သူရဦးေရႊမန္း ဦးေဆာင္တဲ့ ေကာ္မတီက ဥပေဒ ၁၄၂ ခုကုိ ျပင္ဆင္ဖုိ ့ အၾကံျပဳခ်က္ ထုတ္ျပန္


သို႔
နာယက၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္
ဥကၠ႒၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
ဥကၠ႒၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

အေၾကာင္းအရာ။ သုံးသပ္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားတင္ျပျခင္း

၁။ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကာလအတြင္း ၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သုံးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ကို စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ထိုေကာ္မရွင္ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ ၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ႐ုပ္သိမ္းကာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒ ေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ကို ၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ဆက္လက္ဖြဲ႔စည္းခဲ႔ပါသည္။

၂။ ေကာ္မရွင္သည္ ဤကာလအတြင္း နိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ နိုင္ငံသားအက်ိဳးစီးပြား အတြက္ ဘာသာရပ္အသီးသီးႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အသစ္လက္ထက္တြင္ မျဖစ္မေန ႀကဳံေတြ႕ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အဓိကကိစၥရပ္မ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္သုံးသပ္၊ ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းၿပီး ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ ဥကၠ႒တို႔အား ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၿပီးေနာက္ ထိုအဖြဲ႕မ်ား၏ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ ျပန္လည္စိစစ္ ျဖည့္စြက္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေကာ္မရွင္၏ ေနာက္ဆုံးသုံးသပ္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို လိုအပ္သလို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္နိုင္ပါရန္ က႑အလိုက္ သုံးသပ္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ပူးတြဲေပးပို႔တင္ျပအပ္ပါသည္-
(က) တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအနက္မွ ျပင္ဆင္ရန္၊ ပယ္ဖ်က္ရန္၊ ရုပ္သိမ္းရန္၊ အသစ္ ျပန္လည္ေရးဆြဲရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိရသည့္ ဥပေဒ ၁၄၂ ခု ေတြ႕ရွိရၿပီးျဖစ္ကာ ဆက္လက္ ေလ့လာေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ တည္ဆဲဥပေဒသာရွိၿပီး၊ နည္းဥပေဒမရွိျခင္း၊ နည္းဥပေဒရွိၿပီး အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ား မထုတ္ျပန္နိုင္ေသးျခင္း၊ ထုတ္ျပန္ၿပီးေသာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ားမွာလည္း မူလဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိျခင္း၊ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္၍မရျခင္း စေသာ ကိစၥရပ္မ်ား အေပၚ သုံးသပ္ခ်က္၊ ပူးတြဲ(က)
(ခ) ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု ဘ႑ာေရးနွစ္ ဘတ္ဂ်က္ဥပေဒ၊ စီမံကိန္းဥပေဒမ်ားကို ၂၀၁၆ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ိန္လု၍ အခ်ိန္မီ ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ျပည္သူ့ဘ႑ာေငြမ်ား စနစ္တက် ထိေရာက္မွန္ကန္စြာ အသုံးျပဳနိုင္ရန္ လက္ရွိ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အစိုးရသစ္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးညွိနွိုင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္သင့္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ားကို စိစစ္နိုင္ရန္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အစိုးရဖြဲ႔စည္းၿပီးေနာက္ ေဆာလ်င္စြာ ျပန္လည္ စိစစ္ သုံးသပ္ရန္အတြက္ အစိုးရႏွင့္လႊတ္ေတာ္မွ ေဆာင္ရြက္ရန္ တင္ျပခ်က္၊ ပူးတြဲ(ခ)
(ဂ) ပထမအႀကိမ္၊ လႊတ္ေတာ္ကာလအတြင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ ၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္ မ်ားသည္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေလးႀကိမ္တိုင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ေလ့လာဆန္းစစ္ ညွိႏႈိင္း အေျဖရွာ သုံးသပ္ခဲ့ၿပီး ထိုေတြ႕ရွိသုံးသပ္ အႀကံျပဳခ်က္အတိုင္း ျပင္ဆင္ရန္ လိုေသာ အခြန္ဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို အခြန္ထမ္းျပည္သူႏွင့္ အခြန္ဦးစီးဌာနတို႔မွနည္းလမ္းတက် ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ မ်ားစြာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ားႏွင့္ အခြန္ဦးစီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ တိက်စြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ နိုင္ေရးအတြက္ စံျပဳထားေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား (Standard Operation Procedure ) မ်ား ထုတ္ျပန္နိုင္ေရးကိစၥ၊ ပူးတြဲ(ဂ)
(ဃ) အစိုးရအဖြဲ႕အသစ္လက္ထက္တြင္ မလႊဲမေသြႀကဳံေတြ႕ေဆာင္ရြက္ရမည့္ တင္ဒါေခၚယူျခင္း ႀကီးၾကပ္ျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ထုတ္ျပန္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတိုင္း တိက်စြာလိုက္နာေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးႏွင့္ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရး ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ေပးေရးကိစၥမ်ားအေပၚသုံးသပ္ခ်က္၊ ပူးတြဲ(ဃ)
(င) ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြား ျမႇင့္တင္ေရးဥပေဒ ထုတ္ျပန္ၿပီးေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွ နည္းဥပေဒ၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ား ထုတ္ျပန္နိုင္ျခင္း မရွိေသးျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ ဥပေဒပါအတိုင္း သင့္တင့္မွ်တ လုံေလာက္ေသာ ၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ မိုးရာသီစိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ အခ်ိန္မီ ထုတ္ေခ်းနိုင္ေရးႏွင့္ လိုအပ္ေသာ နည္းပညာပံ့ပိုးေပးေရး၊ ထြက္ရွိေသာ သီးနွံမ်ားကို ေစ်းကြက္ႏွင့္ သင့္တင့္မ်ွတေသာ ေစ်းႏႈန္းမရရွိနိုင္ျခင္း၊ သိမ္းဆည္းခံ လယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္း ယခုတိုင္ၿပီးျပတ္မႈမရွိဘဲ ၾကန္႔ၾကာေနသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ အေလးဂရုျပဳ၍ ေဆာင္ရြက္ေပးပါက အဆင္ေျပနိုင္ေၾကာင္း သုံးသပ္ခ်က္မ်ား၊ ပူးတြဲ(င)
(စ) ရုံးဌာနအသီးသီးရွိ အခ်ိဳ႕ေသာရုံးအသုံးစရိတ္မ်ားမွာ အမွန္ကုန္က်ေငြမ်ား ကို ခြင့္ျပဳေပးထားျခင္း မရွိသည့္အတြက္ လုပ္ငန္းျဖစ္ေျမာက္ အဆင္ေျပေစရန္ဝန္ထမ္းမ်ားမွ မေလ်ာ္မကန္ေသာနည္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိမႈ မ်ားေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းျခင္း၊ ျပည္သူမ်ား၏ ယုံျကည္မႈက်ဆင္း ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ အမွန္တကယ္ ကုန္က်ေငြမ်ားကို စိစစ္ၿပီးခြင့္ျပဳထုတ္ေပးနိုင္ေရး သုံးသပ္၍ လိုအပ္သလို ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ကိစၥမ်ား။ ပူးတြဲ(စ)

