ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အသုံးစရိတ္စာရင္း ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အေျခအေန သုံးသပ္အစီရင္ခံစာမ်ား အျမန္ဆုံးပို႔ရန္ NLD (ဗဟို)က ညႊန္ၾကားအမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ
အသုံးစရိတ္စာရင္း ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အေျခအေန သုံးသပ္အစီရင္ခံစာမ်ား
အျမန္ဆုံးပ႔ိုရန္ NLD (ဗဟို)က ညြန္ၾကားထားေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အရ
သိရသည္။

ေၾကညာထားရာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခ့ဲသည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD) ပါတီမွ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အေနျဖင့္ အႏိုင္ရ
သည္ျဖစ္ေစ၊ မရသည္ျဖစ္ေစ အသံုးစရိတ္စာရင္းမ်ားကို ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
စာရင္း ေၾကညာသည့္ေန႔မွစ၍ ရက္ ၃၀ အတြင္း တင္သြင္းၾကရန္ ႏို၀င္ဘာ ၁၃ ရက္
ရက္စြဲ၊ စာအမွတ္-၁၅၄ (စည္း၊)/၁၁/၂၀၁၅ ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ကုန္က်စရိတ္မ်ား
တင္သြင္းရန္ NLD (ဗဟို)က ညြန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထိုေၾကညာခ်က္ႏွင့္အတူ ႏို၀င္ဘာ ၁၃ ရက္ ရက္စြဲ၊ စာအမွတ္-၁၅၅(စည္း)
/၁၁/၂၀၁၅ ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အစီရင္ခံစာေပးပို႔ရန္
စာတစ္ေစာင္ကိုပါ ထုတ္ျပန္ထားၿပီး အျမန္ဆုံး အစီရင္ခံရန္ ညြန္ၾကားထားေၾကာင္း
သိရသည္။

အဆိုပါ ညြန္ၾကားခ်က္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အႏိုင္/အရံႈးစာရင္း၊
ဘာေၾကာင့္ ျပည္သူ ေထာက္ခံမႈ ရရိွသလဲ၊ ဘာေၾကာင့္ ျပည္သူ ေထာက္ခံမႈ
မရရိွသလဲ၊ ထူးျခားျဖစ္စဥ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ အလုပ္ အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔မ်ား၊
ေအာင္ႏိုင္ေရး အဖြဲ႔မ်ား၏ အစီအရင္ခံစာမ်ားကို ပါတီဌာနခ်ဳပ္သို႔ တင္သြင္းၾကရန္
ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ရွိတြင္ ႏို၀င္ဘာ ၁၄ ရက္ ေန႔လယ္ ၁၂ နာရီအထိ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွင္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ရလဒ္မ်ားအရ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
ပါတီအေနျဖင့္ ျပည္သ႔ူလႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၅၃ ေနရာ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၁၃၄
ေနရာ ရရွိထားသည့္အတြက္ အစိုးရတစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းႏုိင္သည့္ အေျခအေနတြင္
ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သတင္း - စိုင္းဟန္
The Ladies News Journal
https://www.facebook.com/News.TheLadies
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အသုံးစရိတ္စာရင္း ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အေျခအေန သုံးသပ္အစီရင္ခံစာမ်ား အျမန္ဆုံးပို႔ရန္ NLD (ဗဟို)က ညႊန္ၾကား ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အသုံးစရိတ္စာရင္း ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အေျခအေန သုံးသပ္အစီရင္ခံစာမ်ား အျမန္ဆုံးပို႔ရန္ NLD (ဗဟို)က ညႊန္ၾကား Reviewed by THITHTOOLWIN on 20:07 Rating: 5
Powered by Blogger.