ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ Burma ဟု သံုးစြဲေနမႈအား ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ထပ္မံသတိေပး

နိုင္ငံေတာ္၏ အမည္ကို ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာ နိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္း ထားသည့္ အတိုင္း ေရးသား၊ ေျပာဆို အသုံးျပဳေရး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီသို႔ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ဇြန္ ၂၉ရက္က အသိေပးအေၾကာင္းၾကားစာ ထပ္မံထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အမည္ကို ဘားမား(Burma)ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာဆို သံုးျပဳေန မႈအား ျမန္မာ(Myanmar) ဟုသာ ေခၚဆိုရန္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားစာကို ဇြန္ ၁ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ယခုအခါ ဒုတိယအႀကိမ္ထပ္မံထုတ္ ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ အခန္း(၁)၊ ပုဒ္မ ၂ တြင္ "နိုင္ငံေတာ္ကို ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဟု ေခၚတြင္ရမည္ (The state shall be known as The Republic of the Union of Myanmar) "ဟု ျပ႒ာန္း ထားပါ သည္။

နိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၀၅(ခ)တြင္ နိုင္ငံေရးပါတီ တစ္ရပ္သည္ ဤဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ တည္ဆဲ ဥေပဒမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာ ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD) ပါတီ အေနျဖင့္ နိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္း ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆ (ဂ) ပါ"ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကို ေလးစား လိုက္နာေရး" ဆိုသည့္အခ်က္ကို ပါတီမွတ္ပုံတင္ ေလၽွာက္ထားစဥ္ကပင္ ဝန္ခံခ်က္ ျပဳထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၊ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္) သည္ ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ကမၻာ့စီးပြားေရး ညီလာခံ၌ ၁-၆-၂၀၁၂ ရက္ေန႔က မိန႔္ခြန္း ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံကို Burma ဟု သုံးႏႈန္း ေျပာဆိုသြားေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားမွ ေတြ႕ျမင္ ၾကားသိရပါသည္။

နိုင္ငံေတာ္ အမည္ကို ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒတြင္ "နိုင္ငံေတာ္ကို ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဟု ေခၚတြင္ရမည္ (The state shall be known as The Republic of the Union of Myanmar) " ဟု ျပ႒ာန္းထားၿပီး ျဖစ္၍ Burma ဟု သုံးႏႈန္း ေျပာဆိုခြင့္ မရွိပါ။ နိုင္ငံေတာ္၏ အမည္ကို ေရးသားရာ၌ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒပါအတိုင္း "ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ (The Republic of the Union of Myanmar) " ဟု အသုံျပဳၾကရန္ႏွင့္ ေျပာဆိုရာတြင္ ျမန္မာ(Myanmar)ဟု သာ သုံးႏႈန္း ေျပာဆိုသြားရန္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ၁-၆-၂၀၁၂ ရက္စြဲပါ စာအမွတ္၊ ၄/နငရ-မပတ (၁)/ကမရ ျဖင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီသို႔ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ရာတြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၊ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္) သည္ ဥေရာပ ခရီးစဥ္အတြင္း မိန႔္ခြန္းမ်ား ေျပာၾကားရာ၌လည္း ျမန္မာနိုင္ငံကို Burma ဟုသာ သုံးႏႈန္း ေျပာဆိုေနေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားမွ ၾကားသိရျပန္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကို ေလးစား လိုက္နာေရး အတြက္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၀(ဌ)ႏွင့္အညီ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) သို႔ ၂၈-၆-၂၀၁၂ ရက္စြဲပါ စာအမွတ္၊ ၄/နငရ-မပတ (၁)/ကမရ ျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္၏ အမည္ကို ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒပါအတိုင္း သုံးႏႈန္း ေရးသား/ေျပာဆိုရန္ ထပ္မံအသိေပး အေၾကာင္းၾကား လိုက္ေၾကာင္း သတင္း ထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္ ။
ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ တာ၀န္ရိွသူ ဦးအုန္းႀကိဳင္က “အဲဒီ့ကိစၥက ဥကၠ႒က သူဘယ္ေနရာမွာ  သံုးလဲဆိုတဲ့အေပၚမွာမူ တည္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ကေတာ့ ဥကၠ႒ကိုယ္တိုင္ေျပာတာ ပိုေကာင္းပါတယ္။ ဒါလိုသူသံုးႏႈန္းခဲ့တာ  ကလဲ သူမွာ အေၾကာင္းကိစၥ  ရိွမယ္ထင္ပါတယ္ ”ဟုေျပာသည္။

by Yangon Media Group

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ Burma ဟု သံုးစြဲေနမႈအား ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ထပ္မံသတိေပး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ Burma ဟု သံုးစြဲေနမႈအား ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ထပ္မံသတိေပး Reviewed by သစ္ထူးလြင္ on 16:24 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.