ျပည္သူ႕အင္အားမပါဘဲ မည္သည့္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ဳိးကိုမွ် ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္မည္မဟုတ္


ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ ၂၂

မိမိတို႕ႏိုင္ငံကို အင္အားေတာင့္တင္းေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ေအာင္ ထူေထာင္သြား မည္ျဖစ္ၿပီး ထုိသုိ႕ထူေထာင္ရာတြင္ ျပည္သူ႕အားသည္ အဓိကျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူ႕အင္အားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတုိ႕ျဖင့္ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျပည္တြင္းျပည္ပ အေျခစိုက္ သံတမန္မ်ားအားျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယေန႕ မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ေလာကနတ္ခန္းမ၌ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားစဥ္ အထက္ပါအတုိင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။


ဆက္လက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေတာင္အာရွႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ ဆုံမွတ္တြင္ တည္ရွိေသာႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး အေရွ႕ေျမာက္ဘက္တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံတည္ရွိသျဖင့္ အေရးပါေသာ ပထ၀ီအေနအထားအတြင္း တည္ရွိပါ ေၾကာင္း၊ ထိုသို႕ မဟာဗ်ဴဟာက်က် တည္ရွိေနမႈေၾကာင့္ စိန္ေခၚမႈႏွင့္ အခြင့္အလမ္း မ်ားစြာလည္း ရွိပါေၾကာင္း၊ ထိုကဲ့သို႕ေသာ အေျခအေနတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ သာယာ၀ေျပာေရး သည္ ႏိုင္ငံ၏လုံၿခံဳေရးအေပၚတြင္ တည္မီွေနပါေၾကာင္း၊ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးကတည္းက မိမိတို႕ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးမႈမူ၀ါဒတစ္ရပ္ကို ခ်မွတ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရး အလ်င္အျမန္ တည္ေဆာက္ႏိုင္မႈက အဆုိပါႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ပုိမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္း ပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႕ႏိုင္ငံသည္ အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ သို႕ေသာ္လည္း အားလုံးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာ မ်ားကို ရုိးသားမႈ၊ စိတ္ရင္းေစတ နာေကာင္းမ်ားျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈျဖင့္ ကမၻာကို ဦးေဆာင္ ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႕ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ေလ့လာသင္ယူစရာမ်ားစြာ ရွိပါေၾကာင္း။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယခုအခ်ိန္မွ ခရီးသစ္စတင္ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပႆနာမ်ားကို အျပန္အလွန္ေလး စားမႈ၊ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးခ်ိန္ကတည္းက ကုလသမဂၢအဖြဲ႕သို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ ပါေၾကာင္း၊ ကမၻာေပၚ တြင္ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပႆနာတိုင္းကို အက်ဳိးအေၾကာင္း၊ စိတ္ေကာင္းေစတ နာေကာင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း၊ က်န္ရွိေသာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ သင့္ျမတ္ၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရးလည္း တည္ေဆာက္လို ပါေၾကာင္း၊ ျပႆနာဟူသမွ်ကို အသိဥာဏ္ဦးေႏွာက္၊ စိတ္ေကာင္းေစတနာေကာင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္ပါေၾကာင္း။


ထို႕အတူ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ လူမႈဘ၀ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ လည္း ျပည္သူမ်ား၏ တက္ၾကြေသာအင္အားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားရ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႕အင္အားမပါဘဲ အစိုးရသည္ မည္သည့္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ဳိးကို မွ် ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါေၾကာင္း။

ထို႕ျပင္ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေျခလွမ္း ကို စတင္ရာတြင္ ျပည္သူခ်င္း ဆက္ဆံမႈမွ စတင္ေဆာင္ရြက္ရပါေၾကာင္း၊ ေကာင္းမြန္ ေသာ ဆက္ဆံေရးအတြက္ ျပည္သူခ်င္း ဆက္ဆံမႈသည္ အဓိကက်သည့္ အခန္းက႑ မွ ပါ၀င္ပါေၾကာင္း၊ မတူညီသည့္ ႏိုင္ငံခ်င္း ဆက္ဆံေရးတြင္ ကြဲျပားမႈမ်ား ရွိႏိုင္ေသာ္ လည္း ထိုမတူကြဲျပားမႈမ်ားကို အခြင့္အလမ္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္ပုံစံသစ္ ျဖင့္ ေလွ်ာက္ လွမ္းၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။


