ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးေကာ္မတီဖြဲ႔စည္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရံုး
အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ
အမွတ္၊ ၈ /၂၀၁၆
၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ ၁၁ ရက္
(၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၃ ရက္)

■ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းျခင္း■
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

၁။ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသအတြင္း အေရးေပၚအသက္ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္သူ မ်ားအား ရွာေဖြေရးႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားအၾကား ထိေရာက္စြာ ညွိႏိႈင္း ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ား က်ေရာက္လာပါက ရွာေဖြေရးႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားရွာေဖြ ကယ္ဆယ္ေရး အစီအမံမ်ားကို စနစ္တက် ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္အတြက္ “ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားရွာေဖြ ကယ္ဆယ္ေရး ေကာ္မတီ” ကို ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းလိုက္ပါသည္-
(က) ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး
ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ဥကၠဌ
(ခ) ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး
လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး
ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဥကၠဌ
(ဂ) စစ္ဦးစီးအရာရွိခ်ဳပ္(ၾကည္း)
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး(ၾကည္း) အဖြဲ႔ဝင္
(ဃ) စစ္ဦးစီးအရာရွိခ်ဳပ္(ေရ)
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး(ေရ) အဖြဲ႔ဝင္
(င) စစ္ဦးစီးအရာရွိခ်ဳပ္(ေလ)
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး(ေလ) အဖြဲ႔ဝင္
(စ) အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္
ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန အဖြဲ႔ဝင္
(ဆ) အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္
ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန အဖြဲ႔ဝင္
(ဇ) အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္
ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန အဖြဲ႔ဝင္
(ဈ) အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန အဖြဲ႔ဝင္
(ည) အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္
ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အဖြဲ႔ဝင္
(ဋ) အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္
က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန အဖြဲ႔ဝင္
(ဌ) ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္
မီးသတ္ဦးစီးဌာန အဖြဲ႔ဝင္
(ဍ) ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္
ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန အဖြဲ႔ဝင္
(ဎ) ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္
ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန အဖြဲ႔ဝင္
(ဏ) ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္
ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန အဖြဲ႔ဝင္
(တ) ဥကၠဌ
ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း အဖြဲ႔ဝင္
(ထ) ဥကၠဌ
ျမန္မာႏုိင္ငံမိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း အဖြဲ႔ဝင္
(ဒ) အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္
လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန အတြင္းေရးမွဴး
(ဓ) ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္
ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး

၂။ ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ ေအာက္ပါ အတုိင္း ျဖစ္ပါသည္-
(က) အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးကာကြယ္ေရးစီမံခ်က္အား ေနာက္ဆုံးအေျခအေနနွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ျပန္လည္ ေရးဆြဲနုိင္ေရး ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔သုိ႔ မူဝါဒ ေတာင္းခံ၍ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
(ခ) သဘာဝေဘး(ေရ၊ ေလ၊ ဆူနာမီ၊ မီးေဘး၊ ငလ်င္) အလိုက္ ျဖစ္နုိင္ဖြယ္ရွိေသာ ေဒသႏွင့္ လူဦးေရမ်ားအား ေလ့လာ၍ ေဘးဒုကၡသည္မ်ားအား ရွာေဖြေရးႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ထားျခင္း၊ ထုိေဒသရွိ ေျမျပင္အေနအထားေပၚမူတည္၍ ဒုကၡသည္မ်ား တိမ္းေရွာင္ခုိလႈံႏုိင္ေသာေနရာမ်ား၊ ရုတ္ျခည္းလိုအပ္ႏုိင္ေသာ သက္ကယ္ပစၥည္း၊ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အခ်ိန္မီေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္ေသာယာဥ္ႏွင့္ စက္ယႏၱရားမ်ား၊ စက္သုံးဆီမ်ား၊ အသက္ရွင္ေနထုိင္ရန္ လိုအပ္ေသာရိကၡာပစၥည္း အေျခအေနမ်ားအား ႀကိဳတင္ေလ့လာၿပီး အရန္သင့္စုစည္းျပင္ဆင္ထားျခင္း။
(ဂ) ငလ်င္ေဘး၊ မီးေဘးမ်ားတြင္ ပိတ္မိေနေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအား ရွာေဖြကယ္ဆယ္ႏုိင္ေရး အတြက္ ေဒသအလိုက္ အထူးအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းေလ့က်င့္ျခင္း။
(ဃ) အေရးေပၚရွာေဖြေရးႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အစုိးရဌာနမ်ား အခ်င္းခ်င္း၊ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ား၊ နုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ ျပည္တြင္း/ ျပည္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ညွိႏႈိင္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ျခင္း။
(င) သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ခံစားေနၾကရသူမ်ား၊ အသက္ေဘးမွ လြတ္ေျမာက္ေစရန္ႏွင့္ အသက္ရွင္က်န္ေနသူမ်ားအားလုံး ဆက္လက္ရွင္သန္ႏုိင္ေရး စုဖြဲ႔စီမံျခင္း၊ ေပါင္းစပ္ ညွိႏႈိင္းျခင္း၊ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ လႈပ္ရွားေလ့က်င့္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
(စ) ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားၿပီးသည္ႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနွင့္ ေထာက္ပ့ံေရး၊ ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီအဖြဲ႔သုိ႔ အခ်ိန္မီလႊဲေျပာင္း ေပးျခင္း။
(ဆ) ျပည္ပမွအကူအညီလုိအပ္သည္ဟု ဆုံးျဖတ္ေသာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေပါင္းစပ္ ေဆာင္ရြက္ ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒလမ္းညႊန္ခ်မွတ္ေပးျခင္း။
(ဇ) အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာေဒသမ်ားတြင္ သဘာဝေဘးမ်ား က်ေရာက္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား အထူးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္း၍ ႏွစ္ဖက္ညွိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း။
(စ်) အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာရွိ ရွာေဖြေရးေခါင္းေဆာင္သည္ အထက္တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္မျပတ္ေစေရး ညႊန္ၾကားေဆာင္ရြက္ျခင္း။

(ပံု) ထင္ေက်ာ္
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္

Myanmar President Office

ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးေကာ္မတီဖြဲ႔စည္း  ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးေကာ္မတီဖြဲ႔စည္း Reviewed by THITHTOOLWIN on 18:44 Rating: 5
Powered by Blogger.