ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သြယ္ေရး က႑ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနၿပီး နည္းလမ္း ၃ ခုျဖင့္ ဖြံ ့ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ဟု ကမာၻ႔ဘဏ္မွ ထုတ္ျပန္

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္မႈ ဘက္စံုေလ့လာ ဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ျခင္း အခမ္းအနားအား ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပခဲ့စဥ္ (ဓာတ္ပံု-MOI)
    ရန္ကုန္ ၊ ဇြန္ ၂၇ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

    ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္ေရး က႑ ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး အတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူျပည္သားတိုင္း ပါဝင္သည့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ အဓိက အခ်က္သုံးခ်က္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္မႈ ဘက္စုံ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေလ့လာ ဆန္းစစ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ကမာၻ႔ဘဏ္မွ ယေန ့ဇြန္လ ၂၇ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္မႈ ဘက္စုံ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေလ့လာ ဆန္းစစ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာအရ ျပည္သူ ျပည္သားတိုင္း ပါဝင္သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ အဓိက ၃ ခ်က္မွာ ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပုဂၢလိက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား သက္သာေစရန္ လိုအပ္မည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ၊ သဘာဝ သယံဇာတ တူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အလြန္အကၽြံ မွီခိုေနရျခင္းမွ ေရွာင္လြႊဲႏိုင္ၿပီး စီးပြားေရး ဖြြံ႔ၿဖိဳးမႈ ဘက္ညီမွ်ေစရန္္ အေပါ့စား ကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေရရွည္ အလုပ္ျဖစ္မည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး ထုတ္ကုန္မ်ားစသည့္ အလားအလာ ေကာင္းမ်ားစြာရွိသည့္ က႑မ်ားတြင္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ရုပ္ပိုင္း အေျခခံ အေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားကို ရရွိေရးတြင္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒမ်ားကို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီး၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားစသည့္ ရုပ္ပိုင္း မဟုတ္သည့္ အျခား အေျခခံ အေဆာက္အဦးမ်ား (soft infrastructure) ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကုန္သြယ္ေရး က႑ ဖြ႔ံၿဖဳိး တိုးတက္ေရးအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ား အေနျဖင့္ ကုန္သြယ္ေရး အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ပိုမို ျဖစ္ေပၚေစသည့့္ ဌာနဆိုင္ရာ အဖဲြဲ႕အစည္းမ်ား အားနည္းျခင္းႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေပါင္းစပ္ရန္ အထူး လိုအပ္ေနျခင္း၊ အရည္အေသြးႏွင့္ စံႏႈန္း သတ္မွတ္ျခင္း အတြက္ အေျခခံ အေဆာက္အဦးက႑ အားနည္းေနျခင္းတို႔မွာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အနက္ အခ်ဳိ႕ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္မႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဘက္စုံ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ (Myanmar Diagnostic Trade Integration Study-DTIS) အစီရင္ခံစာ အသစ္အရ ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ဖြ႕ံၿဖိဳး တိုးတက္လာမည္ ဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈမ်ားကို ေဝမွ် ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေရး အတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အစီရင္ခံစာတြင္ ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္လာျခင္းမွ ျပည္သူျပည္သားတိုင္း အက်ဳိးခံစားခြင့္ ရွိေစရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္၊ ေငြေၾကး အရင္းအႏွီး လက္လွမ္းမီ ရရွိမႈကို ျမႇင့္တင္ရန္၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း က႑ကို ျမႇင့္တင္ရန္၊ အေျခခံ အေဆာက္အဦးမ်ားကို ျမႇင့္တင္ျခင္းျဖင့္ ေနာက္က် က်န္ေနသည့္ ေဒသမ်ားကို ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္ တို႔ကို အၾကံျပဳ တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္ေရး က႑သည္ နည္းပါးသည့္ အေျခခံအဆင့္မွ အစျပဳခဲ့ရာ ယခုအခါ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးလာသည့္အတြက္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူ ျပဳေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္စဥ္ ေယဘုက် အားျဖင့္ စီးပြားေရး ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ ၇ ရာခို္င္ႏႈန္းခန္႕ ရွိလာေၾကာင္း ၊ ၂၀၀၅ ႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အတြင္းတြင္ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းမွ ႏိုင္ငံျခား တင္ပို႔မႈသည္ သုံးဆတက္လာခဲ့ၿပီး ၂၀၀၉ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အတြင္းတြင္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းက႑သည္ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္း အသားတင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ႏႈန္းသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၇.၇ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ တုိးတက္ရန္ ရည္မွန္းထားသည့္ အေလ်ာက္ ထိုရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ပါက တိုုင္းျပည္၏ ဂ်ီဒီပီကို လာမည့္ ကိုးႏွစ္မွ ဆယ္ႏွစ္အတြင္း ႏွစ္ဆခန္႔ ျမႇင့္တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 (Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီ သတင္းမ်ား ဖတ္ရႈႏိုင္ဖုိ ့ facebook "like" ကုိ ႏွိပ္ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကုိ လည္း သတင္းမ်ား ဆက္သြယ္ေပးပုိ ့ႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Advertisement

 

အသစ္ တင္သမွ် သတင္းမ်ား အလို အေလွ်ာက္ပုိ ့ ေပးပါမည္

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး

တစ္ပတ္အတြင္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ သတင္းမ်ား