ျမန္မာ့တုိင္းရင္းဆင္မ်ား မ်ိဳးတံုးေပ်ာက္ကြယ္မႈမွ ကာကြယ္ႏိုင္ေရး သဘာ၀သစ္ေတာမ်ား စုေပါင္းကာကြယ္ထိန္းသိမ္းသင့္


 ယခုလအတြင္း ေတာဆင္႐ိုင္း ေျခာက္ေကာင္ နယ္ကြၽံေရာက္ရွိလာသည့္ သတင္းမွာ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ျပည္သူမ်ားအတြင္း စိတ္ဝင္စားမႈ ျမင့္တက္ လ်က္ရွိေနဆဲ၊ လူမႈမီဒီယာမ်ားတြင္လည္း ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားကပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိၿပီး ဆင္မ်ားကို ဘယ္လုိမ်ား႐ိုးမေတာထဲကို ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ၾကမလဲ၊ ကြဲက်န္ေနခဲ့ေသာ ဆင္ကေလးကိုပါ က႐ုဏာသက္စြာ ေျပာၾကဆိုၾက၊ ေရးေနၾကဆဲ.... ။

ဆင္႐ိုင္းမ်ား အမွတ္မထင္ ဝင္ေရာက္လာၾကသည့္သတင္း၊ တာဝန္ ရွိသူမ်ားက ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ ေမာင္းႏွင္သည္မွာလည္း သတင္း၊ ဆင္ငယ္ေလး တစ္ေကာင္ကြဲက်န္ သည္မွာလည္း ရင္နာစရာသတင္း၊ ေန႔စဥ္သတင္းဖတ္႐ႈသူမ်ားက ထုိ ဆင္အုပ္စု လႈပ္ရွားသြားလာသည့္ သတင္းမ်ားကိုပင္ ေစာင့္ၾကည့္ဖတ္႐ႈ သူမ်ား ပို၍မ်ားျပားလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ေတာဆင္႐ိုင္းမ်ားမွာ ပဲခူး႐ိုးမ၊ ရခိုင္႐ိုးမ၊ တနသၤာရီသစ္ ေတာႀကိဳးဝုိင္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အေကာင္ေရအနည္း ငယ္သာ က်န္ရွိေတာ့ေၾကာင္း ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ခန္႔မွန္းထားၾက သည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးျခင္းမွာ ႏွစ္ အနည္းငယ္အတြင္း သိသိသာသာ ပိုမုိဆိုးရြားလာသည္ဟုဆိုလွ်င္ ျငင္း ႏုိင္သူ ရွားလိမ့္မည္ထင္သည္။

ပဲခူး႐ိုးမကို အုတ္တြင္း-ေပါက္ ေခါင္းလမ္းအတိုင္း ဆုိင္ကယ္တစ္စီး ႏွင့္ ျဖတ္သန္းေမာင္းႏွင္ဖူးသလို သာဂရ-ကိုးပင္ လမ္းကိုလည္း ဆုိင္ကယ္ျဖင့္ ျဖတ္သန္းေမာင္းႏွင္ ခဲ့ဖူးသည္။ အုတ္တြင္း-ေပါက္ေခါင္း ႐ိုးမျဖတ္ေက်ာ္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ သစ္ေတာႀကီးမ်ားသည္ အခ်ဳိ႕ေနရာ မ်ားဆိုလွ်င္ ေနေျပာက္ပင္ထိုးႏုိင္ျခင္း မရွိဘဲစိမ့္ေနေအာင္ေအးသည့္ ေနရာ မ်ားလည္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ခေပါင္းေခ်ာင္းဖ်ား ႏွင့္ မုိင္ ၂ဝ ဆင္စခန္းဝန္းက်င္၌ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းမ်ားတြင္ ေတာ ဆင္႐ိုင္းအုပ္မ်ား သဘာဝအတိုင္း က်င္လည္ က်က္စားလ်က္ရွိကာ တစ္ခါတစ္ရံ သစ္ေတာႀကိဳးဝုိင္းေဒသ အတြင္း နယ္ပယ္ခ်ဲ႕ထြင္ေနထုိင္ ၾကသူမ်ားႏွင့္ ဆင္႐ိုင္းမ်ားထိေတြ႕ကာ အသက္ေသဆံုးခဲ့ရသည့္ ျဖစ္စဥ္ သာဓကမ်ားလည္း မၾကာခဏဆို သလို ယခင္က ၾကားခဲ့ရသည္။ ႐ိုးမျဖတ္ ကားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ သစ္ခုတ္၊ ဝါးခုတ္၊ ထင္းမီးေသြးဖုတ္ သူမ်ား၊ ေစ်းဆိုင္ဖြင့္လွစ္ ေရာင္းခ် သူမ်ားမွာ တစ္လမ္းလံုး ျပတ္သည္ ဟူ၍မရွိ ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ အဆိုပါ ႐ိုး မျဖတ္ေက်ာ္ကားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ မုိင္တိုင္အလိုက္ ေက်းရြာေလးမ်ား ျဖစ္လာၾကကာ အခ်ဳိ႕ေသာ ေတာနက္ သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ထား ေသာ ေစ်းဆိုင္မ်ားသည္ပင္ အဆင့္ ျမင့္ ျမင့္ဖြင့္လွစ္ထားၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ထိုနည္းႏွင့္ပင္ သာဂရ-ကိုးပင္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အုတ္တြင္း-ေပါက္ေခါင္းလမ္းႏွင့္စာလွ်င္ သစ္ေတာ မ်ားမွာ မရွိသေလာက္ကို နည္းပါး သြားၿပီး ၁ဝ မုိင္ ဖိုးက်ားဆင္စခန္းႏွင့္ မုိင္ ၄ဝ ေက်ာက္မဆင္သစ္ေတာ ႀကိဳးဝိုင္းတြင္သာ ဆင္စခန္းတစ္ခု ရွိသလို သစ္ေတာထူထပ္သည့္ေနရာ ဟူ၍ က်န္ရွိေတာ့သည္။

သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးမႈကို ျပန္လည္ကုစားႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံပိုင္ သစ္ေတာ ႀကိဳးဝိုင္းမ်ားအတြင္း ပုဂၢလိက ကြၽန္းစိုက္ခင္းမ်ားစြာ ထူေထာင္ကာ စိုက္ပ်ဳိးၾကေသာ္လည္း ေနာက္ ၁ဝ ႏွစ္ၾကာသည့္တိုင္ အားရ ဖြယ္အေနအထားတြင္ ရွိေနမွာ မဟုတ္ေၾကာင္း ကြၽမ္းက်င္သူအခ်ဳိ႕က သံုးသပ္သည္။ သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီး ျခင္းေၾကာင့္ သဘာဝအတိုင္း က်င္ လည္က်က္စားရန္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚၿပီး ေနထုိိင္ရန္ပင္ ရွားပါး လာၿပီျဖစ္သည္ကို ေတာဆင္႐ိုင္း ေျခာက္ေကာင္အုပ္က မီးေမာင္းထုိး ျပေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါ ကြၽမ္းက်င္သူကပင္ သံုးသပ္ေျပာၾကား သည္။ သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးျခင္းကို ကုစားရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရတြင္ပင္ တာဝန္ရွိသည္မဟုတ္၊ သက္ဆုိင္ရာ ဌာနႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၌လည္း တာဝန္ ရွိေနသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္လည္း အဂတိတရားႏွင့္ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြား ရွာျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္သင့္သလို ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း သစ္ေတာ ကိုမီွခိုမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ဝိသမေလာဘ စိတ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းျဖင့္ သစ္ေတာ ႀကီးမ်ား ျပန္လည္စိမ္းလန္းစိုျပည္ကာ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ မ်ဳိးစံုတို႔သည္ သဘာဝအတိုင္း က်င္လည္က်က္စား ရွင္သန္ေနႏုိင္ၾကေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ကိုလြင္(ဆြာ)
Myanmaalinn
https://www.facebook.com/MYANMAALINNNEWS
ျမန္မာ့တုိင္းရင္းဆင္မ်ား မ်ိဳးတံုးေပ်ာက္ကြယ္မႈမွ ကာကြယ္ႏိုင္ေရး သဘာ၀သစ္ေတာမ်ား စုေပါင္းကာကြယ္ထိန္းသိမ္းသင့္  ျမန္မာ့တုိင္းရင္းဆင္မ်ား မ်ိဳးတံုးေပ်ာက္ကြယ္မႈမွ ကာကြယ္ႏိုင္ေရး သဘာ၀သစ္ေတာမ်ား စုေပါင္းကာကြယ္ထိန္းသိမ္းသင့္ Reviewed by THITHTOOLWIN on 07:31 Rating: 5
Powered by Blogger.