ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ေရး ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး
အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ
အမွတ္၊ ၁၀/၂၀၁၆
၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ ၁၂ ရက္
(၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၄ ရက္)

■ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ေရး ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္းျခင္း■
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
၁။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးေျပာင္းလ ဲတုိးတက္ေရးအတြက္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံပိုင္အခ်ိဳးအစားကို ေလ်ွာ့ခ်၍ ပုဂၢလိကပိုင္ အခ်ိဳး အစားသို႔ ေျပာင္းလဲတိုးတက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားအား စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ “ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ေရးေကာ္မရွင္” ကို ေအာက္ပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းလုိက္ပါသည္-
(က) ဒုတိယသမၼတ (၁) ဥကၠဌ
(ခ) ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး
သမၼတရံုး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယဥကၠဌ
(ဂ) ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး
ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန အဖြဲ႔၀င္
(ဃ) ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန အဖြဲ႔၀င္
(င) ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး
ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အဖြဲ႔၀င္
(စ) ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး
သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာန အဖြဲ႔၀င္
(ဆ) ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး
လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန အဖြဲ႔၀င္
(ဇ) ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး
စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန အဖြဲ႔၀င္
(စ်) ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး
ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန အဖြဲ႔၀င္
(ည) ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး
က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန အဖြဲ႔၀င္
(ဋ) ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး
ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အဖြဲ႔၀င္
(ဌ) ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္
ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး အဖြဲ႔၀င္
(ဍ) ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္
ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုး အဖြဲ႔၀င္
(ဎ) ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး
စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန အတြင္းေရးမွဴး

၂။ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ေရးေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္-
(က) ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံပိုင္အခ်ိဳးအစားကို ေလွ်ာ့ခ်၍ ပုဂၢလိကပုိင္ အခ်ိဳးအစားသို႔ ေျပာင္းလဲတိုးတက္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ပုဂၢလိကပုိင္ ျပဳလုပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား စနစ္တက် အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္။
(ခ) ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္း ခ်က္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ခ်မွတ္ထားသည့္ စီးပြားေရးအေျခခံမူမ်ား၊ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္။
(ဂ) စြမ္းေဆာင္ရည္က်ဆင္းလ်က္ရွိသည့္ ႏုိင္ငံပိုင္စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုႏွင့္ လုပ္ငန္း မ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္တိုးတက္ေစေရးအတြက္ ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ေရး နည္းလမ္းမ်ားအား အသံုးျပဳ၍ ေဆာင္ရြက္ရန္။
(ဃ) ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲသံုးစြဲရာ၌ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူတို႔အတြက္ ၀န္ထုတ္၀န္ပိုးမျဖစ္ေစရန္ အစိုးရဌာန မ်ားမွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ပုဂၢလိကမ်ားသို႔ လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ခြဲေ၀လႊဲေျပာင္းေပးရန္။
(င) အစိုးရ- ပုဂၢလိကပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း (Public- Private Partnership- PPP) ပုဂၢလိက- ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း (Private- Private Partnership) လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အရင္းအႏွီးမ်ား တိုးတက္ရ ရွိလာျခင္း၊ နည္းပညာ ဖြံၿဖိဳးမႈမွတစ္ဆင့္ ထုတ္ကုန္မ်ား ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္လာ ျခင္းေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ်ား တိုးတက္လာျခင္းတုိ႔မွ တစ္ဆင့္ ျပည္သူႏွင့္ ႏိုင္ငံဖြ႔ံၿဖိဳးမႈအတြက္ အက်ိဳး ေက်းဇူးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။
(စ) အစိုးရဌာနမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ပုဂၢလိကပိုင္သို႔ လႊဲေျပာင္းေဆာင္ရြက္ သင့္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအား ႏုိင္ငံတကာတြင္ ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိသည့္ ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ စိစစ္သံုးသပ္၍ ေဆာင္ရြက္ေစရန္-
(၁) ရွယ္ယာေခၚယူျခင္း(Sharing System)
(၂) အစုိးရ- ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း (Public- Private Partnership)
(၃) ႏုိင္ငံသားမ်ားအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏံွေစျခင္း (Private- Private Partnership)
(၄) အစိုးရမွ ပုဂၢလိကလုပ္မ်ားသို႔ ေရာင္းခ်ပိုင္ခြင့္၊ မူပိုင္ခြင့္မ်ား ထုတ္ ေပးျခင္း (Franchise)
၅) ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ျခင္း (Joint Venture- JV)
(၆) ထုခြဲေရာင္းခ်ျခင္း (Sale)
(၇) ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ ၿမိဳ႕တြင္းရွိစက္ရံု၊ အလုပ္ရံုႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား အျခားသင့္ေလ်ာ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္ေစရန္၊
(ဆ) လႊဲေျပာင္းေရးဆုိင္ရာနည္းလမ္းမ်ားအား အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္ နည္းမ်ားႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္း၍ ပုဂၢလိကသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေဆာင္ရြက္ သင့္သည့္ နယ္ပယ္၊ နည္းလမ္းမ်ားကို စိစစ္သံုးသပ္၍ အထက္ အဖြဲ႔အစည္း သို႔ တင္ျပရန္။
(ဇ) ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ဘ႑ာႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရး ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးရန္။
(စ်) ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႔စည္းရန္ႏွင့္ ယင္းတို႔၏ တာဝန္ ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးရန္။
(ည) ႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲေျပာင္းၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အက်ိဳးရွိစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ ရွိ/မရွိစိစစ္၍ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ အားနည္း ခ်က္မ်ားကို အထက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ သံုးသပ္တင္ျပၿပီး လုိအပ္သည္မ်ား ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္။
(ဋ) ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရက မျဖစ္မေန ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုႏွင့္ လုပ္ငန္း မ်ားအား စီးပြားေရး အရ တြက္ေျခကိုက္မႈ ရွိ/မရွိ စိစစ္သံုးသပ္ရန္။
(ဌ) ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ရာတြင္ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ဝယ္ယူသူမွ အျခားလုပ္ငန္းသုိ႔ ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ခြင့္မရွိဘဲ အျခား လုပ္ငန္းသုိ႔ ေျပာင္းလဲ လုပ္ကိုင္လိုပါက ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ လုပ္ငန္းအား စိစစ္သံုးသပ္ရန္။
(ဍ) ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိႏိုင္ေရး အတြက္ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္၊ ေရဒီယိုႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကား တို႔မွ ရွင္းလင္း အသိေပးရန္။

၃။ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ေရးေကာ္မရွင္သည္ လိုအပ္သည့္ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႔စည္း ျခင္း၊ အမိန္႔မ်ား၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္းတို႔အတြက္ အျခား ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ လိုအပ္သလို ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္း၍ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရံုးသို႔ တင္ျပ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရမည္။

၄။ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ေရးေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို အခါ အားေလ်ာ္စြာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔သုိ႔ အစီရင္ခံ တင္ျပရမည္။

(ပံု) ထင္ေက်ာ္
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္

Myanmar President Office

ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ေရး ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္း  ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ေရး ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္း Reviewed by THITHTOOLWIN on 18:24 Rating: 5
Powered by Blogger.