တရားရံုးမ်ား လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ပေပ်ာက္ေရး စီမံခ်က္

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ တရားရံုးတစ္ရံုးခ်င္းစီအတြက္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား ပေပ်ာက္ရန္ အထူးစီမံခ်က္ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးစိုးသိန္းက ပထမအႀကိမ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပံုမွန္အစည္းအေဝးတြင္ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈ ကင္းရွင္းေရးကို အထူးအစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ရန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းကို ေျဖၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
တိုင္းေဒသႀကီး တရားသူႀကီးခ်ဳပ္က မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္သည္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ တရားစီရင္ေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ၊ အဂတိလိုက္စားမႈ၊ က်ဴးလြန္မႈမရွိၾကေစရန္ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ နည္းလမ္းတက် ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္စြာ ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ အဆင့္ဆင့္ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ယေန႔အခ်ိန္အထိ မႏၱေလးတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ တရားရံုးမ်ားမွ ေစာင့္ထိန္းရမည့္ ဂုဏ္သိကၡာ၊ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား၊ ဝန္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီး(၁)ဦး၊ ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး( ၂)ဦး၊ အႀကီးတန္းစာေရး(၁) ဦးႏွင့္ အငယ္တန္းစာေရး(၁) ဦးတို႔ကို ဝန္ထမ္းအျဖစ္မွ ထုတ္ပယ္ျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး(၁)ဦးကို သတိေပးျခင္း စသည့္ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာ ထိေရာက္ဟန္႔တားေလာက္သည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အျပင္ မိမိလက္ေအာက္ တရားရံုးမ်ား၏ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ စိစစ္ႀကီးၾကပ္ရန္ အားနည္းျခင္းမ်ားရွိျခင္းေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည့္ ခရိုင္တရားသူႀကီး (၁)ဦးကိုလည္း ေနာင္တြင္ အလားတူအားနည္းခ်က္မ်ား ထပ္မံမျဖစ္ပြားေစရန္ သတိေပးသည့္ ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာ ျပစ္ဒဏ္ကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ တရားရံုးအသီးသီးသို႔ အခါအားေလ်ာ္စြာ လွည့္လွယ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း၊ ေတြ႕ဆံုမွာၾကား ျခင္းမ်ား ျပဳလ်က္ တရားေရးမ႑ိဳင္ တည့္မတ္ခိုင္မာေရး၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူကင္းရွင္းေရး၊ အဂတိတရားမ်ား ကင္းရွင္း ေရးတို႔ အေလးေပးမွာၾကားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ယခုကဲ့သို႔ တရားစီရင္ေရးက႑တစ္ခုတည္းသာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဝွမ္း ေဒသအားလံုး လာဘ္ေပး လာဘ္ယူ ေဆာင္ရြက္မႈျပဳေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္လွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္၌ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ကိစၥမ်ား ပေပ်ာက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီဝန္ထမ္းတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
Ref : First Weekly
တရားရံုးမ်ား လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ပေပ်ာက္ေရး စီမံခ်က္ တရားရံုးမ်ား လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ပေပ်ာက္ေရး စီမံခ်က္ Reviewed by သစ္ထူးလြင္ on 09:54 Rating: 5

2 comments:

Bravo said...

တရားမွ်တမွဳကို ထာဝရႀကိဳဆိုပါတယ္။

saw said...

လက္ရွိ တရားစီရင္ေရးစနစ္ႏွင့္ ပါတ္သတ္၍ သင္မည္ကဲ့သို႔ ထင္ျမင္ယူဆပါသနည္း
Select Poll

လက္ရွိ တရားစီရင္ေရးစနစ္ႏွင့္ ပါတ္သတ္၍ သင္မည္ကဲ့သို႔ ထင္ျမင္ယူဆပါသနည္း
၎တရားစီရင္ေရးစနစ္တြင္ ပါဝင္ေသာသူမ်ား အထူးသျဖင့္ တရားသူၾကီးမ်ား၏ အဂတိတရား ေလးပါး လိုက္စားမႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္(အဂတိတရား ၄ ပါး - ဆႏၵာဂတိ၊ ေဒါသာဂတိ၊ ေမာဟာဂတိ၊ ဘယာဂတိ)
80 75.5%
လက္ရွိ တရားစီရင္ေရးစနစ္တြင္ မမွ်မတ ျဖစ္ေပၚေနရျခင္းသည္ ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ား၏ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္
24 22.6%
လက္ရွိ တရားစီရင္ေရးစနစ္သည္ မွ်တမႈရွိျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိလူေနမႈအေျခအေန၊ လူအဖြဲ႔အစည္းစနစ္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည္ဟု ယူဆသည္
2 1.9%

Number of Voters : 106
First Vote : Thursday, 01 December 2011 23:09
Last Vote : Friday, 02 December 2011 00:19
http://www.weeklyeleven.com/index.php?option=com_poll&id=58:2011-12-01-14-34-04

Powered by Blogger.