ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန ့နံနက္ ၉ နာရီ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး လႊတ္ေတာ္ အႏိုင္ရစာရင္း


 ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ မွ ၁၃-၁၁-၂၀၁၅ နံနက္ (၀၉း၀၀)ခ်ိန္ ထုတ္ျပန္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အႏုိင္ရစာရင္း။

Union Election Commission

ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန ့နံနက္ ၉ နာရီ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး လႊတ္ေတာ္ အႏိုင္ရစာရင္း  ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန ့နံနက္ ၉ နာရီ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး လႊတ္ေတာ္ အႏိုင္ရစာရင္း Reviewed by THITHTOOLWIN on 09:40 Rating: 5
Powered by Blogger.