စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွန္ကန္ေရးႏွင့္ အရည္အေသြး ျပည့္၀ေရး ေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး
အမိန္႔ေႀကာ္ျငာစာ
အမွတ္၊ ၇/၂၀၁၆
၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ ၁၁ ရက္
(၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၃ ရက္)

■စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွန္ကန္ေရးႏွင့္ အရည္အေသြး ျပည့္၀ေရး ေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းျခင္း■
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

၁။ လက္ေတြ႕က်သည့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ား မွန္ကန္စြာ ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္၊ ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္၊ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာရန္ႏွင့္ သံုးသပ္ႏုိင္ရန္၊ စာရင္းအင္း အခ်က္အလက္မ်ား မွန္ကန္ေရးႏွင့္ အရည္အေသြး ျပည့္၀ေရး ကိစၥရပ္အား သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ Stakeholders မ်ားႏွင့္ ထိေရာက္စြာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ “စာရင္းအင္း အခ်က္အလက္မ်ား မွန္ကန္ေရးႏွင့္ အရည္အေသြး ျပည့္၀ေရးေကာ္မတီ” ကို ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ပါသည္-
(က) ဒုတိယသမၼတ (၂) နာယက
(ခ) ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး
စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဥကၠ႒
(ဂ) စီးပြားေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ၀န္ႀကီးမ်ား
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အားလံုး အဖြဲ႕၀င္
(ဃ) အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္
ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန အဖြဲ႕၀င္
(င) အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္
ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန အဖြဲ႕၀င္
(စ) အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္
နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန အဖြဲ႕၀င္
(ဆ) အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္
ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန အဖြဲ႕၀င္
(ဇ) အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္
သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန အဖြဲ႕၀င္
(စ်) အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာန အဖြဲ႕၀င္
(ည) အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္
ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အဖြဲ႕၀င္
(ဋ) အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္
သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန အဖြဲ႕၀င္
(ဌ) အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္
လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန အဖြဲ႕၀င္
(ဍ) အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္
အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အား၀န္ႀကီးဌာန အဖြဲ႕၀င္
(ဎ) အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္
စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန အဖြဲ႕၀င္
(ဏ) အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္
စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန အဖြဲ႕၀င္
(တ) အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္
ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန အဖြဲ႕၀င္
(ထ) အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္
က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန အဖြဲ႕၀င္
(ဒ) အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္
စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန အဖြဲ႕၀င္
(ဓ) အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္
ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အဖြဲ႕၀င္
(န) အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္
လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာ ခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန အဖြဲ႕၀င္
(ပ) အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္
ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန အဖြဲ႕၀င္
(ဖ) အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္
ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုး အဖြဲ႕၀င္
(ဗ) ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္
ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕
စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန အတြင္းေရးမွဴး

၂။ စာရင္းအင္း အခ်က္အလက္မ်ား မွန္ကန္ေရးႏွင့္ အရည္အေသြး ျပည့္၀ေရး ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္-
(က) ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီသည့္ အမ်ိဳးသား စာရင္းအင္းဥပေဒ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းႏိုင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒ သက္ေရာက္မႈရွိေရးအတြက္ လမ္းညႊန္ႀကီးၾကပ္ရန္။
(ခ) စာရင္းအင္း ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ား တိက် မွန္ကန္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္။
(ဂ) အမ်ိဳးသားစာရင္းအင္းစနစ္ကို တည္ေထာင္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အၾကံဥာဏ္ ႏွင့္ လမ္းညႊန္မႈမ်ား ေပးရန္။
(ဃ) လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ စစ္တမ္းႏွင့္ စာရင္းအင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္မႈကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲ လမ္းညႊန္ရန္။
(င) ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနအလိုက္ တာ၀န္ယူရေသာ က႑အသီးသီးတြင္ ျပည့္စံု ေကာင္းမြန္သည့္ စာရင္းအင္းႏွင့္ စစ္တမ္းတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေရး ေပါင္းစပ္ ညႇိႏိႈင္းရန္။
(စ) ႏိုင္ငံတကာ စာရင္းအင္းစနစ္မ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေစရန္ အမ်ိဳးသား စာရင္းအင္းစနစ္အေပၚ အကဲျဖတ္ သံုးသပ္ျခင္း၊ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို က႑ အလိုက္ သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ လိုအပ္သည့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕သို႔ အစီရင္ခံ တင္ျပရန္။
(ဆ) ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား စာရင္းအင္း ေကာက္ယူသည့္စနစ္ႏွင့္ စာရင္းအင္း ျပဳစုျခင္းဆိုင္ရာ နည္းစနစ္မ်ား တစ္ေျပးညီ ျဖစ္ေစေရး ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းျခင္းႏွင့္ သင္တန္း ေပးျခင္းမ်ားအား စီမံေဆာင္ရြက္ရန္။
(ဇ) အမ်ိဳးသား စာရင္းအင္းဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စာရင္းအင္းက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ တို႔ကို ႀကီးၾကပ္လမ္းညႊန္ရန္။

၃။ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ရံုးသို႔ တင္ျပ အစီရင္ခံရန္ႏွင့္ လိုအပ္သည့္ ေကာ္မတီႏွင့္ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားကို ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ျဖစ္ပါသည္။

(ပံု) ထင္ေက်ာ္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

Myanmar President Office

စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွန္ကန္ေရးႏွင့္ အရည္အေသြး ျပည့္၀ေရး ေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္း စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွန္ကန္ေရးႏွင့္ အရည္အေသြး ျပည့္၀ေရး ေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္း Reviewed by THITHTOOLWIN on 18:46 Rating: 5
Powered by Blogger.