၃။ အထက္အပိုဒ္ ၂ အပိုဒ္ခြဲ(က)(ခ)(ဂ)(ဃ)(င)(စ) ပါ ကိစၥရပ္မ်ားမွာ မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္သင့္ေသာကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္၍ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အစိုးရအဖြဲ႔အသစ္ စတင္တာဝန္ယူရေသာအခ်ိန္မွပင္ ထိေရာက္လ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္ရြက္နိုင္မွသာ ျပည္သူမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာအေျပာင္းအလဲႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ နိုင္ငံသားမ်ား အက်ိဳးစီးပြားရရွိလာနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

၄။ သို႔ရာတြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးမွာ အခ်ိန္တိုအတြင္း ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေသာကိစၥမ်ားရွိသလို အခ်ိန္ယူ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားလည္း ရွိသည့္အတြက္ ဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္၍ စနစ္တက် ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းသုံးသပ္တင္ျပပါသည္။
ပူးတြဲပါ- ေကာ္မရွင္၏သုံးသပ္ခ်က္(၆)ေစာင္

သူရဦးေရႊမန္း
ဥကၠ႒
မိတၱဴကို
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
႐ုံးလက္ခံ

Thura U Shwe Mann
https://www.facebook.com/HEThuraUShweMann

သူရဦးေရႊမန္း ဦးေဆာင္တဲ့ ေကာ္မတီက ဥပေဒ ၁၄၂ ခုကုိ ျပင္ဆင္ဖုိ ့ အၾကံျပဳခ်က္ ထုတ္ျပန္  သူရဦးေရႊမန္း ဦးေဆာင္တဲ့ ေကာ္မတီက  ဥပေဒ ၁၄၂ ခုကုိ ျပင္ဆင္ဖုိ ့ အၾကံျပဳခ်က္ ထုတ္ျပန္ Reviewed by THITHTOOLWIN on 12:23 Rating: 5
Powered by Blogger.