ပုိ႔ကုန္က်ဆင္းေနသျဖင့္ က်ပ္ေငြေဖာင္းပြဆဲျဖစ္


 ယခုအပတ္တြင္ ေဒၚလာေငြလဲလွယ္ႏႈန္း အနည္းငယ္ က်ဆင္းသြားေသာ္ လည္း ျမန္မာက်ပ္ေငြမွာ ေဖာင္းပြဆဲျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ အမ်ားစုက ယခင္ ၁၀၂၀ က်ပ္သုိ႔ က်ဆင္းရန္ မျမင္ဟု ဆုိၾကသည္။ ထုိနည္းတူစြာ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားတြင္ ေဒၚလာေရာင္းခ်မႈကုိ ရပ္ဆဲ ထားဆဲ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္တြင္း ေစ်းကြက္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ အသံုးျပဳမႈေလွ်ာ့ခ်ရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့သည့္ ဗဟုိဘဏ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အခ်ဳိ႕မွာ မေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ လရဒ္မ်ားႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ေဒၚလာမ်ား ထိန္းသိမ္းထားမႈႏွင့္ ေမွာင္ခုိေရာင္း၀ယ္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ေပၚလာေစကာ ပြင့္လင္းစေစ်းကြက္တစ္ခုတြင္ ေငြေၾကး၀ယ္လုိအားကုိ စီမံခန္ခြဲရန္ အေတြ႕အႀကဳံလုိအပ္ေၾကာင္း သတိေပးခ်က္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ လမ်ားအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တြင္းကုန္တန္ဖုိးက ပုိ႔ကုန္တန္ဖုိး ထက္ လ်င္ျမန္စြာ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ေဒၚလာလုိအပ္ခ်က္ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ မတ္လကုန္တြင္ ကုန္သြယ္ေရးလုိေငြမွာ ၈၈ % တုိးကာ ေဒၚလာ ၄.၉ ဘီလီယံ အထိရွိလာခဲ့သည္။ က်ပ္ေငြမွာ ေဒၚလာႏွင့္လဲလွယ္ရာတြင္ တန္ဖုိး တျဖည္းျဖည္း က်ဆင္းလာခဲ့ၿပီး တရား၀င္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ တရားမ၀င္ေစ်းႏႈန္းၾကား ကြာဟမႈ မ်ားျပားလာခဲ့သည္။

ဗဟုိဘဏ္သည္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား ႏုိင္ငံျခားေငြအေကာင့္မ်ားမွ ေန႔စဥ္ထုတ္ယူႏုိင္သည့္ ပမာဏကန္႔သတ္ခ်က္ကုိ ေမ ၂၇ တြင္ မူလေဒၚလာ ၁၀၀၀၀ မွ ေဒၚလာ ၅၀၀၀ သုိ႔ ထက္၀က္ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ၿပီး အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းသံုးစြဲမႈမ်ားအတြက္ က်ပ္ေငြကုိသာ အသံုးျပဳရန္ ႏိႈးေဆာ္ခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာေငြေၾကးေစ်းကြက္အား ေဒၚလာလႊမ္းမုိးျခင္းကုိ တားဆီး ရန္ ျပည္တြင္းေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈအားလံုး က်ပ္ေငြျဖင့္ ျပဳလုပ္ေစေရး အတြက္ လုိအပ္ေသာ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းရန္ ဗဟုိဘဏ္က တြန္းအားေပး ခဲ့သည္။

ဗဟုိဘဏ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသမား မ်ားက ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကၿပီး ေဒၚလာကုိ တရားမ၀င္ေရာင္း၀ယ္သည့္ ယခင္ နည္းလမ္းေဟာင္းမ်ားကုိ မလႊဲမေရွာင္သာ ျပန္လည္သံုးစြဲရႏုိင္သည္ဟု ဆုိသည္။ ေဒၚလာေရာင္းလုိအား ဆက္လက္က်ဆင္းေနႏုိင္သည္ဆုိေသာ စုိးရိမ္မႈေၾကာင့္ ဇြန္လအတြင္းတြင္ ဘဏ္မ်ားမွ ႏုိင္ငံျခားေငြ ထုတ္ယူမႈ အလ်င္အျမန္ ျပဳလုပ္ေစရန္ တြန္းအားျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ကေမၻာဇဘဏ္မွ အရာရွိတစ္ဦးက “ ေဒၚလာလႊမ္းမုိးမႈက အဓိကျပႆ နာျဖစ္ၿပီး ထုတ္ယူႏုိင္တဲ့ပမာဏကုိ ကန္႔သတ္လုိက္တာက ဘဏ္ကေဒၚလာေတြ ျပန္ထုတ္ဖုိ႔ တြန္းအားေပးသလုိ ျဖစ္သြားပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။ ေဒၚလာေစ်း ဆက္လက္ျမင့္တက္ေနမည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကသျဖင့္ အခ်ဳိ႕ဘဏ္မ်ားရွိ ေငြလဲေကာင္တာမ်ား က ေဒၚလာေရာင္းခ်ျခင္းကုိ ရပ္နားထားၿပီး အခ်ုိ႕က ေစ်းႏႈန္းပုိမုိျမွင့္တင္ခဲ့ၾက သျဖင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈအႏၱရာယ္ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ထုိအခ်က္မ်ား က ေငြေၾကးမတည္ၿငိမ္မႈကုိ ပုိမုိဆုိး၀ါးေစခဲ့သည္။

