“ေဒၚလာတန္ဖုိးတက္ၿပီး ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖုိး က်ဆင္းေစသည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ား”


 ယခုအခါ ျမန္မာက်ပ္ေငြလဲလွယ္နႈန္း မတည္မျငိမ္ျဖစ္ျပီး အေမရိကန္ေဒၚလာနွင့္ယွဥ္လွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး တရိပ္ရိပ္က်ဆင္းလ်က္ရိွမႈအေပၚ လူအမ်ားစိတ္၀င္စားေနၾကသည္။ ၂၀၁၅ ခု ဇန္န၀ါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္တေဒၚလာကို ၁၀၂၅ က်ပ္ေဈးေပါက္ေနရာမွ ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔မွာ ၁၁၁၅ က်ပ္ျဖစ္လာျပီး ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ က်ပ္ ၁၂၄၅ ထိ ထိုးတက္သြားခဲ့သည္။
ျမန္မာေငြတန္ဖိုးက်ဆင္းရသည့္အေၾကာင္းရင္းကို စဥ္းစားလွ်င္ နီးေသာအေၾကာင္းတရားမ်ားကိုသာမက ေ၀းေသာအေၾကာင္းတရားမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ေ၀းေသာအေၾကာင္း တရားမ်ားက ပို၍ပင္ အေရးပါသည္ဟု ဆိုနိုင္မည္ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၂၅ နွစ္ေလာက္မွစ၍ ျမန္မာနိုင္ငံဗဟိုဘဏ္မွာ ေငြေၾကးမူ၀ါဒနွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မွ်မရိွသေလာက္ အေျခအေနသို႔ ဆိုက္ေရာက္ခဲ့ရသည္။ ၁၉၄၇ ခုနွစ္ နိုင္ငံျခားေငြၾကီးၾကပ္ေရး ဥပေဒ (Foreign Exchange Regulation Act) ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့ ၾကသည္။ ျပည္တြင္းတြင္ တခုတည္းေသာ Legal Tender ျဖစ္သည့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြအျပင္ ေဒၚလာမ်ား (နိုင္ငံျခားေငြမ်ား) ျဖင့္ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ၀ယ္ယူစားသံုးမႈ၊ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကသည္။ ေဒၚလာကိုင္၀ယ္နိုင္မွ ဂုဏ္ရိွသလို ထင္လာၾကသည္။ ဟြန္ဒီျဖင့္ ေငြလဲႊမႈမ်ား အလြန္ေခတ္စား အသံုး၀င္လာခဲ့သည္။ တျဖည္းျဖည္း တရားမ၀င္ နိုင္ငံျခားေငြေဈးကြက္ ၾကီးထြားလာခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ဧျပီလ မတိုင္မီ ျပင္ပတရားမ၀င္ေပါက္ေဈးမွာ ဗဟိုဘဏ္သတ္မွတ္ေဈးထက္ အဆမတန္ မ်ားျပားေနပါသည္။ နိုင္ငံျခားေငြ ၾကီးၾကပ္ေရးဌာနအေနျဖင့္ မည္သည့္အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ဳိးကိုမွ် ေဆာင္ရြက္နိုင္ျခင္းမရိွခဲ့ပါ။

၁၉၄၇ ခု နိုင္ငံျခားေငြၾကီးၾကပ္ေရးဥပေဒအရ ဗဟိုဘဏ္၊ နိုင္ငံျခားေငြၾကီးၾကပ္ေရးဌာန၏ ၾကိုတင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ မည္သည့္ျမန္မာနိုင္ငံသားမွ် ျပည္ပတြင္စာရင္းဖြင့္ခြင့္မရပါ။ သို႔ေသာ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူျခင္းမရိွဘဲ၊ ကုန္ေရာင္းကုန္၀ယ္ လြယ္ကူေရးကိုအေၾကာင္းျပ၍ ကုန္သည္ၾကီးမ်ား၊ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာလာသူမ်ား ျပည္ပတြင္စာရင္း ဖြင့္ထားရိွလာခဲ့ၾကသည္။ ျပည္ပတြင္ အိမ္မ်ား၊ တိုက္ခန္းမ်ား၀ယ္ၾကသည္။ ကုမၸဏီဖြင့္ၾကသည္။ နိုင္ငံ့ပို႔ကုန္အတြက္ ရရိွမည့္ေငြမ်ား (Export Proceeds) မ်ား ျပည္တြင္းသို႔ စီး၀င္လာျခင္းမရိွဘဲ၊ ျပည္ပမွာပဲထားၾကသည္။ နိုင္ငံျခားေငြၾကီးၾကပ္ေရးအဖဲြ႔အေနျဖင့္ ျမန္မာ့နိုင္ငံမွ ထြက္သြားသည့္ ပို႔ကုန္မ်ားအတြက္ တန္ရာတန္ေၾကးကို သတ္မွတ္ခိ်န္အတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ရရိွျခင္း ရိွ/မရိွကို ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈနိုင္သည့္ အေနအထားတြင္မရိွပါ။

