ဓားစာခံမ်ားကို ကယ္တင္ျခင္း


ဒီတစ္လအတြက္ ငိုစရာအေကာင္းဆံုးဟာသတစ္ခုကိုေျပာျပပါမည္။

ဒီမိုကေရစီေရခ်ိန္ဘယ္ ေလာက္ျမင့္သလဲအေပၚမူတည္ ၿပီးမွ တပ္မေတာ္သားမ်ား လႊတ္ ေတာ္တြင္းမွ ထြက္ခြာသြားမည္ ဆုိသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ (ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဟာင္း) ဦးတင္ေအး၏ စကား ျဖစ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္က ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအာဏာကို သိမ္း ယူခ်ဳပ္ကိုင္ၿပီး ၅၂ ႏွစ္နီးပါး အၾကာမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းတစ္ ဦးက ေျပာလုိက္သည့္ စကား လည္းျဖစ္သည္။

မရယ္ပါႏွင့္။ ငိုရမည့္အခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။ ငိုရမည့္အေၾကာင္း ကေတာ့ ဒီမိုကေရစီ၏ အသက္ ေသြးေၾကာျဖစ္သည့္ ေရြးေကာက္ ပြဲမ်ားကို ဦးေဆာင္ႀကီးၾကပ္ရသူ က ေရြးေကာက္ပြဲမလိုဘဲ ေအာ္ တိုမက္တစ္ ခန္႔အပ္ခံရသူမ်ား ဘက္က ကာကြယ္ေျပာဆုိျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ဒီမုိကေရစီ ေရခ်ိန္ျမင့္လာဖို႔ တပ္မေတာ္သား မ်ား လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ လုိ အပ္ေနဟု ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီျမင့္မားလာမႈႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွ စစ္သားမ်ား ေနရာယူမႈအၾကားက ဆက္စပ္မႈ ကို ႀကိဳးစားေတြးေခၚၾကည့္ၾကရ ေအာင္ပါ။ ဒီေနရာမွာ ေမးခြန္း သံုးခုကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေျဖထုတ္ ၾကည့္မည္။

ေမးခြန္းအမွတ္(၁)က လႊတ္ ေတာ္အတြင္းမွာ တပ္မေတာ္သား မ်ားရွိေနျခင္းက ဒီမုိကေရစီျမင့္ မားလာမႈကို ဘယ္လိုအေထာက္ အကူျပဳသလဲဆုိသည့္ ေမးခြန္း ျဖစ္သည္။

ဂရိဘာသာစကားက ဆင္း သက္လာသည့္ ‘ဒီမိုကေရစီ’ဆုိ သည့္စကားသည္ Demos ႏွင့္ Kratos ဆိုသည့္စကားလံုးႏွစ္လံုး ကို ေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ Demos ကို ‘ျပည္သူ’ (People) ဟုအနက္ဖြင့္ၿပီး Kratos ကို ‘အုပ္ ခ်ဳပ္မႈ’(Rule)ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ၾက သည္။ ႏွစ္ခုေပါင္းလုိက္လွ်င္ ဒီမို ကေရစီကို ‘ျပည္သူလူထု၏ အုပ္ ခ်ဳပ္မႈ’ဟု ဆိုရမည္။

သို႔ဆုိလွ်င္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ မွာ ျပည္သူလူထုကိုုယ္တုိင္က တုိင္းျပည္ကို ဘယ္လိုအုပ္ခ်ဳပ္ပါ သလဲ။ ရွင္းပါသည္။ ျပည္သူလူ ထုက ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွတစ္ ဆင့္ သူတို႔ႏွစ္သက္ရာကိုယ္စား လွယ္မ်ားကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ ေစျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဒီလိုနဲ႔ ေရြး ေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ၏ အေျခခံယႏၲရားမ်ားျဖစ္လာၾက သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား လြတ္ လပ္ၿပီးတရားမွ်တလာေလ လႊတ္ ေတာ္အတြင္းမွာ စစ္မွန္သည့္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေနရာ ရလာေလ ဒီမိုကေရစီထြန္းကား လာေလျဖစ္သည္။

