အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အသံုးစရိတ္ နည္းပါးေန


အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အသံုးစရိတ္မွာ အာရွေဒသရွိ အျခားႏုိင္ငံမ်ားထက္ ေလ်ာ့နည္းေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ က်ား၊ မေရးရာ အေလးေပးေသာ ဘတ္ဂ်က္ (ရသံုးမွန္းေျခ) ေလ့လာျခင္း သုေတသနစစ္တမ္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ၇ ခုတြင္ ေကာက္ယူထားသည့္ စစ္တမ္းအရ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစု သည္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရး စသည္တုိ႔ကုိ ဦးစားေပးအေနျဖင့္ လုိလားသည္ဟု သုေတသန စစ္တမ္းတြင္ ေျဖဆုိၾကေၾကာင္း သိရသည္။

သုေတသန ေလ့လာမႈမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳသည့္ အစုိးရ၏ အသံုးစရိတ္မွာ အာရွေဒသရွိ အျခားႏုိင္ငံမ်ားထက္ ေလ်ာ့နည္းေနသည္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးက႑ေတြဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ဘဝကို လံုးဝေျပာင္းလဲေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္မယ့္ ဝန္ေဆာင္မႈေတြပါ။ ကမာၻေပၚမွာ ေတြ႔ရွိခဲ့တဲ့ အေထာက္အထားေတြအရ ဒီကိစၥရပ္ေတြေပၚမွာ ေငြေၾကးအသံုးျပဳ လုိက္တဲ့အတြက္ ေမြးဖြားမိခင္ ေသဆံုးႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္တယ္။ အမ်ိဳးသမီးငယ္ေလးေတြကုိ ေက်ာင္းတက္ ေစႏုိင္ၿပီးေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြကို စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမွာ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္လာႏုိင္ေစဖုိ႔ အေထာက္အကူ ေပးပါတယ္” ဟု က်ား၊ မေရးရာတန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္မွ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ ေဒၚနန္းျဖဴျဖဴလင္းက ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လူမႈေရးက႑တြင္ ကိုယ္စားျပဳခြင့္ မရျခင္းႏွင့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း၊ စီစဥ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တရားဝင္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ အလြန္နည္းပါးေၾကာင္း သိရသည္။

“ဘတ္ဂ်က္ဆုိတာ အစုိးရတစ္ရပ္အတြက္ ျပည္သူေတြရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေတြကို တံု႔ျပန္ဖုိ႔ အင္အား။ တကယ္လုိ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြကို ဒီဘတ္ဂ်တ္ေရးဆြဲတဲ့ အစီအစဥ္မွာ ပါဝင္ခြင့္ မေပးဘူးဆုိရင္ လူဦးေရထက္ဝက္ကုိ လ်စ္လွ်ဴရႈတာနဲ႔ အတူတူပါပဲ” ဟု အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔မ်ား ကြန္ရက္၏ စည္း႐ံုးေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ေဒၚေနာ္ထက္ထက္ေအာင္က ေျပာသည္။

စစ္တမ္းအရ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ပြင့္လင္းမႈ၊ မွ်တမႈနည္းပါးေသာ ဘတ္ဂ်က္(ရသံုးမွန္းေျခ) ေရးဆြဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဖယ္ရွားျခင္းခံထားရၿပီး ထိုျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အခြင့္အေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးရာ တာဝန္ခံယူမႈဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ NGO အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ က်ား၊ မေရးရာ အေလးေပးေသာ ဘတ္ဂ်က္(ရသံုးမွန္ေျခ) ေလ့လာျခင္း သုေတသနစာတမ္းအရ အာဏာပိုင္မ်ား အေနျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မည္သည့္အဆင့္တြင္မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ညွိနိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္း မျပဳခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

အဆိုပါ အစီရင္ခံစာ စစ္တမ္းကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ ကြန္ရက္၊ Oxfam၊ Action Aid၊ Care ႏွင့္ က်ား၊ မေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္ အစရွိသည့္ အဖြဲ႔ ၄ ခုက ဧရာဝတီ၊ ကခ်င္၊ ကယား၊ မေကြးတုိင္း၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ရန္ကုန္တုိင္းတို႔တြင္ ၂၀၁၅ ေမလမွ စတင္ေကာက္ယူခဲ႔ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၄ ရက္တြင္ အစီရင္ခံစာကုိ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားထံ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

သတင္း - MMK
The Ladies News
https://www.facebook.com/News.TheLadies
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အသံုးစရိတ္ နည္းပါးေန  အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အသံုးစရိတ္ နည္းပါးေန Reviewed by THITHTOOLWIN on 18:27 Rating: 5
Powered by Blogger.