲေဝေပးရန္တို႔ကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားၿပီး လိုေငြျဖည့္ဆည္းျခင္းကို လ်ာထားခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အတြက္ ျပည္ေထာင္စုမွ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားသို႔ ေထာက္ပံ့ေပးရမည့္ ေငြပမာဏ က်ပ္ ၁၆၈၈.၂၁၉ ဘီလီယံျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပသည္။

ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္အတြင္းေရးမွဴး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ယခင္အစိုးရ လက္ထက္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘ႑ာေငြ အရအသံုး ခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းမ်ား ခြဲျခားေရးဆြဲျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ား၊ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲ ထားေသာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အရအသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း ႏွင့္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆုိင္ရာဥပေဒအား ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (မူၾကမ္း) တုိ႔ကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။
ထုိ႔ေနာက္ အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ဥကၠ႒ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားက ေဒသအလုိက္ ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ ေပးရမည့္ လုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပၾကသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ဘ႑ာေငြ အရအသုံး ဆိုင္ရာ ဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒအားျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းၿပီးၿပီပါက ရသုံးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား စာေစာင္ (Citizen's Budget) ကိုလည္း ထုတ္ေဝသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအလြယ္ တကူ နားလည္ေအာင္၊ ျပည္သူမ်ားလက္လွမ္းမီ သိရွိႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မွာၾကားသည္။

Myanmar President Office
https://www.facebook.com/myanmarpresidentoffice.gov.mm/
ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြမ်ား သုံးစဲြမႈ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၾကရန္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတမွာၾကား   ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြမ်ား သုံးစဲြမႈ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၾကရန္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတမွာၾကား Reviewed by THITHTOOLWIN on 17:15 Rating: 5
Powered by Blogger.