ဒီမုိကေရစီထြန္းကားလာဖို႔ အတြက္ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားကို ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ ေပးဖို႔ တာဝန္ရွိသူက ျပည္သူ႔ မဲဆႏၵမလိုအပ္ဘဲ ရီမုတ္ကြန္ထ႐ိုး ျဖင့္ ခန္႔အပ္သည့္ တပ္မေတာ္ သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားဘက္က ကာကြယ္ေျပာဆုိျခင္းသည္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတစ္စံုတစ္ရာ မွားယြင္းေနသည္ကို ျပသလိုက္ ျခင္းျဖစ္သည္။

ဒီမုိကေရစီျမင့္မားမွ တပ္ မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွ ထြက္ေပးရ မွာလား။ (သို႔မဟုတ္) ဒီမိုကေရစီ ျမင့္မားဖို႔အတြက္ လႊတ္ေတာ္ အတြင္းမွ တပ္မေတာ္သားကိုယ္ စားလွယ္မ်ားထြက္ေပးရမွာလား ဆိုသည္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း မ်ား ေျဖဖို႔လိုပါသည္။

ေမးခြန္းအမွတ္(၂)က ေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒၏ စကားသည္ သူ၏ ‘ၾကားေနမႈ’ကို ဘယ္ေလာက္ထိပါးေစသလဲဆို သည့္ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က သူရီမုတ္ကြန္ထ႐ိုးျဖင့္ ၫႊန္ၾကား သည့္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စား လွယ္မ်ားဘက္က ကာကြယ္ေျပာ ဆုိႏုိင္သည္။ သို႔မဟုတ္ ‘ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဟာင္းမ်ားကလပ္’ ျဖစ္သည့္ ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီက တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားဘက္က ေထာက္ခံႏုိင္သည္။ ႏုိင္ငံေရး သမား (သို႔မဟုတ္) လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးဦးကလည္း အလားတူမွတ္ခ်က္မ်ဳိးျပဳေကာင္း ျပဳႏုိင္သည္။

သို႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒တစ္ဦးအေနႏွင့္ ေတာ့ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔ ေစာေနေသးေၾကာင္းႏွင့္ လႊတ္ ေတာ္တြင္း တပ္မေတာ္သားကိုယ္ စားလွယ္မ်ားလိုအပ္ေနေသး ေၾကာင္းကို မေျပာမီေနာက္တစ္ ႀကိမ္ ျပန္စဥ္းစားသင့္သည္။

ေမးခြန္းအမွတ္(၃)က ၿပီးခဲ့ သည့္ ၅၂ ႏွစ္သည္ တပ္မေတာ္ အတြက္ တုိင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ႏွင့္ ဥပေဒေရးဆြဲခြင့္အာဏာ ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ဖို႔ မလံုေလာက္ေသးဘူးလားဆုိသည့္ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။

တကၠသိုလ္မွာေတာ့ ၂ ႏွစ္ ဆက္တုိက္က်လွ်င္ အျပင္ေျဖဆုိ ခြင့္ေလွ်ာက္ထားရၿပီး သံုးႏွစ္ဆက္ တုိက္က်လွ်င္ ေက်ာင္းမွထြက္ရ သည္။ ၅၂ ႏွစ္သည္ တစ္စံုတစ္ ေယာက္၏ မေအာင္ျမင္မႈကို သက္ေသျပဖို႔ ေကာင္းေကာင္း ႀကီးလံုေလာက္ေသာ အခ်ိန္ အတုိင္းအတာျဖစ္သည္။

