ဖ်က္သိမ္းပစ္ရမည့္ “စစ္အုပ္စုႏုိင္ငံေရး”


(၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၉ရက္)

ကာခ်ဳပ္က ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို “အသက္”လုိ႔ေျပာတာ ၾကားရ၊ ဖတ္ရသည္။ သုိ႔ျဖင့္ “အေျခခံဥပေဒနဲ႔ အသက္” ဆုိသည့္ အေၾကာင္း အေတြးပြားၿပီး စဥ္းစားမိသည္။ ေတြးေတာ စဥ္းစားမိသမွ်ကို ယခု တင္ျပလိုက္ပါသည္။

လြတ္လပ္ပါသည္ဆိုေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အေျခခံဥပေဒ သံုးခု ရွိခဲ့ဖူးသည္။ ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒ၊ ၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒ၊ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ယင္းသံုးခုအနက္ ႏွစ္ခုမွာ (၁၉၇၄ႏွင့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ) စစ္အုပ္စုက စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲ အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည့္ အေျခခံဥပေဒမ်ားျဖစ္သည္။

၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒသည္ (၁၉၄၈မွ ၁၉၆၂ မတ္လ ၂ရက္ေန႔အထိ) ၁၄ႏွစ္မွ်သက္တမ္းရွိခဲ့ၿပီး ၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒသည္ လည္း ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒကဲ့သုိ႔ပင္ (၁၉၇၄ မွ ၁၉၈၈ အထိ) ၁၄ႏွစ္ခန္႔မွ်သာ သက္တမ္းရွိခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒက ေတာ့ မည္မွ်သက္တမ္းၾကာမည္မသိ။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ေမလမွစ၍ ေရတြက္မည္ဆုိလွ်င္ ၃ႏွစ္ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိလာေနခဲ့ၿပီျဖစ္ သည္။

၁၉၆၂မွ ယေန႔အထိ ၅၂ႏွစ္တာကာလအတြင္း အုပ္စိုးခဲ့သည့္ စစ္အုပ္စုအဆက္ဆက္သည္ အေျခခံဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းႏုိင္ခဲ့သ လို အေျခခံဥပေဒမ်ားကိုလည္း စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲႏုိင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရမည္။

– ဤသို႔ျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္းမွာ စစ္အုပ္စုသည္ စစ္တပ္တစ္ခုလံုးကို ခ်ဳပ္ကုိင္လႊမ္းမိုးထားႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၁၉၄၇ အေျခခံဥပ ေဒကို ေသနတ္ျဖင့္ ဖ်က္သိမ္းပစ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၇၄အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒကိုလည္း စစ္အုပ္စုက ေသနတ္ျဖင့္ေရးဆြဲ ၿပီး ေသနတ္ျဖင့္သာ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

– ကာခ်ဳပ္က “ႏုိင္ငံေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရးကိစၥမ်ား လက္နက္ကိုင္ၿပီး ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္၍မရဘဲ ဥပေဒႏွင့္အညီသာ ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း” ေျပာေနသည္မွာ ရယ္ဖြယ္ေကာင္းလွသည္။

– “၁၉၆၂ အာဏာသိမ္းျခင္း”သည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အုပ္ခ်ပ္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးကိစၥမ်ားတြင္ စစ္တပ္က လက္နက္ကုိင္ၿပီး စြက္ဖက္ ျခင္း မဟုတ္ပါသေလာ။

– ၁၉၈၈ စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းျခင္းႏွင့္ ၁၉၈၈မွ ၂၀၁၁ထိ ၂၃ႏွစ္တာကာလအတြင္း (နဝတ-နအဖ) စစ္အုပ္စု၏ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ လက္္နက္နဲ႔ ေျဗာင္ပါဝင္က်ဴးေက်ာ္စြက္ဖက္ခဲ့ျခင္းပင္ မဟုတ္ပါသေလာ။ “အမ်ိဳး သားႏုိင္ငံေရးတြင္ စစ္တပ္က ပါဝင္ေရး” ဆုိသည္မွာလည္း စစ္တပ္က အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ႏိုင္ငံေရးတြင္ ထာဝစဥ္ဗိုလ္က် လႊမ္းမိုးခ်ယ္ လွယ္ရန္အတြက္ပင္ မဟုတ္ပါေလာ။

– ဗိုလ္ေနဝင္းစစ္အုပ္စုသည္ ၁၉၆၂မွ ၁၉၇၄အထိ ၁၂ႏွစ္မွ် အေျခခံဥပေဒမရွိဘဲ အုပ္စုိးခဲ့ၿပီး ၁၉၇၄မွ ၁၉၈၈အထိ ၁၄ႏွစ္မွ် “၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒ”ကို စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲအတည္ျပဳကာ (မဆလ) တစ္ပါတီစနစ္ျဖင့္ အုပ္စုိးခဲ့သည္။

