တ႐ုတ္ႏုိင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ေပက်င္း၌ ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးမႈပိတ္ပင္မည္

ေပက်င္း ႏုိဝင္ဘာ ၂၉

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ေပက်င္း၌ ေပက်င္းၿမိဳ႕ေတာ္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ အစီအမံမ်ားအရ ေဆးလိပ္ ေသာက္သံုးသူ အားလံုးအား အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ဆိုင္ေသာေနရာ အားလံုးတြင္ ေဆးလိပ္ ေသာက္သံုးျခင္းကို ပိတ္ပင္ဖြယ္ရွိသည္။

စီးကရက္ ေၾကာ္ျငာျခင္းကို ႐ုပ္ရွင္၊ မဂၢဇင္း၊ သတင္းစာဂ်ာနယ္ႏွင့္အမ်ားျပည္သူမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေနရာမ်ားအားလံုး ပိတ္ပင္လိုက္ၿပီျဖစ္၍ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔တားဆီးပိတ္ပင္မႈျဖစ္လာသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးသူ သန္း၃ဝဝ နီးပါးရွိေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားသည္။ ယခင္ကလည္း ပိတ္ပင္ရန္ႀကိဳးစားခဲ့ရာ ေအာင္ျမင္မႈမရဘဲ အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးမႈ ပိတ္ပင္ျခင္းကို လာမည့္ႏွစ္ဇြန္လ တြင္စတင္ဖြယ္ရွိၿပီး ကနဦးအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ေပက်င္း၌သာ ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ သန္းေပါင္း ၁၃ဝဝ ေက်ာ္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံ၏ က်န္ေသာေဒသမ်ား၌လည္း ပိတ္ပင္မႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ဖြယ္ရွိသည္။

ယင္းပိတ္ပင္မႈအရ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးျခင္းကုိ ဘတ္စ္ကားမ်ားေပၚ၌လည္းေကာင္း၊ အလုပ္၊ ေဆး႐ံု၊ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တို႔၌ လည္းေကာင္း ပိတ္ပင္သြားမည္ဟု သိရသည္။ တ႐ုတ္က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္က ဟိုတယ္ႏွင့္စားေသာက္ဆိုင္မ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ က်န္းမာေရးေနရာမ်ား၌ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကို ပိတ္ပင္ထားသည္။

(ဘီဘီစီ)
Myanmaalinn
https://www.facebook.com/MYANMAALINNNEWS?fref=nf


တ႐ုတ္ႏုိင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ေပက်င္း၌ ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးမႈပိတ္ပင္မည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ေပက်င္း၌ ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးမႈပိတ္ပင္မည္ Reviewed by သစ္ထူးလြင္ on 03:46 Rating: 5
Powered by Blogger.