ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္ အျဖစ္ တာဝန္ေပးရန္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္ ဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္၌ လက္ခံ ေဆြးေႏြးသြားမည္

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးက်င္းပေနစဥ္ (ဆင္ဟြာ)
    ေနျပည္ေတာ္ ၊ မတ္ ၃၁ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

    အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္ အျဖစ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွ တာဝန္ ေပးအပ္ႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္ ဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ယေန ့မတ္လ ၃၁ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၄) မွ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ညႊန္ ့က စတင္ တင္သြင္းခဲ့သည္။

ထုိဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ခ်င္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၇) မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚက်ိန္ငုိက္မန္က ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးခဲ့သျဖင့္ ဥပေဒၾကမ္းအား လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ သင့္၊ မသင့္ လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ ရယူရာတြင္ လက္ခံ ေဆြးေႏြးရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္ ဆုိင္ရာ ဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ပါတီစုံ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ ထြန္းကားေရး ၊ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရး စနစ္ ပီျပင္ေရး ၊ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ဖြံ ့ၿဖဳိး တုိးတက္ေရး တုိ ့ျဖစ္ၿပီး အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္ ဆုိသည္မွာ ယင္းရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္ ဤဥပေဒအရ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း ခံရသူကုိ ဆုိလုိေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။


ထုိ ့ျပင္ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္၏ ရာထူး သက္တမ္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ ရာထူး သက္တမ္း အတုိင္း ျဖစ္ၿပီး ဤ ဥပေဒသည္ ဒုတိယ အႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္း ကာလတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ သက္တမ္းကာလ အတြက္သာ ျဖစ္ေစရမည္ဟု ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိိၿပီး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လုိအပ္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္၏ တာဝန္ ၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ရပုိင္ခြင့္မ်ားမွာ ဖြဲ ့စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ မဆန္႔က်င္ ေစဘဲ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ား အတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးရျခင္း ၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သုိ ့တာဝန္ခံရျခင္း ၊ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္သည္ ဤဥပေဒပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္ အတြက္ အစုိးရ အဖြဲ ့၊ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား ၊ အဖြဲ ့အစည္းမ်ား ၊ အသင္းအဖြဲ ့မ်ား ၊ လူပုဂၢဳိလ္မ်ား ႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း ၊ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္သည္ ရာထူးအေလ်ာက္ ရရွိသည့္ လစဥ္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြ ၊ စရိတ္ ၊ အေဆာင္အေယာင္ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ခံစားခြင့္ ရွွိျခင္း ၊ အတုုိင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္၏ ခ်ီးျမႇင့္ေငြ ၊ စရိတ္ႏွင့္ အေဆာင္အေယာင္မ်ား အတြက္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒတြင္ ခြဲေဝ သတ္မွတ္ ထားရွိရျခင္းမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

 (Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္ အျဖစ္ တာဝန္ေပးရန္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္ ဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္၌ လက္ခံ ေဆြးေႏြးသြားမည္  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္ အျဖစ္ တာဝန္ေပးရန္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္ ဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္၌ လက္ခံ ေဆြးေႏြးသြားမည္ Reviewed by THITHTOOLWIN on 11:44 Rating: 5
Powered by Blogger.