စစ္ေရးအျမင္ထက္ သာလြန္သည့္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ႔ေရး မဟာျဗဴဟာ


 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေရြးေကာက္ပြဲ မျပဳလုပ္ခင္ကပင္ “အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးဟာ ကၽြန္မတုိ႔ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အေျခခံပါ” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ အေျမာ္အျမင္ႀကီးႀကီးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မႈအျဖစ္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ ပထမဆံုး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ စစ္တပ္မွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားထက္ မဟာဗ်ဴဟာ ပုိမုိေကာင္းမြန္မႈကုိ ျပသခဲ့သည္။
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ပါတီ ေသာင္ၿပဳိကမ္းၿပဳိ အႏုိင္ရခဲ့သျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္တြင္ ေနခဲ့ရေသာ စစ္တပ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈမရွိေသာ သမၼတတစ္ဦး တင္ေျမာက္ႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး အဓိပၸာယ္ရွိေသာ အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ လမ္းရွင္းေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

“ကၽြန္မတုိ႔ ၁၀၀ % အႏုိင္ရမယ္ဆုိရင္ေတာင္ အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ ဦးတည္တဲ့ အစုိးရမ်ဳိးဖြဲ႕ပါမယ္။ အႏုိင္ရသူက အားလံုးယူၿပီး ႐ံႈးသူက အားလံုး ဆံုး႐ံႈးရတာမ်ဳိး မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ ဒီမုိကေရစီမွာ ဒါမ်ဳိး မျဖစ္သင့္ပါဘူး” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ထုိရွင္းလင္းျပတ္သားသည့္ ေျပာၾကားမႈက ဖိႏွိပ္ညွင္းပမ္းမႈမ်ား ခံခဲ့ရသည့္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ စစ္တပ္ၾကား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အလြန္လုိအပ္ေနသည္ကုိ ေဖာ္ျပသည္။ ၁၉၆၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားမွစ၍ ျမန္မာအစုိးရမ်ားမွာ စစ္တပ္က ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားသူ (သုိ႔) တုိက္႐ုိက္စစ္အစုိးရမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။

အမွန္တကယ္အားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD က အမ်ားစု အႏုိင္ရခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိ အေျခခံဥပေဒအရ စစ္တပ္သည္ လႊန္ေတာ္အမတ္ေနရာ ၂၅% ရယူထားသည္။ ထုိအေျခအေနက အုပ္ခ်ဳပ္သူ စစ္တပ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုၾကား ကြဲျပားမႈျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္က အရပ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာကုိ အရပ္သားအစုိးရလက္အတြင္း ထည့္ေပးႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ထိေရာက္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈျဖစ္ေပၚလာရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးတုိ႔ ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္။

ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံတြင္ အပါ့သုိက္ေခတ္လြန္ကာလ၌ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအစား အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ အမွန္တရား ရွာေဖြေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ နည္းလမ္းထက္ပင္ သာလြန္ကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စစ္အစုိးရ၏ ဖိနိမ့္မႈလုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ အေရးယူေဆာင္ရြတ္မည္မဟုတ္ဟု ကတိျပဳထားသည္။

ႏုိင္ငံေရးအာဏာ ကုိင္ဆြဲထားဆဲျဖစ္ေသာ စစ္တပ္ႏွင့္ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ ထုိမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေျခလွမ္းမွာ မျဖစ္မေန လုိအပ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ အလုံးစုံ သင္ပုန္းေခ်ေရး နည္းလမ္းျဖင့္ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညႊတ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ႔ေရးကုိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

NLD အစုိးရသစ္အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အမတ္ေနရာ ၄ ပံု ၁ ပံုကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ စစ္တပ္မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္လည္း တြဲဖက္ လုပ္ကုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏုိင္ငံတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကုိ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအျဖစ္ စစ္အစုိးရ၏ အေၾကာင္းျပ ထိန္းသိမ္းျခင္းကုိ ခံခဲ့ရသူျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တြင္ စစ္အစုိးရေဟာင္း၏ ဖိႏွိပ္ညွဥ္းပမ္းမႈ ခံခဲ့ရသူမ်ားႏွင့္ တူညီသည့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားစြာ ရွိေနသည္။

၁၅ ႏွစ္ၾကာမွ် ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရၿပီး ဆုိး၀ါးစြာ ျပဳမူဆက္ဆံခံခဲ့ရေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးမွာ အေရးအပါဆုံး ေသာ့ခ်က္အျဖစ္ ပါ၀င္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ စစ္တပ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးမွာ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။

