မီၾကာဆိုေတာင္က မိုးေခၚပြဲ

 မိုးတြင္းခ်ိန္ခါ ေရာက္ၿပီဟု ဆိုေသာ္လည္း ကယားျပည္နယ္၏ ေနရာေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားတြင္ မိုးမရြာသည့္ အတြက္ သီးႏံွစပါးစိုက္ပ်ိဳးသည့္ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား ဒုကၡေရာက္ေနၾကရသည္။

ေရတြင္းေရကန္မ်ားသည္လည္း ခမ္းေျခာက္လာသည့္အတြက္ ေသာက္သုံးေရမ်ား ရရွိရန္လည္း ခက္ခဲ လာၾကရသည့္အထိ ေက်းရြာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ေပၚမ်ားတြင္ ႀကံဳေတြ႕ေနၾကရသည္။

မီၾကာဆိုေတာင္က မိုးေခၚပြဲ (ဓါတ္ပံု-ေကတီ)
မိုးတြင္းခ်ိန္ခါ သီးႏွံမ်ားအခ်ိန္မွီစုိက္ပ်ိဳးႏုိင္ ရန္အတြက္ဆိုၿပီး လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာအုပ္စု အခ်ိဳ႕ရွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ ဇြန္လ(၃)ရက္ေန႕တြင္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ႏိုးကိုးေက်းရြာ အုပ္စုရွိ ႏိုးကိုးစံျပေက်းရြာအေရွ႕ဖက္ မီၾကာဆို ေတာင္ထိပ္တြင္ မိုးေခၚပြဲကို ရိုးရာက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ကရင္နီလူမ်ိဳးတို႕သည္ ေတာေစာင့္နတ္ ၊ ေတာင္ေစာင့္နတ္ရွိသည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။ ၎တို႕သည္ လူသားတို႕ကို အေႏွာက္အယွက္ေပးေစသည့္ နတ္ဆိုးမ်ား ၊ အႏၱာရာယ္မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးရန္ ကာကြယ္ေပးရန္ လူသားတို႕၏ဥယ်ာဥ္၊ ၿခံ၊ လယ္ယာေျမမ်ား၊ ေတာင္ယာေျမမ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ေတာင္းပန္ပူေဇာ္ရျခင္းျဖစ္သည္။

"ဒီပူေဇာ္ပသျခင္းကိုလုပ္တာ အဓိက မိုးေခၚတာေပ့ါ။ စိုက္ပ်ိဳးရာသီေရာက္ေနၿပီေလ မိုးက ရြာသြန္းမွဳမရွိေသးဘူး။ အဲေတာ့ အခ်ိန္မီွထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ရန္ ေရလုိအပ္တယ္ ၊ မိုးလိုအပ္တယ္။

ဒါေၾကာင့္ ေက်းရြာတြင္ စုေပါင္းၿပီး မိုုးေခၚပြဲကို က်င္းပရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ မိုးေခၚပဲြဆိုေပမယ့္ ေတာေတာင္ ၊ ေရ၊ေျမ ထိန္းသိမ္းျခင္းလည္းပါတာေပ့ါ" ဟု ႏိုးကိုုးေက်းရြာအုပ္စု၊ ႏိုးကိုးစံျပေက်းရြာမွ ေကထိ်ဴးဘိုးေကာ္မတီ၀င္ ဦးႏ်ားရယ္ေျပာပါသည္။

မီၾကာဆိုေတာင္က မိုးေခၚပြဲ (ဓါတ္ပံု-ေကတီ)
ယခင္ႏွစ္ေတြဆိုလ်င္ ေမလ အလယ္ပိုင္းတြင္ မိုးရြာသြန္းၿပီး စိုက္ရန္ပ်ိဳးရန္ျပင္ဆင္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္မွာေတာ့ မိုးရြာသြန္းမွဳမရွိေသးသလို ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးရန္လည္း လယ္ေတြမွာ ေရမရွိေသးသည့္အတြက္ ဘာမွလုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ဦးွႏ်ားရယ္က ေျပာသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ မိုးေခၚပြဲတြင္ မိမိတို႕ ယံုၾကည္ရာ နတ္မင္းႀကီးကိုပူေဇာ္ရန္ ၀က္တစ္ေကာင္၊ ကြ်ဲတစ္ေကာင္ႏွင့္ ၾကက္တစ္ေကာင္ ပူေဇာ္ပသၾကသည္။ မိုးေလ၀သေကာင္းမြန္ရန္၊ တိုင္းျပည္ေအးခ်မ္းသာယာရန္ႏွင့္ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ရန္ စသျဖင့္ ဆုေတာင္းၾကခဲ့ၾကသည္။

