ေ႐ြးေကာက္ပြဲအလြန္ အာဏာႏွင့္တစ္သားတည္း ရွိေနဦးမည့္ တပ္မေတာ္


 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အာဏာရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ၊ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ၾကား စည္းလုံးမႈမွာ တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့ပါးလာေနသည္။ အက်ိဳးစီးပြားခ်င္း ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားေၾကာင့္ USDP မွာ စစ္တပ္ႏွင့္ ဖယ္ခြာလာၿပီး ၎တို႔ ကိုယ္ကိုယ္ သီးျခားႏိုင္ငံေရး အင္အားစုတစ္ခုအျဖစ္ ပုံေဖာ္လာသည္ ကို ေတြ႕ရသည္။ စစ္တပ္က အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးအသြင္ ျပန္လည္ ပုံေဖာ္ လာၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကမႈ ယခင္စစ္အစိုးရ၏ ကိုယ္ပြား မဟုတ္သကဲ့သို႔ ပုံေဆာင္လာၾကသည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တို႔၏ အာဏာကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ USDP မွ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ႀကိဳးစားသည့္အခါ တင္းမာမႈ မ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ အ႐ုဏ္ဦး အခ်ိန္ အျဖစ္ တစ္ခ်ိန္က ႐ႈျမင္ခဲ့ၾကသည့္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ ပြဲကို ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္း ပရန္ ေၾကညာခဲ့ၾကသည္။

စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ အသစ္ထြက္ေပၚ လာမည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေနရာအမ်ားစုႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်ဟု အမ်ားက သုံးသပ္ထားၾကသည္။ သို႔ ေသာ္ (စစ္တပ္က ေရးဆြဲသည့္) ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲ တပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ား က လႊတ္ေတာ္ေနရာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ဆက္လက္ ရရွိေနဦးမည္ ျဖစ္ရာ ၎တုိ႔ကႏိုင္ငံေရးတြင္ တပ္မေတာ္ ပါဝင္ေနမႈကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း ထားႏိုင္ရန္ လုံေလာက္ပါလိမ့္မည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ပတ္ခန္႔တြင္ လႊတ္ေတာ္တြင္းရွိ အရပ္သား ပါတီမ်ားက အေျခခံ ဥပေဒ၏ အဆိုပါ အခန္းက႑မ်ားအား ေျပာင္းလဲရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက အဆိုျပဳ ထားသည့္ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္မႈ အားလုံးကို ပယ္ခ်ရန္ စစ္သား၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသည့္ ကန္႔ကြက္ေရး လူနည္းစုအင္အားကို အသုံးျပဳခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မည္သည့္ရလဒ္ ထြက္ေပၚလာသည္ျဖစ္ေစ စစ္တပ္ အေနျဖင့္ အေျခခံဥပေဒက ကာကြယ္ေပးထားသည့္ အာဏာမ်ားဆက္ လက္ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ ဤပြဲကျမန္မာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအတြက္ေတာ့ ၎တို႔အႏိုင္ရ ကစားပြဲတစ္ခုျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အၿပီးတြင္လည္း စစ္တပ္သည္ အႏိုင္ရသူ အျဖစ္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေပၚထြက္လာဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ မဲအားလုံး၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ကို ကန္႔ကြက္ တားဆီးႏိုင္စြမ္းရွိေလရာ (လႊတ္ ေတာ္တြင္း စစ္ယူနီေဖာင္း ဝတ္ဆင္ထားၿပီး တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ အမိန္႔အရ တညီတၫႊတ္ တည္း မဲေပးတတ္သည့္) အဆိုပါ တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ႏိုင္ငံေရးတြင္ ဆက္လက္ လႊမ္းမိုးေနဦးမည္။ ထို႔အျပင္ အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကညာၿပီး အလိုရွိ သည့္အခ်ိန္တြင္ အာဏာသိမ္းႏိုင္ရန္ အေျခခံဥပေဒက စစ္တပ္အား ခြင့္ျပဳထားျခင္းလည္း ရွိသည္။

သမၼတကို ျပည္သူက တိုက္႐ိုက္ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရယူထားသည့္ စစ္တပ္က ႀကီးမားသည့္ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။

ထို႔အျပင္ သမၼတေလာင္း ၃ ဦးအတြက္ စစ္တပ္က တစ္ဦး အဆိုျပဳခြင့္ ရွိသည္။ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ နယ္ စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား အတြက္ ဝန္ႀကီးမ်ားကို စစ္တပ္ကသာအဆိုျပဳခြင့္ ရွိၿပီး အားလုံးမွာ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ဆဲ စစ္ဘက္အရာရွိမ်ား ျဖစ္သည္။

အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို ဗီတိုအာဏာသုံးတားဆီးႏိုင္ျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ အတြင္း ထိန္းခ်ဳပ္ကိုင္တြယ္ႏိုင္ ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စစ္တပ္သည္ ၎တို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကို အစိုးရသစ္က ထိ ပါးမလာေအာင္ ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ ပြဲသည္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ စစ္တပ္ပါဝင္မႈကို အဆုံးသတ္ဖြယ္မရွိေပ။