၁၉၄၇ ခုနွစ္ နိုင္ငံျခားေငြၾကီးၾကပ္ေရးဥပေဒကို ၂၀၁၂ ခုနွစ္တြင္ နိုင္ငံျခားေငြစီမံခန္႔ခဲြေရးဥပေဒ (Foreign Exchange Management Law) (ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္၊ ၁၂) ျဖင့္ အစားထိုး လိုက္သည္။ ထိုဥပေဒ၏ အခန္း(၄)၊ ပုဒ္မ(၁၅)တြင္“ျပည္ပတြင္နိုင္ငံျခားေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ျပည္တြင္း၌ ေနထိုင္သူမ်ားသည္ ယင္း နိုင္ငံျခားေငြအသံုးျပဳမႈအား သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ အစီရင္ခံတင္ျပရန္ တာ၀န္ရိွသည္ဟု ေဖၚျပပါရိွသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္တြင္းေနနိုင္ငံသားမ်ား ျပည္ပတြင္ စာရင္းဖြင့္လွစ္မႈမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ ထင္သာျမင္သာမရိွမႈေၾကာင့္၊ ျပည္ပဘဏ္မ်ားတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ဘဏ္စာရင္း ၅ ခုျဖင့္ အပ္နံွထားသည့္ ေငြပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလံ်ရိွေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ (၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ)

ျမန္မာနိုင္ငံ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈတြင္ ပို့ကုန္ထက္ သြင္းကုန္က ၂၀၁၃-၁၄ ခုနွစ္တြင္ ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၂၅၅၅ ဒသမ ၅ ပိုမိုခဲ့ျပီး ၂၀၁၄ ခု ဧျပီလမွ ၂၀၁၅ ေဖေဖာ္၀ါရီလအထိ ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၄၆၈၉ ဒသမ ၁ ပိုမိုသည္(CSO)။ သြင္းကုန္မ်ားေလ ေဒၚလာေစ်းတက္ ေလျဖစ္မည္။ ပို႔ကုန္အားေကာင္းမွ ျမန္မာက်ပ္ေငြအေပၚ ၀ယ္လိုအား မ်ားလာျပီး က်ပ္ေငြတန္ဖိုး ျမင့္လာမည္ျဖစ္သည္။
မၾကာေသးမီကာလအတြင္းက ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းေငြေပးေငြယူကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ဗဟိုဘဏ္က ညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူတို႔ကဲ့သို႔ ကိုယ့္နိုင္ငံတြင္ ကိုယ့္ေငြေၾကးသာ Legal Tender ျဖစ္၍ ကိုယ့္ေငြတခုတည္းသာ သံုးစဲြေရးမွာ လြန္စြာျဖစ္သင့္ ျဖစ္ထိုက္သည့္ကိစၥျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႔တြင္ ထိုညႊန္ၾကားခ်က္ကိုလိုက္ နာမႈမရိွသေလာက္ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ နွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္တိုင္ ပ်က္စီးေနေသာစနစ္ကို ျပင္ဆင္နိုင္ေရးအတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ဖိအားေပး ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုပါသည္။

ျမန္မာက်ပ္ေငြလဲလွယ္နႈန္း တည္ျငိမ္မႈရိွေစေရးအတြက္ နွစ္ၾကာျမင့္စြာကပင္ ျဖစ္ေပၚေနခဲ့သည္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းရန္လိုပါသည္။
ျမန္မာက်ပ္ေငြ တန္ဖိုးက်ဆင္းရျခင္း၏ အနီးကပ္အေၾကာင္းတရားမွာ ကမၻာတ၀န္းလံုး ေဒၚလာေဈး ျမင့္တက္ေနမႈျဖစ္သည္။

ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး ျမင့္တက္တည္ျငိမ္ေရးအတြက္ ျမန္မာ့ပို႔ကုန္မ်ား တိုးခဲ်႕တင္ပို႔နိုင္ေရးကို အေလးထား ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုပါသည္။ တန္ရာတန္ေၾကးမရဘဲ ခိုးထုတ္ခံေနရသည့္ သစ္၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာကိစၥမ်ားကို ထိေရာက္စြာကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္ ျဖစ္သည္။ ျပည္ပကုန္စည္မ်ား တင္သြင္းရာတြင္ ဘီယာ၊ ၀ိုင္ အပါအ၀င္ အရက္ေသစာမ်ား၊ အလွကုန္မ်ား စသည့္ကုန္စည္မ်ားနွင့္ လတ္တေလာ လိုအပ္မႈမရိွေသးသည့္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ားကို ပါ၀င္ပတ္သက္သည့္လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားနွင့္ ညိွနိႈင္းကန္႔သတ္ရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။

ျမသူေအာင္
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal

“ေဒၚလာတန္ဖုိးတက္ၿပီး ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖုိး က်ဆင္းေစသည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ား”    “ေဒၚလာတန္ဖုိးတက္ၿပီး ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖုိး က်ဆင္းေစသည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ား” Reviewed by သစ္ထူးလြင္ on 04:49 Rating: 5
Powered by Blogger.