လႈိင္သာယာၿမိဳ႕မရဲစခန္းသုိ႔ လာေရာက္အပ္ႏွံထား ေသာ မိန္းကေလးငယ္ (၃)ဦးတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိေပးေဖာ္ျပျခင္း


ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕မရဲစခန္းသုိ႔ လာေရာက္အပ္ႏွံထား
ေသာ မိန္းကေလးငယ္ (၃)ဦးတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိပါက လာေရာက္ေခၚ
ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ဆက္သြယ္သတင္းေပးကူညီႏုိင္ပါရန္ အသိေပးေဖာ္ျပျခင္း

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၄

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ (၇)ရပ္ကြက္၊ စိန္ပန္းၿမိဳင္လမ္းေန ေဒၚေအးစႏၵာ၀င္းသည္
၎ေနအိမ္ေရွ႕တြင္ ညလံုးေပါက္ထမင္းဆုိင္အား ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ေနစဥ္
၃.၂.၂၀၁၆ ရက္ေန႔ ၀၄၀၀ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ဆုိင္ေရွ႕သုိ႔ ကေလးငယ္(၃)ဦး
ေရာက္ရွိလာသျဖင့္ ၎တုိ႔အားေမးျမန္းရာ မတင္တင္ေမာ္၊ မသဇင္ႏွင့္ မဂ်ဴးဂ်ဴး
တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရၿပီး ၎တုိ႔၏ေနရပ္လိပ္စာမ်ားအား တိက်စြာေျဖဆုိႏုိင္
ျခင္းမရွိသျဖင့္ ေနအိမ္၌ေခတၱေခၚထားၿပီး ၀၉၀၀ အခ်ိန္တြင္ အမွတ္(၇)
ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံသုိ႔သြားေရာက္ အပ္ႏွံခဲ့ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ
ကေလးငယ္မ်ားမွာ မိန္းကေလးမ်ားျဖစ္ေနၿပီး ကေလးေပ်ာက္ဆံုးျခင္း ရွိ/မရွိ
သိရွိႏုိင္ေရးအတြက္ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕မရဲစခန္း သုိ႔သြားေရာက္အပ္ႏွံရန္ေျပာ
ၾကားသျဖင့္ ေဒၚေအးစႏၵာ၀င္းမွ ၎ကေလးငယ္(၃)ဦးအားေခၚေဆာင္၍
၁၀၃၀ အခ်ိန္တြင္ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းသုိ႔ လာေရာက္အပ္ႏွံခဲ့ပါသည္။

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားမွ ၎မိန္းကေလးငယ္(၃)တုိ႔ႏွင့္
ပတ္သက္၍ စိစစ္ေမးျမန္းရာ မတင္တင္ေမာ္၊ (၈)ႏွစ္၊ (ဘ)ဦးထြန္းႏုိင္၊ (မိ)
ေဒၚတင္၀င္းသည္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေမာ္ကၽြန္းၿမိဳ႕ တြင္ေနထုိင္
ေၾကာင္း၊ မသဇင္၊ (၈)ႏွစ္၊ မိဘအမည္မသိ၊ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးတြင္ေန
ထုိင္ေၾကာင္း၊ မဂ်ဴးဂ်ဴး၊ (၉)ႏွစ္၊ (ဘ)ဦးသန္းဦး၊ (မိ)ေဒၚခ်ဳိ၊ ေနရပ္လိပ္စာ
မသိတုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မတင္တင္ေမာ္သည္ ေန႔၊ ရက္(မမွတ္မိ) အခ်ိန္မွစတင္၍
ေမာ္ကၽြန္းၿမိဳ႕မွ ရန္ကုန္သုိ႔ သေဘၤာစီး၍ေရာက္ရွိလာကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း၌
ေတာင္းရမ္းစားေသာက္ေနထုိင္စဥ္ မသဇင္၊ မဂ်ဴးဂ်ဴးတုိ႔ႏွင့္ေတြ႕ရွိၿပီး (၃)
ေယာက္ေပါင္းကာ လုိက္လံေတာင္းရမ္းစားေသာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊
မသဇင္ႏွင့္ မဂ်ဴးဂ်ဴးတုိ႔တြင္ ေနထုိင္စရာအိမ္မရွိ၍ မတင္တင္ေမာ္မွ
၎ေနထုိင္ရာ ေမာ္ကၽြန္းေနအိမ္သုိ႔လုိက္မည္လားဟု ေမးျမန္းရာ
လုိက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆုိသျဖင့္ (၃)ဦးအတူ ေမာ္ကၽြန္းၿမိဳ႕သုိ႔ျပန္ရန္
အတြက္လြန္ခဲ့ေသာ (၂)ရက္ခန္႔ကတည္းက သေဘၤာဆိပ္အားလုိက္ရွာရင္း
လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း စိစစ္ေမးျမန္းသိရွိခဲ့
ရပါသည္။

အဆုိပါကေလးငယ္(၃)ဦးအနက္ မတင္တင္ေမာ္၏ေျပာျပခ်က္အရ
၎ေနထုိင္ရာ ဧရာ၀တီတုိင္း ေဒသႀကီး၊ ေမာ္ကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕သုိ႔
ဆက္သြယ္ကာ မတင္တင္ေမာ္ေရာက္ရွိေနမႈႏွင့္ ၎၏ေနရပ္လိပ္စာအား
စံုစမ္းအတည္ျပဳလ်က္ရွိၿပီး ကေလးငယ္(၃)ဦးအား လႈိင္သာယာၿမိဳ႕မရဲစခန္း
တြင္ ေခတၱ ထိန္းသိမ္းထားရွိပါသည္။

ျဖစ္စဥ္မွ မိန္းကေလးငယ္(၃)ဦးမွာ ဓာတ္ပံုတြင္ေဖာ္ျပထားသူမ်ားျဖစ္ၿပီး
ရဲတပ္ဖြဲ႕မွစံုစမ္းလ်က္ရွိရာတြင္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိတုိ႔ေနထုိင္ရာ
ရပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ အနီး၀န္းက်င္တုိ႔တြင္ ကေလးငယ္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးမႈရွိ၊
မရွိႏွင့္ ၎တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းတစ္စံုတစ္ရာရရွိပါက
ေအာက္ပါဖုန္းနံပါတ္ မ်ားသုိ႔ ဆက္သြယ္သတင္းေပးျခင္းျဖင့္ ပူးေပါင္း
ကူညီႏုိင္ပါရန္ အသိေပးေဖာ္ျပအပ္ပါသည္-

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး - ၀၁ ၂၃၀၀၇၄၇

ေျမာက္ပိုင္းခရုိင္ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴးရံုး- ၀၁ ၆၄၅၈၂၄

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴးရံုး - ၀၁ ၆၄၅၀၁၅

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕မရဲစခန္း - ၀၁ ၆၄၅၀၁၆

Yangon Police
https://www.facebook.com/yangonpolice
လႈိင္သာယာၿမိဳ႕မရဲစခန္းသုိ႔ လာေရာက္အပ္ႏွံထား ေသာ မိန္းကေလးငယ္ (၃)ဦးတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိေပးေဖာ္ျပျခင္း လႈိင္သာယာၿမိဳ႕မရဲစခန္းသုိ႔ လာေရာက္အပ္ႏွံထား ေသာ မိန္းကေလးငယ္ (၃)ဦးတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိေပးေဖာ္ျပျခင္း Reviewed by THITHTOOLWIN on 20:38 Rating: 5
Powered by Blogger.