ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ဒုတိယ ဥကၠဌ ဦးေဌးဦး ပူးတြဲဥကၠဌ အျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္မည္

ျပည္ေထာင္စု ႀကံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ ့ၿဖဳိးေရးပါတီ၏ ဒုတိယ ဥကၠဌ/ ဥကၠဌ အျဖစ္ ပူးတြဲ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ သူရ ဦးေရႊမန္း ( ညာ) ႏွင့္ လက္ရွိ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီ၏ ဥကၠဌ ပူးတြဲ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္လိုက္ေသာ ဦးေဌးဦး (ဘယ္) (ဆင္ဟြာ)
    ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

    ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ ယေန႔ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းရာ တြင္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးအား ဥကၠ႒ ပူးတြဲ တာဝန္ ေပးအပ္ လိုက္ၿပီး ဥကၠဌ တာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းပါတီ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးက ဆင္ဟြာသို႔ အတည္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။

ယခင္ပါတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္း ေနရာတြင္  ပါတီအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး အသစ္အျဖစ္ ဦးတင္ႏိုင္သိန္းကို တာဝန္ ေပးအပ္လိုက္သည္။

ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ ့ၿဖဳိးေရးပါတီ၏ ဒုတိယ ဥကၠဌ/ ဥကၠဌ အျဖစ္ ပူးတြဲ တာဝန္ယူထားေသာ သူရ ဦးေရႊမန္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ အတြက္ ႀကီးေလးေသာ တာဝန္မ်ား ျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကႏွင့္ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ အျဖစ္ အခ်ိန္ျပည့္ ထမ္းေဆာင္ေနရသူ ျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ပါတီ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပုိမုိ ဖိဖိစီးစီး ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္လာၿပီ ျဖစ္သည့္အတြက္ ပါတီဥကၠဌ ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဒုတိယဥကၠဌ/ ဥကၠဌ ပူးတြဲ တာဝန္အား သူရ ဦးေရႊမန္း အစား ဒုတိယ ဥကၠဌ ဦးေဌးဦး ထံသုိ ့ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္ေန ့တြင္ လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း ပါတီ၏ တရားဝင္ သတင္း ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ ့ျပင္ ဒုတိယဥကၠဌ / ဥကၠဌ ပူးတြဲတာဝန္ အျဖစ္ ဦးေဌးဦးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ ့ၿဖဳိးေရးပါတီ ဗဟုိ အတုိင္ပင္ခံမ်ား ၊ ဒုတိယ ဥကၠဌ ၊ ဗဟုိအႀကံေပးမ်ား ၊ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြး ညွႇိႏႈိင္းခ်က္အရ ပါတီ စည္းလုံးညီညႊတ္ေရး ႏွင့္ ပါတီကုိ လူႀကီး ၊ လူလတ္ ၊ လူငယ္ တုိ ့ျဖင့္ ျပင္ဆင္ ဖြဲ ့စည္းရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း သုံးသပ္ခဲ့သည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိေၾကာင့္ ပါတီဖြဲ ့စည္းပုံ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ထူးျခားေသာ အေျခအေနမ်ား ေပၚေပါက္ပါက ႏုိင္ငံအက်ဳိး ၊ ျပည္သူ ့အက်ဳိး ၊ ပါတီအက်ဳိး အတြက္ ပါတီဗဟုိ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ဗဟုိအလုပ္ အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီအသစ္ကုိ ျပန္လည္ဖြဲ ့စည္း၍ တာဝန္ေပးအပ္ႏုိင္သည့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အရ လည္းေကာင္း ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီကုိ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ဖြဲ ့စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) သည္  ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း ေနရာမ်ားကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ ဖြဲ႔စည္းေရြးခ်ယ္ရန္ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကုိ ပါတီ ဌာနခ်ဳပ္ရုံး၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ပါတီဗဟို အလုပ္မႈေဆာင္ ေကာ္မတီကို အဖဲြ႔ဝင္ ၅၃  ဦး ႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းလုိက္သည္။

ထုိကဲ့သုိ ့ပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီကုိ ျပင္ဆင္ဖြဲ ့စည္းလုိက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ယခင္ ပါတီ၏ ဒုတိယဥကၠဌ / ဥကၠဌ အျဖစ္ ပူးတြဲ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့သည့္  သူရ ဦးေရႊမန္းသည္ ပါတီဝင္အျဖစ္ လည္းေကာင္း ၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျဖဴးမဲဆႏၵနယ္မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပဳိင္မည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အျဖစ္လည္းေကာင္း  ဆက္လက္ ရွိေနမည္ ျဖစ္ၿပီး ယခုလက္ရွိ ဖြဲ ့စည္းလုိက္သည့္ ပါတီဗဟုိ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီတြင္ ျပန္လည္ ပါဝင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ၊  ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယကႏွင့္ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌအျဖစ္ ဆက္လက္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္မည္ဟု ပါတီဗဟုိ အတြင္းေရးမွဴး ဦးပုိက္ေထြး ၊ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေဌး ႏွင့္ ဦးသန္းထြန္းတုိ ့က ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ လာမည့္ ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း ၁,၁၄၇ ဦး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိ္ဳင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၃၂၀ ဦး၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၆၆ ဦး၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း  ၆၃၂ ဦး၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္း  ၂၉ ဦး ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္သည္။

 (Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com

ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ဒုတိယ ဥကၠဌ ဦးေဌးဦး ပူးတြဲဥကၠဌ အျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္မည္  ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ဒုတိယ ဥကၠဌ ဦးေဌးဦး ပူးတြဲဥကၠဌ အျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္မည္ Reviewed by သစ္ထူးလြင္ on 18:01 Rating: 5
Powered by Blogger.