ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း ဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ


ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၃၁

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း ဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း ကို ယေန႔က်င္းပသည့္အစည္းအေ၀းတြင္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ က ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အသစ္ ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္၍ အတည္ျပဳလုိက္သည္။

ယခုအတည္ျပဳလုိက္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း၏ အမည္ႏွင့္ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပခ်က္ အခန္းတြင္ “ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္းဆုိသည္မွာ ဤဥပေဒႏွင့္အညီ အမ်ားျပည္သူ ဆုိင္ရာ ေနရာတြင္ မိမိသေဘာထား ဆႏၵကို ေဖာ္ျပရန္ အလို႔ငွာ ႏုိင္ငံသား မ်ားက ျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္ရပ္ကျဖစ္ေစ လက္နက္မပါဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေရာက္ရွိျခင္း၊ ေဟာေျပာ ျခင္းကိုဆုိ သည္။ ယင္းစကားရပ္ တြင္ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ အလား တူ ေဆာင္ရြက္ျခင္း လည္း ပါ၀င္သည္”ဟုေသာ စကားရပ္ျဖင့္ ျပင္ဆင္ အတည္ျပဳသည္။

ဥပေဒၾကမ္း၏ အသိေပးတင္ျပျခင္းအခန္းတြင္ အပိုဒ္ ၃ ကို “ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း အခြင့္အေရးတုိ႔ကို သံုးစြဲေဆာင္ရြက္ လုိေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ား သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ မိမိသေဘာထားဆႏၵကို ေဖာ္ျပရန္ အလုိ႔ငွာ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားပါရွိေသာ အသိေပးတင္ျပခ်က္ကို သက္ဆုိင္ ရာ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးထံ ယင္း သို႔ ေဆာင္ရြက္ မည့္ေန႔မတုိင္မီ အနည္းဆံုး ၄၈ နာရီႀကိဳတင္၍ စာျဖင့္ေပးပို႔ တင္ျပရမည္။ စီတန္းလွည့္လည္ရာတြင္ ျဖတ္သန္း လုိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိပါက သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးမ်ားထံ ၄၈ နာရီႀကိဳတင္၍ အသိေပး တင္ျပခ်က္ မိတၱဴကိုေပးပို႔ရမည္”ဟု ျပင္ဆင္အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ဥပေဒၾကမ္း၏ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအခန္း အပိုဒ္ ၉ တြင္ လူသား အခ်င္းခ်င္းမတူကြဲျပားမႈေၾကာင့္ ခြဲျခားႏွိမ့္ခ်ျခင္း၊ ဂုဏ္သိကၡာ ညိႇဳးႏြမ္းေစျခင္းတုိ႔ကို ရည္ ရြယ္ေသာအျပဳအမူ၊ အေျပာအဆုိတုိ႔ကိုမျပဳလုပ္ရ။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္းႏွင့္ စီတန္း လွည့္လည္ျခင္းတုိ႔ျပဳရာတြင္ သူ တစ္ဦးဦး အား ေငြေၾကး သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းတစ္စံုတစ္ရာ ေပး၍ ပါ၀င္ေစျခင္း၊ ေငြေၾကး သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းတစ္စံုတစ္ရာလက္ခံ၍ ပါ၀င္ျခင္းတုိ႔ မျပဳလုပ္ရ။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းျခင္းႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းတုိ႔ျပဳရာတြင္ သူတစ္ဦးဦး အားပါ၀င္ေစရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ အတင္းအက်ပ္ျပဳျခင္း၊ အႏုိင္အထက္ျပဳျခင္း၊ မေလ်ာ္ ၾသဇာ သံုးျခင္းတုိ႔မျပဳလုပ္ရ။ ဤဥပေဒပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ လုိအပ္ ခ်က္ႏွင့္အညီ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ႀကိဳတင္ သတ္မွတ္ ထား ေသာ စည္းကမ္းခ်က္ မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းမျပဳရ စသည့္ ျဖည့္စြက္ ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းအတည္ျပဳခဲ့သည္။

ထုိ႔အတူ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအခန္းတြင္ အပိုဒ္ ၁၀ အျဖစ္ “ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ျခင္းျပဳသူမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းျခင္း ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ျခင္းတုိ႔ျပဳရာတြင္ မည္သည့္ လက္နက္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကိုမွ် ကိုင္ေဆာင္ျခင္းမျပဳရ၊ လက္နက္ တစ္စံုတစ္ရာျဖင့္ သူတစ္ဦးဦးအား ေဘးအႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစျခင္း သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခိုက္ျခင္း မျပဳရ။”ဟု အသစ္ျဖည့္စြက္ အတည္ ျပဳခဲ့သည္။

ဥပေဒၾကမ္း၏ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းအခန္းတြင္လည္း အပိုဒ္ ၁၂ ကို “ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ျခင္းတုိ႔ကို ဥပေဒႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ေန သူတုိ႔အား ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ စိတ္ၿငိဳျငင္ေစျခင္း၊ လက္ေရာက္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္း၊ အႏုိင္အထက္ျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ဟန္႔တားျခင္း မျပဳႏုိင္ ေစရန္ လည္းေကာင္း၊ ေဘးအႏၲရာယ္ မျဖစ္ေစရန္ လည္းေကာင္း ဒုတိယရဲအုပ္အဆင့္ ထက္မနိမ့္ေသာ ရဲအရာရွိ ဦးေဆာင္သည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က လုိအပ္ေသာ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ကို ေဆာင္ရြက္ရ မည္။”ဟု ျပင္ဆင္အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားအခန္းတြင္ အပိုဒ္ ၁၈ ကို “မည္သူမဆုိ ပုဒ္မ ၃ ပါ ျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ သက္ဆုိင္ရာသို႔ အသိေပးတင္ျပျခင္းမရွိဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းျခင္း သို႔မဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္ လည္ျခင္းျပဳေၾကာင္း ျပစ္မႈ ထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရ လွ်င္ ထုိသူကို သံုးလထက္ မပိုေသာ ေထာင္ ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္သံုးေသာင္း ထက္ မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။ ယင္းျပစ္မႈကို ထပ္မံက်ဴး လြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈ ထင္ရွား စီရင္ျခင္း ခံရလွ်င္ ထိုသူကို တစ္ႏွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္တစ္ သိန္းထက္ မပိုေသာေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ ေစ ခ်မွတ္ရ မည္။”ဟု ျပင္ဆင္အတည္ျပဳသည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပါ ႏုိင္ငံသား မ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးျဖစ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း တုိ႔ကို သံုးစြဲေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရွိေစရန္ႏွင့္ ယင္းတို႔အား ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ ေပးရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း အခြင့္အေရးတုိ႔ကို သံုးစြဲေဆာင္ရြက္ သူမ်ားေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူအား အေႏွာင့္ အယွက္ျဖစ္ေစျခင္း၊ ေဘး အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစျခင္း၊ ထိခုိက္နစ္နာေစျခင္းႏွင့္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစျခင္းတုိ႔မွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ယခုဥပေဒကို ျပ႒ာန္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဥပေဒၾကမ္း၏ နိဒါန္း ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

MOI Webportal Myanmar
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar/
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း ဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ  ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း ဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ Reviewed by THITHTOOLWIN on 20:23 Rating: 5
Powered by Blogger.