သို႔ေသာ္ စစ္တပ္အေနျဖင့္လည္း လႊတ္ေတာ္တြင္းတြင္ မဟာမိတ္မ်ား အလုံအေလာက္မရွိလၽွင္ တပ္မေတာ္က အလိုရွိသည့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းေရး မေအာင္ျမင္ႏိုင္ေခ်။ ထိုအခါ ၎တပ္မေတာ္သား အမတ္မ်ား သည္ ျပည္သူ က ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အဆိုအခ်ိဳ႕ကို ကန္႔ကြက္ႏိုင္ေရး အရန္အင္အားအေန ျဖင့္သာ ရွိေနေလသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏိုဝင္ဘာလ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ဝင္ ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ သူမ၏အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ဦးေဆာင္မည္ေလာ သို႔မဟုတ္ ၂၀၁၀ တုန္းကကဲ့သို႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ သပိတ္ေမွာက္မည္ေလာ ဆိုသည္ကို စေနေန႔ မတိုင္မီတြင္ သူမက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ ရွိေနသည္။

အေျခခံသေဘာအားျဖင့္ ခက္ခဲ သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မဟုတ္။ သူမ၏ ပါတီ သည္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းႏိုင္ရန္ ရွိေန သည္။ အမွန္တြင္လည္း အႏိုင္ရဖြယ္ ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ သူမသည္ သမၼတမျဖစ္ ႏိုင္ေသးေခ်။

၂၀၁၀ တြင္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း ယခင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္မွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံကာ ေနာက္ပိုင္း ၂၀၁၁ ၾကားျဖတ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းမႈအခ်ိဳ႕ ျပဳလုပ္ကာ ရယူခဲ့ၿပီး သူမကိုယ္တိုင္လည္း လႊတ္ေတာ္တြင္ ေနရာတစ္ခုယူခဲ့သည္။

ဤသည္မွာ အေလာင္းအစား တစ္ရပ္သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အစဥ္အလာအရ ကတိကဝတ္ အတည္မထားသည့္ ဗိုလိခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား၏ လွည့္ဖ်ားမႈကို ခံလိုက္ရသည္ကို သူမယုံမွားသံသယမရွိ နားလည္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသည္မွာ သူမ၏ အမွားမဟုတ္။

သူမတြင္ အျခား လက္ေတြ႕က်က် ေ႐ြးခ်ယ္စရာလည္း ထိုအခ်ိန္ကလည္း မရွိေခ်။ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို မဝင္သည့္ သူမ၏ ပါတီကို ေကာ္မရွင္က ပယ္ဖ်က္ရန္ စိုင္းျပင္းေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအခါ အရပ္သား လုပ္ပိုင္ခြင့္ ကန္႔သတ္ထားေသာ္ လည္း ႏိုဝင္ဘာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ဝင္ၿပိဳင္ရန္၊ လႊတ္ေတာ္တြင္း သူမအတြက္ ေနရာတစ္ခုရယူရန္ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ အမ်ားယုံၾကည္မႈ ရွိေစခဲ့သည္။ စစ္တပ္က ေရးဆြဲသည့္ စနစ္အတြင္း အေျပာင္းအလဲအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္မွတစ္ပါး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ က သူမေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့သည့္ လမ္းအတိုင္း ေလၽွာက္လွမ္းခဲ့ရာ သူမတြင္ အျခားလက္ေတြ႕က်က် ေ႐ြးခ်ယ္စရာလည္း ယခုအခ်ိန္တြင္မရွိေခ်။

အက်င့္သီလ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္မႈကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး လည္းဟုတ္ခဲ့သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယခုအခါတြင္ လက္ေတြ႕ က်သည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦး ျဖစ္ေနၿပီးမ႐ိုးသားသူမ်ား၊ သူရဲေဘာေၾကာင္ သူမ်ားျဖင့္ ပတ္သက္လာရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ သူမသည္ ကစားပြဲ အတြင္း အားေကာင္းသန္မာသည့္ တိုက္စစ္မႉး အျဖစ္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

နိဂုံးခ်ဳပ္အားျဖင့္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ စစ္တပ္ပါဝင္မႈကို အဆုံးသတ္ဖြယ္မရွိဘဲ ပထမဆုံး အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ ေပါင္းစပ္ အစိုးရကိုသာ ေပၚေပါက္လာေစမည္ျဖစ္သည္။

လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ဆဲ ျဖစ္သည့္ စစ္တပ္မဟုတ္သည့္ ျပည္သူ႕ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အာဏာတစ္စိတ္ တစ္ပိုင္း ရရွိလာႏိုင္ျခင္းက အေရးပါ သည့္ တိုးတက္မႈျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

ေမာင္ႏိုး
The Ladies News Journal
https://www.facebook.com/News.TheLadies

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီ သတင္းမ်ား ဖတ္ရႈႏိုင္ဖုိ ့ facebook "like" ကုိ ႏွိပ္ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကုိ လည္း သတင္းမ်ား ဆက္သြယ္ေပးပုိ ့ႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Advertisement

 

အသစ္ တင္သမွ် သတင္းမ်ား အလို အေလွ်ာက္ပုိ ့ ေပးပါမည္

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး

တစ္ပတ္အတြင္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ သတင္းမ်ား