– ဗိုလ္ေစာေမာင္ – ဗိုလ္သန္းေရႊ စစ္အုပ္စုသည္ ၁၉၈၈မွ ၂၀၁၁အထိ ၂၃ႏွစ္မွ် အေျခခံဥပေဒမရွိဘဲ အုပ္စိုးခဲ့ၿပီး “၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ” ကို စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲ အတည္ျပဳၿပီး အုပ္စိုးေနျပန္ပါသည္။

– ၿခံဳငံုၾကည့္လွ်င္ စစ္အုပ္စုအဆက္ဆက္ အာဏာသိမ္းထားသည့္ ၅၂ႏွစ္တာကာလအတြင္းတြင္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ အုပ္စုိးသည္ ဆုိသည္မွာ ၁၇ႏွစ္မွ်ေလာက္သာရွိသည္။ (ထိုအေျခခံဥပေဒ ဆုိသည္မွာလည္း ၎တုိ႔စိတ္ႀကိဳက္ ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္ ဆုိ သည့္အခ်က္ကို သတိမူၾကရမည္)

– သုိ႔ပါ၍ ကာခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အေျခခံဥပေဒသည္ “အသက္”ဟုေျပာေနသည္မွာ ျဖစ္ရပ္နဲ႔မကုိက္ညီပါ။ “ေသနတ္သည္သာ အသက္”ဟု ေျပာမွသာ အေျပာနဲ႔ လက္ေတြ႔ တကယ္တမ္း ကိုက္ညီေပလိမ့္မည္။

၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း၏ အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုက ဖ်က္သိမ္းပစ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိစဥ္က ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒအရ၊ ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ (ထုိေရြးေကာက္ပြဲကို ဗိုလ္ေနဝင္း၏ “အိမ္ေစာင့္အစိုးရ”က က်င္းပေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္) အာဏာရရွိခဲ့ေသာ ဦးႏု၏ (ပထစ) အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအားလံုးကို ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ထုိအာဏာသိမ္းပြဲတြင္ သမၼတေဟာင္း စဝ္ေရႊ သုိက္၏သား ေသဆံုးခဲ့ရသည္။ လူမ်ိဳးစုလႊတ္ေတာ္အမတ္ သီေပါေစာ္ဘြား စဝ္ၾကာဆုိင္အား စစ္ေထာက္လွမ္းေရးက ဖမ္းဆီး သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္မွာ က်န္ရစ္သူမိသားစုအဖို႔ အေလာင္းပင္ ျပန္မရခဲ့ေခ်။ အလြတ္သတင္းေထာက္ကိုပါႀကီး၏ က်န္ရစ္သူမိသား စုပင္လွ်င္ အေလာင္းျပန္ရေသးသည္။

ထိုသုိ႔ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈကို ျပတ္ျပတ္သားသား ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကေသာ (ဗကသ)၊ (တကသ)ေက်ာင္းသားမ်ားကို အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုက အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ၿပီး သမုိင္းဝင္(တကသ) အေဆာက္အအံုကို ဒုိင္းနမိုက္ျဖင့္ ၿဖိဳခ်ပစ္ခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုက ၁၉၆၂မွ ၁၉၇၄အထိ “ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ”အမည္ျဖင့္ အေျခခံဥပေဒမရွိဘဲ ၁၂ႏွစ္မွ် အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ထုိကာလအတြင္း ေကာ္ကဆာေစာဟန္တာသာေမႊး ေခါင္းေဆာင္ေသာ (ကရင္ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ- KRC) သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း၏ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီထံ လက္နက္ခ်ခဲ့သည္။ “ေကာ္သူးေလျပည္နယ္” ဆုိသည့္အမည္ကို “စတိ” ေၾကညာေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ ထုိ “ေကာ္သူးေလ” ဆုိသည့္အမည္ကို ဖ်က္သိမ္းပစ္လုိက္သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းသည္ (မဆလ)ဥကၠ႒ႀကီး၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးေနဝင္းထံ အာ ဏာလႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္။ ယေန႔တြင္ (နဝတ-နအဖ)စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားကမူ ၎တို႔စိတ္ႀကိဳက္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ “ႀကံ့ဖြံ႔အသင္း” အား “ႀက့ံဖြံ႔ပါတီ”အျဖစ္္ေျပာင္းၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္မွ သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ထံ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္။

“ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း”မွ “သမၼတႀကီး ဦးေနဝင္း”ထံ အာဏာလႊဲေျပာင္းသည္မွာ ညင္သာလွ၏။ ထိုနည္းတူပင္ “ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္”မွ “သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္”ထံ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးသည္မွာလည္း ဘာမွ် ထစ္ေင့ါေနစရာမရွိပါ။ ထူးျခားဆန္းက်ယ္ သည့္ကိစၥလည္း မဟုတ္ပါ။ မိမိဝဲဘက္လက္ထဲမွ “ငွက္ေပ်ာသီး”ကို ယာဘက္လက္ထဲသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းမ်ိဳးပင္ မဟုတ္ပါ လား။

ဤသုိ႔ေသာလုပ္ရပ္ကို လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီး ဦးေရႊမန္းက ႀကံဖန္ဂုဏ္ယူေနေသးသည္လည္း ရယ္စရာေကာင္းလွသည္။

၁၉၇၄မွ ၁၉၈၈အထိ ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒျဖင့္ အုပ္စုိးခဲ့ၿပီး (မဆလ)တစ္ပါတီစနစ္ က်င့္သုံးခဲ့သည္။ ထုိစဥ္က စစ္တပ္တစ္တပ္ လံုး (မဆလ)ပါတီထဲဝင္ၿပီး တစ္ပါတီႏုိင္ငံေရး လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိစဥ္က အမိ်ဳးသားႏုိင္ငံေရးပဲ လုပ္ရမည္၊ ပါတီႏုိင္ငံေရး မလုပ္ ရ၊ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးက ျမင့္ျမတ္ၿပီး ပါတီႏုိင္ငံေရးနိမ့္က်သည္။ စစ္တပ္သည္ “အႀကိဳက္ေဆာင္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ေဝးေဝးေနခဲ့ၾက သည္”ဟု ဘယ္စစ္ဗိုလ္စစ္သားကမွ် မေျပာခဲ့၊ မေရးခဲ့ၾကေခ်။

၁၉၈၈ ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီး ျဖစ္ပြားလာေသာအခါ ၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒသည္ ပ်က္ျပားရပ္ဆုိင္းသြားခဲ့ၿပီး (မဆလ)ပါတီ ႀကီးသည္လည္း မိုက္ဇာတ္သိမ္း နိဂံုးခ်ဳပ္သြားေတာ့သည္။ (မဆလ) တစ္ပါတီအစိုးရ၏ ေနာက္ဆံုးသမၼတ ေဒါက္တာေမာင္ ေမာင္က စစ္တပ္တစ္တပ္လံုးကို (မဆလ) ပါတီထဲက ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ေပးၿပီး အာဏာသိမ္းခုိင္းလိုက္သည္။ ထုိအခါမွစတင္၍ အာ ဏာသိမ္း(နဝတ)စစ္အုပ္စုသည္ စစ္တပ္က တစ္ပါတီႏုိင္ငံေရးလုပ္ခဲ့သည္ကို ဟန္ေဆာင္ပန္ေဆာင္ေမ့ပစ္ၿပီး ပါတီႏုိင္ငံေရး သည္ မေကာင္း/ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးသည္ ေကာင္းသည္ဆုိေသာ ဆုိင္းဘုတ္ကို အရွက္ကင္းမဲ့စြာ ေထာင္လာခဲ့ေတာ့သည္။

စစ္အုပ္စု တကယ္တမ္း လုပ္ေနသည္မွာ စစ္တပ္ကို လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ၿပီး ႏုိင္ငံေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ စီးပြားေရးစတဲ့ နယ္ပယ္ေပါင္းစံုမွာ ဗိုလ္က်လႊမ္းမိုး ခ်ယ္လွယ္ေနျခင္းသာျဖစ္သည္။ သုိ႔ပါ၍ ယေန႔ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး၏ အဓိက ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ ဖ်က္သိမ္းပစ္ရမည့္ အဓိကလုပ္ငန္းတာဝန္မွာ စစ္အုပ္စုက စစ္တပ္ကို လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ၿပီး ခ်ယ္လွယ္ေနသည့္ အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။

ညြန္း
– ကာခ်ဳပ္ႏွင့္ VOA အင္တာဗ်ဴး (၂၂-၁၁-၂၀၁၄)
– ကာခ်ဳပ္ေျပာၾကားခ်က္ – ၁ ဒီဇင္ဘာ၊ တီက်စ္တပ္နယ္ခန္းမ၊ ျမဝတီသတင္းစာ၊၂-၁၂-၂၀၁၄

ေမာင္ေက်ာ္စြာ
ေကအိုင္စီ - KIC News
http://kicnews.org/
ဖ်က္သိမ္းပစ္ရမည့္ “စစ္အုပ္စုႏုိင္ငံေရး” ဖ်က္သိမ္းပစ္ရမည့္ “စစ္အုပ္စုႏုိင္ငံေရး” Reviewed by သစ္ထူးလြင္ on 21:56 Rating: 5
Powered by Blogger.