ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး တာဝန္ပူးတြဲ ထမ္းေဆာင္ေစျခင္း

 ျ ပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရုံး
(အမိန္႔အမွတ္၊ ၁၁/ ၂၀၁၅)
၁၃၇၇ ခုႏွစ္၊ ဒုတိယဝါဆုိလျပည့္ေက်ာ္ ၁၄ ရက္
(၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္)

 ျ ပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး တာဝန္ပူးတြဲထမ္းေဆာင္ေစျခင္း

MOI Webportal Myanmarျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး တာဝန္ပူးတြဲ ထမ္းေဆာင္ေစျခင္း   ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး တာဝန္ပူးတြဲ ထမ္းေဆာင္ေစျခင္း Reviewed by သစ္ထူးလြင္ on 20:29 Rating: 5
Powered by Blogger.