NLD သည္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း ေတာင္ၿပဳိကမ္းၿပဳိ အႏုိင္ရခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိစဥ္က စစ္အစုိးရက အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးရန္ ျငင္းဆုိခဲ့သည္။ ထုိဥပမာက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေထာက္ခံသူမ်ားအတြက္ သင္ခန္းစာတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံတစ္ခုအေနျဖင့္ တုိးတက္လုိပါက အုပ္ခ်ဳပ္သူေဟာင္းႏွင့္ အသစ္တုိ႔အၾကား ေဆြးေႏြးမႈရွိရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အကူးအေျပာင္းကာလဆုိင္ရာ တရားမွ်တမႈႏွ့င့္ ပတ္သက္လွ်င္ (တရားမွ်တမႈ၊ အမွန္တရား၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး (သုိ႔) ယင္းတုိ႔အား မည္သည့္ ေပါင္းစပ္မႈပံုစံမဆုိ) ႏုိင္ငံတစ္ခု၏ ေဆာင္ရြက္ပံုမွာ ခြင့္လႊတ္ျခင္းအေပၚ အၿမဲအေျခခံျခင္းမရွိေပ။ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ျဖစ္စဥ္တြင္မူ လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လက္ေတြ႕ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအရ သင္ပုန္းေခ်ျခင္းက အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းျဖစ္သည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မွတ္ယူထားသည္။

ေရွ႕ဆက္ရမည့္ လမ္းအျဖစ္ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကုိ ေရြးခ်ယ္ျခင္းမွာ ဆုိး၀ါးစြာ ဖိႏွိပ္ခံခဲ့ရမႈမ်ားကုိ ျပည္သူလူထုက ေမ့ပစ္မည္ဟု မဆုိလုိေပ။ လူသိရွင္ၾကား အသိအမွတ္ျပဳသည္ျဖစ္ေစ၊ မျပဳသည္ျဖစ္ေစ ထုိျဖစ္ရပ္မ်ားက တုိင္းျပည္အတြက္ ႀကီးမားသည့္ အမွတ္ရစရာမ်ားအျဖစ္ တည္ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။

အစုိးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ထိေရာက္စြာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တုိင္းျပည္ျပန္လည္ထူးေထာင္ေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ စစ္တပ္က ဥပေဒအထက္တြင္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမ်ဳိး ဆက္လက္မျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ စစ္မွန္ေသာ အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာ လုိအပ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေတြးအျမင္ႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္ပံုသစ္မ်ား အားျဖည့္ရန္အတြက္ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးမွာ မျဖစ္မေနလုိအပ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမွတ္လကၡဏာတစ္ခုျဖစ္ေသာ ရန္မူႏွိပ္စက္ခဲ့သူမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ျခင္းမွာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေထာက္ခံသူမ်ားအတြက္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

NLD ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏုိင္မႈမွာ အက်ဥ္းခန္းမ်ားမွ ေဖာက္ထြက္လာကာ ေက်ာက္တံုးမ်ားကုိ ကုိင္ေဆာင္ထားသည့္ တုိက္ခုိက္ရန္ အသင့္ျဖစ္ေနေသာ အက်ဥ္းသား (ျပည္သူ) လူအုပ္ႀကီးႏွင့္ လူနည္းေသာ္လည္း ပုိမုိအစြမ္းထက္သည့္ လက္နက္မ်ား ကုိင္ေဆာင္ထားေသာ အက်ဥ္းေထာင္ အေစာင့္မ်ား ထိပ္တုိက္ေတြ႕ေနမႈႏွင့္ သြင္တူသည္။ ႏွစ္ဖက္လံုးက ထိပ္တုိက္ေတြ႕ဆုံမႈကုိ တုန္လႈပ္လ်က္ရွိၿပီး ႏွစ္ဖက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ တုိက္ခုိက္ျခင္းႏွင့္ ညိွႏိႈင္းျခင္းတုိ႔ကုိ ေရြးခ်ယ္ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

အက်ဥ္းက်ျပည္သူမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္ အေနအထားႏွင့္တူေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေကၤတျဖစ္ေသာ သံလြင္ခတ္ကုိ ၿမဲၿမံစြာ စြဲကုိင္ထားၿပီး တစ္ဖက္က အလံျဖဴျပလာခ်ိန္ကုိ စိတ္ရွည္စြာ ေစာင့္ဆုိင္းလ်က္ရွိသည္။ မၾကာခဏဆုိသလုိပင္ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ရလဒ္လ်င္ျမန္စြာ ထြက္ေပၚလာႏုိင္သည္ဟု ထင္မွတ္မွားခဲ့ရသည္။ အမွန္တကယ္တြင္မူ ရလဒ္ေကာင္းရရွိရန္ ၾကာျမင့္တတ္သည္။

သံလြင္ခတ္ကုိ ကုိင္စြဲသည္ျဖစ္ေစ၊ အလံျဖဴကုိင္စြဲသည္ ျဖစ္ေစ ႏွစ္ဖက္ေတြ႕ဆံုျခင္းက တုိးတက္မႈရရန္ အေရးပါသည့္ အဆင့္ျဖစ္သည္။ အဓိပၸာယ္ ျပည့္၀သည့္ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးျဖစ္ရန္မူ လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားစြာကုိ စိတ္ရွည္စြာ အၾကမ္းမဖက္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အေရးပါသည့္ လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သိမ္ေမြ႕လြန္းလွသည့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္ေပးသည္။

ေမာင္ႏုိး
The Ladies News Journal
https://www.facebook.com/News.TheLadies
စစ္ေရးအျမင္ထက္ သာလြန္သည့္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ႔ေရး မဟာျဗဴဟာ   စစ္ေရးအျမင္ထက္ သာလြန္သည့္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ႔ေရး မဟာျဗဴဟာ Reviewed by THITHTOOLWIN on 08:24 Rating: 5
Powered by Blogger.