၅၂  ႏွစ္အတြင္း ဒီမိုကေရစီ ဇီး႐ိုးျဖစ္ခဲ့သည္။ စီးပြားေရးခြၽတ္ ၿခံဳက်သြားသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မ်ား၏ အိတ္ကပ္ေဖာင္းကား ေပါက္ကြဲထြက္လာသည္။ ျမန္မာ့ မူးယစ္ေဆးဝါးကမၻာကို လႊမ္းေစ ခဲ့သည္။ တုိင္းရင္းသားအခ်င္း ခ်င္း စိတ္ဝမ္းကြဲမႈ အစိတ္စိတ္ အႁမႊာႁမႊာျဖာသြားသည္။ အဆိုး ဆံုးကေတာ့ တပ္မေတာ္ကို လူ တစ္စုက ၅၂ ႏွစ္ၾကာ ျပန္ေပး ဆြဲသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စာေမးပြဲစကားႏွင့္ေျပာရ လွ်င္ ဒီမိုကေရစီ၊ စီးပြားေရး၊ ျခစားမႈ၊ ရာဇဝတ္မႈ၊ ျပည္ေထာင္ စုစိတ္ဓာတ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆုိသည့္ ေျခာက္ဘာသာလံုးမွာ ဘာသာစံု က်သည္ဟု ေျပာရမည္။

တပ္မေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာ အေၾကာင္းေျပာရသည့္အခါမ်ား မွာ တုိင္းျပည္ကို အမွန္တကယ္ ခ်စ္သည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ စိတ္ဓာတ္မ်ားကို ေတြးမိၿပီး ရင္နာရပါသည္။ တပ္မေတာ္ကို ျပန္ေပးဆြဲသြားသူ မ်ားႏွင့္ ျပန္ေပးဆြဲခံရသူ တပ္ မေတာ္သားမ်ားဟု ခြဲျခား႐ႈျမင္ပါ သည္။

တပ္မေတာ္ကို ႏုိင္ငံေရး နယ္ပယ္မွ လြတ္ကင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ဖို႔ႀကိဳးစားျခင္းသည္ တပ္ မေတာ္သားမ်ားကို ၎တုိ႔ႏွင့္ ထိုက္တန္သည့္ဂုဏ္သိကၡာျပန္ လည္ရရွိရန္အတြက္ အားထုတ္ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

တပ္မေတာ္ကို ျပန္ေပးဆြဲ သြားခဲ့သူမ်ားက ဓားစာခံမ်ားကို ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ျဖန္႔ ၾကက္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခဲ့ၾကသည္။ ပထမဦးဆံုး ကယ္တင္ၾကရမည့္ ဓားစာခံမ်ားကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ အတြင္းမွာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခံၾကရ သည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားျဖစ္ပါ သည္။

ဓားစာခံမ်ားကို ကယ္တင္ဖို႔ အတြက္ ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵကို အမွန္တကယ္ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ဖို႔ လုိအပ္ပါသည္။ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို အမွန္တကယ္ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ဖို႔ အတြက္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တ သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားလိုအပ္ သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား လြတ္ လပ္ၿပီး တရားမွ်တဖို႔အတြက္ ဘက္မလိုက္သန္႔ရွင္းသည့္ ေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တစ္ခုလို အပ္သည္။

သို႔မဟုတ္လွ်င္ေတာ့ ထင္ ရွားသည့္ အေမရိကန္သတင္းစာ ဆရာႀကီး အိတ္ခ်္အယ္လ္မန္ကန္ ေျပာခဲ့သလိုသာျဖစ္လိမ့္မည္။

‘‘ေရြးေကာက္ပြဲဆုိတာ ခုိးရာ ပါပစၥည္းေတြ ေလလံတင္တဲ့ပြဲ ပါပဲ’’။။

Author: ရဲမိုး

7DAY DAILY


ဓားစာခံမ်ားကို ကယ္တင္ျခင္း ဓားစာခံမ်ားကို ကယ္တင္ျခင္း Reviewed by သစ္ထူးလြင္ on 11:59 Rating: 5
Powered by Blogger.