တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစိစစ္ေရးေကာ္မတီ ဖဲြ႔စည္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရံုး
အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ
အမွတ္၊ ၉/ ၂၀၁၆
၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ ၁၂ ရက္
(၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၄ ရက္)

■တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစိစစ္ေရးေကာ္မတီ ဖဲြ႔စည္းျခင္း■
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
၁။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီးက ေဆာင္ရြက္သည့္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဦးစားေပးက႑အလိုက္ အတည္ျပဳျခင္း၊ ဆုိင္းငံ့ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္အတည္ျပဳျခင္း စသည့္ စိစစ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ “တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစိစစ္ေရးေကာ္မတီ” ကို ေအာက္ပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းလိုက္ပါသည္-
(က) ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး
ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဥကၠ႒
(ခ) အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန အဖဲြ႔ဝင္
(ဂ) အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္
ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အဖဲြ႔ဝင္
(ဃ) အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္
လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန အဖဲြ႔ဝင္
(င) အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္
စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန အဖဲြ႔ဝင္
(စ) အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အဖဲြ႔ဝင္
(ဆ) အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္
က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန အဖဲြ႔ဝင္
(ဇ) အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္
ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အဖဲြ႔ဝင္
(စ်) ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္
အေဆာက္အဦဦးစီးဌာန
ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အတြင္းေရးမွဴး

၂။ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစိစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္-
(က) ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို ရရွိမည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာ စိစစ္သြားရန္။
(ခ) ဝန္ႀကီးဌာန၊ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တည္ဆဲ စည္းမ်ဥ္း၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ စိစစ္ရန္။
(ဂ) တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ နည္းစနစ္၊ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ႏွင့္ တိုးတက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို သံုးသပ္ရန္။
(ဃ) တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဦစားေပးအဆင့္ အတည္ျပဳ သတ္မွတ္ေပးရန္။
(င) ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက ေဆာင္ရြက္ရန္တင္ျပေသာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို နည္းပညာႏွင့္ ဒီဇုိင္းမ်ား ေခတ္မီ၍ စံခ်ိန္စံညႊန္း ျပည့္မီစြာ ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ အကုန္အက် သက္သာေစေရး စိစစ္ေပးရန္။
(စ) တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အဆိုျပဳတင္ျပသည့္ ေနရာမ်ားကို စိစစ္ရန္။
(ဆ) ေျမႏွင့္ အေဆာက္အဦမ်ားကို တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္က သိမ္းဆည္းရန္ လိုအပ္ပါက ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္။
(ဇ) ဌာနဆုိင္ရာမ်ားမွ အေဆာက္အဦမ်ားအား ကန္ထရိုက္စနစ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ ရာတြင္ သံုးစြဲသည့္ ပစၥည္းအရည္အေသြးႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား မွန္ကန္မႈ ရွိ/ မရွိ စိစစ္ရန္။
(စ်) ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေနရာေဒသ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိ/ မရွိ စိစစ္ေပးရန္။
(ည) ဝန္ႀကီးဌာန အသီးသီးက တင္ျပလာေသာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဦးစားေပးက႑အလိုက္ အတည္ျပဳျခင္း၊ ဆုိင္းငံ့ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္အတည္ျပဳျခင္း စသည္ တုိ႔အား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ “မူ” အားျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ျပဳေပးႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္ လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ား ေပၚေပါက္လာပါက ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံ တင္ျပလမ္းညႊန္မႈ ခံယူရန္။
(ဋ) ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ လမ္းညႊန္မႈႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္၍ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနအား ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႔ အစည္းအေဝးသို႔ တင္ျပ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရန္။
(ဌ) ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႔မွ ညႊန္ၾကားသည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္။
(ဍ) ေက္ာမတီသည္ လိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ ေဆာင္ရြက္ သြားရန္။

(ပံု) ထင္ေက်ာ္
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္

Myanmar President Office


တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစိစစ္ေရးေကာ္မတီ ဖဲြ႔စည္း တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစိစစ္ေရးေကာ္မတီ ဖဲြ႔စည္း Reviewed by THITHTOOLWIN on 18:42 Rating: 5
Powered by Blogger.