ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တရားမ၀င္ ေငြေၾကး ေတာင္းခံမွဳ မ်ားရွိေန

ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္ထြဋ္သည္လြန္ခဲ႔ေသာရက္အနည္းငယ္ခန္႔က ရွမ္းျပည္နယ္၊ဟိုပုန္းၿမိဳ႕မွ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕သို႔ေျပာင္းေရြ႕တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ႔သည္။

ထိုသို႔ေျပာင္းေရႊ႕တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ႔ရေသာေၾကာင့္လမ္းခရီးတြင္ကုန္က်စရိတ္မ်ားအား ၿမိဳ႕ခံဌာနဆိုင္ရာမ်ား
ႏွင့္ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကကုန္က်စရိတ္မ်ားက်ခံရမည္ဟုအစည္းအေ၀းတစ္ခုတြင္(ရုတ္တရက္)ေျပာ
ခဲ႔မိၿပီးေနာက္ယခုအခါ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိအမဲ၊၀က္၊အေကာက္ခြန္လုပ္ငန္းလိုင္စင္စီမ်ားႏွင့္ကိုယ္ပိုင္ဘာသာ
ရပ္သင္ေက်ာင္း(ေဘာ္ဒါေဆာင္)ပိုင္ရွင္မ်ားထံမွ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပကာေငြေတာင္းခံျခင္း၊ေကာက္ခံျခင္း
မ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

““ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ဇြန္လ(၁၂)ရက္ေန႔ညေန(၃)နာရီကၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးကအစည္းအေ၀းဖိတ္တယ္
ဆိုၿပီးစာေရာက္လာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔အတူဦးေအးလြင္၊ဦးခင္ေမာင္ဦးတို႔လည္းပါပါတယ္။႐ံုးကိုေရာက္
ေတာ့ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္ထြဋ္က သီးသန္႔အခန္း(VIP)ခန္းထဲကိုကၽြန္ေတာ္တို႔သံုးေယာက္ကို
ထိုင္ခိုင္းထားပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရာက္ရွိလာၿပီး ၄င္းတြင္ကုန္က်စရိတ္မ်ားအလြန္
မ်ားျပားခဲ႔ေၾကာင္း၊ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ေငြေၾကးလိုအပ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ေနာက္ၿပီး
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစည္းအေ၀းသြားေရာက္ရန္ရွိေၾကာင္း၊မေကြးအစည္းအေ၀းသြားေရာက္သည့္အခါ
တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကိးခ်ဳပ္ဦးဖုန္းေမာ္ေရႊ၊တိုင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးေန၀င္း၊ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးမင္းေအး
လြင္တို႔အားဂါ၀ရျပဳကန္ေတာ့ရမည္(ေရာက္ေၾကာင္းသတင္းပို႔ရမည္။)ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားကာ
အမဲလိုင္စင္စီ တစ္ဦးလွ်င္ေငြက်ပ္(၅)သိန္းစီေတာင္းခံခဲ႔ေၾကာင္း”” အမဲလိုင္စင္စီ
ဦးဟန္ရင္ကေျပာၾကားခဲ႔သည္။

ထို႔အျပင္ အမဲအသားေျခာက္တရားမ၀င္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားကိုလည္း ဦးေအာင္ထြဋ္မွ၄င္း၏႐ံုးခန္းအတြင္း
သို႔အဆိုပါေန႔ညေန(၅)နာရီအခ်ိန္တြင္ေခၚယူေတြ႔ဆံုခဲ႔ၿပီး တစ္ဦးလွ်င္ေငြက်ပ္(၁၀)သိန္းစီေပးရန္ေတာင္းဆို
ခဲ႔သည္။

ေတာင္တြင္းႀကိးၿမိဳ႕နယ္တြင္ တရားမ၀င္အမဲသားေျခာက္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ(၄)ဦးရွိၿပီးမေကြးတိုင္း
ေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးဖုန္းေမာ္ေရႊ အပါအ၀င္၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးစည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔လက္
ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးေမာင္ေမာင္ေအာင္၊ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးမင္းေအးလြင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး
ဦးေအာင္ထြဋ္ႏွင္ ့ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔အမွဳေဆာင္အရာရွိဦးေအာင္ၿဖိဳးေက်ာ္၊ဒုဦးစီးမွဴးဦးထန္ခြီး
ႏွင့္ဒုဦးစီးမွဴးဦးမင္းစည္သူ၊စာေရး၀န္ထမ္းဦးမွဳတ္ႀကီး၊ဦးခင္ေမာင္ေလး၊ၿမိဳ႕နယ္ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦး
စီးဌာနဦးစီးမွဴေဒါက္တာေဌးေအာင္တို႔မွတရားမ၀င္လစဥ္ေငြေၾကးမ်ားေတာင္းခံကာလစ္လွဴ႐ႈခြင့္ျပဳခဲ႔သည္။

ထိုသို႔တရားမ၀င္အမဲသားေျခာက္လုပ္ငန္းမ်ားသည္တစ္ေန႕လွ်င္ႏြားေကာင္ေရ(၂၀၀)ေက်ာ္သတ္ျဖတ္၍အ
သားေျခာက္ျပဳလုပ္ကာမႏၱေလးၿမိဳ႕သို႔လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ရွမ္းတ႐ုတ္မ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ကာေဆာင္ရြက္ေနမွဳ
မ်ားေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းလယ္ယာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ခိုင္းႏြားရွားပါးျခင္း၊အသားေစ်းမ်ားျမင့္တက္ေန
ျခင္း၊စည္ပင္သာယေရးဥပေဒမ်ားအသက္မ၀င္ျခင္းႏွင့္အဆိုပါသားသတ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနမွဳမ်ားေၾကာင့္
သားသတ္႐ံုမွထြက္ရွိေသာမီသိမ္းဓာတ္မ်ားေၾကာင့္ေဒသတြင္းမိုးေခါင္ေရရွားျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚလွ်က္ေၾကာင္း
ႏွင့္ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ေနမွဳမ်ားကိုႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္၀န္ႀကီးမ်ားေဒသ
တြင္လာေရာက္အေရြးခ်ယ္ခံေအာင္ျမင္ခဲ႔ၾကေသာျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၊NLDပါတီကုိယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ား၊ၿမိဳ႕မိ
ၿမိဳ႕ဖမ်ားသိရွိေစရန္သတင္းေပးပို႔ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊တရားမ၀င္လုပ္ေဆာင္ေနမွဳမ်ားကိုတရားဥပေဒႏွင့္
အညီ သန္႔ရွင္းေသာအစိုးရ၊ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားျဖစ္ေအာင္အျမန္ဆံုး(အျမန္ဆံုး)ေဆာင္
ရြက္ေပးေစလိုပါေၾကာင္းတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ေအးခ်မ္းေမာင္
ေတာင္တြင္းႀကီး

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီ သတင္းမ်ား ဖတ္ရႈႏိုင္ဖုိ ့ facebook "like" ကုိ ႏွိပ္ပါ။ thithtoolwin9@gmail.com ကုိ လည္း သတင္းမ်ား ဆက္သြယ္ေပးပုိ ့ႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Advertisement

 

အသစ္ တင္သမွ် သတင္းမ်ား အလို အေလွ်ာက္ပုိ ့ ေပးပါမည္

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး

တစ္ပတ္အတြင္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ သတင္းမ်ား