တရား၀င္ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း ေငြလဲႏႈန္းကြာျခားမႈေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ မတည္ၿငိမ္မႈေလွ်ာ့ခ်ရန္ ဗဟုိဘဏ္က က်ပ္ေငြတန္ဖုိးကုိ တျဖည္းျဖည္း ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း စတင္လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ဗဟုိဘဏ္မွ အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးက ႐ုိက္တာတုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

ယခုလဆန္းပုိင္းက နုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ IMF ၏ အႀကံေပးခ်က္ အရ ထုိသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေငြလဲႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေစေရး အတြက္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား တင္းက်ပ္ရန္ လုိအပ္သည္ဟုဆုိသည္။

ဗဟုိဘဏ္က ၀င္ေရာက္ထိန္းသိမ္းရန္ လုိအပ္ေနမႈအျပင္ ေလ့လာသူမ်ားက ကုန္သြယ္ေရးလုိေငြ မ်ားျပားျခင္းကဲ့သုိ႔ ပုိမုိႀကီးမားသည့္ ျပႆ နာရပ္မ်ားကုိ စုိးရိမ္လ်က္ရွိသည္။ အစုိးရအေနျဖင့္ ျပႆ နာအစိတ္အပုိင္းတစ္ခုစီကုိ လုိက္လံေျဖရွင္းရန္ ႀကဳိးစားမည့္အစား က်ယ္ျပန္႔သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုေျပာင္း လဲမႈ ျပဳလုပ္ရန္ အာ႐ံုစုိက္သင့္သည္ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားကဆုိသည္။

“အဓိကျပႆ နာက ကုန္သြယ္ေရးလုိေငြ ျမင့္မားလာမႈပါ။ ျပည္တြင္း ထုတ္လုပ္သူေတြက သြင္းကုန္ေတြနဲ႔ ယွဥ္ၿပဳိင္ႏုိင္မယ့္ ကုန္ပစၥည္းေတြ ထုတ္လုပ္မေပးႏုိင္ပါဘူး။ ဒီျပႆ နာကုိ အစုိးရက မေျဖရွင္းသေရြ႕ က်ပ္ေငြတန္ဖုိး က်ဆင္းေနမွာပါ” ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္ တစ္ဦးကဆုိသည္။

ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးက႑တြင္ ေဒၚလာလႊမ္းမုိးျခင္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ႀကီးမားသည့္ ဆုိးက်ဳိးမ်ားကုိ သတိျပဳရန္ လုိအပ္သည္။ ျပည္တြင္းကုမၸဏီအမ်ားစုမွာ ေဒၚလာျဖင့္ သြင္းကုန္တင္သြင္းေန ရသျဖင့္ ေဒၚလာကုိ ကုိင္စြဲထားလုိၾကသ္ညဟု ႐ုိးမဘဏ္အမႈေဆာင္ခ်ဳပ္က္ဆုိသည္။ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ား၏ အဆုိပါခ်ည္းကပ္ပံုေၾကာင့္ စီးပြားေရးက႑တြင္ ေဒၚလာလႊမ္းမုိးလာႏုိင္ သည့္ အႏၱရာယ္ အလြန္ျမင့္မားေနသည္ဟုဆိုသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ကေမၻာဒီးယားထံမွ သင္ခန္းစာယူသင့္သည္ဟု ဆုိသည္။ ကေမၻာဒီးယားတြင္ လွည့္ပတ္သံုးစြဲေနသည့္ ေငြေၾကးပမာဏ၏ ၉၀% ႏွင့္ ဘဏ္တြင္အပ္ႏွံထားေငြ ၉၇ % မွာ ေဒၚလာမ်ားျဖစ္သည္။ “သူတုိ႔ရဲ႕ ျပည္တြင္းေငြေၾကးက ကြယ္ေပ်ာက္လုနီးပါးျဖစ္ေန ပါၿပီ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ မွာ ဒါမ်ဳိးျဖစ္မွာ မလုိလားပါဘူး” ဟု ဗဟုိဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးဆက္ေအာင္က စက္တင္ဘာလအတြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

KHTun
The Ladies News Journal
https://www.facebook.com/News.TheLadies
ပုိ႔ကုန္က်ဆင္းေနသျဖင့္ က်ပ္ေငြေဖာင္းပြဆဲျဖစ္  ပုိ႔ကုန္က်ဆင္းေနသျဖင့္ က်ပ္ေငြေဖာင္းပြဆဲျဖစ္ Reviewed by သစ္ထူးလြင္ on 20:36 Rating: 5
Powered by Blogger.