လႊတ္ေတာ္၏ အဓိက တာဝန္ျဖစ္သည့္ ဥပေဒ ျပဳေရးႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းေရး တာဝန္ မ်ားကုိ စတင္ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ ့စည္းေရး ေဆာင္ရြက္

ဒုတိယ အႀကိမ္ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ဒုတိယေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္အား ေတြ႔ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)
    ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

    လႊတ္ေတာ္၏ အဓိက တာဝန္ျဖစ္သည့္ ဥပေဒ ျပဳေရးႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းေရး တာ၀န္ မ်ားကုိ စတင္ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ ႏွင့္ ျပည္သူ႔ ေငြစာရင္း ေကာ္မတီ ဖြဲ ့စည္းေရး တုိ ့အား ဒုတိယ အႀကိမ္ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ဒုတိယေန ့ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄ ရက္တြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္က ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီတြင္ ပါဝင္ရန္ လ်ာထားသည့္ အဖြဲ ့ဝင္ ဦးေရ ၊ အမည္ စာရင္းမ်ားကုိ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္သုိ ့တင္ျပခဲ့ရာတြင္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအား ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ ့ဝင္ ၁၅ ဦးျဖင့္ ဖြဲ ့စည္းမည္ ျဖစ္ၿပီး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ေနာင္ခ်ဳိ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးထြန္းေအာင္(ခ) ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ ၊ အတြင္းေရးမႈး အျဖစ္ က်ဳိင္းတုံ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးစတီဖန္တုိ ့အား တာဝန္ေပးအပ္ ဖြဲ ့စည္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒုတိယ အႀကိမ္ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ဒုတိယေန႔ အခမ္းအနားျမင္ကြင္း (ဆင္ဟြာ)
ထုိအတူ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီအား ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ ့ဝင္ ၁၅ ဦးျဖင့္ ဖြဲ ့စည္းမည္ ျဖစ္ၿပီး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ဇလြန္ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေအာင္မင္း အားလည္းေကာင္း ၊ အတြင္းေရးမႈး အျဖစ္ ေတာင္ငူ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးခင္ေမာင္သန္း တုိ ့အား တာဝန္ေပးအပ္ ဖြဲ ့စည္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယ ဥကၠဌ ဦးတီခြန္ျမတ္က ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ ႏွင့္ ျပည္သူ ့ေငြစာရင္း ေကာ္မတီ တုိ ့၏ တာဝန္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ရပုိင္ခြင့္၊ သက္တမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္း လႊတ္ေတာ္သုိ ့ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဖြဲ ့စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ၊ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ ၊ နည္းဥပေဒတုိ ့အရ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ ႏွင့္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ ၊ လႊတ္ေတာ္ အခြင့္အေရး ေကာ္မတီ ႏွင့္ အစုိးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား ၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီတုိ ့ကုိ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ ့စည္းေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

ေကာ္မတီ ၄ ရပ္၏ သက္တမ္းသည္ လႊတ္ေတာ္၏ သက္တမ္းႏွင့္ အညီ ငါးႏွစ္ ျဖစ္ၿပီး ဥကၠ႒ အေနျဖင့္ ေကာ္မတီ၏ သက္တမ္း တစ္ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္သည့္ အခါ ျပန္လည္ သုံးသပ္ၿပီး လုိအပ္ပါက ေကာ္မတီဝင္မ်ားကုိ သင့္ေလွ်ာ္သလုိ လဲလွယ္ အစားထုိး တာဝန္ ေပးအပ္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

(Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com
လႊတ္ေတာ္၏ အဓိက တာဝန္ျဖစ္သည့္ ဥပေဒ ျပဳေရးႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းေရး တာဝန္ မ်ားကုိ စတင္ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ ့စည္းေရး ေဆာင္ရြက္ လႊတ္ေတာ္၏ အဓိက တာဝန္ျဖစ္သည့္ ဥပေဒ ျပဳေရးႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းေရး တာဝန္ မ်ားကုိ စတင္ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ ့စည္းေရး ေဆာင္ရြက္ Reviewed by THITHTOOLWIN on 13:52 Rating: 5
Powered by Blogger.