ထိုသုိ႕ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈ ပုံစံသစ္ျဖင့္ ေလွ်က္လွမ္းရာတြင္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျပႆနာမ်ားကို အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ၊ နားလည္မႈျဖင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ သြားၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႕ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒကိုလည္း အျပန္အလွန္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ၊ နားလည္မႈရွိေသာ ဆက္ဆံေရးျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႕ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ သံတမန္မ်ားအဖြဲ႕ နာယက ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ စင္ကာပူ သံအမတ္ႀကီး မစၥတာ ေရာဘတ္ခၽြာက ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ အျဖစ္ ခန္႕အပ္ခံရ သည့္အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဂုဏ္ျပဳပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ုိင္းအတြင္း ဂုဏ္သိကၡာရွိစႊြာ ျပန္လည္၀င္ဆန္႕လာၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူ ယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးမူႀကီး ငါးခ်က္အေပၚ အေျခခံကာ ဘက္မလိုက္မူ၀ါဒကို က်င့္သုံးခဲ့ ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အာဆီယံဥကၠ႒အျဖစ္ ေအာင္ျမင္စြာ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပႏိုင္ခဲ့မႈသည္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္လိုေသာ ျပင္းျပသည့္ဆႏၵကို ထင္ဟပ္ေစပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားသာမက ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္း အ၀ိုင္းတြင္ပါ ယုံၾကည္အားထားရေသာ မိတ္ဖက္ ႏိုင္ငံျဖစ္ လာေၾကာင္းျဖင့္ ႏႈတ္ခြန္း ဆက္သ၀ဏ္လႊာကို ဖတ္ၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ၎က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားေနသာ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္း ရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာႏိုင္ငံအစုိးရအေနျဖင့္ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈကို ဘက္ေပါင္းစုံမွ တုိက္ဖ်က္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ ပေပ်ာက္ေအာင္ လိုအပ္ေသာ အေရးယူေဆာင္ ရြက္မႈမ်ား တုိး၍လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ ေတြ႕ဆုံပြဲသုိ႕ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ဂ်ာမနီ၊ တူရကီ၊ နီေပါ၊ ေတာင္အာဖရိက၊ ဒိန္းမတ္ႏွင့္ ဘယ္လာရူစ္ႏိုင္ငံတို႕မွ သံအမတ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သံတမန္ အႀကီးအကဲမ်ားက သိရွိ လိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းၾကရာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပန္ လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

အခမ္းအနားအၿပီးတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွ သံအမတ္ႀကီးမ်ားအား ေတြ႕ဆုံရာ သံအမတ္ႀကီးမ်ားက ျမန္မာ ႏိုင္ငံႏွင့္ဆက္လက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည့္အေျခအေနမ်ားကို ေျပာၾကားၾက ၿပီး ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးက ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ တက္ၾကြစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ၿပီး ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ျပန္လည္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အခမ္းအနားသို႕ တက္ေရာက္လာၾကေသာ သံတမန္မ်ားအား သတင္းအဖြဲ႕က ေတြ႕ ဆုံေမးျမန္းခဲ့ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ သီရိလကၤာသံအမတ္ႀကီး Mr. K.W.N.D Karunaratra က ကၽြန္ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံနဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေကာင္းဆုံးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ သြားႏိုင္မယ္လုိ႕ ထင္ပါတယ္ ဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္။

အလားတူ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ အစၥေရးသံအမတ္ႀကီး မစၥတာ ဒန္နီရယ္ ဇြန္ရႈိင္း က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မွန္ကန္တဲ့ ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒ ရွိပါတယ္။

အခု ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ ေတြ႕ဆုံရာမွာလည္း သူက မွန္ကန္တဲ့လမ္းေၾကာင္းကေန ပိုၿပီးေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္မယ္ လို႕ ထင္ျမင္ပါတယ္ ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ အီးယူသံအမတ္ႀကီး မစၥတာရိုလန္ကိုဘီယာ က ဒီေန႕ အခမ္းအနားကို လာေရာက္ရတဲ့အတြက္ ၀မ္းသာပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးမွာ အလြန္ႀကီးေလးတဲ့ တာ၀န္ေတြနဲ႕အတူ ႏိုင္ငံတကာကလည္း အခုအခ်ိန္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒကိုလည္း ပိုၿပီး စိတ္၀င္စားေနတယ္လုိ႕ ထင္ပါတယ္။

ဒီလုိ ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒေတြကေနတစ္ဆင့္ အစိုးရခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ ကို ေဆာင္ရြက္သြားမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕အေနနဲ႕လည္း ပိုၿပီးနီးကပ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မႈေတြ လုပ္ေဆာင္သြားပါမယ္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕အေျခစုိက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား သံအမတ္ႀကီး ကာဘီရူဘယ္လ္လာက အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႕ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံတို႕အၾကား ဆက္ဆံေရး ပိုမိုတိုးတက္လာမယ္လုိ႕ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

ဘာျဖစ္လို႕လဲဆုိေတာ့ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ဆက္ဆံေရးျမွင့္တင္ခ်င္လုိ႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဒီ ႏိုင္ငံကို အေရာက္လာခဲ့တာပါ ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

MOI Webportal Myanmar
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar/

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီ သတင္းမ်ား ဖတ္ရႈႏိုင္ဖုိ ့ facebook "like" ကုိ ႏွိပ္ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကုိ လည္း သတင္းမ်ား ဆက္သြယ္ေပးပုိ ့ႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Advertisement

 

အသစ္ တင္သမွ် သတင္းမ်ား အလို အေလွ်ာက္ပုိ ့ ေပးပါမည္

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး

တစ္ပတ္အတြင္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ သတင္းမ်ား