မီၾကာဆို ေတာင္ထိပ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ မိုးေခၚပြဲ ဆုေတာင္ၾကရာ ယခုႏွစ္အတြက္ အဖက္ဖက္က ေကာင္းမြန္သည့္ လကၡဏာျပေနေၾကာင္း ႏိုးကုိးေက်းရြာအုပ္စုရွိ ေကထိ်ဴးဘိုးေဂါပက အဖြဲ႕၀င္ အသက္(၇၀)အရြယ္ရွိ ဦးစ်ားရယ္က ဆိုပါသည္။

"အခုပူေဇာ္ပသတာက က်န္းမာေရးႏွင့္ တိုင္းျပည္ကေတာ့ ေကာင္းမြန္တဲ့လကၡဏာျပတယ္။ ေကာင္းမြန္တယ္ေပ့ါ။ ဘာမွ အထစ္အနာအဆာမရွိဘူး။ မိုးက်ေတာ့ ေျမာက္ပိုင္းမွာ မိုးရြာသြန္းတာ မ်ားမယ္။ ေတာင္ပိိုင္းကေတာ့ မိုးပိုနည္းမယ္။ ေျမာက္ပိုင္းက မိုးရြာတယ္ဆိုတာလည္း ေတာင္ပိုိင္းကို စီးဆင္းလာမွာပါ ေရေတြက။ မိုးကရြာကိုရြာမယ္။ ဒါေပမယ့္ နည္းနည္းေတာ့ ေနာက္က်တယ္" ဟု ဦးစ်ားရယ္က ေျပာသည္။

မီၾကာဆိုေတာင္က မိုးေခၚပြဲ (ဓါတ္ပံု-ေကတီ)
ထိုမိုးေခၚဆုေတာင္းပြဲတြင္ ႏိုးကိုးေက်း ရြာအုပ္စုႏွင့္ ေဒါေပၚကလဲ ေက်းရြာ အုပ္စုရွိ ေက်းရြာမ်ား(လူဦးေရ ငါးဆယ္ေက်ာ္တက္ေရာက္) စုေပါင္းလုပ္ၾကၿ႔ပီး ၎ေတာင္ေပၚတြင္ (၅)ႏွစ္တႀကိမ္ပံုမွန္ က်င္းပလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။

ထို႕ျပင္ေတာင္ေပၚတြင္ မိုးေခၚပြဲျပဳလုပ္လာသည္မွာ ဘုိးဘြားဘီဘင္လက္ထက္က လုပ္ေဆာင္လာၾကတာျဖစ္ သလိုေတာင္ေပၚရွိ ထြက္ရွိေသာ အသီးအႏွံသည္ အျခားေနရာေဒသမွ ထြက္ရွိေသာအသီးအႏွံထက္ ပိုၿပီးအရသာ ရွိေၾကာင္း ႏွင့္ ေတာင္ေပၚတြင္ မိုးေခၚပြဲျပဳလုပ္ၿပီး ဆိုသည္ႏွင့္တၿပိဳင္တည္း မိုးပံုမွန္ရြာသြန္းလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။

တခ်ိဳ႕ေက်းရြာမ်ားတြင္မူ ေရရရွိေရးအတြက္ ေရေစာင့္နတ္မ်ားကို ပူေဇာ္ၾကသည္။ ေရထြက္ေပါက္ မ်ားမွ စတင္ရရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ပူေဇာ္ပသျခင္း၊ ျမစ္ေရ၊ ေခ်ာင္းေရမ်ားမွ ရရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ပူေဇာ္ပသ ျခင္းမ်ားကို ရိုးရာဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ ပူေဇာ္ပသမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၾကသည္။

Written by ၿဖိဳးေဝေအာင္
 ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)
http://www.ktimes.org
မီၾကာဆိုေတာင္က မိုးေခၚပြဲ  မီၾကာဆိုေတာင္က မိုးေခၚပြဲ Reviewed by သစ္ထူးလြင္ on 09:56 Rating: 5
Powered by Blogger.